1398/09/24
19:10 ب.ظ
تعمیرات اساسی تعدادی از پل های محور
خراسان رضوي 1398/9/24 مهلت دار
19:09 ب.ظ
تکمیل و احداث راه های دسترسی مجتمع خدماتی زراعی
خراسان رضوي 1398/9/24 مهلت دار
19:04 ب.ظ
بهسازی ابوگروا 1
بهسازی ابوگروا 1... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
بهسازی باوج
بهسازی باوج... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
18:48 ب.ظ
18:48 ب.ظ
18:46 ب.ظ
عملیات نصب المان های سازه ای پل موقت
ايلام 1398/9/24 مهلت دار
18:41 ب.ظ
تکمیل راه و خیابانهای مجتمع دامپروری
خراسان جنوبي 1398/9/24 مهلت دار
18:41 ب.ظ
اجرای جدولگذاری در روستای
همدان 1398/9/24 مهلت دار
18:40 ب.ظ
اجرای جدولگذاری
اجرای جدولگذاری... راه و ترابری
همدان 1398/9/24 مهلت دار
18:40 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای
همدان 1398/9/24 مهلت دار
18:38 ب.ظ
بهسازی و روکش اسفالت
قزوين 1398/9/24 مهلت دار
18:32 ب.ظ
اجرای کانیو و جدول گذاری روستای
اصفهان 1398/9/24 مهلت دار
18:06 ب.ظ
15:39 ب.ظ
15:31 ب.ظ
پروژه زیرسازی و زیراساس شهرک صنعتی
فارس 1398/9/24 مهلت دار
13:25 ب.ظ
بهسازی و آسفالت راه روستایی
مازندران 1398/9/24 مهلت دار
13:24 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1398/9/24 مهلت دار
13:23 ب.ظ
تکمیل آسفالت
تکمیل آسفالت... راه و ترابری
مازندران 1398/9/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
تکمیل راه و خیابان مجتمع دامپروری دشتغران
خراسان جنوبي 1398/9/24 مهلت دار
13:14 ب.ظ
اجرای آسفالت
اجرای آسفالت... راه و ترابری
اصفهان 1398/9/24 مهلت دار
13:09 ب.ظ
اجرای تنقیه و تنظیم بستر پل ها و ابروهای حوزه شهر
خراسان شمالي 1398/9/24 مهلت دار
13:09 ب.ظ
مرمت و نگهداری راه های عشایری
خراسان شمالي 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
20:04 ب.ظ
خرید خدمات تهیه اطلس پهنه بندی مخاطرات زمین شناسی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
20:01 ب.ظ
19:58 ب.ظ
اجرای ابرو بتنی در محور روستایی
تهران 1398/9/23 مهلت دار
19:25 ب.ظ
19:01 ب.ظ
تهیه مصالح و زیرسازی معابر شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
18:58 ب.ظ
اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس
يزد 1398/9/23 مهلت دار
18:49 ب.ظ
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی زاری
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
18:44 ب.ظ
زیرسازی در روستای
زیرسازی در روستای... راه و ترابری
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
18:43 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/9/23 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/9/23 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای قیر پریمکت و اسفالت گرم
اصفهان 1398/9/23 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
ترانشه برداری در کلیه محورهای
خراسان شمالي 1398/9/23 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
ادامه احداث کانال
ادامه احداث کانال... راه و ترابری
تهران 1398/9/23 مهلت دار
14:12 ب.ظ
اجرای جوبه و ایلند به متراژ هر کدام 800 متر
خراسان جنوبي 1398/9/23 مهلت دار
14:06 ب.ظ
احداث کانال هدایت ابهای سطحی خیابان
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
13:48 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/9/23 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
اجرای شبکه دفع ابهای سطحی در کوچه های
بوشهر 1398/9/23 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
استعلام بهای تعمیرات ابنیه فنی
زنجان 1398/9/23 مهلت دار
12:49 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل سفید
مركزي 1398/9/23 مهلت دار
12:48 ب.ظ
ایمن سازی خطوط لوله 30و 36 کیلومتر 600+47
مركزي 1398/9/23 مهلت دار
12:38 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه گریدر کوماتسو جهت مرمت و راهگشایی راهای عشایری
فارس 1398/9/23 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
احداث و بازگشایی راه در منطقه عشایری
کرمان 1398/9/23 مهلت دار
11:43 ق.ظ
اجرای جوبه کانال اب و ایلند به متراژ هر کدام 800 متر طول
خراسان جنوبي 1398/9/23 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
احداث کانال به ابعاد 2*3 به متراژ 65 متر
همدان 1398/9/23 مهلت دار
11:36 ق.ظ
جدول گذاری و پیاده روسازی خیابان حبیب ابن مظاهر
همدان 1398/9/23 مهلت دار
11:35 ق.ظ
جدولگذاری و پیاده روسازی خیابان شریعتی
همدان 1398/9/23 مهلت دار