1397/08/28
12:12 ب.ظ
بیمه اتش سوزی و پوشش های اضافی
بیمه اتش سوزی و پوشش های اضافی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/28 مهلت دار
10:59 ق.ظ
ارائه بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو
ارائه بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
10:58 ق.ظ
ارائه بیمه نامه شخص ثالث و بدنه جهت خودروها
ارائه بیمه نامه شخص ثالث و بدنه جهت خودروها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
10:26 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی یکساله
بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی یکساله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:41 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی یکساله
بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی یکساله... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/8/27 مهلت دار
14:24 ب.ظ
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
بیمه عمر و حوادث
بیمه عمر و حوادث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/27 مهلت دار
13:53 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداری درقبال اشخاص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی شهرداری درقبال اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/27 مهلت دار
13:28 ب.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو برای 24 دستگاه
بیمه شخص ثالث خودرو برای 24 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/27 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت به تعداد 75 نفر
بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت به تعداد 75 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/27 مهلت دار
11:45 ق.ظ
طرح بیمه تکمیلی جانبازان دستگاه های
طرح بیمه تکمیلی جانبازان دستگاه های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/8/27 مهلت دار
11:45 ق.ظ
بیمه تمام خطر مهندسی اجرای عملیات ساختمانی تامین و ساخت تجهیزات حمل و بهره برداری از تصفیه خانه اب شهرهای گروع الف
مازندران 1397/8/27 مهلت دار
10:36 ق.ظ
پوشش بیمه ای تاسیسات و ساختمانهای شهرکها
پوشش بیمه ای تاسیسات و ساختمانهای شهرکها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/27 مهلت دار
08:11 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/27 مهلت دار
08:06 ق.ظ
بیمه ساختمان و اثاثه شامل اتش سوزی
بیمه ساختمان و اثاثه شامل اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
13:49 ب.ظ
پوشش بیمه ای تاسیسات و ساختمان های شهرکها و نواحی صنعتی
پوشش بیمه ای تاسیسات و ساختمان های شهرکها و نواحی صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/26 مهلت دار
13:04 ب.ظ
خدمات بیمه تکمیلی کارکنان
خدمات بیمه تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/8/26 مهلت دار
12:43 ب.ظ
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای ثبت احوال 31 دستگاه
بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای ثبت احوال 31 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:46 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
بیمه اتش سوزی زلزله سیل اتش نشان و جهت ساختمان
بیمه اتش سوزی زلزله سیل اتش نشان و جهت ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
صدور بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله طوفان و گرد باد
صدور بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله طوفان و گرد باد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی سد در قبال اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی سد در قبال اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
14:11 ب.ظ
بیمه اتش سوزی بیمارستان
بیمه اتش سوزی بیمارستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
بیمه مسئولیت در قبال کارکنان بیمارستان
بیمه مسئولیت در قبال کارکنان بیمارستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/23 مهلت دار
11:09 ق.ظ
بیمه بدنه
بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:19 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان و کلینیکها و..
بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان و کلینیکها و..... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
صدور بیمه نامه تمام خطر بارگیری و حمل و تخلیه 6 دستگاه ترانسفورماتور
صدور بیمه نامه تمام خطر بارگیری و حمل و تخلیه 6 دستگاه ترانسفورماتور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
پوشش بیمه خسارت اتش سوزی
پوشش بیمه خسارت اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
پوشش بیمه خسارت
پوشش بیمه خسارت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:30 ب.ظ
بیمه اتش سوزی زلزله سیل ساختمان های
بیمه اتش سوزی زلزله سیل ساختمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:38 ق.ظ
بیمه بدنه
بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
بیمه درمان تکمیلی کارکنان
بیمه درمان تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:29 ب.ظ
بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و بازنشستگان (199 شاغل و 29 بازنشسته)
بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و بازنشستگان (199 شاغل و 29 بازنشسته)... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
بیمه درمان تکمیلی کارکنان
بیمه درمان تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 41 دستگاه خودرو بدونه بیمه بدنه
بیمه شخص ثالث 41 دستگاه خودرو بدونه بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:41 ب.ظ
بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و بازنشستگان به تعداد 199 شاغل
بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و بازنشستگان به تعداد 199 شاغل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
بیمه نامه اتش سوزی زلزله سیل سرقت
بیمه نامه اتش سوزی زلزله سیل سرقت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
خرید خدمات بیمه تکمیلی درمان کارکنان 250 نفر
خرید خدمات بیمه تکمیلی درمان کارکنان 250 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
بیمه اتش سوزی ساختمان اداری و اثاثیه و انبار
بیمه اتش سوزی ساختمان اداری و اثاثیه و انبار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گلستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
بیمه تمام خطر پیمانکاران C.A.R پروژه علاج بخشی
بیمه تمام خطر پیمانکاران C.A.R پروژه علاج بخشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
بیمه قراردادهای بیمه تکمیلی درمان اتش سوزی
بیمه قراردادهای بیمه تکمیلی درمان اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:06 ب.ظ
خرید بیمه نامه بی نام کارکنان شرکتی
خرید بیمه نامه بی نام کارکنان شرکتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:24 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی محیط بانان
بیمه نامه مسئولیت مدنی محیط بانان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
بیمه شخص ثالث 41 دستگاه خودرو سواری و سنگین
بیمه شخص ثالث 41 دستگاه خودرو سواری و سنگین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:33 ق.ظ
خرید بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو
خرید بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/12 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
بیمه تمام خطر مهندسی عملیات تکمیلی قطعه سوم و اجرای قطعه جهارم کانال
بیمه تمام خطر مهندسی عملیات تکمیلی قطعه سوم و اجرای قطعه جهارم کانال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:41 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی محط بانان به تعداد 37 نفر
بیمه مسئولیت مدنی محط بانان به تعداد 37 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
بیمه املاک و ساختمان ها به همراه اثاثه وملزومات در برابر اتش سوزی
بیمه املاک و ساختمان ها به همراه اثاثه وملزومات در برابر اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/10 تاریخ گذشته