1397/08/14
08:55 ق.ظ
دستگاه چاپگر EPSON 2190
دستگاه چاپگر EPSON 2190... فن آوری اطلاعات
اصفهان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
1397/08/07
15:34 ب.ظ
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
تهران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:51 ب.ظ
انتخاب مشاور فناوری اطلاعات جهت تدوین معماری
هرمزگان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/28
11:51 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره در زمینه تدوین نقشه راه استقرار دولت الکترونیک
تهران 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:11 ق.ظ
انتخاب مشاور فناوری اطلاعات جهت تدوین معماری تنطبیقی
هرمزگان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:22 ب.ظ
کارت هوشمند جهت کارت دانشجویی - دانشگاه
لرستان 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:32 ب.ظ
کارت برداشت اب از دستگاه کارتخوان
اصفهان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/03
16:52 ب.ظ
شناسایی 17 نیاز فناورانه واحد های صنعتی استان
البرز 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/24
12:12 ب.ظ
تکمیل نظام استقرار سیستم
تهران 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/20
11:16 ق.ظ
انتخاب مشاور جهت طراحی و نظارت برساخت و تجهیز اتاق
کرمانشاه 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/16
09:47 ق.ظ
فعالیت های قسمت فناوری اطلاعات
فارس 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/07
1397/04/03
14:25 ب.ظ
عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات
هرمزگان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/31
13:41 ب.ظ
طراحی ساختار کدینگ اطلاعات غیرمالی و تدوین نیازمندیهای
تهران 1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/29
09:10 ق.ظ
ایجاد زیرساخت شبکه اینترانت در
البرز 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/08
13:10 ب.ظ
پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت
فارس 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/07
11:13 ق.ظ
توسعه و تکمیل سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی
تهران 1397/3/7 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
توسعه و تکمیل سامانه تجارت داخلی
تهران 1397/3/7 تاریخ گذشته
1397/03/06
10:17 ق.ظ
توسعه و پشتیبانی سامانه تحت وب تجهیزات
تهران 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/02/25
16:04 ب.ظ
شناسایی چهار مورد و رفع دو مورد نیاز فن اورانه
مركزي 1397/2/25 تاریخ گذشته