1397/10/27
07:01 ق.ظ
خدمات پشتیبانی زیرسیستم حقوق و دستمزد
خدمات پشتیبانی زیرسیستم حقوق و دستمزد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/23
12:20 ب.ظ
طرح مالی خرد 100 گروه
طرح مالی خرد 100 گروه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/11
11:35 ق.ظ
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالیاتی
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالیاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
08:56 ق.ظ
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالی یک نفر ساکن شهر
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالی یک نفر ساکن شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:38 ب.ظ
همکاری در انجام امورات مالی
همکاری در انجام امورات مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:49 ب.ظ
خدمات مالی و حسابرسی داخلی در
خدمات مالی و حسابرسی داخلی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در یکی از مناطق محروم شهرستان
واگذاری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در یکی از مناطق محروم شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:28 ب.ظ
خرید خدمات ملی نظارتی و کنترلی
خرید خدمات ملی نظارتی و کنترلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:28 ب.ظ
انجام حسابرسی اسناد مالی سال 1396
انجام حسابرسی اسناد مالی سال 1396... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:45 ق.ظ
انجام خدمات مشاوره ای حسابرسی فناوری اطلاعات
انجام خدمات مشاوره ای حسابرسی فناوری اطلاعات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:52 ب.ظ
انجام حسابرسی اسناد مالی 1396
انجام حسابرسی اسناد مالی 1396... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
انجام خدمات مالی
انجام خدمات مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:46 ق.ظ
واگذاری خدمات مالی
واگذاری خدمات مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:42 ق.ظ
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:25 ب.ظ
اجرای روشهای توافقی تهیه گزارش حسابرسی
اجرای روشهای توافقی تهیه گزارش حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
انجام حسابری اسناد مالی سال 96
انجام حسابری اسناد مالی سال 96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/06
15:26 ب.ظ
برنامه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی
برنامه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/6 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:52 ب.ظ
انجام خدمات مشاوره ای حسابرسی فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت
انجام خدمات مشاوره ای حسابرسی فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:03 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره توسط شرکت
خرید خدمات مشاوره توسط شرکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/03
15:52 ب.ظ
خرید خدمات مالی نظارتی و کنترلی
خرید خدمات مالی نظارتی و کنترلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
16:09 ب.ظ
انجام و اجرای خدمات
انجام و اجرای خدمات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/22
09:12 ق.ظ
واگذاری قسمتی از وظایف امور مالی
واگذاری قسمتی از وظایف امور مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:34 ب.ظ
خرید خدمات مالی نظارتی و کنترلی
خرید خدمات مالی نظارتی و کنترلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:14 ق.ظ
خرید خدمات حسابرسی 190 دهیاری استان
خرید خدمات حسابرسی 190 دهیاری استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:33 ب.ظ
حسابرسی 115 دهیاری تمام وقت
حسابرسی 115 دهیاری تمام وقت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:14 ب.ظ
خرید خدمات مالی نظارتی و کنترلی
خرید خدمات مالی نظارتی و کنترلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/07
17:10 ب.ظ
حسابرسی 115 دهیاری تمام وقت
حسابرسی 115 دهیاری تمام وقت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/16
17:28 ب.ظ
حسابرسی یکسال مالی سال 96
حسابرسی یکسال مالی سال 96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/14
14:32 ب.ظ
حسابرسی 190 دهیاری تمام وقت و پاره وقت
حسابرسی 190 دهیاری تمام وقت و پاره وقت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/10
11:13 ق.ظ
ارائه خدمات حجمی مالی و
ارائه خدمات حجمی مالی و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/09
14:00 ب.ظ
خرید مشاوره مالی
خرید مشاوره مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/5/9 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
حسابرسی یک سال مالی دهیاریهای
حسابرسی یک سال مالی دهیاریهای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/07
09:32 ق.ظ
خدمات مالی و حسابداری فنی و مهندسی
خدمات مالی و حسابداری فنی و مهندسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
14:14 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی شرکت ارتباطات زیرساخت
خرید خدمات مشاوره ای حسابرسی داخلی شرکت ارتباطات زیرساخت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/02
09:43 ق.ظ
حسابرسی یک سال مالی
حسابرسی یک سال مالی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/23
14:31 ب.ظ
پشتیبانی سیستم تراز دفترکل
پشتیبانی سیستم تراز دفترکل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/15
11:09 ق.ظ
خدمات پشتیبانی سیستمهای مالی توازن
خدمات پشتیبانی سیستمهای مالی توازن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/02
11:14 ق.ظ
خدمات پشتیبانی سیستمهای مالی رایان نظم
خدمات پشتیبانی سیستمهای مالی رایان نظم... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/4/2 تاریخ گذشته