1398/09/21
18:24 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی فنی و نظارت بر خرید تجهیزات شرکت
ارائه خدمات بازرسی فنی و نظارت بر خرید تجهیزات شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/21 مهلت دار
18:20 ب.ظ
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:14 ب.ظ
خدمات بازرسی و تست جوش سازه فولادی زورخانه بین الملی
خدمات بازرسی و تست جوش سازه فولادی زورخانه بین الملی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/16
18:59 ب.ظ
بازرسی فنی تجهیزات
بازرسی فنی تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
14:03 ب.ظ
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید داخل کشور... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:15 ب.ظ
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید در داخل کشور از طریق شرکتهای بازرسی ثالث
برونسپاری خدمات بازرسی و نظارت بر سفارشات خرید در داخل کشور از طریق شرکتهای بازرسی ثالث... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
11:25 ق.ظ
اعمال پوشش بر روی خط لوله 10 اینچ نفت در مجاورت کیلومتر
اعمال پوشش بر روی خط لوله 10 اینچ نفت در مجاورت کیلومتر... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:28 ق.ظ
پراب اندازه گیری خوردگی
پراب اندازه گیری خوردگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اردبيل 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:38 ب.ظ
سرویس سوئیچ برد اصلی و انجام تستهای عملکرد
سرویس سوئیچ برد اصلی و انجام تستهای عملکرد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
انجام ازمایشات اجباری استاندارد سازی و اخذ نشان استاندارد
انجام ازمایشات اجباری استاندارد سازی و اخذ نشان استاندارد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:26 ب.ظ
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات
استعلام بخش بازرسی فنی و تجهیزات... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:37 ب.ظ
ارزیابی و تدوین شناسنام فنی مقره های چینی خطوط شرکت
ارزیابی و تدوین شناسنام فنی مقره های چینی خطوط شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:06 ب.ظ
تست ضخامت سنجی مخازن سوخت هوای فشرده و
تست ضخامت سنجی مخازن سوخت هوای فشرده و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
زنجان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/21
10:49 ق.ظ
تست ضخامت سنجی مخازن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خرده شدگی
تست ضخامت سنجی مخازن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خرده شدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:30 ب.ظ
انجام ازمایشات اجباری
انجام ازمایشات اجباری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/04
12:27 ب.ظ
بازرسی و تست جوش تامنین اب
بازرسی و تست جوش تامنین اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
بازرسی فنی و تست جوش خط انتقال
بازرسی فنی و تست جوش خط انتقال... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/30
14:03 ب.ظ
کنترل کیفی دستگاههای بیمارستان
کنترل کیفی دستگاههای بیمارستان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
20:21 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی و کنترل کیفیت برای خرید تجهیزات تامین
انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی و کنترل کیفیت برای خرید تجهیزات تامین... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
10:48 ق.ظ
بازرسی و تست لوله های پلی اتیلن در حجم 3200 تن سطح 1 بازرسی
بازرسی و تست لوله های پلی اتیلن در حجم 3200 تن سطح 1 بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان جنوبي 1398/7/28 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
بازرسی و تست لوله های پلی اتیلن در حجم 3200 تن سطح 1 بازرسی
بازرسی و تست لوله های پلی اتیلن در حجم 3200 تن سطح 1 بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/7/28 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
بازرسی و تست لوله های پلی اتیلن در حجم 3200 تن سطح 1 بازرسی
بازرسی و تست لوله های پلی اتیلن در حجم 3200 تن سطح 1 بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/7/28 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
بازرسی و تست لوله های پلی اتیلن در حجم 3200 تن سطح 1 بازرسی
بازرسی و تست لوله های پلی اتیلن در حجم 3200 تن سطح 1 بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
15:32 ب.ظ
تست ضخامت سنجی مخزن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خرده شدگی
تست ضخامت سنجی مخزن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خرده شدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:59 ب.ظ
بازرسی فنی تست جوش خط انتقال اب از سد کوثر به اراضی
بازرسی فنی تست جوش خط انتقال اب از سد کوثر به اراضی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/23 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
بازرسی فنی و تست جوش تامین اب اراضی
بازرسی فنی و تست جوش تامین اب اراضی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:23 ب.ظ
انجام عملیات تست ضخامت سنجی مخزن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خرده شدگی
انجام عملیات تست ضخامت سنجی مخزن گاز امونیاک جهت مشخص نمودن خرده شدگی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/17
19:10 ب.ظ
تست ضخامت سنجی و هیدرو استاتیک دیگ بخار بهمراه اماده سازی سه عدد- تست چاه ارت 10 عدد
تست ضخامت سنجی و هیدرو استاتیک دیگ بخار بهمراه اماده سازی سه عدد- تست چاه ارت 10 عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
البرز 1398/7/17 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی و نظارت و
انجام خدمات مهندسی بازرسی فنی و نظارت و... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
قزوين 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/14
19:30 ب.ظ
خدمات بازرسی لوله های فاز 1 بویلر واحد 2 بخار نیروگاه
خدمات بازرسی لوله های فاز 1 بویلر واحد 2 بخار نیروگاه... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
گيلان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/10
11:06 ق.ظ
نمونه گیری فاضلاب واحدهای صنعتی
نمونه گیری فاضلاب واحدهای صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
19:02 ب.ظ
انجام خدمات بازرسی و کنترل صحت اجرای الزامات hse سطح شرکت
انجام خدمات بازرسی و کنترل صحت اجرای الزامات hse سطح شرکت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/7/9 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
بازرسی و نمونه برداری از کالاهای مشمول استاندارد اجباری
بازرسی و نمونه برداری از کالاهای مشمول استاندارد اجباری... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
19:00 ب.ظ
نظارت بر اجرای تعمیرات رک در لگ دکل دنا
نظارت بر اجرای تعمیرات رک در لگ دکل دنا... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
19:12 ب.ظ
کالیبراسیون
کالیبراسیون... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
هرمزگان 1398/7/6 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
خدمات نمونه برداری سطح استان
خدمات نمونه برداری سطح استان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان شمالي 1398/7/6 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی جوش خط اصلی انتقال اب
ارائه خدمات بازرسی جوش خط اصلی انتقال اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/7/6 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
انجام تستهای غیرمخرب جوش بخشهای از خط انتقال ابرسانی به
انجام تستهای غیرمخرب جوش بخشهای از خط انتقال ابرسانی به... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مركزي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
18:18 ب.ظ
انجام بازرسی
انجام بازرسی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کردستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
18:56 ب.ظ
ارائه خدمات بازرسی جوش خط اصلی انتقال اب
ارائه خدمات بازرسی جوش خط اصلی انتقال اب... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
مازندران 1398/7/3 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
تست هیدروستاتیک و ضخامت سنجی دیگهای اب گرم تاسیسات 9 عدد
تست هیدروستاتیک و ضخامت سنجی دیگهای اب گرم تاسیسات 9 عدد... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
کرمانشاه 1398/7/3 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
بازرسی حین تولید ریل
بازرسی حین تولید ریل... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
اصفهان 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
15:56 ب.ظ
انجام مرحله دوم تست امنیت سامانه epm
انجام مرحله دوم تست امنیت سامانه epm... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
تهران 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
18:41 ب.ظ
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
سمنان 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
17:23 ب.ظ
1 مجموعه خدمات نمونه گیری و بازرسی فنی و زیست محیطی
1 مجموعه خدمات نمونه گیری و بازرسی فنی و زیست محیطی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
18:11 ب.ظ
بازرسی از تولید حین ساخت
بازرسی از تولید حین ساخت... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/6/30 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
اجرای ازمون های مورد نیاز در فرایند بازرسی فنی
اجرای ازمون های مورد نیاز در فرایند بازرسی فنی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خوزستان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
14:48 ب.ظ
بازرسی در مرحله تولید شیر الات و نوارهای عایق
بازرسی در مرحله تولید شیر الات و نوارهای عایق... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
آذربايجان شرقي 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/14
16:31 ب.ظ
بازبینی و تست و کنترل شیرهای اتش نشانی لردگان
بازبینی و تست و کنترل شیرهای اتش نشانی لردگان... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
چهارمحال بختياري 1398/6/14 تاریخ گذشته