1397/09/01
13:58 ب.ظ
تامین اب شرب دام مراتع -
تامین اب شرب دام مراتع -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/1 مهلت دار
13:57 ب.ظ
ابیاری و مراقبت از فضای سبز
ابیاری و مراقبت از فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/1 مهلت دار
13:57 ب.ظ
تامین اب شرب دام مراتع شهرستان
تامین اب شرب دام مراتع شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/1 مهلت دار
13:51 ب.ظ
اصلاح و احیا باغات و گلخانه ها ایجاد مزارع الگویی و باغات
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
13:24 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی شبکه مراقبت
خرید خدمات کارشناسی شبکه مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
13:23 ب.ظ
خرید خدمات فنی و کارشناسی عملیات شبکه های
خرید خدمات فنی و کارشناسی عملیات شبکه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
12:49 ب.ظ
طرح خرید خدمات کشاورزی چاه شماره
طرح خرید خدمات کشاورزی چاه شماره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/1 مهلت دار
12:49 ب.ظ
بهبود و افزایش تولیدات زراعی
بهبود و افزایش تولیدات زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/1 مهلت دار
12:48 ب.ظ
تولید نهال اتریپلکس 2000 اصله و 8 هکتار نهالکاری
خراسان رضوي 1397/9/1 مهلت دار
12:46 ب.ظ
اجرای 189 متر معکب سرزیرسنگ و ملات در حوزه
اجرای 189 متر معکب سرزیرسنگ و ملات در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/1 مهلت دار
10:48 ق.ظ
اجرای عملیات ذخیره نزولات اسمانی -
اجرای عملیات ذخیره نزولات اسمانی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/9/1 مهلت دار
10:26 ق.ظ
عملیات تکمیل پروژه افزایش تولید محصولات واقع در
فارس 1397/9/1 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
ایجاد کمریند حفاظتی رااضی ملی
ایجاد کمریند حفاظتی رااضی ملی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/30
15:33 ب.ظ
انجام عملیات مراقبت و جنگلکاری منطقه های
انجام عملیات مراقبت و جنگلکاری منطقه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/30 مهلت دار
15:10 ب.ظ
عملیات گشت و مراقبت و پیشگیری و اطفا حریق از عرصه و اعیان منابع طبیعی -
کرمان 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
گشت و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی
گشت و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
عملیات تکمیل پروژه افزایش مواد عالی خاک در زمان خشکسالی
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
کپه کاری گیاهان داروئی -
کپه کاری گیاهان داروئی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
اجرای عملیات سر زیربند خاکی
اجرای عملیات سر زیربند خاکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
عملیات سرریز سنگ و ملات حوزه
عملیات سرریز سنگ و ملات حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/30 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرای عملیات کپه کاری
اجرای عملیات کپه کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی در اراضی ملی
ایجاد کمربند حفاظتی در اراضی ملی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/30 مهلت دار
10:39 ق.ظ
کپه کاری با گونه های مرتعی
کپه کاری با گونه های مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/8/30 مهلت دار
10:36 ق.ظ
مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا
مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/8/30 مهلت دار
10:06 ق.ظ
احداث و ایجاد باغ متراکم پوشش دار انار
احداث و ایجاد باغ متراکم پوشش دار انار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/30 مهلت دار
09:51 ق.ظ
پروژه تولید نهال گلدانی به تعداد یکصدر هزار اصله و مراقبت
تهران 1397/8/30 مهلت دار
1397/08/29
15:20 ب.ظ
عملیات واکاری کاشت و نگهداری نهال
عملیات واکاری کاشت و نگهداری نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/8/29 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
پروژه بهبود افزایش تولیدات دام و طیور خدمات دامپروری
هرمزگان 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
عملیات ترمیم خاکریز پخش سیلاب
عملیات ترمیم خاکریز پخش سیلاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/29 مهلت دار
14:54 ب.ظ
ترمیم بندهای سنگی ملاتی و خاکی روستای
ترمیم بندهای سنگی ملاتی و خاکی روستای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/29 مهلت دار
14:45 ب.ظ
ابیاری و مراقبت از فضای سبز --
ابیاری و مراقبت از فضای سبز --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
نظارت بر اجرای پروژه های بیلوژیک ابخیزداری
نظارت بر اجرای پروژه های بیلوژیک ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
تولید و توزیع نهال در نهالستان
تولید و توزیع نهال در نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/29 مهلت دار
14:34 ب.ظ
اجرای عملیات بیولوژیک در
اجرای عملیات بیولوژیک در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
اجرای غنی سازی جنگل و قرق
اجرای غنی سازی جنگل و قرق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
اجرای عملیات حفاظت قرق در پارسل
اجرای عملیات حفاظت قرق در پارسل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
کپه کاری اراضی ملی تجرود به میزان
کپه کاری اراضی ملی تجرود به میزان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/29 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
احداث و ایجاد باغ متراکم پوشش دار در باغات
احداث و ایجاد باغ متراکم پوشش دار در باغات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/29 مهلت دار
13:01 ب.ظ
احیا و غنی سازی جنگل با نهال 50 هکتار
احیا و غنی سازی جنگل با نهال 50 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/29 مهلت دار
12:53 ب.ظ
اجرای پروژه سر ریز سنگی ملاتی پخش سیلاب
اجرای پروژه سر ریز سنگی ملاتی پخش سیلاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:52 ب.ظ
اجرای پروژه سر ریز سنگی ملاتی پخش سیلاب حوزه چالاب و
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:52 ب.ظ
اجرای سرریز سنگی ملاتی پخش سیلاب حوزه
اجرای سرریز سنگی ملاتی پخش سیلاب حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرای پروژه سنگی ملاتی حوزه جوب
اجرای پروژه سنگی ملاتی حوزه جوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرای پروژه سر ریز سنگی ملاتی پحش سیلاب حوزه بیات شهرستان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرای پروژه خشکه چینی حوزه سد گاوی
اجرای پروژه خشکه چینی حوزه سد گاوی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:51 ب.ظ
اجرای گابیون بندی حوزه
اجرای گابیون بندی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:50 ب.ظ
اجرای پروژه خشکه چینی حوزه سد
اجرای پروژه خشکه چینی حوزه سد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:50 ب.ظ
اجرای پروژه خشکه چین حوزه
اجرای پروژه خشکه چین حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:50 ب.ظ
اجرای پروژه عملیات خاکی حوزه بیات شهرستان
اجرای پروژه عملیات خاکی حوزه بیات شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار
12:50 ب.ظ
ترمیم عملیات خاکی حوزه
ترمیم عملیات خاکی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/8/29 مهلت دار