1398/05/26
18:35 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه رسوب شناسی و
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/14
19:40 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره
انجام خدمات مشاوره... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:41 ب.ظ
مطالعات پی جویی اولیه در محدوده
مطالعات پی جویی اولیه در محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/03
11:01 ق.ظ
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی طلای دره سازی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف در محدوده اکتشافی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:54 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در بلوک 1 محدوده های امیدبخش حاصل از پهنه
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:17 ب.ظ
خدمات مشاوره ونظارت بر عملیات برداشت ژئوفیزیک مگنتومتری در
خراسان جنوبي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:01 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره پروژه شناسایی و پی جویی پرلیت
سيستان و بلوچستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:31 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:54 ب.ظ
عملیات ژئوفیزیک مگنتومتری 20000 نقطه در 7 محدوده امید بخش پهنه فردوس قائن استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:01 ب.ظ
انالیز و مطالعه نمونه های اکتشافی 4900 نمونه سنگی ابراهه ای و پودری
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:33 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در 2 محدوده
انجام مطالعات پی جویی در 2 محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:53 ب.ظ
اکتشاف در پهنه اکتشافی استان
اکتشاف در پهنه اکتشافی استان... معدن و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
07:44 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه ویژه اقتصادی
تهران 1398/4/13 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه ویژه اقتصادی
اصفهان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/04
17:40 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
16:15 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی
خراسان جنوبي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
09:21 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه اقتصادی ویژه
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:28 ب.ظ
پی جویی اکتشافی و پتانسیل یابی فسفات و پتاس جهت
خراسان شمالي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
10:12 ق.ظ
تکمیل مطالعات اکتشافی در محدوده های
تکمیل مطالعات اکتشافی در محدوده های... معدن و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/3/29 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
انجام مطالعات اکتشاف فاز شناسایی در پهنه
هرمزگان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
14:34 ب.ظ
پی جویی اکتشافی و پتانسیل  یابی فسفات و پتاس -
خراسان شمالي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:08 ب.ظ
مطالعات اکتشافی لیتوژئوشیمیایی در محدوده های
اردبيل 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:51 ب.ظ
مطالعات فازهای پی جوئی و عمومی اکتشاف بوکسیت در محدوده
بوشهر 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/21
09:38 ق.ظ
خدمات مشاوره  نظارت برمطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
خدمات مشاوره  نظارت برمطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی پهنه
خراسان جنوبي 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
18:34 ب.ظ
عملیات پی جوبی اکتشافی در محدوه شهرستان
خراسان شمالي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:53 ب.ظ
عملیات پیجویی اکتشافی در محدوده
عملیات پیجویی اکتشافی در محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/05
08:56 ق.ظ
انتخاب مشاور در حوزه به روز رسانی استراتژیهای شرکت
تهران 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/21
11:18 ق.ظ
انتخاب مشاور انجام مطالعات فاز شناخت جهت پیاده سازی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/11
07:54 ق.ظ
مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیسی 6000 نقطه اکتشاف مواد معدنی پلی متال انومالی جنوب
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:22 ق.ظ
انجام انالیز کنترلی بر روی 31 نمونه کنترلی
يزد 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/20
16:02 ب.ظ
انالیز و مطالعه ازمایشگاهی جهت 3400 نمونه سنگی ابراهه ای پودری
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/11/27
12:37 ب.ظ
عمییات اکتشاف مقدماتی مواد معدنی سطح استان جنوب
خراسان جنوبي 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت اکتشاف مقدماتی شمال
انتخاب مشاور جهت اکتشاف مقدماتی شمال... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:12 ب.ظ
1397/10/29
12:56 ب.ظ
نظارت و ارزیابی معادن
نظارت و ارزیابی معادن... معدن و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:49 ب.ظ
نظارت و ارزیابی معادن
نظارت و ارزیابی معادن... معدن و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/18
18:44 ب.ظ
نظارت و ارزیابی معادن در شهرستان
نظارت و ارزیابی معادن در شهرستان... معدن و فرآورده های مرتبط
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:56 ب.ظ
مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیس سنجی میزان در
يزد 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:13 ب.ظ
اجرای طرح عمرانی مطالعات اکتشافات منابع معدنی
زنجان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:14 ب.ظ
انتخاب مشاور جهت 50 کیلومتری استان
انتخاب مشاور جهت 50 کیلومتری استان... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت طرح مطالعات ژئوفیزیک و روش مغناطیسی
آذربايجان غربي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:34 ق.ظ
تکمیل مطالعات پی جویی در محدوده
تکمیل مطالعات پی جویی در محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/05/15
14:54 ب.ظ
عارضه یابی رکود فعالیت های معدنی و پیشنهاد راهکارهای
خراسان جنوبي 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/03/17
16:18 ب.ظ
1397/03/14
15:27 ب.ظ
مطالعات اکتشافی مواد معدنی
مطالعات اکتشافی مواد معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/3/13 تاریخ گذشته