1397/11/27
18:27 ب.ظ
بازدید از مزارع گندم منطقه
بازدید از مزارع گندم منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/27 مهلت دار
18:22 ب.ظ
بازدید از مزار گندم منطقه
بازدید از مزار گندم منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/11/27 مهلت دار
14:04 ب.ظ
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه ابخیز
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
14:03 ب.ظ
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه ابخیز
تهیه و تدوین سند راهبردی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/27 مهلت دار
12:47 ب.ظ
بکارگیری ناظرین گیاهپزشکی - مدیریت تلفیقی
بکارگیری ناظرین گیاهپزشکی - مدیریت تلفیقی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
08:21 ق.ظ
طرح حد نگاری جهت تدفین و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک
گلستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
طرح حدنگاری جهت تدقیق و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ
گلستان 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
12:48 ب.ظ
نظارت و خدمات درمانی گیاهپزشکی بر افات و بیماریهای محصولات زراعی و باغی -
خراسان شمالي 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:32 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها محصولات
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریهای
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
نظارت بر افات و بیماریهای محصولات
نظارت بر افات و بیماریهای محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:53 ب.ظ
تهیه کتابچه  نهالستان منطقه
تهیه کتابچه نهالستان منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/21 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تهیه کتابچه طرح پارک جنگلی منطقه
تهیه کتابچه طرح پارک جنگلی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها -
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها
نظارت گیاهپزشکی بر افات و بیماریها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/19
11:04 ق.ظ
طرح حد نگاری جهت تدفین و تبدیل اسناد
طرح حد نگاری جهت تدفین و تبدیل اسناد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
طرح حد نگاری جهت تدفین و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ شهرستان علی اباد رامیان -گالیکش
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:09 ب.ظ
طرح حد نگاری جهت تدفیق اسناد دفترچه ای به
طرح حد نگاری جهت تدفیق اسناد دفترچه ای به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
طرح حدنگاری جهت تدقیق و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگی -
گلستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
تهیه طرح باغ ایرانی به مساحت 2/5 هکتار  در مرکز برزن
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
15:40 ب.ظ
خرید خدمات فنی کارشناسی کلینیکهای گیاهپزشکی --
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
قرارداد مدیریت تلفیقی افات ناظرین گیاهپزشکی
خراسان رضوي 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
16:46 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی از کلینیک های گیاهپزشکی
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
16:19 ب.ظ
توسعه عوامل بیولوژیک در سطح یک هکتار گلخانه با تهیه600 هزار کنه
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی نظارت بر عملیات و برداشت گندم و کاشت داشت برداشت پنبه
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید خدمات گیاه پزشکی در قالب شبکه
خرید خدمات گیاه پزشکی در قالب شبکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:49 ب.ظ
طرح بهبود مدیریت و افزایش راندمان تولید در دامهای سبک و سنگین
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
نظارت فنی بر عملیات گیاهپزشکی بر 1200 هکتار اراضی زراعی و باغی - 4 نفر کارشناس
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
پروژه مطالعات تفضیلی اجرایی ابخیزداری و منابع طبیعی
بوشهر 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:05 ب.ظ
خرید خدمات گیاه پزشکی
خرید خدمات گیاه پزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/12
09:45 ق.ظ
انعقاد قرارداد مدیریت تلفیقی افات ناظرین گیاهپزشکی
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
نظارت فنی بر عملیات گیاه پزشکی بر 1200 هکتار اراضی و باغی
خراسان رضوي 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:41 ق.ظ
گشت و مراقبت و کنترل در عرصه های
گشت و مراقبت و کنترل در عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
گشت و مراقبت  و کنترل کوچ در عرصه های منابع
گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
گشت و مراقبت و کنترل کوچ در عرصه های منابع طبیعی
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
نظارت  بر پروژه های گشت و مراقبت
نظارت بر پروژه های گشت و مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
20:00 ب.ظ
خرید خدمات ناظرین گیاهپزشکی
خرید خدمات ناظرین گیاهپزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:44 ب.ظ
نظارت بر مزارع و باغات پیش اگاهی و ردیابی افات و بیماریهای
سمنان 1397/11/8 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی  گیاه پزشکی
خرید خدمات کارشناسی گیاه پزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/8 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
پروژه مطالعات تفضیلی - اجرایی ابخیزداری و منابع طبیعی
بوشهر 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:33 ب.ظ
نظارت و هدایت بهینه روشهی کنترل افات و بیماریها و
سمنان 1397/11/7 تاریخ گذشته
17:08 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی ناظرین
خرید خدمات فنی و کارشناسی ناظرین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
17:07 ب.ظ
بکارگیری 4 نفر کارشناس ناظر جهت نظارت بر 1200 هکتار اراضی زراعی و
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
19:04 ب.ظ
پروژه اجرای فعالیت های شبکه مراقبت بخش
پروژه اجرای فعالیت های شبکه مراقبت بخش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/6 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
قرارداد شبکه مراقبت شرکت ها و کلینیک های مشاوره ای دارای مدرک نظام مهندسی کشاورزی
سمنان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
13:35 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی تولیدات گیاهی
خرید خدمات کارشناسی تولیدات گیاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/4 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
طرح شبکه مشاوره و خدمات
طرح شبکه مشاوره و خدمات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:35 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی
خرید خدمات کارشناسی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
نظارت بر مزارع و باغات پیش اگاهی و ردیابی افات و
سمنان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:35 ب.ظ
خدمات اجرایی و فنی مهندسی کشاورزی
خدمات اجرایی و فنی مهندسی کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/2 تاریخ گذشته