1398/09/17
11:48 ق.ظ
انجام مطالعات تطبیقی مدل و شبیه سازی سناریوهای مختلف تولید اب در گلخانه دریایی
البرز 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
13:39 ب.ظ
انجام مطالعه بازنگری
انجام مطالعه بازنگری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
13:37 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه نوبهار
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه نوبهار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
13:37 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
13:37 ب.ظ
انحام مطالعات جامع ابخیزداری
انحام مطالعات جامع ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
19:26 ب.ظ
انتخاب شرکت مهندسی جهت نظارت کارگاهی و بازنگری مطالعات
چهارمحال بختياري 1398/9/13 مهلت دار
19:24 ب.ظ
تهیه طرح مطالعه تفصیلی اجرایی سطح 5506 هکتار حوز
ايلام 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
11:53 ق.ظ
تهیه طرح مطالعه تفصیلی اجرایی
تهیه طرح مطالعه تفصیلی اجرایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
20:23 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی در قالب اجرای پروژه پیش اگاهی 1000 هکتار در
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
ارتقای مهارتهای بهره برداران و تولید کنندگان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تهیه طرح اجرایی مدیری ت مناطق بیابانی به
تهیه طرح اجرایی مدیری ت مناطق بیابانی به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه طرح مدیریت جنگلهای دست کاشت به مقدار 2000 هکتار
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
تهیه طرح های اجرایی کانون های بحرانی فرسایش بادی به مقدار 5000 هکتار
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:13 ب.ظ
انجام مطالعات بازنگری و اثلاح طراحی عملیات سازه های ابخیزدازی استان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:13 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:12 ب.ظ
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب رباب گناباد
انجام مطالعات و طراحی پخش سیلاب رباب گناباد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:12 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه شهری
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری
انجام مطالعات جامع ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انجام مطالعات تفصیلی اجرایی و طراحی سد زیرزمینی جوزه
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انجام مطالعات بازنگری زیر در
انجام مطالعات بازنگری زیر در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:19 ب.ظ
انتخاب مشاور تحلیل و ازمایش فنی
انتخاب مشاور تحلیل و ازمایش فنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:54 ب.ظ
انجام مطالعات تطبیقی راه اندازی و گزارش گیری
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:22 ق.ظ
انجام مطالعات تطبیقی راه اندازی و گزارش گیری از
البرز 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:19 ب.ظ
تهیه سند راهبردری حوزه درب استانه
تهیه سند راهبردری حوزه درب استانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:18 ب.ظ
توانمندسازی و مشارکت دست اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه ابخیزداری
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز
مطالعه تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:14 ب.ظ
مطالعات تفصیلی اجرایی حوزه ابخیز خاکریز سوماقلی شهر
اردبيل 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:32 ب.ظ
بررسی مدل های بیلان انرژی در
بررسی مدل های بیلان انرژی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:42 ب.ظ
تهیه سند راهبردی حوزه درب استانه
تهیه سند راهبردی حوزه درب استانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
توانمند سازی و مشارکت دست اندارکاران و
توانمند سازی و مشارکت دست اندارکاران و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
توانمند سازی و مشارکت دست اندرکاران و ذینفعان در اجرای پروژه های ابخیزداری
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
توانمندسازی و مشارکت دست اندر کاران و ذینفعان در اجرای پروژه های ابخیزداری
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:37 ق.ظ
نظارت و کنترل افات عمومی همگانی قرنطینه ای
نظارت و کنترل افات عمومی همگانی قرنطینه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
13:11 ب.ظ
نظارت بر پروژه های اجرایی مراقبت و ابیاری اجرای سیستم
البرز 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:07 ب.ظ
طراحی تفصیلی اجرایی بند خاکی حوزه ابخیز تنگ کشت شهر
کرمانشاه 1398/8/13 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
تهیه سند راهبردی حوزه درب استانه
تهیه سند راهبردی حوزه درب استانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
1398/08/09
13:44 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه های بیولوژیک شهرستانهای
فارس 1398/8/9 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه های بیولوژیک شهرهای
نظارت بر اجرای پروژه های بیولوژیک شهرهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:58 ب.ظ
نظارت و کنترا افات عمومی و همگانی و قرنطینه ائی محصولات کشاورزی حوزه
هرمزگان 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
انجام مطالعات تفضیلی اجرایی و طراحی سد زیرزمینی حوزه کالو
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری
انجام مطالعات جامع ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
انجام مطالعه بازنگری در سطح 14000هکتار
انجام مطالعه بازنگری در سطح 14000هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری
انجام مطالعات جامع ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
انجام مطالعه و طراحی بخش سیلاب
انجام مطالعه و طراحی بخش سیلاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه چاه سبز
انجام مطالعات جامع ابخیزداری حوزه چاه سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/8 تاریخ گذشته