1398/05/26
18:38 ب.ظ
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
11:39 ق.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/24 مهلت دار
10:37 ق.ظ
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت نفت
حمل نفت گاز خریداری شده از شرکت نفت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:43 ب.ظ
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های
حمل و نقل و تخلیه و بارگیری 1800 تن انواع نهاده های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/20
18:17 ب.ظ
تجدید حمل محموله های باری
تجدید حمل محموله های باری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:08 ب.ظ
حمل نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن
حمل نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:11 ب.ظ
حمل اهن الات دکل 230 کیلوولت از محل انبار بوشهر به شیراز
حمل اهن الات دکل 230 کیلوولت از محل انبار بوشهر به شیراز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:01 ب.ظ
حمل گندم برداشتی از زیر کمباین توسط کامیون و انتقال ان به سیلوهای مجاور
حمل گندم برداشتی از زیر کمباین توسط کامیون و انتقال ان به سیلوهای مجاور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی
حمل و توزیع سوخت مصرفی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های راه اهن کرمان
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های راه اهن کرمان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
10:57 ق.ظ
حمل نقل تخلیه بارگیری 1800 تن انواع نهاده کاشورزی از انبار
حمل نقل تخلیه بارگیری 1800 تن انواع نهاده کاشورزی از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سمنان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:59 ق.ظ
حمل قیر از پالایشگاه
حمل قیر از پالایشگاه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
ايلام 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/08
12:33 ب.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های راه اهن
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:19 ب.ظ
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های در سطح شهرستان های استان
حمل محموله های باری از شیراز به کلیه پروژه های در سطح شهرستان های استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:41 ب.ظ
بارگیری حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی
بارگیری حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:38 ب.ظ
حمل و توزیع سوخت مصرفی اداره کل راه اهن
حمل و توزیع سوخت مصرفی اداره کل راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:59 ب.ظ
حمل گندم برداشتی از زیر کمباین توسط کامیون و انتقال به سیلوهای مجاور روستا مقدار 150 تن
حمل گندم برداشتی از زیر کمباین توسط کامیون و انتقال به سیلوهای مجاور روستا مقدار 150 تن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:18 ب.ظ
تخلیه چربی گیر کانتین و حمل و نقل و بارگیری چربی
تخلیه چربی گیر کانتین و حمل و نقل و بارگیری چربی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:11 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه انواع نهاده های کشاورزی از انبار
بارگیری حمل تخلیه انواع نهاده های کشاورزی از انبار... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
بارگیری و حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن و فشار قوی در انواع سایز و اندازه های
بارگیری و حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن و فشار قوی در انواع سایز و اندازه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
آذربايجان شرقي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:04 ب.ظ
حمل گندم داخلی 8000 تن از
حمل گندم داخلی 8000 تن از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:43 ب.ظ
حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن
حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/4/26 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
حمل و نقل گاز ایستگاه ره اهن
حمل و نقل گاز ایستگاه ره اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
هرمزگان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:54 ب.ظ
حمل و نقل مواد سوختی  ایستگاه ها راه اهن
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه ها راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/4/23 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
انجام عملیات بارگیری و حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 132/20 کیلوولت 30 مگاولت
انجام عملیات بارگیری و حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 132/20 کیلوولت 30 مگاولت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:42 ب.ظ
حمل گندم داخلی از
حمل گندم داخلی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/4/13 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
حمل ترانس 132 از     با بیمه تمام خطر جهت 212 بشکه خالی
حمل ترانس 132 از با بیمه تمام خطر جهت 212 بشکه خالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
حمل ترانس 132 از     با بیمه تمام خطر جهت 212 بشکه خالی
حمل ترانس 132 از با بیمه تمام خطر جهت 212 بشکه خالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/4/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های
حمل و نقل مواد سوختی ایستگاه های... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:17 ب.ظ
حمل ترانس 132 از زنجان به اهواز با بیمه تمام خطر
حمل ترانس 132 از زنجان به اهواز با بیمه تمام خطر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
کرایه حمل گندم داخلی از
کرایه حمل گندم داخلی از... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان شمالي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/05
11:30 ق.ظ
حمل سوخت نفتگاز
حمل سوخت نفتگاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گلستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
12:00 ب.ظ
حمل  نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن
حمل نقل مواد سوختی ایستگاههای راه اهن... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/30
15:30 ب.ظ
حمل 1000 تن ماسه
حمل 1000 تن ماسه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
19:52 ب.ظ
حمل و انتقال 225 تن قیر
حمل و انتقال 225 تن قیر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:30 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز 8 پروژه جابجایی ترانسفورماتور ها
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز 8 پروژه جابجایی ترانسفورماتور ها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
11:24 ق.ظ
بارگیری حمل و تخلیه و استقرار  فاز 8 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها
بارگیری حمل و تخلیه و استقرار فاز 8 پروژه جابجایی ترانسفورماتورها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/21
09:32 ق.ظ
حمل فراورده های نفتی نفت گاز
حمل فراورده های نفتی نفت گاز... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان جنوبي 1398/3/21 تاریخ گذشته
07:31 ق.ظ
حمل و توزیع 7000 عدد سیلندر گاز و بارگیری و تخلیه در مناطق
حمل و توزیع 7000 عدد سیلندر گاز و بارگیری و تخلیه در مناطق... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اصفهان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:06 ب.ظ
بارگیری حمل تخلیه و بیمه ترانسفورماتور
بارگیری حمل تخلیه و بیمه ترانسفورماتور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
08:23 ق.ظ
ارسال 2 دستگاه  xray از مبدا گمرک
ارسال 2 دستگاه xray از مبدا گمرک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
10:49 ق.ظ
حمل و استقرار و  بیمه تمام خط مرحله اول فاز 7 جابجایی
حمل و استقرار و بیمه تمام خط مرحله اول فاز 7 جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
10:37 ق.ظ
حمل و استقرار بیمه تمام خطر مرحله اول فاز 7 جابجایی ترانسفورماتورهای پست نفوت
حمل و استقرار بیمه تمام خطر مرحله اول فاز 7 جابجایی ترانسفورماتورهای پست نفوت... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/3/14 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه استقرار فاز 6 پروژ جابجایی ترانسفورماتورهای پست
بارگیری حمل تخلیه استقرار فاز 6 پروژ جابجایی ترانسفورماتورهای پست... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/3/14 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز پنجم پروژه جابجایی
بارگیری حمل تخلیه و استقرار فاز پنجم پروژه جابجایی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
14:30 ب.ظ
حمل قیر از پالایشگاه به شهرستانهای استان
حمل قیر از پالایشگاه به شهرستانهای استان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کرمان 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
12:59 ب.ظ
نیاز به یک شرکت حمل و نقل زمینی
نیاز به یک شرکت حمل و نقل زمینی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/09
11:41 ق.ظ
عملیات حمل 400 سیمان پاکتی از کارخانه
عملیات حمل 400 سیمان پاکتی از کارخانه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
کردستان 1398/3/9 تاریخ گذشته