1397/11/01
20:03 ب.ظ
تخلیه کود فله و کیسه به مقدار 3000 تن در
تخلیه کود فله و کیسه به مقدار 3000 تن در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
انبارگردانی پایان سال 97 نیروگاه
انبارگردانی پایان سال 97 نیروگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/11/1 مهلت دار
13:12 ب.ظ
اداره امور انبار استیجاری
اداره امور انبار استیجاری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
18:57 ب.ظ
کیسه گیری توزین و پارت چینی کود فله به مقدار 6000 تن در
کیسه گیری توزین و پارت چینی کود فله به مقدار 6000 تن در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/10/29 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
تخلیه کود و کیسه به مقدار 6000 تن در
تخلیه کود و کیسه به مقدار 6000 تن در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
عملیات کیسه گیری و توزین و پارت چینی کود فله در انبار
عملیات کیسه گیری و توزین و پارت چینی کود فله در انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
انجام عملیا کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی مقدار3000 تنکود موجود
انجام عملیا کیسه گیری توزین سردوزی و صفافی مقدار3000 تنکود موجود... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/27
12:09 ب.ظ
تخلیه کود فله به مقدار 2000 تن در انبار های سازمانی
تخلیه کود فله به مقدار 2000 تن در انبار های سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/10/27 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
کیسه گیری و توزین و پارت چینی کود فله 2000 تن درانبارهای سازمانی
کیسه گیری و توزین و پارت چینی کود فله 2000 تن درانبارهای سازمانی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:29 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
خدمات انبارگردانی انبارهای
خدمات انبارگردانی انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:10 ب.ظ
قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:36 ب.ظ
عملیات کیسه گیری 2000تن کود شیمیایی فله شامل کیسه گیری توزین
عملیات کیسه گیری 2000تن کود شیمیایی فله شامل کیسه گیری توزین... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:39 ب.ظ
عملیات انبارگردانی موجودی کالای انبارهای
عملیات انبارگردانی موجودی کالای انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
13:59 ب.ظ
قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:43 ب.ظ
خدمات انبار گردانی انبارهای
خدمات انبار گردانی انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:39 ق.ظ
انبار گردانی موجودی کالای انبارهای شرکت واقع در انبار مرکزی
انبار گردانی موجودی کالای انبارهای شرکت واقع در انبار مرکزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:22 ق.ظ
عملیات کیسه گیری ،توزین،سردوزی ، و صفافی کود فله
عملیات کیسه گیری ،توزین،سردوزی ، و صفافی کود فله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
تخلیه و بارگیری و صفافی
تخلیه و بارگیری و صفافی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:09 ب.ظ
قرارداد تخلیه و بارگیری و اجاره لیفتراک -
قرارداد تخلیه و بارگیری و اجاره لیفتراک -... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:55 ب.ظ
انبارگردانی پایان سال 1397 انبارهای
انبارگردانی پایان سال 1397 انبارهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:20 ب.ظ
عملیات روانسازی کیسه گیری - سرکیسه دوزی -توزین و پارت چینی
عملیات روانسازی کیسه گیری - سرکیسه دوزی -توزین و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:10 ب.ظ
کیسه گیری توزین سردوزی صفاف و پارت چینی
کیسه گیری توزین سردوزی صفاف و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:26 ب.ظ
انبارگردانی 3مرحله شمارش و توزین و اندازه گیری موجودی
انبارگردانی 3مرحله شمارش و توزین و اندازه گیری موجودی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
10:52 ق.ظ
انبارگردانی پایان سال 1397 مجموعه انبارهای شرکت برق
انبارگردانی پایان سال 1397 مجموعه انبارهای شرکت برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مركزي 1397/9/27 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
عملیات کیسه گیری توزین صفافی و پارت چینی در داخل انبار و بارگیری
عملیات کیسه گیری توزین صفافی و پارت چینی در داخل انبار و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/22
15:20 ب.ظ
تخلیه بارگیری صفافی و جابجایی کالاهای اساسی
تخلیه بارگیری صفافی و جابجایی کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:39 ب.ظ
تخلیه چیدمان و توزیع 6200000 جلد کتاب درسی و مجلات
تخلیه چیدمان و توزیع 6200000 جلد کتاب درسی و مجلات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:14 ب.ظ
تخلیه و بارگیری کالای اساسی
تخلیه و بارگیری کالای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/29
09:27 ق.ظ
عملیات تخلیه بارگیری
عملیات تخلیه بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
13:23 ب.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی
عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:18 ب.ظ
عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی و صفافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری و توزین و سردوزی و صفافی و پارت چینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:54 ب.ظ
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار
عملیات کیسه گیری توزین سردوزی صفافی و پارت چینی در داخل انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:49 ق.ظ
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:04 ب.ظ
تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجایی کالاهای اساسی
تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجایی کالاهای اساسی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان غربي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/03
13:18 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع در بخش
مدیریت امور انبار واقع در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
15:51 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع در بخش
مدیریت امور انبار واقع در بخش... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/2 تاریخ گذشته
15:50 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع
مدیریت امور انبار واقع... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
بوشهر 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:35 ب.ظ
تخلیه و بارگیری محصولات پروتینی
تخلیه و بارگیری محصولات پروتینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:34 ب.ظ
سورت، تکیک و باندن قطعات دکل برق
سورت، تکیک و باندن قطعات دکل برق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1397/6/18 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی
عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/13
14:50 ب.ظ
مدیریت امور انبار واقع در
مدیریت امور انبار واقع در... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/05/23
11:49 ق.ظ
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری محمولات
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/20
09:20 ق.ظ
کیسه گیری در کیسه های 50 کیلویی توزی
کیسه گیری در کیسه های 50 کیلویی توزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/11
08:55 ق.ظ
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی
تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/08
10:03 ق.ظ
تخلیه و بارگیری کالا
تخلیه و بارگیری کالا... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/07
16:20 ب.ظ
تخلیه بارگیری کارگری و بسته بندی راک های داریویی
تخلیه بارگیری کارگری و بسته بندی راک های داریویی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1397/5/7 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
تخلیه حدود 4000 تن برنج قند شکر و سایر
تخلیه حدود 4000 تن برنج قند شکر و سایر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/03/22
10:54 ق.ظ
تخلیه و بارگیری
تخلیه و بارگیری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمانشاه 1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/20
10:15 ق.ظ
قرارداد نگهداری کالا و تخلیه و بارگیری در سردخانه
قرارداد نگهداری کالا و تخلیه و بارگیری در سردخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/3/19 تاریخ گذشته