1398/10/29
13:20 ب.ظ
خط مبادله حمل و نقل محمولات پستی
خوزستان 1398/10/29 مهلت دار
13:19 ب.ظ
خط مبادله
خوزستان 1398/10/29 مهلت دار
13:12 ب.ظ
خط مبادله پستی
خوزستان 1398/10/29 مهلت دار
08:31 ق.ظ
حمل پست با خودرو برای خط
سمنان 1398/10/29 مهلت دار
07:55 ق.ظ
توزع امانات پستی منطقه از 2 تا 40 کیلوگرم
تهران 1398/10/29 مهلت دار
07:55 ق.ظ
نمایندگی قبول پستی
تهران 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
20:26 ب.ظ
حمل و نقل محمولات پستی
کرمانشاه 1398/10/28 مهلت دار
13:46 ب.ظ
حمل و نقل و مبادلات پستی
کرمانشاه 1398/10/28 مهلت دار
13:46 ب.ظ
جمع اوری مرسولات پستی دفاتر دولتی و خصوصی سطح شهر
کرمانشاه 1398/10/28 مهلت دار
1398/10/26
18:21 ب.ظ
مبادله پست
فارس 1398/10/26 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
واگذاری نمایندگی قبول پستی در شریف اباد
تهران 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
13:40 ب.ظ
انجام کلیه مرسولات پستی واحد دبیرخانه
مركزي 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
21:13 ب.ظ
نمایندگی قبول پستی
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
جمع اوری مسیر شماره
فارس 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:34 ب.ظ
جمع اوری پست
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:34 ب.ظ
جمع اوری پست
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:34 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره دو
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:34 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره 3
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:34 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:33 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:33 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:33 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره 7
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:33 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره 8
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:32 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:32 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره 10
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:32 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره 11
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:32 ب.ظ
جمع اوری مسیر شماره 12
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:29 ب.ظ
مسیر شهری
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:29 ب.ظ
جمع اوری پست
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:29 ب.ظ
جمع اوری پست روستایی
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:29 ب.ظ
جمع اوری پست
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:29 ب.ظ
جمع اوری پست شیراز
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:22 ب.ظ
نمایندگی قبول پستی
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
توزیع امانت سطح شهر
گلستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
حمل و نقل محمولات پستی
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
حمل و نقل محمولات پستی ا
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
حمل و نقل محمولات پستی
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
جمع اوری مرسولات پستی دفاتر
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
حمل و نقل محمولات پستی از
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
واگذاری توزیع امانات پستی این منطقه از 2 تا 40 کیلوگرم
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
18:45 ب.ظ
انجام امور توزیع مرسولات پستی در سطح
تهران 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
حمل نقل محمولات پستی از
گيلان 1398/10/22 مهلت دار
11:42 ق.ظ
حمل نقل محمولات پستی از
گيلان 1398/10/22 مهلت دار
1398/10/21
10:20 ق.ظ
توزیع مرسولات پستی در سطح شهرستان
تهران 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
13:39 ب.ظ
فعالیت های پست
تهران 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
20:18 ب.ظ