1398/09/16
11:53 ق.ظ
تهیه طرح جامع اماده سازی
قم 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
19:14 ب.ظ
مشاوره سازه ساختمان
مشاوره سازه ساختمان... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
ارجاع امور مطالعه و براورد تعمیرات مجتمع
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
طرح گردشگری
طرح گردشگری... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:36 ب.ظ
شناسایی مهندسی معماری دارای پروانه نظم مهندسی با
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی پروژه های اجرای طرح هادی
لرستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تهیه طرح هادی شهری
تهیه طرح هادی شهری... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:21 ب.ظ
نظارت پروژه های اجرای طرح هادی
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:09 ب.ظ
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی اجرای طرحهای هادی روستاهای
لرستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
تدوین معماری سازمانی و باز مهندسی فرایندهای پنجره سازمان
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
طراحی پروژه تجاری اداری حوزه 2 مرکز شهر
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
مشاور و با طراح با پروانه اشتغال بکار و صلاحیت طراحی و ارائه
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:55 ب.ظ
انجام مطالعات پروژه تجاری سایت نجف شهر
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
خدمات مهندسی ساختمان دیسپاچینگ منطقه ای شرق
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
شناسایی مشاور
شناسایی مشاور... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
مشاوره طراحی داخل قسمتی از ساختمان پایانه و طراحی
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره بابت طراحی مجتمع
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تهیه طرح روستای هدف
تهیه طرح روستای هدف... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:26 ب.ظ
خدمات مشاوره در خصوص نظارت کارگاهی پروژه ساختمان معاونت مالیاتی
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی زیرساخت توسعه گردشگری
کرمانشاه 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
تهیه مرحله اول و دوم مطالعات و طراحی مجتمع ورزشی
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
تهیه مرحله اول و دوم مطالعات و طراحی مرکز
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
تهیه طرح جامع اماده سازی
قم 1398/9/9 مهلت دار
15:00 ب.ظ
انجام مطالعات مرحله اول دوم پارک ناحیه ای در محله 3 ناحیه 2 فاز 3 شهر جدید
آذربايجان شرقي 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تهیه نقشه و اسناد مناقصه شهر
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:58 ب.ظ
بازنگری طرح هادی روستاهای
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:58 ب.ظ
بازنگری طرح هادی روستای
بازنگری طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی زیرساخت توسعه گردشگری
کرمانشاه 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/05
19:15 ب.ظ
مشاوره طراحی تهیه نقشه ها و اسناد
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
1398/09/04
13:12 ب.ظ
انتخاب مشاور ساختمانی جهت نظارت بر اجرای پروژه
گيلان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:23 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی زیرساخت
کرمانشاه 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
خدمات مشاور نظارت براجرای طرح هادی روستاهای استان
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:57 ب.ظ
خدمات مشاوره در خصوص نظارت کارگاهی پروژه ساختمان معاونت مالیاتی
خراسان رضوي 1398/9/2 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
طراحی و متره و براورد ایستگاه
مركزي 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره بعنواع عامل چهارم جهت طرح های تفضیلی شهر جدید
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
تهیه پرونده ثبتی 5 بنای صنعتی استان
مركزي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
19:10 ب.ظ
13:36 ب.ظ
مشاوره طراحی تهیه نقشه ها
خراسان رضوي 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:53 ب.ظ
تهیه نقشه با مختصات املاک دانشگاه (میناب)
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:57 ب.ظ
خدمات مشاوره جهت تهیه طرح اماده سازی اراضی 35 هکتاری و طراحی معماری
البرز 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
بکارگیری مشاور و دستگاه نظارتی در محل پارکینگ طبقاتی
خراسان جنوبي 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
تهیه نقشه توپوگرافی
تهیه نقشه توپوگرافی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:59 ب.ظ
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه
البرز 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:20 ب.ظ
خدمات مهندسی ساختمان دیسپاچینگ
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خدمات نظارت مشاور رشته راهسازی با شهرسازی و معماری بر اجرای طرح هادی
کرمانشاه 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خدمات نظارت مشاور ذیصلاح رشته راهسازی یا شهرسازی و معماری
کرمانشاه 1398/8/25 تاریخ گذشته