1398/03/02
13:00 ب.ظ
مشاوره و نظارت کارگاهی پروژه پرورش ماهیان
مشاوره و نظارت کارگاهی پروژه پرورش ماهیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/3/2 مهلت دار
12:59 ب.ظ
انجام مطالعات امکانسنجی و تکمیلی سدهای
انجام مطالعات امکانسنجی و تکمیلی سدهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/3/2 مهلت دار
1398/02/30
18:31 ب.ظ
مطالعه تفضیلی و اجرایی حوزه
مطالعه تفضیلی و اجرایی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
مطالعه تفضیلی و اجرایی حوزه ابخیز
مطالعه تفضیلی و اجرایی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
مطالعه تفضیلی و اجرایی حوزه تلمیه
مطالعه تفضیلی و اجرایی حوزه تلمیه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
09:28 ق.ظ
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه طرح زیرساخت شهرک کشاورزی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:55 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی فنی
خرید خدمات کارشناسی فنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
11:22 ق.ظ
نظارت بر طرح حذف و جایگزینی باغات درجه 3
نظارت بر طرح حذف و جایگزینی باغات درجه 3... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
نظارت بر اصلاح و نوسازی باغات درجه 2
نظارت بر اصلاح و نوسازی باغات درجه 2... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
11:09 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی فنی
خرید خدمات کارشناسی فنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
08:08 ق.ظ
مطالعات جامع ابخیزداری حوزه شهری
مطالعات جامع ابخیزداری حوزه شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:00 ب.ظ
انتخاب مشاور
انتخاب مشاور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
14:39 ب.ظ
مطالعه ، نقشه برداری و طراحی جاده بین مزارع
مطالعه ، نقشه برداری و طراحی جاده بین مزارع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
فاز3 طرح تحولی ترویج در احیای دریاچه
فاز3 طرح تحولی ترویج در احیای دریاچه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
فاز 3 طرح کانون یادگیری طرح تحویلی تروبج
فاز 3 طرح کانون یادگیری طرح تحویلی تروبج... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
فاز3 طرح تحوبی ترویج در احیای دریاچه ارومیه در پهنه مکریان
آذربايجان غربي 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
فاز 3 طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه در پهنه
آذربايجان غربي 1398/2/7 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
فاز3 طرح تحوبی ترویج در احیای دریاچه ارومیه در پهنه مکریان شرقی روستاهای
آذربايجان غربي 1398/2/7 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
درخواست بکارگیری دو نفر نیروی خدمتی
درخواست بکارگیری دو نفر نیروی خدمتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
18:15 ب.ظ
فاز3 طرح تحوبی ترویج در احیای دریاچه ارومیه در پهنه مکریان غربی روستاهای
آذربايجان غربي 1398/2/5 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
فاز3 طرح تحوبی ترویج در احیای دریاچه ارومیه در پهنه مکریان غربی
آذربايجان غربي 1398/2/5 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
فاز 3 طرح تحولی ترویج در احیای دریاچه در پهنه
آذربايجان غربي 1398/2/5 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
فاز3 طرح تحولی ترویج در احیای دریاچه در پهنه منگورشرقی
آذربايجان غربي 1398/2/5 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
فاز 3 طرح تحولی ترویج برای احیار دریاچه در پهنه
آذربايجان غربي 1398/2/5 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
فاز 3 طرح تحولی ترویج برای احیای دریاچه در پهنه مکریان شرقی روستاهای اگریقاش و ترشکان
آذربايجان غربي 1398/2/5 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
انجام عملیات تهیه اطلاعات توصیفی و مکانی جهت ثبت در سامانه اطلاعات
خراسان جنوبي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
10:36 ق.ظ
تهیه طرح جنگلداری چند منظوره طارم سلفی با استفاده از مطالعات پایه
قزوين 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/28
15:58 ب.ظ
ارائه خدمات در خصوص کشت شالی در حاشیه استخرهای خاکی
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:58 ب.ظ
ارائه خدمات در خصوص کشت شالی
ارائه خدمات در خصوص کشت شالی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی اجرای شبکه های مراقبت کنترل افات و بیماریها حوزه
آذربايجان غربي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:53 ب.ظ
بازنگری مطالعات جانمایی و طراحی پروژه حوضه ابخیز
گيلان 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
بازنگری مطالعات جانمایی و طراحی پروژه حوضه ابخیز
گيلان 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
پروژه بازنگری مطالعات جانمایی و طراحی پروژه زری حوضه های ابخیز
گيلان 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
خدمات کارشناسی گیاه پزشکی 1500 هکتار
خدمات کارشناسی گیاه پزشکی 1500 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:17 ب.ظ
اجرای طرح مدیریت کف باغ34 هکتار- مدیریت تاج درخت34 هکتار
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
حذف و جایگزین سایبان و الگویی 18 هکتار  - نگهداری باغات و دارویی 18 هکتار
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
حذف و جایگزینی سایبان و الگویی 18 هکتار و نگهداری باغات و دارویی 18 هکتار و نظارت 18 هکتار
آذربايجان غربي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/28
15:41 ب.ظ
نظارت بر عملیات داشت و برداشت گندم و کاشت داشت برداشت پنبه
فارس 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/25
13:43 ب.ظ
نظارت بر عملیات داشت و برداشت گندم و کاشت داشت برداشت پنبه
فارس 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:37 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی حوزه خدمات درمانی گیاهی جهت شبکه های مراقبت و پیش اگاهی
زنجان 1397/12/23 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
طرح IPMمحوصلات کشاورزی
طرح IPMمحوصلات کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:57 ب.ظ
اجرای پروژه خدمات درمانی گیاه پزشکی
اجرای پروژه خدمات درمانی گیاه پزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/12/22 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی پایش عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی
آذربايجان غربي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/19
12:33 ب.ظ
انتخاب مشاور از شرکت های نقش پژوهان اترک نقشه
خراسان رضوي 1397/12/19 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:12 ب.ظ
انجام ازمایشات تجزیه خاک زراعی و تحویل نتایج انالیز خاک
آذربايجان غربي 1397/12/18 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
انجام خدمات مطالعات جهت تهیه طرح اماده سازی اراضی 35 هکتاری
البرز 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:26 ب.ظ
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و
بازرسی کمی و کیفی محمولات کودهای شیمیایی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
12:34 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی اجرای طرح IPM اراضی زراعی و 77 هکتار گلخانه در
البرز 1397/12/9 تاریخ گذشته