1398/01/30
08:58 ق.ظ
تبیین نقش کویر در توسعه گردشگری روستایی -
تبیین نقش کویر در توسعه گردشگری روستایی -... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/1/30 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
فرایند پذیرش گردشگر و زوار
فرایند پذیرش گردشگر و زوار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/1/30 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
راهکارهای کمی کیفی توسعه اقتصاد گردشگری و اشتغالزایی روستایی
راهکارهای کمی کیفی توسعه اقتصاد گردشگری و اشتغالزایی روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/1/30 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
راهکارهای عملیاتی کارافرینی و اشتغال دانش بنیان موضوع گردشگری نوین بانوان
راهکارهای عملیاتی کارافرینی و اشتغال دانش بنیان موضوع گردشگری نوین بانوان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/1/30 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:34 ب.ظ
سایت الگویی تعداد 2 - کانون یادگیری
سایت الگویی تعداد 2 - کانون یادگیری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
اجرای طرح پژوهشی محاسبه و تحلیل خط فقر
اجرای طرح پژوهشی محاسبه و تحلیل خط فقر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
20:26 ب.ظ
تولید و چاپ گزارشهای دفاتر تسهیلگری مستند سازی فعالیت های انجام شده
تولید و چاپ گزارشهای دفاتر تسهیلگری مستند سازی فعالیت های انجام شده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
20:26 ب.ظ
چاپ مجموعه دستورالعملها
چاپ مجموعه دستورالعملها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
20:00 ب.ظ
ارائه راهکارهای کمی و کیفی توسعه اقتصاد و گردشگری روستایی --
ارائه راهکارهای کمی و کیفی توسعه اقتصاد و گردشگری روستایی --... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:57 ب.ظ
راهکارهای عملیاتی کارافرینی و اشتغال
راهکارهای عملیاتی کارافرینی و اشتغال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:57 ب.ظ
فرایند پذیرش گردشگر و زوار در محدوده استان
فرایند پذیرش گردشگر و زوار در محدوده استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
ارائه راهکارهای کمی و کیفی توسعه اقتصاد گردشگری
ارائه راهکارهای کمی و کیفی توسعه اقتصاد گردشگری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1398/1/28 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
اجرای طرح پژوهشی اسیب شناسی تعداد مراکز فرهنگی و راهکارهای پیشنهادی
اجرای طرح پژوهشی اسیب شناسی تعداد مراکز فرهنگی و راهکارهای پیشنهادی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:27 ب.ظ
تبیین و مستند سازی مبانی نظری و هویتی شکب گیری امداد
تبیین و مستند سازی مبانی نظری و هویتی شکب گیری امداد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/28 مهلت دار
16:25 ب.ظ
ایمن سازی حاشیه مدارس
ایمن سازی حاشیه مدارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
برگزاری دوره های اموزشی مهارتی بازار
برگزاری دوره های اموزشی مهارتی بازار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
19:33 ب.ظ
ترویج تبلیغ و اموزش صنایع دستی
ترویج تبلیغ و اموزش صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
برگزاری دوره های اموزشی مهارتی بازار
برگزاری دوره های اموزشی مهارتی بازار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1398/1/27 مهلت دار
09:12 ق.ظ
برگزاری برنامه های اموزشی و توانمندسازی عاطفی روانی زوجین در 5 سال اول زندگی مشترک
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:05 ب.ظ
راه اندازی تیمهای تسهیلگری و بازتوانی محلی در شهرها و روستاهای درگیر سیل
راه اندازی تیمهای تسهیلگری و بازتوانی محلی در شهرها و روستاهای درگیر سیل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
راهبری و اجرای طرح هادی ترویج تحقیق و اموزش تعاون
راهبری و اجرای طرح هادی ترویج تحقیق و اموزش تعاون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
21:34 ب.ظ
پشتیبانی یکساله سامانه اوقات فراغت سامانه کارگاههای اموزشی ازدواج و سامانه استانی
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
21:33 ب.ظ
پشتیبانی یکساله سامانه ارزیابی عملکرد شهرستانها و ارزشیابی
پشتیبانی یکساله سامانه ارزیابی عملکرد شهرستانها و ارزشیابی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
20:52 ب.ظ
فرهنگ سازی حوزه حفاظت محیط زیست
فرهنگ سازی حوزه حفاظت محیط زیست... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
بررسی اثربخشی منابع تخصیص یافته
بررسی اثربخشی منابع تخصیص یافته... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
توزیع دهستانی سایتها و کانونهای یادگیری برنامه تحولی ترویج در احیا
توزیع دهستانی سایتها و کانونهای یادگیری برنامه تحولی ترویج در احیا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
مطالعه و طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و ارائه مدل بهینه در استان
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
مطالعات مکان یابی و تهیه نقشه های اجرایی
مطالعات مکان یابی و تهیه نقشه های اجرایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تدوین و اجرای طرح های توجیهی تفضیلی مناطق حفاظت شده
تدوین و اجرای طرح های توجیهی تفضیلی مناطق حفاظت شده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
ایجاد دفاتر تسهیلگری ایجاد فعالسازی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در م
ایجاد دفاتر تسهیلگری ایجاد فعالسازی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در م... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
ایجاد و فعالسازی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین
ایجاد و فعالسازی دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در محلات حاشیه نشین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
طرح بررسی مقایسه ای جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت
طرح بررسی مقایسه ای جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
طرح بررسی اثربخشی منابع تخصیص یافته به واحدهای تولیدی استان
طرح بررسی اثربخشی منابع تخصیص یافته به واحدهای تولیدی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
توزیع دهستانی سایت ها و کانون های یادگیری برنامه
توزیع دهستانی سایت ها و کانون های یادگیری برنامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
توزیع دهستانی سایت ها و کانون های یادگیری برنامه
توزیع دهستانی سایت ها و کانون های یادگیری برنامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
توزیع دهستانی سایتها و کانونهای یادگیری برنامه تحولی ترویج در احیا دریاجه
توزیع دهستانی سایتها و کانونهای یادگیری برنامه تحولی ترویج در احیا دریاجه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
توزیع دهستانی سایت ها و کانون های یادگیری برنامه تحویلی در احیاء
توزیع دهستانی سایت ها و کانون های یادگیری برنامه تحویلی در احیاء... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
توزیع دهستانی سایتها و کانونهای یادگیری برنامه تحولی ترویج در احیا دریاجه
توزیع دهستانی سایتها و کانونهای یادگیری برنامه تحولی ترویج در احیا دریاجه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
14:46 ب.ظ
دفتر امور بانوان و خانواده 241 کارگاه و 5500 نفر
دفتر امور بانوان و خانواده 241 کارگاه و 5500 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
توزیع دهستانی سایتها و کانونهای یادگیری برنامه تحولی ترویج در احیا
توزیع دهستانی سایتها و کانونهای یادگیری برنامه تحولی ترویج در احیا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/24 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
توزیع دهستانی سایت ها و کانون های یادگیری برنامه
توزیع دهستانی سایت ها و کانون های یادگیری برنامه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/24 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
برگزاری کارگاه اموزشی
برگزاری کارگاه اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
20:59 ب.ظ
ترویج و تبلیغ و اموزش صنایع دستی با کاربرد در رسانه
ترویج و تبلیغ و اموزش صنایع دستی با کاربرد در رسانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/22 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
برگزاری دوره اموزشی بازاریابی و فروش دستباف
برگزاری دوره اموزشی بازاریابی و فروش دستباف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/22 تاریخ گذشته
06:30 ق.ظ
ایجاد اشتغال و فرایند اماده سازی شغلی
ایجاد اشتغال و فرایند اماده سازی شغلی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/21
11:29 ق.ظ
اجرای برنامه های پیشگیری از اسیب های اجتماعی
اجرای برنامه های پیشگیری از اسیب های اجتماعی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/1/21 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
اجرای برنامه های پیشگیری از اسیبهای اجتماعی  اعتیاد طلاق مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی
آذربايجان غربي 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
16:48 ب.ظ
خدمات مشاوره جهت حوزه وزارتی
خدمات مشاوره جهت حوزه وزارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
16:46 ب.ظ
خدمات مشاوره جهت مرکز مطالعات راهبردی و اموزش
خدمات مشاوره جهت مرکز مطالعات راهبردی و اموزش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
برگزاری کارگاه ظرفیت سازی سمن ها
برگزاری کارگاه ظرفیت سازی سمن ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/1/20 تاریخ گذشته