1398/09/21
18:55 ب.ظ
مدیریت رواناب منطقه سیکوبی
مدیریت رواناب منطقه سیکوبی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
18:26 ب.ظ
عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوطه
عملیات ابخیزداری مشارکتی در حوطه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:21 ب.ظ
اجرای پروژه مدیریت هرزاب احداث هلالی ابگیر و بذرپاشی در مناطق بیابانی 100 هکتار منطقه
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:21 ب.ظ
اجرای 50 هکتار مدیریت هرزاب هلالی ابگیر و بذرپاشی منطقه
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
13:53 ب.ظ
عملیات بیابان زدایی و 8 نوبت ابیاری حاشیه کالشور بخ
خراسان رضوي 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسازی خاکی منطقه کلاوی
هرمزگان 1398/9/21 مهلت دار
12:31 ب.ظ
ساخت و نصب پنج مارک به بطول 5 کیلومتر
ساخت و نصب پنج مارک به بطول 5 کیلومتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
12:30 ب.ظ
ساخت ونصب بنچ مارک حوزه ادراه منابع طبیعی
ساخت ونصب بنچ مارک حوزه ادراه منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
12:24 ب.ظ
هلالی ابگیر با بذرکاری گیاهان داروئی شهر
هلالی ابگیر با بذرکاری گیاهان داروئی شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
12:24 ب.ظ
احداث چاله فلسی با بذرکاری
احداث چاله فلسی با بذرکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
12:03 ب.ظ
عملیات جنگلکاری با نهال جنگلی
عملیات جنگلکاری با نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
12:03 ب.ظ
عملیات جنگلکاری با نهال جنگلی در منطقه
عملیات جنگلکاری با نهال جنگلی در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
12:03 ب.ظ
اجرای فضای سبز و ابیاری قطراه ای
اجرای فضای سبز و ابیاری قطراه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
10:15 ق.ظ
اصلاح و نوسازی باغات در سطح 20 هکتار در
اصلاح و نوسازی باغات در سطح 20 هکتار در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
افزایش تولیدات سبزی و صیفی
افزایش تولیدات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
20:15 ب.ظ
سکوی کشت توت فرنگی به روش هیدروپونیک جهت استفاده در گلخانه تونلی
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
19:52 ب.ظ
اجرای عملیات سکوبندی اراضی شیبدار در
اجرای عملیات سکوبندی اراضی شیبدار در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
تولید نگهداری ابیاری و تحویل نهال گلدانی به تعداد 15000 و زمینی
کرمان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
بهسازی باغات عملیات الگویی هرس 5 هکتار
بهسازی باغات عملیات الگویی هرس 5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
14:17 ب.ظ
حفاظت و قرق مراتع شهر
حفاظت و قرق مراتع شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
تولید نهال در نهالستان ایستگاه تولید
تولید نهال در نهالستان ایستگاه تولید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/9/20 مهلت دار
11:54 ق.ظ
توسعه جنگل با نهال در سطح 40 هکتار
توسعه جنگل با نهال در سطح 40 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
18:14 ب.ظ
هلالی ابگیر توام با بذرکاری 150 هکتاری در مرتع تل سنگ
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر با بذرکاری در ح
احداث هلالی ابگیر با بذرکاری در ح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
اجریا طرح کمربند حفاظتی در پلاکهای
اجریا طرح کمربند حفاظتی در پلاکهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قم 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
مراقبت نگهداری جنگلکاریهای سنواتی و مناطق غیر جنگلی و توسعه و نگهداری ذخیره گاهها د50 هکتار
چهارمحال بختياري 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
ساخت ابشخور گالوانیزه
ساخت ابشخور گالوانیزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
اجرای سیستم چرایی و قرق و حفاظت
اجرای سیستم چرایی و قرق و حفاظت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
14:49 ب.ظ
اجرای بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزدایی 6 هکتار در
همدان 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
ساماندهی و کنترل پروانه چرا در سطح 7500 هکتار
ساماندهی و کنترل پروانه چرا در سطح 7500 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
بذر پاشی هلالی ابگیر احداث شده سنواتی در
بذر پاشی هلالی ابگیر احداث شده سنواتی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
بذرپاشی هلالی ابگیر احداث شده سنواتی سطح 300 هکتار منطقه حفاظت شده
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
احداث دو دستکاه ابشخور دامی در منطقه
احداث دو دستکاه ابشخور دامی در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
گشت و مراقبت
گشت و مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:46 ب.ظ
هرس شدید 2 هکتار - شخمو چیزل و دیسک 25 هکتار - نگهبانی مزرعه 7 ماه
گيلان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بسته بندی و جمع اوری سرشاخه های درخت توت در بسته های 30 تایی و حمل به محل نگهداری
گيلان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرکهای
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرکهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
احداث ابشخور شهرستان
احداث ابشخور شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
نهالکاری همراه با ابیاری و مراقبت در سطح 100 هکتار
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
نهالکاری همراه با ابیاری در سطح 100 هکتار
نهالکاری همراه با ابیاری در سطح 100 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
18:44 ب.ظ
ریشه کنی ازمایشات خاک و تسطیح فنی خاک و اصلاح خاک و خاک ورزی
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
تکمیل و نگهداری توتستان 5 هکتار
تکمیل و نگهداری توتستان 5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و ...
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و ...... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
اجرای عملیات ایجاد تله رسوبگیر
اجرای عملیات ایجاد تله رسوبگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
اجرای عملیات احداث هلالی ابگیر توام با بذرکاری
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
اجرای سیستم چرایی و قرق طرحهای خاص بیابان زدایی
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
اجرای بخشی از فضا سبز
اجرای بخشی از فضا سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی رزنگ خرما
ردیابی سوسک سرخرطومی حنائی رزنگ خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته