1397/11/02
15:35 ب.ظ
ترویج توسعه صنایع دستی
ترویج توسعه صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/11/2 مهلت دار
13:14 ب.ظ
شبیه ساز بازار برق 50 نفر 30 ساعت
شبیه ساز بازار برق 50 نفر 30 ساعت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/11/2 مهلت دار
1397/11/01
07:30 ق.ظ
جذب مشاور برای مطالعه و احصاء حرفه ای فرایندها و
جذب مشاور برای مطالعه و احصاء حرفه ای فرایندها و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/30
18:13 ب.ظ
اجرای طرح سپری در برابر طلاق
اجرای طرح سپری در برابر طلاق... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
18:11 ب.ظ
اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد با راهبرد اموزش محور یا
اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد با راهبرد اموزش محور یا... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
14:41 ب.ظ
تهیه نقشه صادراتی فرش
تهیه نقشه صادراتی فرش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
انجام کارهای پژوهش و نظر سنجی در
انجام کارهای پژوهش و نظر سنجی در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
18:55 ب.ظ
طرح تقویت شیوه های مهارت ارتباطی اولیا با دانش اموزان
طرح تقویت شیوه های مهارت ارتباطی اولیا با دانش اموزان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/27
06:42 ق.ظ
مشاوره و نظارت بر اجرای طرح مطالعه و تدوین برنامه توسعه
مشاوره و نظارت بر اجرای طرح مطالعه و تدوین برنامه توسعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/10/26 تاریخ گذشته
06:41 ق.ظ
استاندارد سازی و اماده سازی فضای کارگاه های صنایع دستی و برگزاری
استاندارد سازی و اماده سازی فضای کارگاه های صنایع دستی و برگزاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
21:31 ب.ظ
ترویج و توسعه صنایع دستی استان
ترویج و توسعه صنایع دستی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
21:27 ب.ظ
اگاه سازی و توانمند سازی کودکان و همچنین توانمند سازی نوجوانان برای
اگاه سازی و توانمند سازی کودکان و همچنین توانمند سازی نوجوانان برای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/10/26 تاریخ گذشته
20:27 ب.ظ
اشتراک پایگاه اطلاعاتی علمی و پژوهشی در سرویس
اشتراک پایگاه اطلاعاتی علمی و پژوهشی در سرویس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
20:20 ب.ظ
اجرای کارگاه اموزشی ترویجی
اجرای کارگاه اموزشی ترویجی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/23
22:46 ب.ظ
ارائه خدمات مهارت اموزی مربوط به اموزش های
ارائه خدمات مهارت اموزی مربوط به اموزش های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره مدیریت برای ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت
ارائه خدمات مشاوره مدیریت برای ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:27 ب.ظ
عارضه یابی و تعریف پروژه بهبود برای 35 واحد صنعتی
عارضه یابی و تعریف پروژه بهبود برای 35 واحد صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
توانمند سازی زنان  بی سرپرست و بد سرپرست
توانمند سازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:49 ب.ظ
عارضه یابی و تعریف پروژه بهبود برای 35 واحد
عارضه یابی و تعریف پروژه بهبود برای 35 واحد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
08:55 ق.ظ
ارائه خدمات و انتقال دانش فنی اموزش و پیاده سازی
ارائه خدمات و انتقال دانش فنی اموزش و پیاده سازی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
13:53 ب.ظ
ثبت 5 اثر طبیعی شهرستان
ثبت 5 اثر طبیعی شهرستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
داده برداری و ژئوتایپینگ و صدور شناسنامه اسب اصیل ترکمن
داده برداری و ژئوتایپینگ و صدور شناسنامه اسب اصیل ترکمن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
14:23 ب.ظ
تدوین ضوابط ایمن سازی مدارس موجود در حاشیه راه
تدوین ضوابط ایمن سازی مدارس موجود در حاشیه راه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/10/15 مهلت دار
13:28 ب.ظ
بررسی روشهای ایمن سازی مدارس غرب استان در مقابل خطرات گاز رادون
بررسی روشهای ایمن سازی مدارس غرب استان در مقابل خطرات گاز رادون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/10/15 مهلت دار
1397/10/13
16:38 ب.ظ
عارضه یابی و اجرای بهبود برای 35 واحد صنعتی
عارضه یابی و اجرای بهبود برای 35 واحد صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/10/13 تاریخ گذشته
16:37 ب.ظ
برگزاری دوره های اموزشی ایمنی وبهداشت
برگزاری دوره های اموزشی ایمنی وبهداشت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:16 ب.ظ
برونسپاری حجمی قسمتی از امور اموزش (1 نفر) ساکن
برونسپاری حجمی قسمتی از امور اموزش (1 نفر) ساکن... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
تهیه طرح مطالعاتی گاه شمار تاریخ فرش
تهیه طرح مطالعاتی گاه شمار تاریخ فرش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:57 ب.ظ
عارضه یابی 20 واحد عضو خوشه های کسب و کار استان و تدوین پروژههای بهبود
عارضه یابی 20 واحد عضو خوشه های کسب و کار استان و تدوین پروژههای بهبود... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/10/11 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالیاتی
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالیاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
08:56 ق.ظ
برونسپاری  حجمی قسمتی  از امور مالی  یک نفر ساکن شهر
برونسپاری حجمی قسمتی از امور مالی یک نفر ساکن شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:17 ق.ظ
راه اندازی سایت های الگویی پژوهشگر مروجان و تولید رسانه های نوشتاری و دیداری
راه اندازی سایت های الگویی پژوهشگر مروجان و تولید رسانه های نوشتاری و دیداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:03 ب.ظ
ترویج فعالیت های فنی کشاورزی
ترویج فعالیت های فنی کشاورزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
تدوین برنامه مداخله مهارت های فرزندپروری
تدوین برنامه مداخله مهارت های فرزندپروری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
15:32 ب.ظ
توانمند سازی سازما های مردم نهاد
توانمند سازی سازما های مردم نهاد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:41 ب.ظ
توسعه بهداشت عمومی
توسعه بهداشت عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
توسعه بهداشت عمومی
توسعه بهداشت عمومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
راه انداری اتاق کار افرینی شهر
راه انداری اتاق کار افرینی شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
توسعه بهداشت عمومی کهگیلویه و چرام ولنده
توسعه بهداشت عمومی کهگیلویه و چرام ولنده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:35 ق.ظ
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/4 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:25 ب.ظ
انتخاب مجری ذیصلاح به منظور اجرای پروژه برگزاری
انتخاب مجری ذیصلاح به منظور اجرای پروژه برگزاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی خوشه لبنیات
مطالعه امکان سنجی خوشه لبنیات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/10/1 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
خدمات مشاوره ای در زمینه تدوین طرح پژوهشی سند توسعه منابع انسانی و اسیب شناسی نظام اداری اجرایی
تهران 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:25 ب.ظ
تهیه طرح راهبردی معرفی جاذبه ها و ارتقاء کیفیت محور
تهیه طرح راهبردی معرفی جاذبه ها و ارتقاء کیفیت محور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سمنان 1397/9/29 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
پروژه مطالعات امکان سنجی توسعه خوشه فرش
پروژه مطالعات امکان سنجی توسعه خوشه فرش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/9/29 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها و انجام رده بندی حفاظتی انها
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها و انجام رده بندی حفاظتی انها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/27
10:06 ق.ظ
پروژه نیاز سنجی اموزش مشاغل
پروژه نیاز سنجی اموزش مشاغل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:44 ب.ظ
با کد مشابه ثبت شده برگزاری دوره های ترویجی و انتقال یافته ها
با کد مشابه ثبت شده برگزاری دوره های ترویجی و انتقال یافته ها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/9/26 تاریخ گذشته