1398/06/03
16:28 ب.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 اعلام نشده
16:19 ب.ظ
واگذاری اجاره  کشتارگاه دام
واگذاری اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگتاه دام شهر کرمان
واگذاری اجاره کشتارگتاه دام شهر کرمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
واگذاری اجاره به شرط تملیک با کلیه لوازم  و تجهیزات  واقع در 28
1398/6/2 مهلت دار
1398/05/27
14:05 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه صنعتی
واگذاری کشتارگاه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/23
09:57 ق.ظ
کشتارگاه دام سبک و سنگین شهرداری
کشتارگاه دام سبک و سنگین شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:21 ب.ظ
اجاره بهره برداری از کشتارگاه سهرداری
اجاره بهره برداری از کشتارگاه سهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 اعلام نشده
18:21 ب.ظ
اجاره مجموعه میدان دام سبک و سنگین کافه و 4 عدد قپان در کشتارگاه صنعتی
1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/19
19:44 ب.ظ
کشتارگاه شهرداری
کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/16
12:39 ب.ظ
واگذاری حفظ و نگهداری ابنیه فنی ساختمان و تاسیسات کشتارگاه
1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
10:40 ق.ظ
واگذاری اداره و بهره برداری از کشتارگاه دام
واگذاری اداره و بهره برداری از کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:21 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام سبک و سنگین
اجاره کشتارگاه دام سبک و سنگین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/05
09:54 ق.ظ
واگذاری مجموعه کشتارگاه
واگذاری مجموعه کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:15 ق.ظ
فروش 1 واحد کشتارگاه صنعتی دام روستای  97672 مترمربع
1398/5/1 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:12 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری از کشتارگاه شهرداری
1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/29
10:02 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین
1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
11:22 ق.ظ
اجاره مجموعه کشتارگاه
اجاره مجموعه کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/27 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی شهرداری به بخش خصوصی به مدت یکسال
1398/4/26 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
واگذاری اجاره یک اتاق در زیر زمین  کشتارگاه جهت نمک
1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/25
13:06 ب.ظ
1398/04/24
15:23 ب.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی شهرداری به بخش خصوصی
1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/23
11:32 ق.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه سنتی شهرداری واقع در خواف
1398/4/23 اعلام نشده
1398/04/19
09:56 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/19 اعلام نشده
1398/04/17
13:59 ب.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی شهرداری به بخش خصوصی
1398/4/17 اعلام نشده
1398/04/12
11:03 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/12 اعلام نشده
1398/04/09
08:36 ق.ظ
اجاره مجموعه میدان دام اعم از سبک و سنگین
اجاره مجموعه میدان دام اعم از سبک و سنگین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/9 اعلام نشده
1398/04/04
16:28 ب.ظ
فروش کشتارگاه نیمه صنعتی دام و فروش میدان فروش دام
1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/30
09:01 ق.ظ
اجاره ماهیانه 1 اتاق در زیرزمین کشتارگاه جهت نمک سودکرن پوست در
1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/25
10:19 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/21
17:41 ب.ظ
اجاره کشتارگاه صنعتی مرغ گوشتی
اجاره کشتارگاه صنعتی مرغ گوشتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/21 اعلام نشده
1398/03/19
12:32 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه و ماشین حمل گوشت - ملک تجاری واقع در بلوار
1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
16:47 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/12
08:25 ق.ظ
اجاره کشتارگاه و ماشین حمل گوشت- ملک تجاری- پارکینگ و سوئیتهای پارک وحدت
1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/07
16:15 ب.ظ
فروش کشتارگاه  نیمه صنعتی دام و میدان فروش دام
1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
16:16 ب.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه دام شهر
اجاره یکساله کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
6دانگ 1 واحد کشتارگاه گوشتی پلاک 122/38 مفروز مجزی از اصلی 4120 مترمربع در
1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/24
15:53 ب.ظ
اجاره کشتارگاه شهرداری
اجاره کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/22
12:47 ب.ظ
1398/02/19
15:23 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه شهرداری
واگذاری کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/17
13:55 ب.ظ
1398/02/16
12:24 ب.ظ
اجاره  کشتارگاه دام
اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/09
13:59 ب.ظ
اجاره ساختمان کشتارگاه شهرداری
اجاره ساختمان کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/9 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
واگذاری اجاره ماهانه کشتارگاه دام شهرداری
واگذاری اجاره ماهانه کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/04
14:46 ب.ظ
فروش تجهیزات - عرصه و ساختمان کشتارگاه -تصفیه خانه - اثاثیه اداری شهرستان
1398/2/4 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
واگذاری امور جاری  حفظ و نگهداری کشتارگاه دام تاسیسات و 3 باب مغازه  موجود در
1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/29
11:15 ق.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه دام  و اجاره یکساله بهره برداری از کانال دفن زباله شهر
1398/1/29 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه دام
واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:00 ق.ظ
بهره برداری از سالن های نگهداری دام سالن های جمع اوری الایش - سالن شستشوی
1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/22
09:54 ق.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه دام شهر
اجاره یکساله کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/22 تاریخ گذشته