1398/05/28
11:30 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی  صفافی مقدار 500 تن کود شیمیایی فله
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی مقدار 500 تن کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
09:46 ق.ظ
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر
بازرسی کمی کشتی های حمل اوره در بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:52 ب.ظ
اجرای کیس گیری سرکیسه دوزی توزین ردیف چینی صفافی کود فله در انبار
اجرای کیس گیری سرکیسه دوزی توزین ردیف چینی صفافی کود فله در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
15:37 ب.ظ
انجام عملیات ضد عفونی گندم و کالاهای کیسه ای در انبارهای ملکی
انجام عملیات ضد عفونی گندم و کالاهای کیسه ای در انبارهای ملکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:33 ب.ظ
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در انبار های
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در انبار های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/23 مهلت دار
14:26 ب.ظ
انجام عملیات کیسه گیری توزین و صفافی کود سوپر فسفات
انجام عملیات کیسه گیری توزین و صفافی کود سوپر فسفات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 247 تن کود اوره فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 247 تن کود اوره فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:19 ب.ظ
اجاره سوله جهت نگه داری شکر
اجاره سوله جهت نگه داری شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:47 ب.ظ
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی ردیف چینی 5000 تن کود فله
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی ردیف چینی 5000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
14:34 ب.ظ
واگداری مدیریت و راهبری انبار پتروشیمی اق قلا
واگداری مدیریت و راهبری انبار پتروشیمی اق قلا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/5/17 مهلت دار
1398/05/15
18:51 ب.ظ
عملیات کیسه گیری کود فله 15 هزار تن
عملیات کیسه گیری کود فله 15 هزار تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:46 ب.ظ
تخلیه بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه شهید
تخلیه بارگیری محمولات پروتئینی سردخانه شهید... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 500 تن کود اوره فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 500 تن کود اوره فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:46 ب.ظ
انجام عملیات تخلیه و بارگیری حدود500 تن برنج در انبارهای شهرستان سبزوار
انجام عملیات تخلیه و بارگیری حدود500 تن برنج در انبارهای شهرستان سبزوار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:13 ب.ظ
انجام عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی کود سوپر فیفات تریپل فله به مقدار 1687 تن
انجام عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی کود سوپر فیفات تریپل فله به مقدار 1687 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
اجرای جابجای ردیف چینی و شمارش و تهیه و تنظیم لیست قطعات لهن الات و برجهای موجود در انبار
اجرای جابجای ردیف چینی و شمارش و تهیه و تنظیم لیست قطعات لهن الات و برجهای موجود در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:16 ب.ظ
روانسازی کود کلوخه اوره بوسیله لودر 1400 تن
روانسازی کود کلوخه اوره بوسیله لودر 1400 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
بهبود و ساماندهی سیستم انبار
بهبود و ساماندهی سیستم انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:22 ب.ظ
انجام عملیات بوجاری حدود 1600 تن بذور گندم و جو
انجام عملیات بوجاری حدود 1600 تن بذور گندم و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/5/5 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی کود سوپر فسفات تریپل فله 1687 تن
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی کود سوپر فسفات تریپل فله 1687 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:26 ق.ظ
حفاظت فیزیکی تخلیه بارگیری دپو انبارهای جهاد کشاورزی
حفاظت فیزیکی تخلیه بارگیری دپو انبارهای جهاد کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:33 ق.ظ
عملیات بوجاری 1600 تن بذور گندم و جو
عملیات بوجاری 1600 تن بذور گندم و جو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:41 ب.ظ
روانسازی کود کلوخه اوره با لودر 1400 تن
روانسازی کود کلوخه اوره با لودر 1400 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی کود سوپر فسفات تریپل فله 1687 تن
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی کود سوپر فسفات تریپل فله 1687 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
تخلیه چربی گیر کانتین و حمل و نقل و بارگیری چربی
تخلیه چربی گیر کانتین و حمل و نقل و بارگیری چربی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:15 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی
تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
انجام عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی بر روی کامیون و یا در انبارهای شرکت
انجام عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی بر روی کامیون و یا در انبارهای شرکت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه انواع نهاده های کشاورزی از انبار
بارگیری حمل تخلیه انواع نهاده های کشاورزی از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
بارگیری و حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن و فشار قوی در انواع سایز و اندازه های
بارگیری و حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن و فشار قوی در انواع سایز و اندازه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:27 ب.ظ
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:42 ب.ظ
ترخیص نهاده های داملی از بندر
ترخیص نهاده های داملی از بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:34 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و پارت چینی کود شیمیایی فله ب میزان 1000تن در کیسه های 50 کیلویی
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و پارت چینی کود شیمیایی فله ب میزان 1000تن در کیسه های 50 کیلویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/24 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
دسته بندی و سورت نمودن نبشی های موجود
دسته بندی و سورت نمودن نبشی های موجود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:50 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی چینی مقدار 3850 کود فله
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی چینی مقدار 3850 کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/4/23 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
قراداد پیمانکاری عملیات کیسه گیری صفافی پارت چینی کودشیمیایی فله
قراداد پیمانکاری عملیات کیسه گیری صفافی پارت چینی کودشیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:19 ب.ظ
انبارداری انبار اداره کل در منطقه
انبارداری انبار اداره کل در منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
00:49 ق.ظ
تخلیه و بارگیری کالای اساسی برنج-روغن-قند و شکر
تخلیه و بارگیری کالای اساسی برنج-روغن-قند و شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
13:19 ب.ظ
روانسازی 500 تن کود شیمیایی کلوخه شده و کیسه گیری و توزین و سردوزی صفافی و پارت چینی در انبار یا پشت کامیون
اصفهان 1398/4/17 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
روانسازی و کیسه گیری و توزین سردوزی صفافی پارت چینی
روانسازی و کیسه گیری و توزین سردوزی صفافی پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
11:10 ق.ظ
بهسازی وضعیت تجهیزات برگشتی
بهسازی وضعیت تجهیزات برگشتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
13:08 ب.ظ
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در انبارهای
تخلیه حدود 12000 تن برنج و بارگیری 12000 تن برنج در انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
11:24 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزیری بارگیری و صفافی و پارت چینی در انبار
عملیات کیسه گیری توزین سردوزیری بارگیری و صفافی و پارت چینی در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
10:21 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سفافی و پارت چینی در انبار به مقدار 7000تن کود شیمیایی فله موجود در انبارهای تحت اختیار کارفرما
لرستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین و سردوزی و صفافی و
عملیات کیسه گیری توزین و سردوزی و صفافی و... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
20:03 ب.ظ
جمع اوری حمل و جابجایی بخشی از اجناس اقلام و اموال موجود در نیروگاه سهند
جمع اوری حمل و جابجایی بخشی از اجناس اقلام و اموال موجود در نیروگاه سهند... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
18:11 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/4/9 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی  و پارت چینی کود شیمیایی
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و پارت چینی کود شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/07
09:04 ق.ظ
تخلیه بارگیری 15000 تن کالا اساسی
تخلیه بارگیری 15000 تن کالا اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/4/6 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
تخلیه و یا بارگیری 5000 تن کالای اساسی
تخلیه و یا بارگیری 5000 تن کالای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/4/6 تاریخ گذشته