1398/09/14
13:44 ب.ظ
خرید تیر چوبی
خرید تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/9/14 مهلت دار
07:42 ق.ظ
7 عدد تیر چوبی 12 متری و 3 عدد تیبتنی 600*600
7 عدد تیر چوبی 12 متری و 3 عدد تیبتنی 600*600... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
19:46 ب.ظ
خرید 27 اصله تیر چوبی 15 متری اسباع شده
خرید 27 اصله تیر چوبی 15 متری اسباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/11
14:26 ب.ظ
تیر چوبی
تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سمنان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:36 ب.ظ
7 عدد تیر برق چوبی 12 متری و 3 عدد تیربتنی 12 متری بتن پایه 600*600
تهران 1398/9/10 مهلت دار
1398/09/08
16:35 ب.ظ
خرید 216 اصله پایه چوبی اشباع شده
خرید 216 اصله پایه چوبی اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
17:01 ب.ظ
تعداد 7 عد تیر چوبی
تعداد 7 عد تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/08/19
14:32 ب.ظ
خرید و نصب غرفه های چوبی تعداد 8 عدد
خرید و نصب غرفه های چوبی تعداد 8 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
خرید و نصب غرفه های چوبی تعداد8 عدد
خرید و نصب غرفه های چوبی تعداد8 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/06/04
15:15 ب.ظ
خرید 60 اصله تیر چوبی 15 متری اشباع شده
خرید 60 اصله تیر چوبی 15 متری اشباع شده... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:18 ب.ظ
60 اصله تیر چوبی 15 متری
60 اصله تیر چوبی 15 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:05 ب.ظ
خرید ساپورتهای بو شکل اتصال دهنده تراورس های چوبی
خرید ساپورتهای بو شکل اتصال دهنده تراورس های چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:18 ق.ظ
تیرچوبی 4 متر قطر 20 سانتی متر
تیرچوبی 4 متر قطر 20 سانتی متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/15
08:34 ق.ظ
خرید تیر چوبی
خرید تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/06
12:54 ب.ظ
تیر چوبی
تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/02
08:37 ق.ظ
خرید تیرچوبی
خرید تیرچوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:17 ب.ظ
تیر چوبی
تیر چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/04
19:00 ب.ظ
تراورس چوبی 40 عدد
تراورس چوبی 40 عدد... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:04 ب.ظ
ساخت و نصب نرده منزل تاریخی
ساخت و نصب نرده منزل تاریخی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
مركزي 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:07 ب.ظ
خرید 160 اصله پایه چوبی اشباع شده 12 متری
خرید 160 اصله پایه چوبی اشباع شده 12 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/03
13:25 ب.ظ
تراورس - چوبی 500-450-350 سانتی متری
تراورس - چوبی 500-450-350 سانتی متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
هرمزگان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:31 ق.ظ
خرید 160 اصله پایه چوبی اشباع شده 12 متری
خرید 160 اصله پایه چوبی اشباع شده 12 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/23
20:34 ب.ظ
ساخت 6 عدد سازه چوبی پرخانه سامل تیر و پل و چرخ و....
ساخت 6 عدد سازه چوبی پرخانه سامل تیر و پل و چرخ و....... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:01 ق.ظ
خرید 240 اصله پایه چوبی
خرید 240 اصله پایه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:54 ق.ظ
خرید 240 اصله پایه چوبی
خرید 240 اصله پایه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/10
10:28 ق.ظ
2 عدد چوب پرچ 400kv + سیم ارث دو کلاف
2 عدد چوب پرچ 400kv + سیم ارث دو کلاف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/18
23:12 ب.ظ
چوب قیم
چوب قیم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:48 ب.ظ
خرید تیرچوبی 14 متری
خرید تیرچوبی 14 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/4/12 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
25 عدد پایه برق چوبی اشباع
25 عدد پایه برق چوبی اشباع... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/03/19
08:54 ق.ظ
ساخت و نصب نرده های چوبی
ساخت و نصب نرده های چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/14
12:49 ب.ظ
تهیه 4 عدد تیر چوبی 9 متری و 4 دد کراس آرم 6متری سایز 14 و ...
تهیه 4 عدد تیر چوبی 9 متری و 4 دد کراس آرم 6متری سایز 14 و ...... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
فارس 1397/3/13 تاریخ گذشته
1397/03/02
15:02 ب.ظ
خرید 25 اصله پایه چوبی برق 9متری
خرید 25 اصله پایه چوبی برق 9متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/3/2 تاریخ گذشته
1397/02/30
15:38 ب.ظ
خرید 25 اصله پایه چوبی برق 9 متری
خرید 25 اصله پایه چوبی برق 9 متری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/28
23:50 ب.ظ
خرید پایه چوبی - تعداد 7 متر مکعب پایه برق چوبی
خرید پایه چوبی - تعداد 7 متر مکعب پایه برق چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کردستان 1397/2/27 تاریخ گذشته