1398/09/02
14:40 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی نگهداری و تعمیرات وسایل پرنده
بوشهر 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:02 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی و نگهداری و تعمیرات وسایل پرنده
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/25
11:15 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی نگهداری و تعمیرات وسایل پرنده
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/03/02
09:27 ق.ظ
مدرس دوره airops دارای گواهینامه معتبر مجوز تدریس دوره
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:38 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پروازتو متوسط معلم خلبان با گواهینامه معتبر
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
11:58 ق.ظ
مشاوره در عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1397/12/28
13:29 ب.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
مشاور در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان
مشاور در امور عملیات پرواز توسط معلم خلبان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
مشاور عملیات پرواز توسط معلم خلبان
مشاور عملیات پرواز توسط معلم خلبان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:46 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پروازتوسط معلم خلبان با گواهینامه معتبر
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
06:46 ق.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:33 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:37 ب.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط معلم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
مشاوره در امور عملیات پرواز توسط خلبان یکم با قابلیت اخذ سریع درجه
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:55 ب.ظ
اجرای سیویل ورک سامانه ils فرودگاهی
اجرای سیویل ورک سامانه ils فرودگاهی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/5/22 تاریخ گذشته