1397/08/25
12:21 ب.ظ
انجام ممیزی ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی
انجام ممیزی ایمنی بهداشت محیط زیست و انرژی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/24
13:46 ب.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
بیمه اتش سوزی زلزله سیل اتش نشان و جهت ساختمان
بیمه اتش سوزی زلزله سیل اتش نشان و جهت ساختمان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/24 مهلت دار
12:19 ب.ظ
خدمات تدوین برنامه مدیریت جامع
خدمات تدوین برنامه مدیریت جامع... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
صدور بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله طوفان و گرد باد
صدور بیمه اتش سوزی صاعقه انفجار زلزله طوفان و گرد باد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/8/24 مهلت دار
07:36 ق.ظ
بیمه مسئولیت مدنی سد در قبال اشخاص ثالث
بیمه مسئولیت مدنی سد در قبال اشخاص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اردبيل 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
14:11 ب.ظ
بیمه اتش سوزی بیمارستان
بیمه اتش سوزی بیمارستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
بیمه مسئولیت در قبال کارکنان بیمارستان
بیمه مسئولیت در قبال کارکنان بیمارستان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر
بیمه تکمیلی جانبازان و افراد تحت تکفل 45 نفر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/23 مهلت دار
11:09 ق.ظ
بیمه بدنه
بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:01 ب.ظ
برنامه ریزی و نظارت علمی پژوهش های اداره کل
برنامه ریزی و نظارت علمی پژوهش های اداره کل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کرمان 1397/8/22 مهلت دار
12:30 ب.ظ
ایجاد و راه اندازی خوشه بافت
ایجاد و راه اندازی خوشه بافت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/8/22 مهلت دار
10:42 ق.ظ
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی
برنامه تامین مالی خرد بهزیستی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
اجرای برنامه ظرفیت سازی و مشارکت و اگاهی رسانی CEPA
اجرای برنامه ظرفیت سازی و مشارکت و اگاهی رسانی CEPA... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان و کلینیکها و..
بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولین فنی بیمارستان و کلینیکها و..... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
صدور بیمه نامه تمام خطر بارگیری و حمل و تخلیه 6 دستگاه ترانسفورماتور
صدور بیمه نامه تمام خطر بارگیری و حمل و تخلیه 6 دستگاه ترانسفورماتور... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
پوشش بیمه خسارت اتش سوزی
پوشش بیمه خسارت اتش سوزی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
پوشش بیمه خسارت
پوشش بیمه خسارت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:55 ب.ظ
ترویج و مشارکتهای مردمی --
ترویج و مشارکتهای مردمی --... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
پروژه ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های
پروژه ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
شناسایی و ثبت اطلاعات شرکت های مستعد دانش بنیان
شناسایی و ثبت اطلاعات شرکت های مستعد دانش بنیان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
پروژه ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های
پروژه ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
اجرای 42 کارگاه اموزشی ترویجی و 4 مورد کارگاه مهارتی و احداث 4 سایت الگویی
اجرای 42 کارگاه اموزشی ترویجی و 4 مورد کارگاه مهارتی و احداث 4 سایت الگویی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
هرمزگان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
بیمه اتش سوزی زلزله سیل ساختمان های
بیمه اتش سوزی زلزله سیل ساختمان های... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
اجرای فعالیتهای مهارتی ترویجی بهره برداران و تولید کنندگان
اجرای فعالیتهای مهارتی ترویجی بهره برداران و تولید کنندگان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:25 ب.ظ
اجرای روشهای توافقی تهیه گزارش حسابرسی
اجرای روشهای توافقی تهیه گزارش حسابرسی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
انجام حسابری اسناد مالی سال 96
انجام حسابری اسناد مالی سال 96... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/20 مهلت دار
13:05 ب.ظ
عملیات ترویجی و مهارتی بهره برداران
عملیات ترویجی و مهارتی بهره برداران... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارهای استان
جمع اوری و ثبت اطلاعات غارهای استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
اموزش و پیاده سازی استاندارد
اموزش و پیاده سازی استاندارد... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
ظرفیت سازی و جلب مشارکت بانوان در حفاظت از محیط زیست
ظرفیت سازی و جلب مشارکت بانوان در حفاظت از محیط زیست... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
دوره اموزشی پیشگیری از HIV و مددیار خانواده
دوره اموزشی پیشگیری از HIV و مددیار خانواده... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
ايلام 1397/8/20 مهلت دار
11:54 ق.ظ
برگزاری سه رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن مدل کسب و کار جدید
برگزاری سه رویداد ارائه راه حل های نوین و یافتن مدل کسب و کار جدید... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
بیمه بدنه
بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
بیمه درمان تکمیلی کارکنان
بیمه درمان تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
پایش امار بخش کشاورزی در سطح استان
پایش امار بخش کشاورزی در سطح استان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
لرستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:08 ب.ظ
تهیه نقشه پراکنش پلنگ
تهیه نقشه پراکنش پلنگ... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
مطالعه پژوهشی ارزیابی ذخایر ماهیان تالاب
مطالعه پژوهشی ارزیابی ذخایر ماهیان تالاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
مطالعه پژوهشی اجرای برنامه عمل تعیین نقاط حادثه خیز
مطالعه پژوهشی اجرای برنامه عمل تعیین نقاط حادثه خیز... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
طرح شناسایی گونه های جانوری تالاب بین المللی
طرح شناسایی گونه های جانوری تالاب بین المللی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت و اگاهی رسانی با هدف مشارکت
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی مشارکت و اگاهی رسانی با هدف مشارکت... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
برگزاری کلینیک صنعت سیار نمایشگاه
برگزاری کلینیک صنعت سیار نمایشگاه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تدوین طرح جامع کاربرد بیومتریک
تدوین طرح جامع کاربرد بیومتریک... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
فراخوان انتخاب مجری برگزاری رویداد استارتاپی
فراخوان انتخاب مجری برگزاری رویداد استارتاپی... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
يزد 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و بازنشستگان (199 شاغل و 29 بازنشسته)
بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان و بازنشستگان (199 شاغل و 29 بازنشسته)... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
بیمه درمان تکمیلی کارکنان
بیمه درمان تکمیلی کارکنان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
کردستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
بیمه شخص ثالث 41 دستگاه خودرو بدونه بیمه بدنه
بیمه شخص ثالث 41 دستگاه خودرو بدونه بیمه بدنه... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب
تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته