1398/07/25
14:35 ب.ظ
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین حمل گوشت
1398/7/25 مهلت دار
1398/07/24
10:41 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه سنتی شهرداری
واگذاری کشتارگاه سنتی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/23
12:53 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه دام
واگذاری اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/23 اعلام نشده
10:53 ق.ظ
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/23 مهلت دار
1398/07/21
13:01 ب.ظ
فروش کشتارگاه دام
فروش کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/21 مهلت دار
1398/07/18
13:27 ب.ظ
بهره برداری بازار روز
بهره برداری بازار روز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/18 مهلت دار
1398/07/17
16:09 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه صنعتی موسسه صنعتی گوشت
واگذاری کشتارگاه صنعتی موسسه صنعتی گوشت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/17 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه صنعتی موسسه صنعتی گوشت مشهد
1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:23 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام
اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/16 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
اجاره محل های کشتارگاه بیستون در چند ردیف
اجاره محل های کشتارگاه بیستون در چند ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
17:38 ب.ظ
اجاره محل های در کشتارگاه بیستون
اجاره محل های در کشتارگاه بیستون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/03
10:29 ق.ظ
واگذاری مدیریت و بهره برداری
واگذاری مدیریت و بهره برداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/3 اعلام نشده
1398/06/31
15:27 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی
واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/31 اعلام نشده
1398/06/27
10:09 ق.ظ
واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام واقع در
1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/25
13:08 ب.ظ
اجاره محل در کشتارگاه
اجاره محل در کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/25 اعلام نشده
1398/06/21
18:29 ب.ظ
فروش 1 باب ساختمان کشتارگاه صنعتی پلاک 50 فرعی 362 اصلی در
1398/6/21 مهلت دار
10:13 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه دام زنده
واگذاری کشتارگاه دام زنده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/21 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
واگذایر جایگاه سی ان جی و کشتارگاه
واگذایر جایگاه سی ان جی و کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/21 اعلام نشده
1398/06/11
12:26 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام زنده
اجاره کشتارگاه دام زنده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/11 اعلام نشده
1398/06/10
10:04 ق.ظ
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
14:45 ب.ظ
اجاره محل کشتارگاه بیستون در10 د ردیف
اجاره محل کشتارگاه بیستون در10 د ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/06
09:38 ق.ظ
اجاره کشتارگاه دام
اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/6 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
بهره بدراری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین حمل گوشت
1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/04
19:54 ب.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی شهرداری به بخش خصوصی
1398/6/4 اعلام نشده
19:54 ب.ظ
واگذاری امورات کشتارگاه صنعتی
واگذاری امورات کشتارگاه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/4 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی شهرداری به بخش خصوصی
1398/6/4 اعلام نشده
18:53 ب.ظ
بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام
بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/4 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام
بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/03
16:28 ب.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 اعلام نشده
16:19 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه دام
واگذاری اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگتاه دام شهر کرمان
واگذاری اجاره کشتارگتاه دام شهر کرمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
واگذاری اجاره به شرط تملیک با کلیه لوازم و تجهیزات واقع در 28
1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/27
14:05 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه صنعتی
واگذاری کشتارگاه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/23
09:57 ق.ظ
کشتارگاه دام سبک و سنگین شهرداری
کشتارگاه دام سبک و سنگین شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:21 ب.ظ
اجاره بهره برداری از کشتارگاه سهرداری
اجاره بهره برداری از کشتارگاه سهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 اعلام نشده
18:21 ب.ظ
اجاره مجموعه میدان دام سبک و سنگین کافه و 4 عدد قپان در کشتارگاه صنعتی
1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/19
19:44 ب.ظ
کشتارگاه شهرداری
کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/16
12:39 ب.ظ
واگذاری حفظ و نگهداری ابنیه فنی ساختمان و تاسیسات کشتارگاه
1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/13
10:40 ق.ظ
واگذاری اداره و بهره برداری از کشتارگاه دام
واگذاری اداره و بهره برداری از کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:21 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام سبک و سنگین
اجاره کشتارگاه دام سبک و سنگین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/05
09:54 ق.ظ
واگذاری مجموعه کشتارگاه
واگذاری مجموعه کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
10:15 ق.ظ
فروش 1 واحد کشتارگاه صنعتی دام روستای 97672 مترمربع
1398/5/1 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین
بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:12 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری از کشتارگاه شهرداری
1398/4/30 اعلام نشده
1398/04/29
10:02 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام و ماشین
1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
11:22 ق.ظ
اجاره مجموعه کشتارگاه
اجاره مجموعه کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/27 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی شهرداری به بخش خصوصی به مدت یکسال
1398/4/26 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
واگذاری اجاره یک اتاق در زیر زمین کشتارگاه جهت نمک
1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/25
13:06 ب.ظ
1398/04/24
15:23 ب.ظ
واگذاری امور کشتارگاه صنعتی شهرداری به بخش خصوصی
1398/4/24 اعلام نشده