1397/12/29
10:18 ق.ظ
اجرای سیستم مدیریت ساختمان BMS
اجرای سیستم مدیریت ساختمان BMS... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:32 ق.ظ
نگهداری سیستم هوشمند ساختمان  BMS
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:29 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان bms
سیستم هوشمند سازی ساختمان bms... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/14
12:16 ب.ظ
پشتیبانی فنی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS
تهران 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:49 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم هوشمند
سرویس و نگهداری سیستم هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/11/29
07:23 ق.ظ
خدمات بروز رسانی سیستم تصویری طبقه
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/24
07:35 ق.ظ
نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی و کنترل از ره دور  سالن دستگاه های
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/10/15
11:51 ق.ظ
تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم هوشمند
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:43 ب.ظ
فاز سوم هوشمندسازی و نظارت تصویری
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:31 ق.ظ
نصب و راه اندازی سیستم هوشمند سازی و کنترل از راه دور
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:56 ق.ظ
هوشمند سازی ساختمان و تاسیسات موسسه علمی و کاربردی
تهران 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:21 ب.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان
سیستم هوشمند سازی ساختمان... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/07
00:02 ق.ظ
انجام مشاوره جهت طراحی دکل های خود ایستا 4 پایه مخابراتی
مازندران 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
10:01 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان جهت
سیستم هوشمند سازی ساختمان جهت... مخابرات و الکترونیک
خوزستان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/21
10:35 ق.ظ
سیستم هوشمند سازی ساختمان
سیستم هوشمند سازی ساختمان... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/09
11:15 ق.ظ
ست کامل ساختمان هوشمند
ست کامل ساختمان هوشمند... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/3/9 تاریخ گذشته