1397/08/28
10:01 ق.ظ
پژوهش و ساماندهی سفالینه های حاصل از بررسی ومطالعات
پژوهش و ساماندهی سفالینه های حاصل از بررسی ومطالعات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
13:58 ب.ظ
توسعه فعالیت های اموزشی و ترویجی ومهارتی
توسعه فعالیت های اموزشی و ترویجی ومهارتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
مطالعه موزه باز ازیکی
مطالعه موزه باز ازیکی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
ایمن سازی حاشیه راههای اموزش تئوری
ایمن سازی حاشیه راههای اموزش تئوری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
ارتقای ایمنی وانت بارها
ارتقای ایمنی وانت بارها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:13 ب.ظ
قرار داد طرح پژوهشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه زنان سر پرست
قرار داد طرح پژوهشی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه زنان سر پرست... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/26 مهلت دار
1397/08/25
12:21 ب.ظ
انجام ممیزی ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی
انجام ممیزی ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/24
12:19 ب.ظ
خدمات تدوین برنامه مدیریت جامع
خدمات تدوین برنامه مدیریت جامع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:01 ب.ظ
برنامه ریزی و نظارت علمی پژوهش های اداره کل
برنامه ریزی و نظارت علمی پژوهش های اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ایجاد و راه اندازی خوشه بافت
ایجاد و راه اندازی خوشه بافت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
اجرای برنامه ظرفیت سازی و مشارکت و اگاهی رسانی CEPA
اجرای برنامه ظرفیت سازی و مشارکت و اگاهی رسانی CEPA... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:55 ب.ظ
ترویج و مشارکتهای مردمی --
ترویج و مشارکتهای مردمی --... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
پروژه ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های
پروژه ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
پروژه ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های
پروژه ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
اجرای 42 کارگاه اموزشی ترویجی و 4 مورد کارگاه مهارتی و احداث 4 سایت الگویی
اجرای 42 کارگاه اموزشی ترویجی و 4 مورد کارگاه مهارتی و احداث 4 سایت الگویی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
اجرای فعالیتهای مهارتی ترویجی بهره برداران و تولید کنندگان
اجرای فعالیتهای مهارتی ترویجی بهره برداران و تولید کنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:05 ب.ظ
عملیات ترویجی و مهارتی بهره برداران
عملیات ترویجی و مهارتی بهره برداران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
اموزش و پیاده سازی استاندارد
اموزش و پیاده سازی استاندارد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
ظرفیت سازی و جلب مشارکت بانوان در حفاظت از محیط زیست
ظرفیت سازی و جلب مشارکت بانوان در حفاظت از محیط زیست... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
دوره اموزشی پیشگیری از HIV و مددیار خانواده
دوره اموزشی پیشگیری از HIV و مددیار خانواده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:08 ب.ظ
تهیه نقشه پراکنش پلنگ
تهیه نقشه پراکنش پلنگ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
مطالعه پژوهشی ارزیابی ذخایر ماهیان تالاب
مطالعه پژوهشی ارزیابی ذخایر ماهیان تالاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
مطالعه پژوهشی اجرای برنامه عمل تعیین نقاط حادثه خیز
مطالعه پژوهشی اجرای برنامه عمل تعیین نقاط حادثه خیز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
طرح شناسایی گونه های جانوری تالاب بین المللی
طرح شناسایی گونه های جانوری تالاب بین المللی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت و اگاهی رسانی با هدف مشارکت
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت و اگاهی رسانی با هدف مشارکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تدوین طرح جامع کاربرد بیومتریک
تدوین طرح جامع کاربرد بیومتریک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
فراخوان انتخاب مجری برگزاری رویداد استارتاپی
فراخوان انتخاب مجری برگزاری رویداد استارتاپی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب
تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت اگاهی رسانی ذینفعان تالاب
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت اگاهی رسانی ذینفعان تالاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
12:31 ب.ظ
مطالعه تعیین نیاز ابی تالاب مند
مطالعه تعیین نیاز ابی تالاب مند... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
تدوین اجرایی برنامه های عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت اگاهی رسانی CEPA با هدف
تدوین اجرایی برنامه های عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت اگاهی رسانی CEPA با هدف... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
تدوین طرح مدیریت زیست بومی تالاب مند
تدوین طرح مدیریت زیست بومی تالاب مند... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
تدوین طرح برنامه اموزش
تدوین طرح برنامه اموزش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:51 ب.ظ
طرح مطالعه توانمند سازی محلات حاشیه نشین
طرح مطالعه توانمند سازی محلات حاشیه نشین... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/8/13 تاریخ گذشته
20:43 ب.ظ
انجام خدمات کارشناسی ظرفیت سازی و توانمند سازی
انجام خدمات کارشناسی ظرفیت سازی و توانمند سازی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:16 ب.ظ
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت و اگاهی رسانی cepa
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت و اگاهی رسانی cepa... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
شناسایی نیاز فناورانه 2 واحد صنعتی
شناسایی نیاز فناورانه 2 واحد صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/12 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
اموزش پایدارسازی
اموزش پایدارسازی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:14 ب.ظ
واگذاری اجرای طرح مشارکت
واگذاری اجرای طرح مشارکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/8/12 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
سنجش گرایش مشترکین طرح های امداد به استفاده از روش های نوین الکترونیکی در امر خیر و احسان
زنجان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
بررسی روند تغییرات و شناسایی مستثنیات منطقه حفاظت شده و پارک ملی
بررسی روند تغییرات و شناسایی مستثنیات منطقه حفاظت شده و پارک ملی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:42 ق.ظ
اجرای فاز دوم طرح ارزیابی کیفی واحد های اموزشی
اجرای فاز دوم طرح ارزیابی کیفی واحد های اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
13:41 ب.ظ
ارائه خدمات اموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز
ارائه خدمات اموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی و مشارکت و اگاهی رسانی
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی و مشارکت و اگاهی رسانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:30 ق.ظ
اجرای طرح مشارکت اجتماعی دانش اموزان
اجرای طرح مشارکت اجتماعی دانش اموزان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
ترجمه فارسی به انگلیسی طرح های امکان سنجی بخش های
ترجمه فارسی به انگلیسی طرح های امکان سنجی بخش های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:44 ب.ظ
واگذاری اجرای طرح مشارکت اجتماعی
واگذاری اجرای طرح مشارکت اجتماعی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/8/2 تاریخ گذشته
20:44 ب.ظ
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/8/2 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
استقرار نظام کیفی - سیستم مدیریت کیفیت iso9001-2015
استقرار نظام کیفی - سیستم مدیریت کیفیت iso9001-2015... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:34 ب.ظ
تحلیل اقتصادی و فنی و مالی طرح های سرمایه گذاری
تحلیل اقتصادی و فنی و مالی طرح های سرمایه گذاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/8/1 تاریخ گذشته