1398/09/17
19:05 ب.ظ
طراحی فرایندهای و مدیریت سیستم های و سنجش ارباب رجوع
طراحی فرایندهای و مدیریت سیستم های و سنجش ارباب رجوع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
19:01 ب.ظ
طرح ارتقا ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه
طرح ارتقا ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
14:48 ب.ظ
اجرای طرح ارتقای ایمنی و فرهنگی مدارس
اجرای طرح ارتقای ایمنی و فرهنگی مدارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/17 مهلت دار
14:47 ب.ظ
دوره های اموزشی برای مراکز اقامتی میان
دوره های اموزشی برای مراکز اقامتی میان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
10:29 ق.ظ
تصویرداری و تدوین دوره اموزش رایتینگ کانون زبان ایران
تصویرداری و تدوین دوره اموزش رایتینگ کانون زبان ایران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
10:27 ق.ظ
تولید و تدوین محتوای اموزش
تولید و تدوین محتوای اموزش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
13:50 ب.ظ
واگذاری فعالیتهای ترویجی و مهارتی تولیدکنندگان
واگذاری فعالیتهای ترویجی و مهارتی تولیدکنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
12:09 ب.ظ
اموزش جهت مدارس حاشیه راهها
اموزش جهت مدارس حاشیه راهها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
دوره های اموزشی به باقی و نقشه خانی
دوره های اموزشی به باقی و نقشه خانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
13:13 ب.ظ
راهبری و اجرای طرح ها و برنامه های ترویجی اموزشی و تحقیقاتی تعاون
راهبری و اجرای طرح ها و برنامه های ترویجی اموزشی و تحقیقاتی تعاون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خدمات اموزشی مهارت اموزی و فرهنگی دوره انتقال 60 دوره سواداموزی 40 نفر و دوره تحکیم 20 نفر
همدان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
اجرای برنامه تحققیاتی تعاونی های
اجرای برنامه تحققیاتی تعاونی های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:16 ب.ظ
طراحی فرایندها و مدیریت سیستمها و سنجش ارباب رجوع
طراحی فرایندها و مدیریت سیستمها و سنجش ارباب رجوع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
طرح ارتقای ایمنی
طرح ارتقای ایمنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
مشاوره شغلی
مشاوره شغلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
برگزاری دوره اموزش زندگی خانواده برای تعداد 25 نفر
برگزاری دوره اموزش زندگی خانواده برای تعداد 25 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
طرح پژوهشی بررسی روشهای نوین تولید داده های شبکه ای
طرح پژوهشی بررسی روشهای نوین تولید داده های شبکه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/13 مهلت دار
13:13 ب.ظ
انجام طرح پژوهشی تعیین روش محاسبه بهینه در شبکه های میکروژلودزی برای سد ها و سازه ها و گود برداری
تهران 1398/9/13 مهلت دار
12:32 ب.ظ
صنعت نساجی با تمذرکز برحوزه رنگرزی
صنعت نساجی با تمذرکز برحوزه رنگرزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
تهیه پرونده ثبتی میراث ناملموس
تهیه پرونده ثبتی میراث ناملموس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/13 مهلت دار
11:30 ق.ظ
اموزش دوره های صنایع دستی شهر
اموزش دوره های صنایع دستی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره شغلی
ارائه خدمات مشاوره شغلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
اموزش طراحی مقرنس و طراحی مقرنس
اموزش طراحی مقرنس و طراحی مقرنس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
اموزش تذهیب و تشعیر به مدت 100 نفر
اموزش تذهیب و تشعیر به مدت 100 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
کلاس اموزشی گواهینامه بهداشت عمومی
کلاس اموزشی گواهینامه بهداشت عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
اموزش زندگی خانواده بصورت گروهی برای 5 گروه 25 نفره
اموزش زندگی خانواده بصورت گروهی برای 5 گروه 25 نفره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
اموزش زندگی خانواده به صورت گروهی
اموزش زندگی خانواده به صورت گروهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها
محتوا الکترونیکی دوره اشنایی با اصول قراردادها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
محتوای دوره اموزشی الکترونیکی تدارکات الکترونیک دولت
محتوای دوره اموزشی الکترونیکی تدارکات الکترونیک دولت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:25 ب.ظ
اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبین موتور سیکلت سوار
اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبین موتور سیکلت سوار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
خدمات مشاوره دانشجویی
خدمات مشاوره دانشجویی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/12 مهلت دار
18:13 ب.ظ
حقوق و ازادی های مدنی و سیاسی -ویژه مدیران
حقوق و ازادی های مدنی و سیاسی -ویژه مدیران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
مدیریت بحرانهای سیاسی و هویت و همبستگی ملی
مدیریت بحرانهای سیاسی و هویت و همبستگی ملی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
اجرای طرح ارتقا ایمنی و فرهنگی مدارس حاشیه راهای استان
اجرای طرح ارتقا ایمنی و فرهنگی مدارس حاشیه راهای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
خدمات مشاوره
خدمات مشاوره... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/12 مهلت دار
11:50 ق.ظ
اموزش نازک دوزی زنانه
اموزش نازک دوزی زنانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
اموزش دوره های صنایع دستی
اموزش دوره های صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
اموزش دوره های صنایع دستی شهر
اموزش دوره های صنایع دستی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
اموزش دوره های صنایع دستی شهر
اموزش دوره های صنایع دستی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
برگزاری 6 دوره اموزشی  SPX
برگزاری 6 دوره اموزشی SPX... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:43 ب.ظ
خرید خدمات اموزش پتروگرافی سیمان و بتن
خرید خدمات اموزش پتروگرافی سیمان و بتن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
اجرای برگزاری کارگاه اموزش تخصصی مشاوران
اجرای برگزاری کارگاه اموزش تخصصی مشاوران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
ارتقاء کیفیت خدمات اموزشی به خدمات دهندگان مراکزغیردولتی
ارتقاء کیفیت خدمات اموزشی به خدمات دهندگان مراکزغیردولتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
ارتقای مهارتهای بهره برداران و تولید کنندگان
ارتقای مهارتهای بهره برداران و تولید کنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
کلاس اموزشی اصول کار با ترانسفورماتورهای پست توزیع به مدت 35 ساعت
کلاس اموزشی اصول کار با ترانسفورماتورهای پست توزیع به مدت 35 ساعت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
دوره های اموزشی برای مراکز اقامتی
دوره های اموزشی برای مراکز اقامتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
برون سپاری خدمات اموزشی
برون سپاری خدمات اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
اجرای برنامه کشوری رصد اسیب های اجتماعی مشارکت اجتماعی نوجوانان و اموزش پیش ازدواج وزندکی خانواده و مهارتهای زندگی
آذربايجان غربي 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
اموزش دوره های صنایع دستی
اموزش دوره های صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:03 ب.ظ
واگذاری فعالیت های ترویجی و مهارتی تولیدکنندگان  و
واگذاری فعالیت های ترویجی و مهارتی تولیدکنندگان و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته