1398/05/30
19:14 ب.ظ
تعمیرات و سرویس ولوهای شناور کارتیشن
تعمیرات و سرویس ولوهای شناور کارتیشن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
تعمیرات main engine شناور فاکسون
تعمیرات main engine شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
VR شناور فاکسون
VR شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
اورهال سنسورهای فشار و دما و سوییچ و پاور و تعویض گیج های دما شناور FAXON
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
کالیبراسیون گیج های دقت بالا شناور فاکسون
کالیبراسیون گیج های دقت بالا شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
تعمیرات مبل شناور فاکسون
تعمیرات مبل شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
تعمیرات windass شناور فاکسون
تعمیرات windass شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
فایبر گلاس
فایبر گلاس... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
اورهال ولوها شناور
اورهال ولوها شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
تعمیر اساسی مخازن کارگو
تعمیر اساسی مخازن کارگو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
تخریب و تعویض کاشی های حمام شناور فاکسون
تخریب و تعویض کاشی های حمام شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
تعمیر خنک کننده اب شیرین موتور اصلی شناور
تعمیر خنک کننده اب شیرین موتور اصلی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
لگنی قایق
لگنی قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان رضوي 1398/5/30 مهلت دار
10:44 ق.ظ
اورهال وینج و مورینگ وینچ شناور
اورهال وینج و مورینگ وینچ شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
تعمیر اساسی فراموپمپ مربوط به کارگو و بالاست شناور
هرمزگان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:12 ب.ظ
تعمیرات  main engine  شناور فاکسون
تعمیرات main engine شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
تعمیرات هیترهای موتورهای اصلی و بویلر و ژنراتور شناور
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
سرویس و کالیبراسیون دتکتور شناور faxon
سرویس و کالیبراسیون دتکتور شناور faxon... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
اورهال الکتروموتورها و فن ها و بالاستیک فاکسون
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
اورهال الترناتور ژنراتور سرویس سوئیچ بورد سرویس سنسورها
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
کالیبراسیون میترها و سنسورهای شناور فاکسون
کالیبراسیون میترها و سنسورهای شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
تعمیرات توربو شارژموتور اصلی و ژنراتورها
تعمیرات توربو شارژموتور اصلی و ژنراتورها... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
باز و بست شفت میانی و اخری شناور فاکسون
باز و بست شفت میانی و اخری شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیرات پمپ های کارگو  بالاست فید پمپ و اب شیرین
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیرات اساسی شناور
تعمیرات اساسی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیرات و تمیزکاری  alternator
تعمیرات و تمیزکاری alternator... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تعمیرات اساسی ژنراتور شناور faxcin
تعمیرات اساسی ژنراتور شناور faxcin... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تمیزکاری و شستشوی کولرهای ژنراتور
تمیزکاری و شستشوی کولرهای ژنراتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:04 ب.ظ
خرید باطری
خرید باطری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
VR شناور فاکسون
VR شناور فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:02 ب.ظ
fitting پروژه فاکسون
fitting پروژه فاکسون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:01 ب.ظ
steel work شناور faxon
steel work شناور faxon... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
قایق موتوری
قایق موتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:19 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان گمرک از لافت به پهل و بالعکس
هرمزگان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
19:03 ب.ظ
سرویس و تعمیرات و تمیزکاری
سرویس و تعمیرات و تمیزکاری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
تعمیرات PV VALVE  شناور کارنیشن
تعمیرات PV VALVE شناور کارنیشن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
تعویض وایرها گنگوی شناور(2ست) وایر به طول 100 و قطر 12 mm -بازوبست گنگوی(2ست)
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
انجام کارهای تراشکاری مورد نیاز شناورهای تعمیراتی
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
اجاره سالیانه قایق موتوری جهت ایاب و ذهاب کارکنان
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:40 ب.ظ
در اختیار قراردادن 3 نفر نیروی انسانی متخصص جهت تعمیرات شفت و پروانه
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
تعمیرات ولوهای شناور ارگو 1
تعمیرات ولوهای شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/10
18:35 ب.ظ
14:05 ب.ظ
ولو اصلی شناور سوپر تانکر  DORE
ولو اصلی شناور سوپر تانکر DORE... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/10 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
سرویس زنجیر و لنگر شناور سوپر تانکرdore
سرویس زنجیر و لنگر شناور سوپر تانکرdore... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/10 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
تعمیراتp/v valve  اصلی شناور
تعمیراتp/v valve اصلی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:01 ق.ظ
اصلاح دندانه های رک و جوش لوله UPVC و تست و تحویل لاین گری واتر و اب شیرین و TURNINGRO
هرمزگان 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
تعویض وایر کرین ها و لایف بوت دکل دنا یک
تعویض وایر کرین ها و لایف بوت دکل دنا یک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:29 ب.ظ
واچ بویه پلی اتیلن
واچ بویه پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:25 ق.ظ
انجام ارائه خدمات خودروئی عملیات دریایی ملوانی
گيلان 1398/5/2 تاریخ گذشته