1397/12/01
10:08 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور 285 مدل 89
فروش یک دستگاه تراکتور 285 مدل 89... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
13:37 ب.ظ
فروش تراکتور سام - بیل جلو- تریلر
فروش تراکتور سام - بیل جلو- تریلر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/25
16:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پژو و دو دستگاه تراکتور
فروش یک دستگاه خودرو پژو و دو دستگاه تراکتور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
15:01 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
16:41 ب.ظ
فروش یک دستگاه خشک کن پسته افقی 8 واگنه شهرستان
فروش یک دستگاه خشک کن پسته افقی 8 واگنه شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
08:21 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیسک 28 پره شهرستان
فروش یک دستگاه دیسک 28 پره شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
11:28 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 4 سیلندر مدل 79
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 4 سیلندر مدل 79... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:38 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو کاپرا مدل 93و یک دستگاه تراکتور مدل 92
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
15:33 ب.ظ
فروش یک دستگاه دیسک رومانی 36- یک دستگاه گاواهن - یک دستگاه پنجه غاری
1397/11/10 مهلت دار
1397/11/09
14:01 ب.ظ
فروش ادوات و ماشین الات کشاورزی و دامپروری
فروش ادوات و ماشین الات کشاورزی و دامپروری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
08:09 ق.ظ
فروش یک دستگاه اتوبوس بنز و دو دستگاه کمباین
فروش یک دستگاه اتوبوس بنز و دو دستگاه کمباین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:15 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور بیل بکهو لودر
فروش یک دستگاه تراکتور بیل بکهو لودر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
10:17 ق.ظ
فروش ماشین الات مازاد تراکتور - امیکو 6 تنی
فروش ماشین الات مازاد تراکتور - امیکو 6 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
17:04 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور با متعلقات بیل بکهو بیل لودر و یک دستگاه
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:23 ب.ظ
فروش مقداری از ادوات کشاورزی لوله فولادی ابزار
فروش مقداری از ادوات کشاورزی لوله فولادی ابزار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/2 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
فروش مقدار از ادوات کشاورزی لوله فولادی ابزار و ضایعات مازاد برنیاز
1397/11/2 اعلام نشده
1397/11/01
16:51 ب.ظ
فروش 1 دستگاه کمباین جاندیر و تجهیزات جانبی
فروش 1 دستگاه کمباین جاندیر و تجهیزات جانبی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
16:34 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد شالیکوبی به مساحت 2626/9 متر مربع
1397/10/30 تاریخ گذشته
16:32 ب.ظ
فروش مشاعی سهم مشاعی تجهیزات و ماشین الات واحد شالیکوبی به شماره 240161 واقع در
1397/10/30 تاریخ گذشته
16:00 ب.ظ
فروش 1 دستگاه تراکتور بیل بکهو لودر فرگوسن
فروش 1 دستگاه تراکتور بیل بکهو لودر فرگوسن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/26
19:57 ب.ظ
فروش اموال شامل : 1- یک دستگاه سمپاش پشتی مستعمل - یک دستگاه الک برقی ارد نانوائی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:18 ق.ظ
فروش یک دستگاه بیلر دستگاه مخصوص بسته بندی کلش و علوفه سبز زنگ
1397/10/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
واگذاری یک دستگاه تراکتور مدل رومانی
واگذاری یک دستگاه تراکتور مدل رومانی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
16:35 ب.ظ
فروش یک دستگاه بلدوزر فیات الیس مدل 70
فروش یک دستگاه بلدوزر فیات الیس مدل 70... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
09:02 ق.ظ
فروش ماشین الات شامل تراکتور- اسیکو6 تنی
فروش ماشین الات شامل تراکتور- اسیکو6 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/19
10:46 ق.ظ
فروش ادوات کشاورزی و سوله دست دوم و تیراهن و ..
فروش ادوات کشاورزی و سوله دست دوم و تیراهن و ..... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/17
21:33 ب.ظ
فروش یک دستگاه دیسک کمپرسی مستعمل و یک دستگاه بذر کار
1397/10/17 تاریخ گذشته
21:32 ب.ظ
فروش مقداری از ادوات کشاورزی سوله دست دوم پوشش سقف تیراهن پروفیل
1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/12
19:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه خشک کن شالی گردان با محفظه فلزی با حجم حدود
1397/10/12 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
فروش دو دستگاه خشب- تراکتور رومانی مدل 1362
فروش دو دستگاه خشب- تراکتور رومانی مدل 1362... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
15:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/09
14:20 ب.ظ
فروش یک دستگاه کمباین
فروش یک دستگاه کمباین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:19 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 299 شهرستان
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 299 شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:36 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور رومانی مدل 61 شهرستان
فروش یک دستگاه تراکتور رومانی مدل 61 شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/4 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات و اقلام مازاد مجتمع های دامپروری
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:50 ب.ظ
1397/09/27
14:11 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285 مدل 86- یک دستگاه موتور سیکلت شهاب مدل 86
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
17:59 ب.ظ
فروش 2 دستگاه دروگر مدل 120 دو چرخ
فروش 2 دستگاه دروگر مدل 120 دو چرخ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
11:32 ق.ظ
فروش 19 دستگاه ماشین الات و تجهیزات
فروش 19 دستگاه ماشین الات و تجهیزات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:54 ق.ظ
فروش یک دستگاه خشک کن شالی گردان با محفظه فلزی با
فروش یک دستگاه خشک کن شالی گردان با محفظه فلزی با... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/21
16:44 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل: سیستم پیش بوجاری و خشک کن فلزی دانه ذرت بذری و..
1397/9/21 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات تراکتور و اهن الات
فروش تعدادی از ماشین الات تراکتور و اهن الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/21 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات تراکتور و خودرو اموال
فروش تعدادی از ماشین الات تراکتور و خودرو اموال... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
13:19 ب.ظ
فروش مقداری از ادوات کشاورزی مازاد
فروش مقداری از ادوات کشاورزی مازاد... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
فروش مقداری از ادوات کشاورزی مازاد و ضایعات
فروش مقداری از ادوات کشاورزی مازاد و ضایعات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
فروش یک دستگاه کمباین مدل 56
فروش یک دستگاه کمباین مدل 56... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:59 ب.ظ
فروش 1 دستگاه تراکتور فرگوسن + تریلی
فروش 1 دستگاه تراکتور فرگوسن + تریلی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
13:27 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی با یدک دو چرخ ادوات جانبی مدل 60 شهرستان
1397/9/15 تاریخ گذشته