1398/09/20
13:51 ب.ظ
حفاظت فیزیکی 16 نفر
اصفهان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/18
18:45 ب.ظ
واگذای امور انتظامات بیمارستان
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
13:46 ب.ظ
تامین امنیت و حراست از پست
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:23 ب.ظ
خدمات حفاظتی و نظم امنیت بیمارستان
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
نگهبانی و حفاظت بیمارستان یگان حفاظت فیزیکی
کردستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:35 ب.ظ
انجام فعالیت نگهبانی حراست وزارت نیرو
قم 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
1 نفر نیرو کادر انتظامی جهت حفاظت فیزیکی بیمارستان
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خرید خدمات نگهبانی بیمارستان شهدا
اردبيل 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
10 مورد کار واحد حفاظت
مازندران 1398/9/16 مهلت دار
10:49 ق.ظ
تامین امنیت و حراست ازپست بعثت
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
کارگیری 3 نفر نیروی انتظامی جهت
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:30 ب.ظ
تامین نگهبان مسلح جهت مراقبت در ساعت کاری تعداد
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
نگهبانی و حفاظت شعب
گلستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:47 ب.ظ
استقرار نگهبان مسلح پاس ثابت به منظور انجام
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
نگهداری و حراست از راهدارخانه اصغراباد و ماشین الات
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
تامین نگهبانی جهت نگهداری و حراست از ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:29 ب.ظ
تامین امنیت و حراست از پست بعثت
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:58 ب.ظ
تامین نیرو انسانی خدمات انتظامی
خراسان شمالي 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
نگهبانی و حفاظت فیزیکی بیمارستان
کردستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:25 ب.ظ
حراست و نگهبانی فیزیکی و برقراری
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
1 نفر نیرو ازاد جهت حفاظت فیزیکی ستقر در اورژانس بیمارستان
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
13:37 ب.ظ
نیروهای حفاظتی
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
12:44 ب.ظ
ادامه حفاظت فیزیکی ترانشه 7 تیر
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
نیروی نگهبانی و خدمات جهت اداره کل
ايلام 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
حراست و حفاظت فیزیکی و نگهبانی
قم 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:27 ب.ظ
نگهبانی از ساختمان اداره کل امور
خراسان رضوي 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
حفاظت فیزیکی ورود خروج مخازن روغن حوزه بندر
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
نگهبانی شعب
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
واگذاری عملیات رفع حوادث و اپراتوری نگهبانی
چهارمحال بختياري 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:29 ق.ظ
تامین نگهبان جهت راهدارخانه و ماشین الات راهداری
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
بکارگیری 9 نفر نیرو حفاظتی نگهبان
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
10:20 ق.ظ
اجرای عملیات مراقبتی
گلستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
بکارگیری 9 نفر نیرو نگهبان
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:33 ب.ظ
تامین نیروی حفاظت پولرسان
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
تامین امنیت بیمارستان
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:36 ق.ظ
تامین نگهبان مسلح جهت مراقبت ر ساعات اداری
خراسان شمالي 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
کارگیری 3 نفر نیروی انتظامی جهت بیمارستان
خوزستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:31 ب.ظ
حفاظت فیزیکی بر ورودی و خروج مخازن
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
13:24 ب.ظ
حفاظت فیزیکی و نظارت برورود و خروج روغن از مخازن
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
انجام خدمات انتظامی تامین امنیت
خوزستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:13 ب.ظ
انجام خدمات انتظامی بیمارستان
خوزستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
واگذاری امور خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی بیمارستان
کرمان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
10:42 ق.ظ
خدمات نگهبانی
مركزي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
18:12 ب.ظ
تامین 4 نفر جهت حفاظت فیزیکی
اردبيل 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
کارگیری نیروی نگهبانی از ساختمان
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
انجام خدمات انتظامی بیمارستان شهدا
خوزستان 1398/8/23 تاریخ گذشته