1399/03/13
13:09 ب.ظ
فروش اسیل های دام سبک و سنگین و روده
فروش اسیل های دام سبک و سنگین و روده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
اجاره کشتارگاه صنعتی دام
اجاره کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
1399/03/09
20:19 ب.ظ
18:01 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از خدمات حق العمل
واگذاری بهره برداری از خدمات حق العمل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/8 تاریخ گذشته
1399/03/07
17:55 ب.ظ
بهره برداری از خدمات حق العمل دام کشتارگاه
بهره برداری از خدمات حق العمل دام کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/7 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
اجاره کشتارگاه صنعتی دام
اجاره کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/7 مهلت دار
1399/03/06
10:37 ق.ظ
اجاره کشتارگاه صنعتی دام
اجاره کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/6 مهلت دار
1399/03/03
11:07 ق.ظ
اجاره ساختمان کشتارگاه سنتی
اجاره ساختمان کشتارگاه سنتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/3 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
زمین کشتارگاه قدیم
زمین کشتارگاه قدیم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/3 تاریخ گذشته
1399/03/01
14:14 ب.ظ
اجاره کشتارگاه به مساحت 2356 مترمربع
اجاره کشتارگاه به مساحت 2356 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/1 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
اجاره کشتارگاه سنتی شهرداری
اجاره کشتارگاه سنتی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/1 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
واگذاری اتاقک کله پاک کنی در کشتارگاه صنعتی
واگذاری اتاقک کله پاک کنی در کشتارگاه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/1 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از خدمات حق العمل دام کشتارگاه
1399/3/1 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
زمین کشتارگاه قدیم
زمین کشتارگاه قدیم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/31 تاریخ گذشته
1399/02/31
12:58 ب.ظ
بهره برداری از خدمات حق العمل دام کشتارگاه شهرداری
1399/2/31 تاریخ گذشته
1399/02/29
19:05 ب.ظ
مدیریت راهبری بهره برداری حمل توزیع گوشت و نگهداشت تعمیر نگهداری کشتارگاه دامی در بلوار
1399/2/29 تاریخ گذشته
1399/02/28
16:52 ب.ظ
مدیریت راهبری بهره برداری حمل توزیع گوشت و نگهداشت تعمیر نگهداری کشتارگاه دامی در بلوار
1399/2/28 تاریخ گذشته
1399/02/27
10:41 ق.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/27 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه دام
واگذاری کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/27 اعلام نشده
10:19 ق.ظ
اجاره کشتارگاه به مساحت 2356 مترمربع
اجاره کشتارگاه به مساحت 2356 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/27 تاریخ گذشته
1399/02/25
17:50 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه
واگذاری اجاره کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/25 تاریخ گذشته
1399/02/24
13:00 ب.ظ
11:36 ق.ظ
اجاره کشتارگاه سنتی شهرداری
اجاره کشتارگاه سنتی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/24 تاریخ گذشته
1399/02/23
13:34 ب.ظ
اجاره کشتارگاه سنتی شهرداری
اجاره کشتارگاه سنتی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/23 تاریخ گذشته
1399/02/22
18:04 ب.ظ
اجاره املاک کافی شاپ و دکه و زمین
اجاره املاک کافی شاپ و دکه و زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/22 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
اجاره کشتارگاه به مدت یک سال
اجاره کشتارگاه به مدت یک سال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/22 اعلام نشده
1399/02/21
17:50 ب.ظ
اجاره کشتارگاه به مدت یکسال
اجاره کشتارگاه به مدت یکسال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/21 اعلام نشده
10:40 ق.ظ
اجاره کشتارگاه و یک دستگاه کامیون خاور
اجاره کشتارگاه و یک دستگاه کامیون خاور... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/21 تاریخ گذشته
1399/02/20
16:21 ب.ظ
اجاره کشتارگاه و یک دستگاه کامیون خاور حمل گوشت
1399/2/20 تاریخ گذشته
1399/02/18
10:30 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه صنعتی دام
واگذاری کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/18 تاریخ گذشته
1399/02/17
14:37 ب.ظ
اجاره کشتارگاه صنعتی دام بیستون
اجاره کشتارگاه صنعتی دام بیستون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/17 تاریخ گذشته
1399/02/15
13:08 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از سالن های نگهداری دام سالن های جمع اوری
1399/2/15 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
واگذاری مدیریت راهبرری بهره برداری حمل و توزیع
1399/2/15 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
اجاره کشتارگاه صنعتی دام
اجاره کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/15 تاریخ گذشته
1399/02/13
13:57 ب.ظ
واگذاری اجاره غرفه های واقع در ترمینال مسافربری - ساختمان کشتارگاه قدیم
1399/2/13 اعلام نشده
1399/02/11
13:00 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین به مساحت 1415 مترمربع
1399/2/11 تاریخ گذشته
1399/02/08
10:09 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه دام و یک باب مغازه
واگذاری کشتارگاه دام و یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/8 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
واگذاری ساختمان کشتارگاه
واگذاری ساختمان کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/8 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
بهره برداری حمل و توزیع گوشت نگهداری تعمیر و نگهداری
1399/2/8 تاریخ گذشته
1399/02/07
12:38 ب.ظ
ساختمان کشتارگاه شهرداری
ساختمان کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/7 تاریخ گذشته
1399/02/04
12:19 ب.ظ
اجاره غرفه های واقع در ترمینال مسافربری - ساختمان کشتارگاه قدیم
1399/2/4 اعلام نشده
1399/02/02
09:45 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه دام و یک باب مغازه
واگذاری کشتارگاه دام و یک باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/2 تاریخ گذشته
1399/02/01
10:51 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه دام واقع در بلوار وحدت اسلامی
1399/2/1 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه
واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/1 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
واگذایر امور جاری و حفظ و نگهداری کشتارگاه دام و تاسیسات ان و 3 باب مغازه
1399/2/1 تاریخ گذشته
1399/01/31
11:09 ق.ظ
پروژه واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه دام
1399/1/31 تاریخ گذشته
1399/01/27
12:47 ب.ظ
پروژه  واگذاری امور جاری حفظ و نگهداری کشتارگاه
1399/1/27 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
اجاره کشتارگاه دام شهرداری
اجاره کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/1/26 تاریخ گذشته
1399/01/26
10:37 ق.ظ
اجاره کشتارگاه و یک دستگاه کامیون خاور حمل گوشت
1399/1/26 تاریخ گذشته
1399/01/25
15:13 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه و یک دستگاه کامیون
واگذاری اجاره کشتارگاه و یک دستگاه کامیون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/1/25 تاریخ گذشته