1398/09/14
13:13 ب.ظ
نظارت و حسابرسی تعاونی ها در سال 98
نظارت و حسابرسی تعاونی ها در سال 98... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
19:28 ب.ظ
انجام حسابرسی از تعاونیها
انجام حسابرسی از تعاونیها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
14:23 ب.ظ
حسابرسی مالی سال 99
حسابرسی مالی سال 99... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
14:52 ب.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه سازمان ملی زمین و مسکن
خدمات مالی و حسابداری حوزه سازمان ملی زمین و مسکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/11 مهلت دار
11:43 ق.ظ
نظارت و حسابرسی تعاونی ها
نظارت و حسابرسی تعاونی ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره امور مالی و حسابداری
انجام خدمات مشاوره امور مالی و حسابداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:59 ب.ظ
حسابرسی صورت های مالی تلفیقی  سال مالی منتهی
حسابرسی صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/9 مهلت دار
18:59 ب.ظ
حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 29 اسفند1399
حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 29 اسفند1399... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:43 ق.ظ
کاداستر و اخذ سند مالکیت به اراضی ملی و انجام امورات مربوط به پرونده های ممیزی اراضی
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
کاداستر و اخذ سند مالکیت به اراضی ملی و انجام امورات مربوط به پرونده های ممیزی اراضی
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/05
21:31 ب.ظ
واگذاری مطالعات اقتصادی پروژه  تکمیل مرکز شهرک صنعتی کاویان فریمان و حجم سرمایه گذاری 33074 میلیون ریال
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
21:29 ب.ظ
ارائه مطالعات اقتصادی و گزارش توجیهی فنی مالی پروژه تکمیل مرکز اموزش
ارائه مطالعات اقتصادی و گزارش توجیهی فنی مالی پروژه تکمیل مرکز اموزش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
حسابرسی دو شرکت تعاونی
حسابرسی دو شرکت تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
انجام عملیات حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1399
اردبيل 1398/9/5 مهلت دار
1398/09/04
14:42 ب.ظ
خدمات مالی و حسابداری حوزه
خدمات مالی و حسابداری حوزه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
14:21 ب.ظ
حسابرسی شرکت های تعاونی
حسابرسی شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
حسابرسی شرکت های تعاونی 2
حسابرسی شرکت های تعاونی 2... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
تنظیفات و حسابدار 6 نیرو تنظیفات
تنظیفات و حسابدار 6 نیرو تنظیفات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/25
10:53 ق.ظ
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:43 ب.ظ
ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد امور مالی شرکت فاز 2
ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد امور مالی شرکت فاز 2... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:51 ب.ظ
حسابرسی ویژه ازهپکو و شرکتهای زیرمجموعه در طول 3 ماه
حسابرسی ویژه ازهپکو و شرکتهای زیرمجموعه در طول 3 ماه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
19:03 ب.ظ
انجام حسابرسی شرکتهای تعاون
انجام حسابرسی شرکتهای تعاون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:21 ب.ظ
تهیه صورتهای مالی
تهیه صورتهای مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:12 ب.ظ
حسابرسی دو شرکت تعاونی به نام تعاونی اتاق تعاون
حسابرسی دو شرکت تعاونی به نام تعاونی اتاق تعاون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
12:09 ب.ظ
حسابرسی اتاق تعاون و تعاونی مسکن خبازان
حسابرسی اتاق تعاون و تعاونی مسکن خبازان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:07 ب.ظ
انجام حسابرسی شرکت های تعاون
انجام حسابرسی شرکت های تعاون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:35 ب.ظ
تهیه صورتهای مالی
تهیه صورتهای مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/8/11 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
انجام امورات مالی از طریق مشاور
انجام امورات مالی از طریق مشاور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
انجام حسابرسی 5 شرکت تعاونی استان
انجام حسابرسی 5 شرکت تعاونی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/8/11 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
2 نفر کمک حسابداری - 1 نفر حسابدار ارشد
2 نفر کمک حسابداری - 1 نفر حسابدار ارشد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/11 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
انجام کلیه امور مربوط به حسابرسی مالی از اتاق معاون
انجام کلیه امور مربوط به حسابرسی مالی از اتاق معاون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/04
18:45 ب.ظ
دو نفر کمک حسابدار- یک نفر حسابدار ارشد
دو نفر کمک حسابدار- یک نفر حسابدار ارشد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
13:05 ب.ظ
حسابرسی تعاونی ها یا اتحادیه های دارای مشکل مالی و حقوقی
حسابرسی تعاونی ها یا اتحادیه های دارای مشکل مالی و حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
12:13 ب.ظ
انجام کلیه امور مربوط به حسابرسی مالی اتاق
انجام کلیه امور مربوط به حسابرسی مالی اتاق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
19:25 ب.ظ
فعالیت های حسابداری دفترداری و
فعالیت های حسابداری دفترداری و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/29 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
انجام حسابرسی از 10 شرکت تعاونی در سطح استان
انجام حسابرسی از 10 شرکت تعاونی در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
18:40 ب.ظ
واگذاری خرید خدمات حسابداری کنترلی نظارتی
واگذاری خرید خدمات حسابداری کنترلی نظارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:54 ب.ظ
انجام حسابرسی از 10 شرکت تعاونی در
انجام حسابرسی از 10 شرکت تعاونی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:16 ب.ظ
انجام امور حسابرسی از اتاق تعاون استان
انجام امور حسابرسی از اتاق تعاون استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/21 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
انجام حسابرسی از شرکت تعاونی مسکن ابفا برای سالهای 94-95-96-97
انجام حسابرسی از شرکت تعاونی مسکن ابفا برای سالهای 94-95-96-97... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/21 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
انجام حسابرسی از شرکت تعاونی فراگیر جوانان برای سالهای 91-90-89-88
انجام حسابرسی از شرکت تعاونی فراگیر جوانان برای سالهای 91-90-89-88... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/21 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
انجام حسابرسی از شرکت تعاونی مصرف کاسیمین
انجام حسابرسی از شرکت تعاونی مصرف کاسیمین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/21 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
انجام حسابرسی شرکت تعاونی مسکن هاتف برای سالهای 93-94-95-96
انجام حسابرسی شرکت تعاونی مسکن هاتف برای سالهای 93-94-95-96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
18:10 ب.ظ
انجام امور حسابرسی تشکل های تعاونی
انجام امور حسابرسی تشکل های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
18:48 ب.ظ
واگذاری خرید خدمات حسابداری کنترلی و نظارتی
واگذاری خرید خدمات حسابداری کنترلی و نظارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/14
12:40 ب.ظ
انجام حسابرسی صورتها مالی
انجام حسابرسی صورتها مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/09
11:29 ق.ظ
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی
انجام حسابرسی شرکت های تعاونی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
12:23 ب.ظ
انجام حسابرسی صورتهای مالی
انجام حسابرسی صورتهای مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
18:50 ب.ظ
خدمات مشاوره امور مالی و تسهیلات اعتباری
خدمات مشاوره امور مالی و تسهیلات اعتباری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/7/7 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
انجام حسابرسی صورتهای مالی
انجام حسابرسی صورتهای مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/7/7 تاریخ گذشته