1397/07/23
10:18 ق.ظ
اجاره تعداد 40 دستگاه  اتوبوس به منظور
اجاره تعداد 40 دستگاه اتوبوس به منظور... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
فارس 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:27 ب.ظ
معلم خلبان  با گواهینامه معتبر  ATPL دارای  گواهینامه
معلم خلبان با گواهینامه معتبر ATPL دارای گواهینامه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/06/26
00:45 ق.ظ
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی ایثارگران در شهرستانهای... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
سيستان و بلوچستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/07
17:10 ب.ظ
سفررفت و برگشت یک روزه
سفررفت و برگشت یک روزه... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
10:12 ق.ظ
گلگشت  نمک
گلگشت نمک... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
مازندران 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/29
12:56 ب.ظ
اجاره تعداد 10 واحد اتاق از امکانات اقامتی برای اسکان کارکنان کمیته امداد
اجاره تعداد 10 واحد اتاق از امکانات اقامتی برای اسکان کارکنان کمیته امداد... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
اردبيل 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
16:13 ب.ظ
تامین فضا به صورت اردوگاهی یا اسکان هتل شهرستان
تامین فضا به صورت اردوگاهی یا اسکان هتل شهرستان... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خراسان رضوي 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:27 ب.ظ
انجام خدمات تامین  بلیط و ترانسفر
انجام خدمات تامین بلیط و ترانسفر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
همدان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:18 ب.ظ
حمل و نقل هوایی یک بسته کالای غیرخطرناک به وزن 464 کیلوگرم
حمل و نقل هوایی یک بسته کالای غیرخطرناک به وزن 464 کیلوگرم... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
تهران 1397/5/22 تاریخ گذشته