1397/10/25
11:52 ق.ظ
انتخاب مشاور  جهت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست
انتخاب مشاور جهت تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
12:43 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطح الوده منابع ابی به مشتقات نفتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطح الوده منابع ابی به مشتقات نفتی
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
13:28 ب.ظ
بررسی محدوده استعلامی شهرک صنعتی تخصصی صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی
خوزستان 1397/10/23 مهلت دار
11:46 ق.ظ
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا
خرید قطعات ایستگاه سنجش کیفیت هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:39 ب.ظ
قرارداد نمک زدایی از اب دریا
قرارداد نمک زدایی از اب دریا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/22 مهلت دار
1397/10/18
13:40 ب.ظ
دستگاه تشخیص و شناسایی سطوح الوده منابع ابی به
دستگاه تشخیص و شناسایی سطوح الوده منابع ابی به... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:43 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ناحیه
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ناحیه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه شهرک
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه شهرک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
تدوین سند توسعه همهجانبهنگر و پایدار
تدوین سند توسعه همهجانبهنگر و پایدار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
جاذب مشتقات نفتی شکل پد کارتن 10 کیلو گرم
جاذب مشتقات نفتی شکل پد کارتن 10 کیلو گرم... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:28 ب.ظ
بررسی روشهای ایمن سازی مدارس غرب استان در مقابل خطرات گاز رادون
مازندران 1397/10/15 مهلت دار
1397/10/12
20:14 ب.ظ
لوازم مصرفی ایستگاه های پایش الودگی هوا SA
لوازم مصرفی ایستگاه های پایش الودگی هوا SA... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
08:57 ق.ظ
مطالعات تعیین حریم کیفی اب های زیرزمینی
مطالعات تعیین حریم کیفی اب های زیرزمینی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
13:54 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:22 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات تعیین رده بندی حفاظتی و
جمع اوری و ثبت اطلاعات تعیین رده بندی حفاظتی و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:35 ق.ظ
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
08:47 ق.ظ
راهبری و نگهداری تجهیزات مقابله با الودگی
راهبری و نگهداری تجهیزات مقابله با الودگی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
10:35 ق.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارها و انجام رده بندی حفاظتی انها
قزوين 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:24 ب.ظ
خدمات مهندسی مطالعات توجیه فنی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی شهرهای
کرمانشاه 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
انالیز پارامترهای بنزین مجموعه اروماتیک ها و محتوای گوگرد در
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
الاینده سنجی محیط کار
الاینده سنجی محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
08:43 ق.ظ
ارزشکده اقتصادی کاها و خدمات اکوسیستمی منطقه
ارزشکده اقتصادی کاها و خدمات اکوسیستمی منطقه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات اکوسیستمی منطقه حفاظت شده
تهران 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
10:12 ق.ظ
بروزرسانی مطالعات ارزیابی زیست محیطی توسعه ناحیه ثنعتی 200 هکتاری
مركزي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:41 ب.ظ
مطالعاه و شناسایی غارها
مطالعاه و شناسایی غارها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
مطالعه و شناسایی غارها
مطالعه و شناسایی غارها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کردستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
دستکاه غبارسنج محیطی پارتیکل کانتر
دستکاه غبارسنج محیطی پارتیکل کانتر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:39 ب.ظ
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده
سامانه سنجش گرد و غبار و گازهای الاینده... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:56 ب.ظ
کالیبراسیون و سرویس ایستگاههای سنجش هوا
کالیبراسیون و سرویس ایستگاههای سنجش هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:24 ب.ظ
پایش کیفی سوخت
پایش کیفی سوخت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:05 ب.ظ
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه های سنجش
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه های سنجش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه شناسنامه غارهای استان
تهیه شناسنامه غارهای استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:08 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان شمالي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:42 ب.ظ
پایش کیفی سوخت
پایش کیفی سوخت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:16 ب.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قزوين 1397/9/7 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
الاینده سنجی محیطی کار جهت شرایط سخت و زیان اور
الاینده سنجی محیطی کار جهت شرایط سخت و زیان اور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
10:21 ق.ظ
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش
انجام پشتیبانی عملیات سرشماری حیات وحش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قزوين 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
13:27 ب.ظ
ناظر طرح پژوهشی گرد و غبار کانونهای استان
ناظر طرح پژوهشی گرد و غبار کانونهای استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
14:03 ب.ظ
ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی 150 هکتار
ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی 150 هکتار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/27 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
سنجش سطح الایندگی جهت بررسی شرایط سخت و زیان اور بودن محیط کار
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
سنجش سطح الایندگی جهت بررسی شرایط سخت و زبان اور بودن محیط کار
آذربايجان شرقي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
15:25 ب.ظ
ایجاد مرکز تیمار و نگهداری و حیات وحش
ایجاد مرکز تیمار و نگهداری و حیات وحش... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/29 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
مطالعات محاسبه نیاز ابی تالابها
مطالعات محاسبه نیاز ابی تالابها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/29 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
فاز یک بررسی وضعیت
فاز یک بررسی وضعیت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
11:33 ق.ظ
طرح نظارت بر نیاز ابی تالاب
طرح نظارت بر نیاز ابی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:36 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سامانه گرد و غبار و گازهای الاینده
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
11:36 ق.ظ
تعیین مناسب تریت زیستگاه معرفی اهوان جزایر
تعیین مناسب تریت زیستگاه معرفی اهوان جزایر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1397/8/26 تاریخ گذشته