1398/02/24
15:53 ب.ظ
اجاره کشتارگاه شهرداری
اجاره کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/22
12:47 ب.ظ
1398/02/19
15:23 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه شهرداری
واگذاری کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/17
13:55 ب.ظ
1398/02/16
12:24 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام
اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/09
13:59 ب.ظ
اجاره ساختمان کشتارگاه شهرداری
اجاره ساختمان کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/9 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
واگذاری اجاره ماهانه کشتارگاه دام شهرداری
واگذاری اجاره ماهانه کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/04
14:46 ب.ظ
فروش تجهیزات - عرصه و ساختمان کشتارگاه -تصفیه خانه - اثاثیه اداری شهرستان
1398/2/4 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه دام تاسیسات و 3 باب مغازه موجود در
1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/29
11:15 ق.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه دام و اجاره یکساله بهره برداری از کانال دفن زباله شهر
1398/1/29 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه دام
واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:00 ق.ظ
بهره برداری از سالن های نگهداری دام سالن های جمع اوری الایش - سالن شستشوی
1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/22
09:54 ق.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه دام شهر
اجاره یکساله کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:20 ب.ظ
انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به شهرداری واقع در شهر
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:06 ب.ظ
اجاره کشتارگاه
اجاره کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/28
10:37 ق.ظ
فروش ملک کشتارگاه فعلی شهر 380 مترمربع
فروش ملک کشتارگاه فعلی شهر 380 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/27 اعلام نشده
1397/12/27
16:15 ب.ظ
واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه دام و تاسیسات ان و 3 باب مغازه
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:24 ب.ظ
واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه دام و تاسیسات ان و 3 باب مغازه
1397/12/20 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
فروش ملک کشتارگاه فعلی شهر نقاب با عرصه و اعیان حدود
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:07 ق.ظ
انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به
انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/13
10:39 ق.ظ
واگذاری 1 باب کشتارگاه صنعتی
واگذاری 1 باب کشتارگاه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/13 اعلام نشده
1397/12/12
10:24 ق.ظ
انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به شهرداری
انجام خدمات کشتارگاه دام متعلق به شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
13:47 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/8 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه صنعتی
واگذاری اجاره کشتارگاه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/02
18:26 ب.ظ
اجاره کشتارگاه شهرداری
اجاره کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/2 اعلام نشده
1397/12/01
13:15 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه تحت مالکیت شهرداری
واگذاری کشتارگاه تحت مالکیت شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه صنعتی دام
واگذاری کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:36 ب.ظ
انجام خدمات کشتارگاه دام شهرداری
انجام خدمات کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
22:12 ب.ظ
فروش کشتارگاه صنعتی تازه تاسیس در استان
فروش کشتارگاه صنعتی تازه تاسیس در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
10:02 ق.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام شهرداری
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
11:08 ق.ظ
انجام خدمات کشتارگاه دام واقع در شهر
انجام خدمات کشتارگاه دام واقع در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:36 ب.ظ
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از اماکن بازی کودکان - استخر سرپوشیده - کشتار گاه دام
1397/11/17 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
اجاره قسمتی از عرصه کشتارگاه با مساحت1695 مترمربع
1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/13
08:37 ق.ظ
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
13:49 ب.ظ
اجاره قسمتی از عرصه کشتارگاه با مساحت 1695متر مربع واقع در
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/03
12:15 ب.ظ
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام واقع
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
22:30 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام در
اجاره کشتارگاه دام در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/26
09:11 ق.ظ
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:41 ب.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
15:01 ب.ظ
اجاره یک ساله کشتارگاه به مساحت عرصه 120 مترمربع
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
11:53 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام واقع در کیلومتر 10
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:49 ب.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام
1397/10/17 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
اجاره یک ساله کشتارگاه موجود به مساحت عرصه 120 متر مربع و اعیان 70 متر مربع شهرداری
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:41 ب.ظ
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:14 ب.ظ
اجاره ماهانه کشتارگاه دام
اجاره ماهانه کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:18 ق.ظ
اجاره ماهانه کشتارگاه دام شهرداری
اجاره ماهانه کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/4 اعلام نشده
1397/09/25
11:40 ق.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتار گاه دام شهرداری
واگذاری و فروش اعیانی کشتار گاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:26 ب.ظ
واگذاری واحد کشتارگاه شهرستان
واگذاری واحد کشتارگاه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 تاریخ گذشته
22:20 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه دام با تاسیسات مربوطه
1397/9/20 تاریخ گذشته