1397/10/27
07:01 ق.ظ
خدمات پشتیبانی زیرسیستم حقوق و دستمزد
خدمات پشتیبانی زیرسیستم حقوق و دستمزد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/10/26 مهلت دار
06:42 ق.ظ
مشاوره و نظارت بر اجرای طرح مطالعه و تدوین برنامه توسعه
مشاوره و نظارت بر اجرای طرح مطالعه و تدوین برنامه توسعه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/10/26 مهلت دار
06:41 ق.ظ
استاندارد سازی و اماده سازی فضای کارگاه های صنایع دستی و برگزاری
استاندارد سازی و اماده سازی فضای کارگاه های صنایع دستی و برگزاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
21:31 ب.ظ
ترویج و توسعه صنایع دستی استان
ترویج و توسعه صنایع دستی استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
21:27 ب.ظ
اگاه سازی و توانمند سازی کودکان و همچنین توانمند سازی نوجوانان برای
اگاه سازی و توانمند سازی کودکان و همچنین توانمند سازی نوجوانان برای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/10/26 تاریخ گذشته
20:27 ب.ظ
اشتراک پایگاه اطلاعاتی علمی و پژوهشی در سرویس
اشتراک پایگاه اطلاعاتی علمی و پژوهشی در سرویس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/26 مهلت دار
20:20 ب.ظ
اجرای کارگاه اموزشی ترویجی
اجرای کارگاه اموزشی ترویجی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان جنوبي 1397/10/26 مهلت دار
16:35 ب.ظ
بیمه درمان تکمیلی به تعداد 270 نفر تقریبی با 10% فرانشیز
بیمه درمان تکمیلی به تعداد 270 نفر تقریبی با 10% فرانشیز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/26 مهلت دار
09:34 ق.ظ
بیمه مسئولیت حرفه ای
بیمه مسئولیت حرفه ای... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
18:30 ب.ظ
بیمه بدنه سوزوکی و فوتون
بیمه بدنه سوزوکی و فوتون... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/10/25 مهلت دار
17:05 ب.ظ
خرید بیمه اتش سوزی جهت ساختمان های اداری
خرید بیمه اتش سوزی جهت ساختمان های اداری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/10/25 مهلت دار
16:59 ب.ظ
بیمه خطرات حریق انفجار صاعقه با خطرات اضافی
بیمه خطرات حریق انفجار صاعقه با خطرات اضافی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/25 مهلت دار
16:53 ب.ظ
بیمه ایثار گران به تعداد 24 نفر
بیمه ایثار گران به تعداد 24 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/25 مهلت دار
12:51 ب.ظ
بیمه تکمیل درمان اعضا و افراد تحت تکفل 180 نفر
بیمه تکمیل درمان اعضا و افراد تحت تکفل 180 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
بیمه اتش سوزی جهت ساختمانهای اداری شیلات استان
بیمه اتش سوزی جهت ساختمانهای اداری شیلات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1397/10/25 مهلت دار
09:48 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارکنان استاندازی و فرمانداری و بخشداری های تابعه استان
بیمه مسئولیت مدنی کارکنان استاندازی و فرمانداری و بخشداری های تابعه استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/10/25 مهلت دار
09:43 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
22:42 ب.ظ
بیمه شخص ثالث تعداد 31دستگاه خودروسواری و 3 دستگاه کامیونت و یک دستگاه مینی
بیمه شخص ثالث تعداد 31دستگاه خودروسواری و 3 دستگاه کامیونت و یک دستگاه مینی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی
بیمه نامه مسئولیت مدنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:24 ب.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو موتورسیکلت و بیمه بدنه
بیمه شخص ثالث خودرو موتورسیکلت و بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:21 ب.ظ
انجام بیمه بدنه  و شخص ثالث خودروها
انجام بیمه بدنه و شخص ثالث خودروها... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/10/23 مهلت دار
22:46 ب.ظ
ارائه خدمات مهارت اموزی مربوط به اموزش های
ارائه خدمات مهارت اموزی مربوط به اموزش های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
ارائه خدمات مشاوره مدیریت برای ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت
ارائه خدمات مشاوره مدیریت برای ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
بیمه ثالث و بدنه خودرو
بیمه ثالث و بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/23 مهلت دار
12:20 ب.ظ
طرح مالی خرد 100 گروه
طرح مالی خرد 100 گروه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی بیمه کذار و کارکنان در قبال دانشجویان دانشگاه
بیمه مسئولیت مدنی بیمه کذار و کارکنان در قبال دانشجویان دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:30 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار و کارکنان در
بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار و کارکنان در... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها جشنواره ها و
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها جشنواره ها و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره هاو رویدادهای تخصصی مرتبط
برگزاری و شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره هاو رویدادهای تخصصی مرتبط... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:27 ب.ظ
عارضه یابی و تعریف پروژه بهبود برای 35 واحد صنعتی
عارضه یابی و تعریف پروژه بهبود برای 35 واحد صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
توانمند سازی زنان  بی سرپرست و بد سرپرست
توانمند سازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس
ایجاد پایگاه محیط زیست در مدارس... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/10/20 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
بیمه مسئولیت محیط بانان
بیمه مسئولیت محیط بانان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/10/20 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث برای 143 نفر محیط بان
بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال شخص ثالث برای 143 نفر محیط بان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:35 ب.ظ
بیمه حوادث گروهی
بیمه حوادث گروهی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1397/10/19 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
بیمه عمر و حوادث کارکنان
بیمه عمر و حوادث کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
بیمه ساختمانهای اداری و مسکونی و تجهیزات
بیمه ساختمانهای اداری و مسکونی و تجهیزات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو
بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی برای 5000 مدیر
بیمه نامه مسئولیت مدنی برای 5000 مدیر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:49 ب.ظ
عارضه یابی و تعریف پروژه بهبود برای 35 واحد
عارضه یابی و تعریف پروژه بهبود برای 35 واحد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
بیمه دارائی ها و موجودی انبارهای نیروگاه های
بیمه دارائی ها و موجودی انبارهای نیروگاه های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
بیمه تکمیلی پرسنل ایثارگر
بیمه تکمیلی پرسنل ایثارگر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی
بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
بیمه حوادث و اتش سوزی انفجار زلزله و
بیمه حوادث و اتش سوزی انفجار زلزله و... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/10/18 تاریخ گذشته