1398/09/16
18:47 ب.ظ
ضدعفونی کالا ها برنج و گندم ابنارهای سطح استان و سیلوها
ضدعفونی کالا ها برنج و گندم ابنارهای سطح استان و سیلوها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/16 مهلت دار
13:32 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی پارت چینی  7000 تن کود در انبارهای سازمانی
عملیات کیسه گیری صفافی پارت چینی 7000 تن کود در انبارهای سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
12:56 ب.ظ
عملیات کیسه گیری سردوزی پارت چینی انواع کود شیمایی فله 1000 تن
عملیات کیسه گیری سردوزی پارت چینی انواع کود شیمایی فله 1000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
12:34 ب.ظ
اجرای کیسه گیری توزین سردوزی پارت چینی و صفافی 2000 تن انواع کود شیمیایی فله درانبارهای سازمانی شرکت
خراسان شمالي 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/11
12:47 ب.ظ
خدمات انبارگردانی انبارهای شرکت در سایان سال 98
خدمات انبارگردانی انبارهای شرکت در سایان سال 98... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/9/11 مهلت دار
1398/09/09
14:16 ب.ظ
اجاره انبار 3000 تنی برای ذخیره سازی کالاهای اساسی برنج و شکر
اجاره انبار 3000 تنی برای ذخیره سازی کالاهای اساسی برنج و شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
انجام جابجایی و روانسازی کود فله در انبار
انجام جابجایی و روانسازی کود فله در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:55 ب.ظ
کیسه گیری کود فله 5000 تن و توزین سردوزی صفافی در انبار روی کامیونها
کیسه گیری کود فله 5000 تن و توزین سردوزی صفافی در انبار روی کامیونها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
ضد عفونی کالاهای گندم  و برنج انبارهای سطح استان
ضد عفونی کالاهای گندم و برنج انبارهای سطح استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:52 ب.ظ
انجام عملیات جابجایی و روان سازی و کیسه گیری کود فله
انجام عملیات جابجایی و روان سازی و کیسه گیری کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
17:32 ب.ظ
راهبری سیلو 40/000 تن شهر
راهبری سیلو 40/000 تن شهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:00 ق.ظ
دسته بندی 900 تن نبشی  در انبار شرکت برق منطقه
دسته بندی 900 تن نبشی در انبار شرکت برق منطقه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:31 ب.ظ
تخلیه و بارگیری برنج ذخیره سازی شده
تخلیه و بارگیری برنج ذخیره سازی شده... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی
تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
اجاره انبار 3000 تنی ذخیره کالاهای اساسی برنج و شکر
اجاره انبار 3000 تنی ذخیره کالاهای اساسی برنج و شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:49 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 12000 تن کودهای شیمیایی در انبارها
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی 12000 تن کودهای شیمیایی در انبارها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:08 ب.ظ
تخلیه از کشتیهای واصله به بندر بوشهر و بارگیری و بارشماری برنج وارداتی کیسه ای
تخلیه از کشتیهای واصله به بندر بوشهر و بارگیری و بارشماری برنج وارداتی کیسه ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
تخلیه و بارگیری بارشماری برنج وارداتی کیسه ای در انبار
تخلیه و بارگیری بارشماری برنج وارداتی کیسه ای در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
انجام خدمات شناسایی کالاهای موجود در انبار نیروگاه
انجام خدمات شناسایی کالاهای موجود در انبار نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
تخلیه و بارگیری برنج ذخیره سازی
تخلیه و بارگیری برنج ذخیره سازی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
بهینه سازی انبار استان
بهینه سازی انبار استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
لرستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:01 ب.ظ
تخلیه از کشتی های واصله به بندر بوشهر و بارگیری و بارشماری برنج وارداتی کیسه ای
تخلیه از کشتی های واصله به بندر بوشهر و بارگیری و بارشماری برنج وارداتی کیسه ای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:21 ب.ظ
عملیات خشک کنی سویای شهر
عملیات خشک کنی سویای شهر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/8/25 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
اجاره انبار 3000 تنی برای ذخیره کالاهای اساسی برنج و شکر
اجاره انبار 3000 تنی برای ذخیره کالاهای اساسی برنج و شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
15:39 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی سردخانه
تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی سردخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:45 ب.ظ
نرم کردن محمولات سویا
نرم کردن محمولات سویا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
عملیات بوجاری تحویل دپوبار در انبار حمل از انبار بوجاری سم زنی توزین سردوزی کیسه ها لیبل گذاری ردیف چینی برابر دستور کارفرما
مازندران 1398/8/21 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین و سرد دوزی کود شیمیایی
عملیات کیسه گیری توزین و سرد دوزی کود شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قم 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:02 ب.ظ
انجام عملیات کیسه گیری 5000 تن کود فله
انجام عملیات کیسه گیری 5000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/8/20 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی بارگیری
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:41 ق.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی و پارت چینی
کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:04 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به شناسایی کالاهای موجود
انجام خدمات مربوط به شناسایی کالاهای موجود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:27 ب.ظ
عملیات بوجاری شامل دپو انبار حمل از انبار به پای دستگاه بوجاری کیسه گیری توزین سردوزی لیبل گذاری حمل به انبار و ردیف چینی
مازندران 1398/8/14 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی کود فله
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی پارت چینی کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:18 ب.ظ
نرم کردن محمولات کنجاله سویا
نرم کردن محمولات کنجاله سویا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
تخلیه و بارگیری شکر 4000 تن
تخلیه و بارگیری شکر 4000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:12 ب.ظ
نرم کردن محمولات کنجاله  سویا انبارها در بندر امام بوسیله بیل مکانیکی
نرم کردن محمولات کنجاله سویا انبارها در بندر امام بوسیله بیل مکانیکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی ردیف چینی 5000 تن انواع نهاده های کشاورزی در انبارهای استان
کیسه گیری سردوزی توزین صفافی ردیف چینی 5000 تن انواع نهاده های کشاورزی در انبارهای استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
دپو کود شیمیایی
دپو کود شیمیایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
16:00 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی پارت چینی 1500 تن انواع نهاده های کشاورزی
کیسه گیری توزین سردوزی پارت چینی 1500 تن انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:16 ب.ظ
تخلیه و بارگیری شکر سفید 4000 تن
تخلیه و بارگیری شکر سفید 4000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
البرز 1398/8/9 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی ز انبار
بارگیری حمل تخلیه 2000 تن انواع نهاده های کشاورزی ز انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
14:22 ب.ظ
انجام کیسه گیری 5000 تن کود فله
انجام کیسه گیری 5000 تن کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
19:40 ب.ظ
خدمات انبارگردانی انبارهای شرکت در پایان سال 1398
خدمات انبارگردانی انبارهای شرکت در پایان سال 1398... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
انجام عملیات نظارت بر تخلیه بارگیری و بارنامه نویسی کشتی حامل مقدار 58163 تن شکر خام فله وارداتی
انجام عملیات نظارت بر تخلیه بارگیری و بارنامه نویسی کشتی حامل مقدار 58163 تن شکر خام فله وارداتی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
دپو کود شیمیایی فله
دپو کود شیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
12:25 ب.ظ
انجام عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی بر روی کامیون و با در انبارهای شرکت به مقدار 10000 تن
انجام عملیات کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی بر روی کامیون و با در انبارهای شرکت به مقدار 10000 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی پارت چینی کودشیمیایی فله
عملیات کیسه گیری صفافی پارت چینی کودشیمیایی فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:14 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار و بارگیری
کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/8/2 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی 4000 تن کود شیمیایی فله 2500 تن سوپر فسفات فله و 1500 تن سولفات پتاسیم فله
کردستان 1398/8/2 تاریخ گذشته