1397/10/28
09:35 ق.ظ
مبارزه با افات بیماریها و علف های هرز محصولات
قم 1397/10/27 مهلت دار
09:23 ق.ظ
اجرای پروژه مدیریتی تلفیقی افات IPM با 3 نفر و در سطح 960 هکتار
خراسان رضوي 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/27
13:57 ب.ظ
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/27 مهلت دار
13:56 ب.ظ
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/27 مهلت دار
13:27 ب.ظ
مشارکت در اصلاح و نگهداری حفظ و
مشارکت در اصلاح و نگهداری حفظ و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
20:24 ب.ظ
غنی سازی جنگل با بذر در منطقه
غنی سازی جنگل با بذر در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/26 مهلت دار
20:24 ب.ظ
مساعدت در احداث باغ متراکم  تولید محصولات
مساعدت در احداث باغ متراکم تولید محصولات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/26 مهلت دار
20:17 ب.ظ
پروژه مبارزه با افات همگانی-
پروژه مبارزه با افات همگانی-... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 مهلت دار
20:15 ب.ظ
پروژه احیاء سوخته جنگلکاری
پروژه احیاء سوخته جنگلکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 مهلت دار
20:14 ب.ظ
پروژه مبارزه با افات همگانی
پروژه مبارزه با افات همگانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 مهلت دار
12:36 ب.ظ
مساعدت در احداث باغ متراکم- تولید محصولات جدید در گلخانه
خراسان رضوي 1397/10/26 مهلت دار
11:55 ق.ظ
طرح IPM محصولات کشاورزی -
طرح IPM محصولات کشاورزی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/26 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
برداشت ذرت سیلویی با دستگاه چاپر + حمل به محل سیلو 17 هکتار
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
پروژه مبارزه با افات همگانی
پروژه مبارزه با افات همگانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:29 ب.ظ
ایجاد اتش بر در عرصه های
ایجاد اتش بر در عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی
عملیات کیسه گیری صفافی و پارت چینی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
بذر کاری در سطح 100 هکتار در حوزه
بذر کاری در سطح 100 هکتار در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:47 ب.ظ
ابیاری 9000 چاله 90 هکتار
ابیاری 9000 چاله 90 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/10/25 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
تهیه طرح مدیریت بهره برداری پارک جنگلی
تهیه طرح مدیریت بهره برداری پارک جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
خرید خدمات کارشناسی گیاهپزشکی IPM
خرید خدمات کارشناسی گیاهپزشکی IPM... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/25 مهلت دار
11:26 ق.ظ
ابیاری در سطح 280 هکتار در 5 نوبت
ابیاری در سطح 280 هکتار در 5 نوبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
هویت دار کردن و اصلاح نژاد دام
هویت دار کردن و اصلاح نژاد دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
23:00 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 478 متر مکعب
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 478 متر مکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:58 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 270متر مکعب عملیات سنگی ملاتی
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:57 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 40 متر مکعب عملیات سنگی
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:57 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 100 متر مکعب عملیات سنگی ملاتی
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:56 ب.ظ
عملیات اجرای نظارت بر پروژه های ابخیزداری و ابخوانداری
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
عملیات کمربند حفاظتی به طول 5.9 کیلومتر حوزه
عملیات کمربند حفاظتی به طول 5.9 کیلومتر حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
مدیریت تلفیقی افات در سطح مزارع و باغات 900 هکتار
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
اجرای بند خاکی 8000 مترمکعب
اجرای بند خاکی 8000 مترمکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
پروژه مبارزه با افات همگانی
پروژه مبارزه با افات همگانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
هرس باغات زیتون به مساحت 12 هکتار وپیوند17 اصله درخت زیتون
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
مراقبت و نگهداری از جنگلکاری مسیر
مراقبت و نگهداری از جنگلکاری مسیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
18:09 ب.ظ
احداث بند سنگی گایبونی حوزه
احداث بند سنگی گایبونی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
پروژه نگهداری و مراقبت از مناطق احیا شده و قرق در سطح 84هکتار
تهران 1397/10/23 مهلت دار
10:14 ق.ظ
هرس 12 هکتار و 100 اصله پیوند باغات زیتون
هرس 12 هکتار و 100 اصله پیوند باغات زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:56 ب.ظ
ایجاد مزارع الگویی (حبوبات -کلزا-گلرنگ و بادمجان)
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
احداث دو هکتار باغ متراکم  مرکبات  و یک هکتار
احداث دو هکتار باغ متراکم مرکبات و یک هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی
ایجاد کمربند حفاظتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:54 ق.ظ
تولید نهال گلدانی وریشه لخت در نهالستان اداره
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:24 ب.ظ
تهیه طرح ذخیره گاه جنگلی منطقه
تهیه طرح ذخیره گاه جنگلی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:54 ب.ظ
ایجاد زیرساخت باغات
ایجاد زیرساخت باغات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
20:48 ب.ظ
احداث زیرساخت باغات
احداث زیرساخت باغات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
20:48 ب.ظ
ایجاد زیرساخت
ایجاد زیرساخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
عملیات اجرایی ابخیزداری 1000 متر مکعب سنگی و
عملیات اجرایی ابخیزداری 1000 متر مکعب سنگی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
تغذیه محلول پاشی باغات زیتون 153 هکتار
تغذیه محلول پاشی باغات زیتون 153 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/19 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
هرس باردهی باغات زیتون 150 هکتار
هرس باردهی باغات زیتون 150 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:34 ب.ظ
نهالکاری در سطح 100 هکتار  با مدیریت رواناب در
نهالکاری در سطح 100 هکتار با مدیریت رواناب در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/10/18 تاریخ گذشته