1397/06/05
15:26 ب.ظ
انجام تست های مورد نیاز روی روغن ترانسفورماتورها و راکتورها
زنجان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/03/28
14:22 ب.ظ
تست های Ndtتوربین
تست های Ndtتوربین... صنایع و کارخانه ها
تهران 1397/3/28 اعلام نشده
1397/03/27
08:51 ق.ظ
خدمات سوپروایزری توربین و روتور
خوزستان 1397/3/24 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
خدمات سوپروایزری مونتاژ اینیر کیسینگ و پروتکتیوشل
خوزستان 1397/3/24 اعلام نشده
1397/03/04
22:47 ب.ظ
کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن در پروژهای آب و خاک تا لوله
کرمان 1397/3/3 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ