1397/04/28
09:15 ق.ظ
5 دستگاه دوچرخه 21 دنده  کوهستان  تنه الومینیوم
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
6 دستگاه دوچرخه تک  سرعته  تنه
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته