1398/10/29
14:22 ب.ظ
جمع اوری اطلاعات و داده های ایستگاه های بارانسنجی
گيلان 1398/10/29 مهلت دار
14:08 ب.ظ
هرس درختان مثمر و غیر مثمر و خرید ضایعات چوب در
البرز 1398/10/29 مهلت دار
14:07 ب.ظ
واگذاری خدمات امحا پسماند درمانکاه
بوشهر 1398/10/29 مهلت دار
13:20 ب.ظ
خط مبادله حمل و نقل محمولات پستی
خوزستان 1398/10/29 مهلت دار
13:19 ب.ظ
خط مبادله
خوزستان 1398/10/29 مهلت دار
13:12 ب.ظ
خط مبادله پستی
خوزستان 1398/10/29 مهلت دار
12:50 ب.ظ
خدمات خودروئی
مركزي 1398/10/29 مهلت دار
12:38 ب.ظ
نیرو فنی
نیرو فنی... خدمات
خراسان رضوي 1398/10/29 مهلت دار
12:28 ب.ظ
ضایعات دارویی و شیمیایی امحاء
تهران 1398/10/29 مهلت دار
12:27 ب.ظ
امحا زباله ضایعات دارویی شیمیایی
تهران 1398/10/29 مهلت دار
11:59 ق.ظ
یک نفر نیروی کادر انتظامی جهت حفاظت فیزیکی
خراسان شمالي 1398/10/29 مهلت دار
11:33 ق.ظ
آب شرب روستاهای بحرانی و حمل آب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:32 ق.ظ
فعالیتهای جنبی --
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:30 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی و حمل اب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:30 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی  و حمل اب با تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی و حمل اب توسط تانکرسیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای  بحرانی و حمل اب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی  و حمل اب با تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی و حمل اب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:29 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی  و حمل اب با تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:27 ق.ظ
جابجایی اثاثیه اداری با کامیونت مسقف
همدان 1398/10/29 مهلت دار
11:27 ق.ظ
تامین اب شرب روستاهای بحرانی و حمل اب توسط تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:26 ق.ظ
تامین اب شرب روساهای بحرانی حمل اب با تانکر سیار
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:10 ق.ظ
انجام خدمات حمل و نقل
البرز 1398/10/29 مهلت دار
10:54 ق.ظ
حفاظت و نگهبانی  شبانه روزی از کارگاه سد
آذربايجان غربي 1398/10/29 مهلت دار
10:47 ق.ظ
برونسپاری خدمات خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/10/29 مهلت دار
10:19 ق.ظ
10:06 ق.ظ
خدمات فنرزدن و بازکردن لوله های فاضلاب بیمارستان
تهران 1398/10/29 مهلت دار
08:39 ق.ظ
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
بوشهر 1398/10/29 مهلت دار
08:34 ق.ظ
واگذاری خدمات امحا پسماند درمانکاه
بوشهر 1398/10/29 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
امور خدماتی اداره کل بجز واحد
بوشهر 1398/10/29 مهلت دار
08:32 ق.ظ
تهیه طبخ غذا جشنواره 4روز
سمنان 1398/10/29 مهلت دار
08:32 ق.ظ
ایاب ذهاب پرسنل سیر و حرکت ایستگاه راه اهن
سمنان 1398/10/29 مهلت دار
08:31 ق.ظ
حمل پست با خودرو برای خط
سمنان 1398/10/29 مهلت دار
08:31 ق.ظ
تهیه خوابگاه 250 تخت به تفکیک جنسیتی 3 روز
سمنان 1398/10/29 مهلت دار
08:31 ق.ظ
نگهداری فضا سبز محوطه بیمارستان
سمنان 1398/10/29 مهلت دار
07:57 ق.ظ
انجام امور تایپ و تکثیر
اصفهان 1398/10/29 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
توزع امانات پستی منطقه از 2 تا 40 کیلوگرم
تهران 1398/10/29 مهلت دار
07:55 ق.ظ
نمایندگی قبول پستی
تهران 1398/10/29 مهلت دار
07:44 ق.ظ
استخراج اطلاعات پرونده های امور اراضی
خراسان رضوي 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
21:19 ب.ظ
انجام کارهای مربوط به پسماند بیمارستانی
تهران 1398/10/28 مهلت دار
21:09 ب.ظ
تهیه و تامین غذای کارکنان شهرک
خراسان رضوي 1398/10/28 مهلت دار
20:53 ب.ظ
20:27 ب.ظ
اجاره 6 دستگاه خودرو سبک
خوزستان 1398/10/28 مهلت دار
20:27 ب.ظ
تهیه طبخ و توزیع غذا
مركزي 1398/10/28 تاریخ گذشته
20:26 ب.ظ
ابرسانی با تانکر سیار سطح روستاهای
خراسان رضوي 1398/10/28 مهلت دار
20:26 ب.ظ
حمل و نقل محمولات پستی
کرمانشاه 1398/10/28 مهلت دار
20:18 ب.ظ
حمل و نقل محمولات پستی از بیستون به هرسین و برعکس
کرمانشاه 1398/10/28 مهلت دار
20:18 ب.ظ
حمل و نقل محمولات پستی
کرمانشاه 1398/10/28 مهلت دار