1397/07/07
14:09 ب.ظ
فروش 4 نگله کوپلینگ مربوط به توربین نیروگاهی
فروش 4 نگله کوپلینگ مربوط به توربین نیروگاهی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
فروش قطعات و لوازم توربین
فروش قطعات و لوازم توربین... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/04/16
13:13 ب.ظ
فروش اجزاء و قطعات توربین
فروش اجزاء و قطعات توربین... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/03/28
11:32 ق.ظ
فروش اجزا و قطعات توربین
فروش اجزا و قطعات توربین... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش انواع قطعات توربین گازی
فروش انواع قطعات توربین گازی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
فروش اجزا قطعات و تجهیزات نیروگاهی و
فروش اجزا قطعات و تجهیزات نیروگاهی و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/27
15:23 ب.ظ
فروش صندوقهای محتوی قطعات مختلف توربین
فروش صندوقهای محتوی قطعات مختلف توربین... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده