1398/08/19
12:30 ب.ظ
انجام ازمایشات اجباری
انجام ازمایشات اجباری... صنایع و کارخانه ها
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:05 ب.ظ
انجام کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/02/30
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1397/06/05
15:26 ب.ظ
انجام تست های مورد نیاز روی روغن ترانسفورماتورها و راکتورها
زنجان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/03/28
14:22 ب.ظ
تست های Ndtتوربین
تست های Ndtتوربین... صنایع و کارخانه ها
تهران 1397/3/28 اعلام نشده
1397/03/27
08:51 ق.ظ
خدمات سوپروایزری توربین و روتور
خوزستان 1397/3/24 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
خدمات سوپروایزری مونتاژ اینیر کیسینگ و پروتکتیوشل
خوزستان 1397/3/24 اعلام نشده
1397/03/04
22:47 ب.ظ
کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن در پروژهای آب و خاک تا لوله
کرمان 1397/3/3 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ