1398/05/31
18:33 ب.ظ
تکمیل مدرسه 2 کلاسه روستای سوخور عبدی گواور
کرمانشاه 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تکمیل مدرسه 2 کلاسه روستای بابا رستم گواور
کرمانشاه 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
تکمیل مدرسه 2 کلاسه روستای زائومرگ علیا گواور
کرمانشاه 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
18:28 ب.ظ
اجرای بهسازی طرح هادی روستاهای
فارس 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای
فارس 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:28 ب.ظ
اجرای بهسازی طرح هادی روستاهای
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:27 ب.ظ
اجرای اسفالت محوطه با اسفالت توپکا -19-0
فارس 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای جوانمیری
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای طرح هادی
اجرای طرح هادی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
18:23 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستایی ر
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:23 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستایی
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:23 ب.ظ
اجرای فونداسیون سوله
اجرای فونداسیون سوله... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/5/31 مهلت دار
18:22 ب.ظ
اجرای نبشی کشی و رول بولت بندی ساختمان
خراسان جنوبي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
بهسازی و تعمیرات ساختمان های اداره کل فاز 3
کرمان 1398/5/31 مهلت دار
18:19 ب.ظ
بهسازی فضای زایشگاه بیمارستان
کرمان 1398/5/31 مهلت دار
18:18 ب.ظ
اجرای نازک کاری اتاق نگهبانی
قزوين 1398/5/31 مهلت دار
18:16 ب.ظ
جدولگذاری معابر سطح شهر
جدولگذاری معابر سطح شهر... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
ساخت اتاق کنترل پمپ تخلیه مخزن تقاطع غیر همسطح
گلستان 1398/5/31 مهلت دار
18:13 ب.ظ
تهیه مصالح و تکمیل ساختمان سردرب ناحیه
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
18:08 ب.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
تکمیل و تعمیرات مدارس شهرستان
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس شهرستان پیرانشهر
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
تکمیل و تعمیرات مدارس شهرستان
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس شهرسان
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
اجرای تکمیل تعمیرات مدارس شهرستان
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
تکمیل و تعمیرات مدارس شهرستان
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس شهرستان نقده
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
تکمیل و تعمیرات مدارس شهرستان
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
نوسازی گیشه ای شعبه
نوسازی گیشه ای شعبه... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/5/31 مهلت دار
12:16 ب.ظ
اجرای رنگ امیزی دیوار زیرکار استر رویه و سقف به متراژ 3000 متر رنگ
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
12:13 ب.ظ
تکمیل محوطه سازی معابر شهرک صنعتی
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
12:10 ب.ظ
تهیه مصالح و ساخت و نصب کانتر
اصفهان 1398/5/31 مهلت دار
11:47 ق.ظ
ساخت حفاظ جهت دکل های پروژکتور زمین چمن فوتبال
قم 1398/5/31 مهلت دار
10:51 ق.ظ
تخریب اموزشگاه با مصالح خشت و گل و سقف اهن
سمنان 1398/5/31 مهلت دار
10:50 ق.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس شهرستان شوط
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس در
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
پیاده روسازی سطح شهر
پیاده روسازی سطح شهر... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/5/31 مهلت دار
10:47 ق.ظ
انجام عملیات سفت کاری ساختمان اورژانس اجتماعی
آذربايجان شرقي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
اجرای تکمیل و تعمیرات مدارس در
آذربايجان غربي 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
ازمایشات جوشکاری ct- pt اسکلت فلزی
کرمانشاه 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
اسفالت محوطه 270 متر
اسفالت محوطه 270 متر... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
10:05 ق.ظ
تهیه و حمل مصالح و اجرای میدان سیمرغ
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
10:03 ق.ظ
تجهیز داروخانه بیمارستان معتضدی
کرمانشاه 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:20 ب.ظ
کارهای چوبی شعبه
کارهای چوبی شعبه... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/30 تاریخ گذشته