1398/09/06
16:28 ب.ظ
انتقال و پردازش  مواد زائد  نفتی و غیرنفتی کشتیها
انتقال و پردازش مواد زائد نفتی و غیرنفتی کشتیها... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/12
13:15 ب.ظ
حمل بار - حمل محموله دارو و تجهیرات پزشکی
حمل بار - حمل محموله دارو و تجهیرات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/06/06
13:32 ب.ظ
حمل محموله دارو و تجهیزات پزشکی به حجم 1 دستگاه کانتینر 20 فوت از تهران به کشور مالی
حمل محموله دارو و تجهیزات پزشکی به حجم 1 دستگاه کانتینر 20 فوت از تهران به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/04
14:07 ب.ظ
خدمات حمل محموله دارو و تجهیزات پزشکی
خدمات حمل محموله دارو و تجهیزات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/02
18:50 ب.ظ
1 دستگاه کانتینر 20 فوت حمل دارو به کشور مالی
1 دستگاه کانتینر 20 فوت حمل دارو به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:38 ب.ظ
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی
نیاز به یک دستگاه کانتینر 20 فوت برای حمل دارو و لوازم مصرفی پزشکی به کشور مالی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/03/07
11:44 ق.ظ
حمل و نقل و استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی از اسکله بندر
حمل و نقل و استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی از اسکله بندر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1397/11/08
16:38 ب.ظ
شرکت حمل و نقل بین المللی برای ارسال محموله به
شرکت حمل و نقل بین المللی برای ارسال محموله به... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/04
08:15 ق.ظ
ارسال دارو تجهیزات پزشکی
ارسال دارو تجهیزات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
10:42 ق.ظ
1 دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل دارو و تجهبیزات پزشکی به کشور سیرالئون
1 دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل دارو و تجهبیزات پزشکی به کشور سیرالئون... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:14 ب.ظ
ارسال محموله دارو وتجهیزات پزشکی
ارسال محموله دارو وتجهیزات پزشکی... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
20:14 ب.ظ
یک دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل محموله دارو
یک دستگاه کانتینر 20 فوت معمولی جهت حمل محموله دارو... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
19:44 ب.ظ
محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی به وسیله
محموله ی دارویی و لوازم مصرفی پزشکی به وسیله... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/09/14
09:50 ق.ظ
یک شرکت حمل و نقل  بین المللی کشتیرانی برای انتقال یک محموله شامل
یک شرکت حمل و نقل بین المللی کشتیرانی برای انتقال یک محموله شامل... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته