1398/10/28
19:45 ب.ظ
ارزیابی کمی عوامل زیان اور
ارزیابی کمی عوامل زیان اور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قم 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/25
21:54 ب.ظ
اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان اور محیط کار در شهرها
کردستان 1398/10/25 مهلت دار
21:50 ب.ظ
اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان اور محیط کار در شهرها
کرمانشاه 1398/10/25 مهلت دار
1398/10/24
12:34 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:08 ب.ظ
طراحی تولید و پیاده سازی سیستم ممیزی
طراحی تولید و پیاده سازی سیستم ممیزی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/23 مهلت دار
14:24 ب.ظ
مدیریت EMP نواحی صنعتی مرزبان10.20 هکتار خوشناموند
مدیریت EMP نواحی صنعتی مرزبان10.20 هکتار خوشناموند... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
اندازه گیری الاینده های زیست محیطی هوا صوت در تاسیسات و ساختمانهای اداری
آذربايجان غربي 1398/10/23 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
مطالعه تعیین نیاز آبی تالاب
مطالعه تعیین نیاز آبی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
15:49 ب.ظ
اندازه گیری عوامل فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی و تهویه و امواج
خراسان شمالي 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
سنجش عوامل زیان اور محیط کار
سنجش عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
14:19 ب.ظ
ارزیابی کمی عوامل زیان اور موجود
ارزیابی کمی عوامل زیان اور موجود... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قم 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
10:23 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور
اندازه گیری عوامل زیان اور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
20:21 ب.ظ
فاز دوم مطالعه پهنه بندی و تعیین اولویت های
فاز دوم مطالعه پهنه بندی و تعیین اولویت های... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
20:17 ب.ظ
مطالعه و پایش و مدیریت  زائدان پلاستیکی دریایی و کاهش الاینده های در سواحل جنوبی دریا خزر
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
مطالعه پایش و مدیریت زائدات پلاستیکی دریایی
مطالعه پایش و مدیریت زائدات پلاستیکی دریایی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
19:57 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور بهداشتی و محیطی ادرات و ایستکاهای سی جی اس شرکت گاز استان
آذربايجان غربي 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
مطالعه تعیین نیاز ابی تالاب
مطالعه تعیین نیاز ابی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در خصوص تعیین وضعیت اکولوژیک بخشهای عمیق خلیج فارس و دریا عمان
هرمزگان 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در خصوص تعیین وضعیت اکولوژیک بخشهای عمیق خلیج فارس و دریا عمان
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره در خصوص تعیین وضعیت اکولوژیک بخشهای عمیق خلیج فارس و دریا عمان
بوشهر 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
مطالعه و پایش تهیه اطلس زیستگاههای حساس ساحلی دریایی در دریا
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
مطالعه و تهیه نقشه پهنه بندی و شناسنامه جهت
مطالعه و تهیه نقشه پهنه بندی و شناسنامه جهت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
مطالعه و ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص نقشه های ماهواره ای  محیط زیست دریایی و تالابها
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
تدوین دستورالعمل انجام مطالعات محیط زیستی اب شیرین کن های ساحلی
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
تدوین برنامه  اقدام ملی حفاظت از فوک خزری
تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
12:58 ب.ظ
12:54 ب.ظ
بررسی وضعیت مرجان های جزایر
بررسی وضعیت مرجان های جزایر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/18 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
12:54 ب.ظ
مطالعه و پایش و تهیه تصاویر هوایی و نقشه تراز ارتفاعی و کاربی اراضی بخشهای پایین دست حوشه های  ابریز
سيستان و بلوچستان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
21:22 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور شیمیایی محیط کار در شهرهاس
کرمانشاه 1398/10/17 تاریخ گذشته
21:12 ب.ظ
مطالعه پایش پهنه بندی و انگشت نگاری شیمیایی بیومارکرهای نفتی در سواحل استان
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار و محیط زیست
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار و محیط زیست... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور
اندازه گیری عوامل زیان اور... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
13:43 ب.ظ
تعیین نیاز ابی تالاب
تعیین نیاز ابی تالاب... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
15:03 ب.ظ
اندازه گیری الاینده های زیست محیطی و عوامل زیان اور بهداشتی محیط کار
قم 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
22:33 ب.ظ
انجام ازمایشات کیفی منابع اب سطحی و زیرزمینی
انجام ازمایشات کیفی منابع اب سطحی و زیرزمینی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
قزوين 1398/10/14 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران جهت معرفی مشاغل جایگزین غیر مخرب سازگار
خراسان جنوبي 1398/10/14 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
انداره گیری عوامل زیان اور محیط کار
انداره گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
14:20 ب.ظ
راهبری و تعمیر و تجهیز و کالیبراسیون انالیزروهای ایستگاه سنجش الودگی هوا
زنجان 1398/10/12 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
شناسایی و اریابی کیفی و فنی پیمانکاران برنامه عملیاتی در تالاب کجی
خراسان جنوبي 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/10
11:50 ق.ظ
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1398/10/10 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
کالیبراسیون راه اندازی و راهبری خرید و تعویض قطعات و مواد اولیه ازمایشگاه
قم 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:50 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
11:55 ق.ظ
1398/10/03
11:54 ق.ظ
پایش صحه گذاری بیخطرسازی پسماند
پایش صحه گذاری بیخطرسازی پسماند... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/09/30
18:29 ب.ظ
اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/28
19:43 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/9/28 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی
انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/9/28 تاریخ گذشته