1397/11/02
15:27 ب.ظ
عملیات کف شکنی چاههای کوشکنار 1 و مجتمع ساحلی و
هرمزگان 1397/11/2 مهلت دار
15:26 ب.ظ
عملیات فکف شکنی و اجرای کانال زهکش چاه دستی اب شرب ابرسانی
هرمزگان 1397/11/2 مهلت دار
15:01 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه دستی اب شرب روستای
هرمزگان 1397/11/2 مهلت دار
10:49 ق.ظ
حفاری 4 حلقه  چاه ارت 35 متر  با کلیه متعلقات
خراسان رضوي 1397/11/2 مهلت دار
06:46 ق.ظ
عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای
گيلان 1397/11/1 مهلت دار
06:46 ق.ظ
عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای
گيلان 1397/11/1 مهلت دار
06:46 ق.ظ
عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای
گيلان 1397/11/1 مهلت دار
06:46 ق.ظ
عملیات اجرایی حفر چاه عمیق روستای
گيلان 1397/11/1 مهلت دار
1397/11/01
21:01 ب.ظ
مهندسی مجدد و بهسازی چاه اب شرب شهرهای
مازندران 1397/11/1 مهلت دار
20:09 ب.ظ
حفر و لوله گذاری سه حلقه چاه اب
اصفهان 1397/11/1 مهلت دار
20:08 ب.ظ
حفر و لوله گذاری چاه اب
حفر و لوله گذاری چاه اب... ژئوتکنیک و حفاری
اصفهان 1397/11/1 مهلت دار
15:10 ب.ظ
حفر و پمپاژ یک حلقه چاه مناطق عشایر شهرستان
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
22:37 ب.ظ
حفر چاه عمیق اب در روستای
حفر چاه عمیق اب در روستای... ژئوتکنیک و حفاری
سمنان 1397/10/30 مهلت دار
18:07 ب.ظ
تهیه مصالح لایروبی و حفاری قنات اب شرب روستای
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
18:07 ب.ظ
تهیه مصالح و حفاری چاه اب شرب روستای
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
حفر چاه اب شرب در روستای چهار
آذربايجان غربي 1397/10/30 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
حفر چاه قصر
حفر چاه قصر... ژئوتکنیک و حفاری
کرمانشاه 1397/10/30 مهلت دار
13:12 ب.ظ
حفر چاه دهانه گشاد
حفر چاه دهانه گشاد... ژئوتکنیک و حفاری
همدان 1397/10/30 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
حفر چاه مکانیکی ضربه ای روستای
همدان 1397/10/30 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
حفر چاه اب شرب روستای دره جستی 35 متر بصورت دستی
کرمان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
19:59 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اهکی در شهرستان
سمنان 1397/10/29 مهلت دار
14:31 ب.ظ
حفاری چاه
حفاری چاه... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های ابر شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
کف شکنی ولایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
کف شکنی  و لایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب روستا
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:34 ق.ظ
عملیات حفاری چاه دستی روستای قاضی
قزوين 1397/10/27 مهلت دار
09:34 ق.ظ
عملیات حفاری چاه عمیق روستای
قزوين 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
عملیات حفاری چاه عمیق روستای
قزوين 1397/10/27 مهلت دار
09:33 ق.ظ
عملیات اجرایی وصل چاه جدید روستای
قزوين 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
عملیات اجرایی وصل چاه جدید
قزوين 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
عملیات حفاری چاه دستی روستای
قزوين 1397/10/27 مهلت دار
09:30 ق.ظ
عملیات اجرایی کف شکنی چاه اهکی پروژه
فارس 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/27
06:40 ق.ظ
کف شکنی چاه اب
کف شکنی چاه اب... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
13:56 ب.ظ
حفر چاه اب اشامیدنی در روستای
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:28 ب.ظ
اجرای عملیات کف شکنی چاه اب شرب مجموعه
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی در
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
حفر یک حلقه چاه اب شرب واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
عملیات حفر یک حلقه چاه دستگاهی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:30 ب.ظ
اجرای حفاری روتاری و ازمایش پمپاژ چاه اب
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:18 ب.ظ
حفاری چاه اب شرب
حفاری چاه اب شرب... ژئوتکنیک و حفاری
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
حفر 1 حلقه چاه اب شرب روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته