1398/05/26
18:54 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
نوبت سوم بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات
نوبت سوم بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/22
19:39 ب.ظ
رسیدگی به امور و مسائل مربوط به امور حقوقی
رسیدگی به امور و مسائل مربوط به امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:42 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای حقوقی فنی و اداری
واگذاری فعالیتهای حقوقی فنی و اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:16 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای تابعه شهرستان
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای تابعه شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
08:37 ق.ظ
وصول مطالبات صنواتی مشترکین روستاهای تحت پوشش امور ابفا
وصول مطالبات صنواتی مشترکین روستاهای تحت پوشش امور ابفا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:05 ب.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت وصول
بکارگیری پیمانکار جهت وصول... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:26 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای
وصول مطالبات معوقه اب بها تا پایان سال97 روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
جذب 11 نفر نیرو حقوقی
جذب 11 نفر نیرو حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:02 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها
وصول مطالبات معوقه اب بها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
رسیدگی وشرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری
رسیدگی وشرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:02 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بهاء
وصول مطالبات معوقه اب بهاء... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:51 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای
وصول مطالبات معوقه اب بها روستاهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
10:58 ق.ظ
تامین نیرو انسانی امور حقوقی
تامین نیرو انسانی امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:56 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین
وصول مطالبات معوقه اب بهاء مشترکین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
10:56 ق.ظ
وصول مطالبات معوقه اب بها مشترکین استان
وصول مطالبات معوقه اب بها مشترکین استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:45 ب.ظ
تامین نیرو انسانی امور حقوقی
تامین نیرو انسانی امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:02 ب.ظ
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کیفری و پاسخگویی
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کیفری و پاسخگویی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات
بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/4/30 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
ارائه خدمات حقوقی
ارائه خدمات حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
18:55 ب.ظ
جذب نیروی حقوقی
جذب نیروی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:26 ب.ظ
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کیفری و پاسخگویی
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و کیفری و پاسخگویی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/22
11:34 ق.ظ
ارائه خدمات حقوقی
ارائه خدمات حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:26 ق.ظ
خدمات مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل استان
خدمات مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:23 ب.ظ
انجام امورات حقوقی شهرستانهای تبریز-اسکو-اذرشهر-عجب شهر-هشترود-چاراویماق-جلفا-هوراند-ورزقان-خداافرین-کلیبر-سراب-شبسترواداره کل
آذربايجان شرقي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/10
11:04 ق.ظ
تامین نیروهای حقوقی گشت های حفظ کاربری در قالب شرکت های حقوقی
تامین نیروهای حقوقی گشت های حفظ کاربری در قالب شرکت های حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/4/10 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری
رسیدگی و شرکت در جلسات دادرسی حقوقی و کیفری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/05
14:16 ب.ظ
از اراضی زراعی  و باغی دهگردشی
از اراضی زراعی و باغی دهگردشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/03/29
11:17 ق.ظ
تامین نیروهای حقوقی در قالب شرکتهای حقوقی
تامین نیروهای حقوقی در قالب شرکتهای حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:38 ب.ظ
جذب نیروی حقوقی 12 نفر
جذب نیروی حقوقی 12 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/22
13:35 ب.ظ
فعالیتهای حقوقی و خدمات مشاوره ای
فعالیتهای حقوقی و خدمات مشاوره ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
07:55 ق.ظ
ثبت گزارشهای مردمی در سامانه 131 کشور  در خصوص تغییر کاربریهای اراضی کشاورزی
ثبت گزارشهای مردمی در سامانه 131 کشور در خصوص تغییر کاربریهای اراضی کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:04 ب.ظ
تامین خدمات کارشناسان فنی و حقوقی
تامین خدمات کارشناسان فنی و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/14
08:58 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی حقوقی
خرید خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/11
18:08 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی حقوقی
خرید خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:30 ب.ظ
1398/03/04
18:17 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی حقوقی
خرید خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:38 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه در
وصول مطالبات معوقه در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه
وصول مطالبات معوقه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
اخذ اظهارنامه مالیاتی مودیان
اخذ اظهارنامه مالیاتی مودیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/30
07:57 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی حقوقی
خرید خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
18:07 ب.ظ
استقرار پیمانکار در اداره امور مالیاتی و اخذ اظهارنامه
استقرار پیمانکار در اداره امور مالیاتی و اخذ اظهارنامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:54 ب.ظ
خدمات کارشناسی حقوقی
خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/22
11:09 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی حقوقی
خرید خدمات کارشناسی حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/15
11:07 ق.ظ
ارائه احکام قلع و قمع قضایی
ارائه احکام قلع و قمع قضایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/2/15 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
استعلام قیمت خرید خدمت انجام خدمات پشتیبانی و سامانه 131
استعلام قیمت خرید خدمت انجام خدمات پشتیبانی و سامانه 131... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/08
08:14 ق.ظ
خدمات حقوقی
خدمات حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/04
18:37 ب.ظ
خدمات مشاوره ای حقوقی
خدمات مشاوره ای حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/28
19:11 ب.ظ
قرارداد پیمانکار موسسه حقوقی
قرارداد پیمانکار موسسه حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره
انجام خدمات مشاوره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/1/28 تاریخ گذشته