1398/05/31
12:20 ب.ظ
مطالعه تهیه شناسنامه HSEE شهرکهای صنعتی
مطالعه تهیه شناسنامه HSEE شهرکهای صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
يزد 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
12:13 ب.ظ
مطالعات ممیزی hsee واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی
مطالعات ممیزی hsee واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:20 ب.ظ
انجام ممیزی HSE واحدهای صنعتی مستقر در شهرک
انجام ممیزی HSE واحدهای صنعتی مستقر در شهرک... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سمنان 1398/5/28 مهلت دار
15:24 ب.ظ
پایش عوامل زیان اور شغلی و محیطی
پایش عوامل زیان اور شغلی و محیطی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
هرمزگان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
14:10 ب.ظ
ارزیابی عوامل زیان اور فیزیکی و شیمیایی محیط کارو ارت و عوامل بیولوژیکی و روانی
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
تهیه شناسنامه ایمنی بهداشت شهرک های صنعتی استان و انجام ممیزی ایمنی و بهداشت
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:27 ب.ظ
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی
جانمایی و طراحی ایستگاههای اب و هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:46 ق.ظ
پایش عوامل زیان اور شغلی و محیطی و شرایط انجام پایش
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:06 ب.ظ
خرید ادوات و تجهیزات
خرید ادوات و تجهیزات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:44 ق.ظ
پشتیبانی سیستم های سنجش الودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
15:11 ب.ظ
ارزیابی زیست محیطی احداث ناحیه صنعتی اوه 49 هکتاری
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:39 ب.ظ
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا
راهبری یکساله ایستگاه پایش کیفی هوا... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:17 ب.ظ
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی
تامین و نگهداری ارتباط شبکه پایش هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:23 ق.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEEشهرکها و نواحی صنعتی و واحدهای صنعتی
گيلان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:33 ب.ظ
انجام عملیات اندازه گیری pcb الودگی های کلردار روغن ترانسفورماتورها
کرمان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:37 ب.ظ
مطالعات تهیه شناسنامه HSEE شهرکها و نواحی و واحدهای مستقر
گيلان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
15:21 ب.ظ
1398/05/01
19:17 ب.ظ
انجام بازدید لندفیل سنگان خراسان
انجام بازدید لندفیل سنگان خراسان... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
زنجان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:33 ب.ظ
تجهیزات ایستگاه هواشناسی
تجهیزات ایستگاه هواشناسی... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/27
12:48 ب.ظ
ساماندهی و احیاء برکه های زیستگاه
ساماندهی و احیاء برکه های زیستگاه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
سيستان و بلوچستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
دیتالاگر باران سنجی سارامین
دیتالاگر باران سنجی سارامین... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
مركزي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:44 ب.ظ
تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندها
تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
15:05 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
واگذاری خدمات ایستگاه های اب و هواشناسی محدوده تحت پوشش شرکت
قم 1398/4/24 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندهای
تهیه طرح جامع سایت دفن پسماندهای... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
همدان 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات
نصب و راه اندازی تجهیزات و ادوات... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
کاغذ باران سنج
کاغذ باران سنج... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
19:09 ب.ظ
انجام عملیات اندازه گیری PCB الودگی های کلردار روغن ترانسفورماتورها
کرمان 1398/4/23 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
خرید دیتالاگر و سنسورها
خرید دیتالاگر و سنسورها... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:41 ب.ظ
تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت محیطی کاتالیستهای مستعمل صنایع وبژه نفت و گاز
تهران 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
20:05 ب.ظ
خرید دیتا لاگر سنسور فشار و جی پی اس
خرید دیتا لاگر سنسور فشار و جی پی اس... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
لرستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
کاغذ بارانسنج ثبات لامبرشت
کاغذ بارانسنج ثبات لامبرشت... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:49 ب.ظ
اندازه گیری عوامل زیان اور و محیط کار
اندازه گیری عوامل زیان اور و محیط کار... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
بوشهر 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:26 ق.ظ
بازنگری استاندارد و شاخص کیفیت منابع اب ایران
بازنگری استاندارد و شاخص کیفیت منابع اب ایران... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
10:57 ق.ظ
تهیه ممیزی ایمنی واحدهای صنعتی فعال و تدوین شناسنامه و ممیزی HSEE نواحی صنعتی دلی بجک و امامزاده
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:49 ب.ظ
مطالعات مدیریت زیست محیطی برای اجرایی نمودن تعهدات کشور در کنوانسیون میناماتا
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
تدوین دستور العمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست های
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
بازنگری استاندارد و شاخص کیفیت منابع آب ایران
بازنگری استاندارد و شاخص کیفیت منابع آب ایران... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تهیه دستورالعمل مدیریت و پایش انتشار غبار معادن و اجرای یک نمونه پایلوت
تهران 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
14:05 ب.ظ
تهیه جایگاه قرنطینه برای وحوش اسیبب دیده و بیمار در ادارات
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
نصب دو ایستگاه بارانسنجی دیتالاگری
نصب دو ایستگاه بارانسنجی دیتالاگری... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
آذربايجان غربي 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
15:31 ب.ظ
تیهه دستورالعمل مدیریت و پایش انتشار غبار معادن و اجرای 1 نمونه پایلوت
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:41 ب.ظ
پروژه بازنگری حدود مجاز معاینه خودروها و موتورسیکلت ها
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
طرح توسعه و تجهیز ایستگاههای پایش با استفاده از فناوری های نوین
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
بازنگری استاندارد و شاخص کیفیت منابع اب ایران
بازنگری استاندارد و شاخص کیفیت منابع اب ایران... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
تدوین برنامه کاهش الودگی رودخانه کرج در بالا دست سدهای تاکین کننده اب شرب
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
تدوین برنامه کاهش الودگی رودخانه
تدوین برنامه کاهش الودگی رودخانه... محیط زیست و ایستگاههای هواشناسی
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
مطالعات مدیریت زیست محیطی برای اجرایی نمودن تعهدات کشور در کنوانسیون روتردام
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
مطالعات مدیریت زیست محیطی برای اجرایی نمودن تعهدات
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته