1398/09/16
15:13 ب.ظ
1398/09/12
19:42 ب.ظ
خرید خدمت مشاوره جهت پتانسیل یابی مس
خرید خدمت مشاوره جهت پتانسیل یابی مس... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/07
09:42 ق.ظ
نظارت بر فعالیتهای معدنی در شه
نظارت بر فعالیتهای معدنی در شه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
22:47 ب.ظ
1398/09/04
19:46 ب.ظ
انجام نظارت عالیه با استقرار مکانیز کنترلی بر نحوره نگهداتری و تعمیرات تجهیزات
خراسان رضوي 1398/9/4 مهلت دار
1398/09/03
15:10 ب.ظ
عملیات دپوگرافی و محاسبه احجام دپوهای مواد معدنی در 4 مرحله
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:30 ب.ظ
گرد اوری اطلاعات معدنی اکتشافی فراوری و تولید فایل های رقومی
خراسان جنوبي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:48 ق.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی
خراسان رضوي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
چهارمحال بختياري 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/28
19:13 ب.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی بر نحوه نگهداری
خراسان رضوي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:16 ب.ظ
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:08 ب.ظ
اخذ خدمات مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه مدل
هرمزگان 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی بر نحوه نگهداری و تعمیرات
خراسان رضوي 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
14:44 ب.ظ
خدمات مطالعه و پایش امواج رادیویی
خدمات مطالعه و پایش امواج رادیویی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:35 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه رسوب شناسی و
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:40 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره
انجام خدمات مشاوره... معدن و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:41 ب.ظ
مطالعات پی جویی اولیه در محدوده
مطالعات پی جویی اولیه در محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/03
11:01 ق.ظ
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی طلای دره سازی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
انجام عملیات اکتشاف در محدوده اکتشافی
اصفهان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:54 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در بلوک 1 محدوده های امیدبخش حاصل از پهنه
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:17 ب.ظ
خدمات مشاوره ونظارت بر عملیات برداشت ژئوفیزیک مگنتومتری در
خراسان جنوبي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:01 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره پروژه شناسایی و پی جویی پرلیت
سيستان و بلوچستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:31 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده
انجام مطالعات پی جویی در دو محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
19:54 ب.ظ
عملیات ژئوفیزیک مگنتومتری 20000 نقطه در 7 محدوده امید بخش پهنه فردوس قائن استان خراسان جنوبی
خراسان جنوبي 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:01 ب.ظ
انالیز و مطالعه نمونه های اکتشافی 4900 نمونه سنگی ابراهه ای و پودری
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
19:33 ب.ظ
انجام مطالعات پی جویی در 2 محدوده
انجام مطالعات پی جویی در 2 محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان جنوبي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:53 ب.ظ
اکتشاف در پهنه اکتشافی استان
اکتشاف در پهنه اکتشافی استان... معدن و فرآورده های مرتبط
مركزي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
07:44 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه ویژه اقتصادی
تهران 1398/4/13 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه ویژه اقتصادی
اصفهان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/04
17:40 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
16:15 ب.ظ
نظارت بر مطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی
خراسان جنوبي 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
09:21 ق.ظ
خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه اقتصادی ویژه
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:28 ب.ظ
پی جویی اکتشافی و پتانسیل یابی فسفات و پتاس جهت
خراسان شمالي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
10:12 ق.ظ
تکمیل مطالعات اکتشافی در محدوده های
تکمیل مطالعات اکتشافی در محدوده های... معدن و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1398/3/29 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
انجام مطالعات اکتشاف فاز شناسایی در پهنه
هرمزگان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
14:34 ب.ظ
پی جویی اکتشافی و پتانسیل  یابی فسفات و پتاس -
خراسان شمالي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:08 ب.ظ
مطالعات اکتشافی لیتوژئوشیمیایی در محدوده های
اردبيل 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:51 ب.ظ
مطالعات فازهای پی جوئی و عمومی اکتشاف بوکسیت در محدوده
بوشهر 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/21
09:38 ق.ظ
خدمات مشاوره  نظارت برمطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
خدمات مشاوره  نظارت برمطالعات پی جویی در محدوده های امیدبخش حاصل از فاز شناسایی پهنه
خراسان جنوبي 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
18:34 ب.ظ
عملیات پی جوبی اکتشافی در محدوه شهرستان
خراسان شمالي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:53 ب.ظ
عملیات پیجویی اکتشافی در محدوده
عملیات پیجویی اکتشافی در محدوده... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/05
08:56 ق.ظ
انتخاب مشاور در حوزه به روز رسانی استراتژیهای شرکت
تهران 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/02/21
11:18 ق.ظ
انتخاب مشاور انجام مطالعات فاز شناخت جهت پیاده سازی
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/11
07:54 ق.ظ
مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیسی 6000 نقطه اکتشاف مواد معدنی پلی متال انومالی جنوب
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته