1397/11/30
13:36 ب.ظ
فروش لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی و امورهای تابع
فروش لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی و امورهای تابع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
13:39 ب.ظ
فروش کالاهای اسقاطی شامل کابل مسی و الومینیوم
فروش کالاهای اسقاطی شامل کابل مسی و الومینیوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/27
15:28 ب.ظ
فروش 10 تن کابل ضایعاتی و 20 دستگاه کانتینر مازاد
فروش 10 تن کابل ضایعاتی و 20 دستگاه کانتینر مازاد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/27 اعلام نشده
13:08 ب.ظ
فروش حدود 10 تن کابل ضایعاتی و 20 دستگاه کانتینر
فروش حدود 10 تن کابل ضایعاتی و 20 دستگاه کانتینر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:21 ق.ظ
فروش سیمهای مسی و الومینیومی و کالاهای اسقاط
فروش سیمهای مسی و الومینیومی و کالاهای اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/17
13:56 ب.ظ
واگذاری سیم های مسی و الومینیومی و کالاهی اسقاط شهرستان
1397/11/17 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
فروش انواع سیم و کابل اسقاط در 6 ردیف
فروش انواع سیم و کابل اسقاط در 6 ردیف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/14
18:17 ب.ظ
فروش انواع سیم الومینیوم اسقاط 200 تن
فروش انواع سیم الومینیوم اسقاط 200 تن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/14 اعلام نشده
18:11 ب.ظ
فروش الکترود و کابل از رده خارج واقع در انبار کالای طرح
فروش الکترود و کابل از رده خارج واقع در انبار کالای طرح... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/14 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
فروش انواع سیم و کابل اسقاط در 6 ردیف
فروش انواع سیم و کابل اسقاط در 6 ردیف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/14 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
فروش الکترود و کابل از رده خارج واقع در انبار کالای طرح
فروش الکترود و کابل از رده خارج واقع در انبار کالای طرح... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:27 ق.ظ
فروش اقلام شامل : کابل های تکه تکه شده مسی حدود 2900 کیلو گرم
1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/11
11:56 ق.ظ
فروش اجناس اسقاط که فروش سیم مسی اسقاط
فروش اجناس اسقاط که فروش سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:58 ق.ظ
فروش حدود 30 تن انواع سیم وضایعات مسی
فروش حدود 30 تن انواع سیم وضایعات مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/9 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
فروش کابل مخابراتی 100 و 25 زوج
فروش کابل مخابراتی 100 و 25 زوج... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
14:33 ب.ظ
فروش کالاهای اسقاط شامل سیم مسی - سیم الومینیومی - سیم مسی کابلی
1397/11/8 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
فروش حدود 30 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط
فروش حدود 30 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
17:09 ب.ظ
فروش تعدادی لوازم شبکه اسقاط دارای مس
فروش تعدادی لوازم شبکه اسقاط دارای مس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/6 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
فروش مقداری تقریبی 4300 کیلوگرم سیم
فروش مقداری تقریبی 4300 کیلوگرم سیم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/6 اعلام نشده
15:00 ب.ظ
13:29 ب.ظ
فروش انواع سیم مسی اسقاط وکالاهای راکد انبار برق
فروش انواع سیم مسی اسقاط وکالاهای راکد انبار برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
10:47 ق.ظ
فروش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای مس
فروش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای مس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/3 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
فروش کابل ایرکور کانالی دست دوم
فروش کابل ایرکور کانالی دست دوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/03
17:04 ب.ظ
فروش سیم های مسی اسقاط اهن الات اسقاط
فروش سیم های مسی اسقاط اهن الات اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/3 تاریخ گذشته
17:02 ب.ظ
فروش کابل و تابلو اسقاطی
فروش کابل و تابلو اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/3 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
فروش اجناس نیروگاهی مستعمل و اسقاط -فروش سیم مسی
فروش اجناس نیروگاهی مستعمل و اسقاط -فروش سیم مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/3 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
سیم الومینیوم فولادACSR اسقاط
سیم الومینیوم فولادACSR اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:46 ب.ظ
فروش تعدادی لوازم شبکه اسقاط اداری مس
فروش تعدادی لوازم شبکه اسقاط اداری مس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/2 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
فروش سیمهای مسی اسقاط اهن الات و ..
فروش سیمهای مسی اسقاط اهن الات و ..... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/2 اعلام نشده
1397/11/01
20:29 ب.ظ
فروش حدود 20 تن سیم و کابل برق ضایعاتی در
فروش حدود 20 تن سیم و کابل برق ضایعاتی در... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:29 ب.ظ
فروش اجناس نیروگاهی مستعمل و اسقاط -فروش سیم مسی
فروش اجناس نیروگاهی مستعمل و اسقاط -فروش سیم مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:22 ق.ظ
فروش لوازم فرسوده و اسقاطی شامل ترانس و ااهن الات و سیم و کابل و قرقره و ..
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:53 ب.ظ
فروش لوازم اسقاطی سیم و کابل و قرقره
فروش لوازم اسقاطی سیم و کابل و قرقره... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:22 ب.ظ
فروش کابل
فروش کابل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
فروش ضایعات کابل برق و ابزار دقیق در حدود 50 تن
فروش ضایعات کابل برق و ابزار دقیق در حدود 50 تن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
فروش لواز فرسوده و اسقاطی شاما: انواع ترانس و اهن الات و سیم و کابل و لوازم برقی
1397/10/26 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
فروش ضایعات کابل برق و ابزار دقیق در
فروش ضایعات کابل برق و ابزار دقیق در... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:53 ب.ظ
فروش اموال شامل :حلقه 100 متری سیم افشان 1*1/5ساخت شرکت پرتور
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
15:40 ب.ظ
فروش تقریبی 15 تن کابل مسی (مخابراتی)
فروش تقریبی 15 تن کابل مسی (مخابراتی)... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/23 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
فروش کابل OPGW وADSS
فروش کابل OPGW وADSS... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
فروش تقریبی 15 تن کابل مسی مخابراتی
فروش تقریبی 15 تن کابل مسی مخابراتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/22
15:07 ب.ظ
فروش انواع اهن الات ضایعاتی - کابل ضایعاتی - انواع چوب ضایعاتی
1397/10/22 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
فروش تقریبی 15 تن کابل مسی
فروش تقریبی 15 تن کابل مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
11:14 ق.ظ
فروش تقریبی 15 تن کابل مسی مخابراتی
فروش تقریبی 15 تن کابل مسی مخابراتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
10:43 ق.ظ
فروش 28000 کیلو گرم سیم مسی اسقاط
فروش 28000 کیلو گرم سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:48 ب.ظ
فروش کالاهای اسقاطی و راک شامل سیم مسی و الومینیومی و اهن الات و کابل فیبر نوری و..
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
فروش 28000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط
فروش 28000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:35 ب.ظ
کابلهای TOTو بلااستفاده به متراژ کل تقریبی 25000 متر حدودا 61000 کیلو گرم
1397/10/16 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
فروش 28000 کیلو گرم سیم مسی اسقاط
فروش 28000 کیلو گرم سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/16 تاریخ گذشته