1397/10/16
08:56 ق.ظ
انجام خدمات حقوقی و نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های ابخیزداری
انجام خدمات حقوقی و نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های ابخیزداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/06
09:03 ق.ظ
وصول مطالبات ناحیه
وصول مطالبات ناحیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:13 ق.ظ
واگذاری وصول اقساط معوقات تسهیلات پرداخت شده به مددجویان
واگذاری وصول اقساط معوقات تسهیلات پرداخت شده به مددجویان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:10 ب.ظ
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
19:38 ب.ظ
اخذ سند تک برگ و کاداستر اراضی ملی
اخذ سند تک برگ و کاداستر اراضی ملی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
14:05 ب.ظ
ثبت و راه اندازی تعاونی تامین نیاز خوشه
ثبت و راه اندازی تعاونی تامین نیاز خوشه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:27 ب.ظ
وصول مطالبات به بخش خصوصی
وصول مطالبات به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:29 ب.ظ
ارزیابی ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات و ساختمانهای کارخانه توسط کارشناس رسمی دادگستری
مازندران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:00 ب.ظ
تجدید ارزیابی ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات و ساختمانهای کارخانه
تجدید ارزیابی ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات و ساختمانهای کارخانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:31 ب.ظ
اخذ سند اراضی دولتی (ملی - موات- تفکیکی)
اخذ سند اراضی دولتی (ملی - موات- تفکیکی)... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
16:12 ب.ظ
وصول مطالبات به بخش خصوصی
وصول مطالبات به بخش خصوصی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/7/7 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
خرید خدمات مشاور توسط  شرکت
خرید خدمات مشاور توسط شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:46 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره توسط شرکت حقوقی
خرید خدمات مشاوره توسط شرکت حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:36 ب.ظ
اجرای مادتین 39-13
اجرای مادتین 39-13... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/05/27
08:42 ق.ظ
نیروی خدمات مشاوره حقوقی خدمات مسکن مددجویان
نیروی خدمات مشاوره حقوقی خدمات مسکن مددجویان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
13:32 ب.ظ
جذب نیروی خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن
جذب نیروی خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:36 ب.ظ
خدمات مشاوره ای و حقوقی
خدمات مشاوره ای و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:42 ب.ظ
انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن
انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/11
11:48 ق.ظ
انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن مددجویان کمیته امداد استان
انجام خدمات مشاور حقوقی خدمات مسکن مددجویان کمیته امداد استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/09
09:08 ق.ظ
انتخاب کارگزار جهت اخذ اسناد تک برگی شهرستان
انتخاب کارگزار جهت اخذ اسناد تک برگی شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/07
14:21 ب.ظ
خدمات مشاوره ای و حقوقی
خدمات مشاوره ای و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/04/05
00:00 ق.ظ
خدمات اجرای احکام قضایی مبنی بر پر و مسدودسازی و مسلوب المنفعه نمودن
خدمات اجرای احکام قضایی مبنی بر پر و مسدودسازی و مسلوب المنفعه نمودن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/10
09:57 ق.ظ
صیانت و حفاظت از اراضی و باغی
صیانت و حفاظت از اراضی و باغی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/02
10:39 ق.ظ
پیگیری پرونده های حقوقی در مراجع قضایی
پیگیری پرونده های حقوقی در مراجع قضایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/3/1 تاریخ گذشته