1398/05/31
18:29 ب.ظ
جذب 11 نفر نیرو حقوقی
جذب 11 نفر نیرو حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/31 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
خرید بیمه بدنه خودرو
خرید بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1398/5/31 مهلت دار
12:20 ب.ظ
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
برگزاری دوره اموزشی تدوین شاخص نویسی
برگزاری دوره اموزشی تدوین شاخص نویسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
البرز 1398/5/31 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
برگزاری دوره های اموزشی خوشه صنعتی فرش
برگزاری دوره های اموزشی خوشه صنعتی فرش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
10:04 ق.ظ
برگزاری 16 دوره اموزشی خوشه کفش
برگزاری 16 دوره اموزشی خوشه کفش... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/31 مهلت دار
08:59 ق.ظ
نگهداری و اموزش فرزندان کارکنان مرکز اموزشی
نگهداری و اموزش فرزندان کارکنان مرکز اموزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قم 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:10 ب.ظ
انتخاب مجری برگزاری اموزش سال 98 شاغلین واحدهای صنعتی
انتخاب مجری برگزاری اموزش سال 98 شاغلین واحدهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
18:56 ب.ظ
برگزاری 12 دوره اموزشی واحدهای صنعتی
برگزاری 12 دوره اموزشی واحدهای صنعتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/30 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
بیمه مکمل درمان کارکنان استان ایلام
بیمه مکمل درمان کارکنان استان ایلام... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
بیمه تمام خطر پیمانکاری پروژه عملیات اجرایی
بیمه تمام خطر پیمانکاری پروژه عملیات اجرایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
11:29 ق.ظ
اثر بخشی خدمات فرهنگی کمیته اماد بر توانمند سازی خانواده های
اثر بخشی خدمات فرهنگی کمیته اماد بر توانمند سازی خانواده های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1398/5/30 مهلت دار
09:33 ق.ظ
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
دوره اموزش و پرورش مرغ بومی
دوره اموزش و پرورش مرغ بومی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
دوره اموزشی نخ ریسی
دوره اموزشی نخ ریسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
دوره اموزش خیاطی نازک دوز زنانه
دوره اموزش خیاطی نازک دوز زنانه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
دوره اموزشی رایانه کار
دوره اموزشی رایانه کار... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
دوره اموزشی کلاش بافی
دوره اموزشی کلاش بافی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/29
13:24 ب.ظ
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری
انجام خدمات اقدامات کارگزاری برنامه اجرایی سال جاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1398/5/29 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:08 ب.ظ
بیمه شخص ثالث خودرو به مدت یکسال
بیمه شخص ثالث خودرو به مدت یکسال... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
برگزاری نمایشگاه هفته دولت و نمایشگاه تخصصی کارافرینی و اشتغال شرکتهایی ک سابقه برگزاری نمایشگاه
خوزستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
طرح های امارگیری از کارگاه های بخش های تولیدی کشاورزی و خدمات استان
طرح های امارگیری از کارگاه های بخش های تولیدی کشاورزی و خدمات استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
14:03 ب.ظ
خدمات مشاوره اجرای پروژه هوش تجاری
خدمات مشاوره اجرای پروژه هوش تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
بیمه شخص ثالث ماشین الات
بیمه شخص ثالث ماشین الات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/28 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
بیمه بدنه خودرو
بیمه بدنه خودرو... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
بوشهر 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه
بیمه تکمیل درمان پرسنل دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:14 ب.ظ
بیمه تجهیزات و اموال دولتی
بیمه تجهیزات و اموال دولتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
صدور بیمه نامه شخص ثالث با حوادث راننده جهت خودرو سواری سمند
صدور بیمه نامه شخص ثالث با حوادث راننده جهت خودرو سواری سمند... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی
ارزیابی شایستگیهای مدیریتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
18:34 ب.ظ
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری
برگزاری رویداد مسابقه طراحی مفهومی ماهواره های کوچک با کاربرد تجاری... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
واگذاری بیمه اتش سوزی دانشگاه
واگذاری بیمه اتش سوزی دانشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
رسیدگی به امور مسائل امور حقوقی
رسیدگی به امور مسائل امور حقوقی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت
دوره های اموزشی ایمنی و بهداشت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
دوره اموزشی مقدماتی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
دوره اموزشی مقدماتی تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
دوره اموزش خیاطی زنانه مقدماتی
دوره اموزش خیاطی زنانه مقدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
دوره اموزش ارایشگری زنانه مقدماتی
دوره اموزش ارایشگری زنانه مقدماتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:54 ب.ظ
وصول مطالبات روستایی
وصول مطالبات روستایی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
بیمه تمام خط اموال و دارایی های ثابت
بیمه تمام خط اموال و دارایی های ثابت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
انتخاب مشاوره جهت اجرای پروژه های اموزش و ترویج و مشارکت های مردمی
انتخاب مشاوره جهت اجرای پروژه های اموزش و ترویج و مشارکت های مردمی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
بیمه نامه شخص ثالث- بیمه بدنه  خودرو به تعداد 21 دستگاه
بیمه نامه شخص ثالث- بیمه بدنه خودرو به تعداد 21 دستگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان
بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران در قبال مراجعه کنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر
اجرای خدمات جشنواره میوه های بهشتی در شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمانشاه 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
اموزش دوره سنجش مهارت در رشته تولید صنعتی فراورده های لبنی
اموزش دوره سنجش مهارت در رشته تولید صنعتی فراورده های لبنی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
برگزاری کامل افتتاحیه واختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی
برگزاری کامل افتتاحیه واختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
فعالیت های حسابداری دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی
فعالیت های حسابداری دفتر داری و حسابرسی و مشاوره مالیاتی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
تعداد 80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتورسیکلت بیمه ثالث
تعداد 80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتورسیکلت بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
نوبت سوم بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات
نوبت سوم بکارگیری پیمانکار جهت وصول مطالبات... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:11 ب.ظ
80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتور سیکلت بیمه ثالث
80 دستگاه خودرو جهت بیمه شخص ثالث و بدنه و 7 دستگاه موتور سیکلت بیمه ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته