1398/09/17
19:39 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
19:29 ب.ظ
تهیه شناسنامه hsee‌برای شمس اباد
تهیه شناسنامه hsee‌برای شمس اباد... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
19:09 ب.ظ
سرویس و نگهداری ایستگاههای سنجش الودگی استان 12 ماهه
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
14:06 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/9/17 مهلت دار
12:59 ب.ظ
ممیزی ایمنی واحدهای تولیدی و تهیه شناسنامه اماری شهرک های ص
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
13:47 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار فیزیکی
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار فیزیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
20:01 ب.ظ
راهبری تعمیر و نگهداری کالیبراسیون 3 ایستگاه سنجش الودگی هوا مستقر در شهر
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
دماسنج و گراف
دماسنج و گراف... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اصفهان 1398/9/13 مهلت دار
12:11 ب.ظ
انجام خدمات انالیز پارامترهای محیطی زیستی در نمونه های اب و پساب استان
خراسان جنوبي 1398/9/13 مهلت دار
11:45 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار از نطر گازهای بیهوشی و میدان های مغناطیسی و  زایلن و اارتعاش
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:50 ق.ظ
انجام خدمات مطالعات ارزیابی و توجیه زیست محیطی محور
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:33 ب.ظ
اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان اور زیست محیطی
اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان اور زیست محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/9/11 مهلت دار
11:08 ق.ظ
مطالعات تهیه شناسایی HSEE شهرک های صنعتی
مطالعات تهیه شناسایی HSEE شهرک های صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
11:07 ق.ظ
راهبری تعمیر نگهداری کالیبراسیون 3 ایستگاه سنجش الودگی هوا در شهر
مركزي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:25 ب.ظ
باران سنج هواشناسی معمولی کلاس A- سر قلم مهندسی مارس - بادنما هواشناسی الکتریکی
لرستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:47 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور در محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور در محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
خرید ادوات و تجهیزات دریافت پرداز و ارسال اطلاعات ایستگاه های اب و هواشناسی
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور بیمارستان
اندازه گیری عوامل زیان اور بیمارستان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:06 ب.ظ
اندازه گیری عوامل شیمیایی(گازهای بیهوشی اتاق عمل)
خوزستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
نظارت بر ایستگاههای بارانسنجی سطح استان
نظارت بر ایستگاههای بارانسنجی سطح استان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
خرید و نصب 16 دستگاه بارانسج الکترونیکی
خرید و نصب 16 دستگاه بارانسج الکترونیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه پایش کیفی هوای شهری HORIBA با 6 انالیزر
خراسان جنوبي 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
خدمات اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار و محیط زیست و بازرسی فنی تجهیزات
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:32 ب.ظ
اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان اور بهداشت حرفه ای محیط کار
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
پایش و اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
پایش و اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مازندران 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
خذدمات مطالعات تهیه شناسنامه
خذدمات مطالعات تهیه شناسنامه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:35 ب.ظ
سنسنور دما و رطوبت جنونیکا با خروجی ولتاژ صفر تا
سنسنور دما و رطوبت جنونیکا با خروجی ولتاژ صفر تا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
13:28 ب.ظ
خدمات اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار محیط زیست و
هرمزگان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:56 ب.ظ
دماسنج الکلی
دماسنج الکلی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
ارزیابی عوامل زیان اور محیط کار بیمارستان 17 شهریور
خوزستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:40 ب.ظ
خرید و حمل 16 دستکاه باران سنج الکترونیکی
خرید و حمل 16 دستکاه باران سنج الکترونیکی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه پایش کیفی هوای شهری با 6 انالایزر
خراسان جنوبي 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
سنجش عوامل زیان اور بیمارستان
سنجش عوامل زیان اور بیمارستان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:32 ب.ظ
بررسی مدل های بیلان انرژی در
بررسی مدل های بیلان انرژی در... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
سنجش عوامل زیان اور محیط بیمارستان
سنجش عوامل زیان اور محیط بیمارستان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
ارزیابی سلامت زیستگاه های مرجانی و انتخاب موقعبت مکانی زیستگاه
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:54 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خراسان رضوي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:53 ب.ظ
اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان اور بهداشت حرفه ای محیط کار
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
گزارش emp مورد درخواست اداره کل
گزارش emp مورد درخواست اداره کل... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
راهبری ایستگاه سنجش الودگی هوا مستقر
راهبری ایستگاه سنجش الودگی هوا مستقر... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
راهبری ایستگاه سنجش الودگی هوا مستقر در شهرستان
راهبری ایستگاه سنجش الودگی هوا مستقر در شهرستان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
راهبری ایستگاه سنجش الودگی هوا
راهبری ایستگاه سنجش الودگی هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمان 1398/8/20 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور فیزیکی و شیمیایی
اندازه گیری عوامل زیان اور فیزیکی و شیمیایی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
12:51 ب.ظ
سرویس و کالیبراسیون ایستگاه پایش کیفی هوای شهری با 6 انالیزور
خراسان جنوبي 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
گزارش emp
گزارش emp... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
خدمات اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار محیط زیست و بازرسی فنی تجهیزات
هرمزگان 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور ناشی از کار
اندازه گیری عوامل زیان اور ناشی از کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
زنجان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:36 ب.ظ
طرح مکانیایی جایگاه پسماند زباله شهری
طرح مکانیایی جایگاه پسماند زباله شهری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
کرمانشاه 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
13:28 ب.ظ
تهیه شناسنامه hsee در شهرک صنعتی
تهیه شناسنامه hsee در شهرک صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
18:56 ب.ظ
گزارش EMP مورد درخواست اداره کل حفاظت و محیط زیست برای صدور اراضی 84 هکتاری و الحاقی فاز 3 شهرک صنعتی
چهارمحال بختياري 1398/8/14 تاریخ گذشته