1397/08/25
14:22 ب.ظ
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها
پایش دوره ای خصوصیات کیفی اب تالابها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
گلستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
مطالعه مدل سازی تغییرات ناشی از نوسانات اب دریای خرز
گلستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:29 ق.ظ
اجرای برنامه پروتکل پایش و تجهیز ایستگاه
اجرای برنامه پروتکل پایش و تجهیز ایستگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
تعمیر و کالیبراسیون و تعویض قطعات مصرفی ایستگاه سنجش الودگی هوا
چهارمحال بختياري 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:37 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام مورد نیاز ایستگاه های سنجش الودگی
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:56 ب.ظ
کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی اهم متر
کالیبراسیون تجهیزات ازمایشگاهی اهم متر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:54 ب.ظ
پشتیبانی ایستگاههای سنجش الودگی هوای استان
پشتیبانی ایستگاههای سنجش الودگی هوای استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
زنجان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:45 ب.ظ
ارزیابی زیست محیطی
ارزیابی زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/13 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
راهبری 5 ایستگاه سنجش کیفیت اب در استان
راهبری 5 ایستگاه سنجش کیفیت اب در استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
البرز 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:56 ق.ظ
تعمیر و نگهداری و حراست پکیج تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر و پمپ محلی فاضلاب
اصفهان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:15 ب.ظ
ارزیابی اثرات زیست محیطی ناحیه 150 هکتاری
ارزیابی اثرات زیست محیطی ناحیه 150 هکتاری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:27 ق.ظ
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
14:06 ب.ظ
خرید اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
خرید اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:39 ب.ظ
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه 2000 هکتاری
سمنان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:52 ب.ظ
انجام مطالعات زیست محیطی راه دسترسی
انجام مطالعات زیست محیطی راه دسترسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/06/26
18:36 ب.ظ
خدمات مهندسی مطالعات توجیه فنی اقتصادی-اجتماعی و
کرمانشاه 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
11:32 ق.ظ
مطالعات تغییرات تکنولوژیکی کوره های ذوب چدن از سوخت فسیلی به سوخت پاک
تهران 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:52 ب.ظ
انجام مطالعات زیست محیطی نواحی صنعتی
انجام مطالعات زیست محیطی نواحی صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:04 ب.ظ
ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پایین دست و میان دست شهرک صنعتی پتروشیمی
خوزستان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/21
15:50 ب.ظ
ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پایین دست و
ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع پایین دست و... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/09
10:29 ق.ظ
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک
ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/04/14
11:28 ق.ظ
مطالعات ارزیابی تجمع فلزات سنگین در
مطالعات ارزیابی تجمع فلزات سنگین در... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/05
00:14 ق.ظ
راهبری ایستگاه های سنجش ذرات گرد و غبار
راهبری ایستگاه های سنجش ذرات گرد و غبار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
ايلام 1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/02
17:06 ب.ظ
ساخت ایستگاههای هیدرومتری
ساخت ایستگاههای هیدرومتری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/04
17:25 ب.ظ
تحقیق و بررسی باقیمانده مجاز فلزات سنگین
تحقیق و بررسی باقیمانده مجاز فلزات سنگین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1397/3/3 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ
بررسی سختی و الودگی های میکروبی اب شرب موجود در لوله کشی منازل سطح کلیه
خوزستان 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/03/03
21:39 ب.ظ
راهبری ایستگاه های سنجش ذرات گردو غبار
راهبری ایستگاه های سنجش ذرات گردو غبار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
ايلام 1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/02/30
09:52 ق.ظ
حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش و پایش کیفیت
حفظ و نگهداری ایستگاه های سنجش و پایش کیفیت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1397/2/30 تاریخ گذشته