1398/09/13
11:50 ق.ظ
تهیه پرونده ثبتی میراث ناملموس
تهیه پرونده ثبتی میراث ناملموس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/07
17:52 ب.ظ
انجام امور املاکی و حقوقی  مرتبط با فعالیتهای سازمان ملی زمین و مسکن
انجام امور املاکی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/9/6 مهلت دار
1398/09/06
11:15 ق.ظ
خدمات مشاوره شغلی
خدمات مشاوره شغلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:53 ب.ظ
تنقیح قوانین و مقررات اموزش و پرورش
تنقیح قوانین و مقررات اموزش و پرورش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
13:06 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاها
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
11:48 ق.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:57 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/08
14:30 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:17 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 - دیواندره
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 - دیواندره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
15:19 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب
وصول مطالبات معوقه اب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/24
11:25 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه آب بهاء مشترکین
وصول مطالبات معوقه آب بهاء مشترکین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
18:13 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای تابعه
وصول مطالبات اب بها تا پایان سال 97 روستاهای تابعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب
وصول مطالبات معوقه اب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/15
19:29 ب.ظ
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
11:36 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین استان
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/11
13:32 ب.ظ
انجام امور حقوقی و املاک
انجام امور حقوقی و املاک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/09
11:42 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستای
وصول مطالبات معوقه اب بها روستای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
12:29 ب.ظ
پیگیری وصول مطالبات شهرداری
پیگیری وصول مطالبات شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
19:08 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای تابعه شهرستان
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای تابعه شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
15:05 ب.ظ
وصول مطالبات اب بهاء معوقه مشترکین
وصول مطالبات اب بهاء معوقه مشترکین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
18:07 ب.ظ
وصول مطالبات معقوه اب بها تا پایان سال 97
وصول مطالبات معقوه اب بها تا پایان سال 97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:11 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/30
19:16 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/26
19:07 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها  روستاهای شهر
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
کارگزار حقوق رسیدگی به اور حقوقی
کارگزار حقوق رسیدگی به اور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/24
18:20 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 شهرستان
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/24 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای شهر
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/24 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/23
12:37 ب.ظ
مشاوره صیانت و حفاظت از اراضی و باغی ر
مشاوره صیانت و حفاظت از اراضی و باغی ر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/6/23 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
مشاوره صیانت و حفاظت از اراضی و باغی ر
مشاوره صیانت و حفاظت از اراضی و باغی ر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/20
18:43 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای شهر
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال 97 روستاهای شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/20 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهیا
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهیا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/13
12:45 ب.ظ
انجام امور حقوقی و املاک جمعیت
انجام امور حقوقی و املاک جمعیت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/6/13 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
وصول مطالبات چند منظوره شهرداری
وصول مطالبات چند منظوره شهرداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
18:14 ب.ظ
تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز فک پلمپ کنتور شهر یاسوج و مادوان و روستاهای اقماری وکلا و موسسات حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:07 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها در شهر
وصول مطالبات اب بها در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
18:58 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره صیانت و حفاظت از اراضی زراعی و باغی
خرید خدمات مشاوره صیانت و حفاظت از اراضی زراعی و باغی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/6/10 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
خدمات مشاوره صیانت حفاظت از اراضی زراعی و باغی
خدمات مشاوره صیانت حفاظت از اراضی زراعی و باغی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/6/10 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
خرید خدمت مشاوره صیانت و حفاظت از اراضی زراعی
خرید خدمت مشاوره صیانت و حفاظت از اراضی زراعی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/07
19:12 ب.ظ
وصول مطالبات اب بها
وصول مطالبات اب بها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/06
14:35 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره
خرید خدمات مشاوره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/03
15:25 ب.ظ
وصول مطالبات
وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/05/31
18:29 ب.ظ
جذب 11 نفر نیرو حقوقی
جذب 11 نفر نیرو حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/29
13:24 ب.ظ
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/29 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:44 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
رسیدگی به امور مسائل امور حقوقی
رسیدگی به امور مسائل امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:54 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/26 تاریخ گذشته