1398/10/24
21:59 ب.ظ
انجام انالیز 5000 عدد نمونه اکتشافی طلا
البرز 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/21
10:53 ق.ظ
انالیزده اکسید اصلی فلزی و اندازه گیری feo
يزد 1398/10/21 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
مطالعات پتانسیل یابی دولومیت
مطالعات پتانسیل یابی دولومیت... معدن و فرآورده های مرتبط
فارس 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
15:31 ب.ظ
انجام عملیات خاکبرداری کندن بارگیری و حمل و تخلیه
کرمان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/16
18:47 ب.ظ
خرید 310 تن دان سنگ
خرید 310 تن دان سنگ... معدن و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/10/16 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
خرید مقدار 300 تن دان سنگ
خرید مقدار 300 تن دان سنگ... معدن و فرآورده های مرتبط
البرز 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/12
00:05 ق.ظ
مطالعه اب زمین شناختی مرتبط با اکتشاف در پهنه های اکتشافی عنصر ید
خراسان رضوي 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/11
11:44 ق.ظ
انجام خاکبرداری بارگیری حمل تخلیه مخلوط رودخانه ای از معدن تنبور به معابر سطح شهر
کرمان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
12:36 ب.ظ
پوکه معدنی فندقی 40 مترمکعب
پوکه معدنی فندقی 40 مترمکعب... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/09/27
18:22 ب.ظ
انجام خدمات مهندسی و تکمیل مطالعات زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی
اصفهان 1398/9/27 تاریخ گذشته
1398/09/26
13:35 ب.ظ
خرید مقدار310 تن دان سنگ اهکی با دان سنگ رودخانه ای
البرز 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/23
20:04 ب.ظ
خرید خدمات تهیه اطلس پهنه بندی مخاطرات زمین شناسی
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/16
15:13 ب.ظ
1398/09/12
19:42 ب.ظ
خرید خدمت مشاوره جهت پتانسیل یابی مس
خرید خدمت مشاوره جهت پتانسیل یابی مس... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:42 ق.ظ
نظارت بر فعالیتهای معدنی در شه
نظارت بر فعالیتهای معدنی در شه... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
22:47 ب.ظ
1398/09/04
19:46 ب.ظ
انجام نظارت عالیه با استقرار مکانیز کنترلی بر نحوره نگهداتری و تعمیرات تجهیزات
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:10 ب.ظ
عملیات دپوگرافی و محاسبه احجام دپوهای مواد معدنی در 4 مرحله
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
عملیات دپوگرافی و محاسبه احجام دپوهای مواد معدنی در 4 مرحله
زنجان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:30 ب.ظ
گرد اوری اطلاعات معدنی اکتشافی فراوری و تولید فایل های رقومی
خراسان جنوبي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:16 ب.ظ
ماسه سیلیس با دانه بندیهای مختلف
ماسه سیلیس با دانه بندیهای مختلف... معدن و فرآورده های مرتبط
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:47 ب.ظ
خرید 310/000 کیلو گرم دان سنگ اهگی یا دان سنگ رودخانه ای
البرز 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/16
11:44 ق.ظ
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن تنبور و تخلیه در معابر سطح شهر
کرمان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
12:12 ب.ظ
احداث ورودی تونل معدن
احداث ورودی تونل معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
مازندران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
15:11 ب.ظ
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن تنبور
کرمان 1398/8/12 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
سیلیس با دانه 1/5-0/5 - سیلیس با دانه بندی 12-8 - سیلیس با دانه بندی 4-8
خوزستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:48 ق.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی
خراسان رضوي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:19 ب.ظ
خرید مقدار 310/000 کیلو گرم دان سنگ اهکی  یا دان سنگ رودخانه ای
البرز 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ماسه الوینی ebt
ماسه الوینی ebt... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
گرافیت گرانوله پرسولفور
گرافیت گرانوله پرسولفور... معدن و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
چهارمحال بختياري 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
چهارمحال بختياري 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
انجام خدمات پتانسیل یابی معدنی در استانهای
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
10:39 ق.ظ
پوکه معدنی
پوکه معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/28
19:13 ب.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی بر نحوه نگهداری
خراسان رضوي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
14:03 ب.ظ
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن... معدن و فرآورده های مرتبط
کرمان 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/23
19:51 ب.ظ
پوکه معدنی
پوکه معدنی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:16 ب.ظ
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی
عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی... معدن و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:42 ب.ظ
کندن دپو بارگیری و حمل مصالح معدن تنبور و
کرمان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:08 ب.ظ
اخذ خدمات مشاوره خود ارزیابی و تدوین اظهار نامه مدل
هرمزگان 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
خدمات نظارت عالیه با استقرار مکانیزم کنترلی بر نحوه نگهداری و تعمیرات
خراسان رضوي 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
14:44 ب.ظ
خدمات مطالعه و پایش امواج رادیویی
خدمات مطالعه و پایش امواج رادیویی... معدن و فرآورده های مرتبط
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
15:51 ب.ظ
مقدار2000 تن سنگ اهک زیر2 سانتیمتر
مقدار2000 تن سنگ اهک زیر2 سانتیمتر... معدن و فرآورده های مرتبط
آذربايجان شرقي 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/04
18:12 ب.ظ
اهک زنده محور
اهک زنده محور... معدن و فرآورده های مرتبط
قم 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/11
13:05 ب.ظ
اهک زنده اب ندیده
اهک زنده اب ندیده... معدن و فرآورده های مرتبط
قم 1398/6/11 تاریخ گذشته