1398/02/15
09:58 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 391/354/2748/3304 بخش 9 ثبت
1398/2/15 مهلت دار
1398/02/07
14:42 ب.ظ
فروش پلاک 33787 فرعی از اصلی 1939 اصلی در
فروش پلاک 33787 فرعی از اصلی 1939 اصلی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/7 تاریخ گذشته
1397/12/08
12:51 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی
فروش ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
15:50 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 1988/1172 به مساحت 400 متر مربع بخش 2
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/02
09:38 ق.ظ
واگذاری املاک و اموال در 16 ردیف با کاربری مسکونی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:24 ب.ظ
فروش واحدهای مسکونی تجاری در شهرهای
فروش واحدهای مسکونی تجاری در شهرهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:58 ق.ظ
واگذاری پلاک 1040/9122 با کاربری خدماتی محله مساحت 346 مترمربع در استان
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:04 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی به شماره 92 فرعی از 16 اصلی بخش
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/15
09:53 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:59 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی 0 فرعی از 1464 به مساحت 13/60 متر مربع بخش
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:20 ب.ظ
فروش تعداد 6 واحد از املاک مازاد بر نیاز
فروش تعداد 6 واحد از املاک مازاد بر نیاز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:33 ب.ظ
6دانگ پلاک 3036 فرعی مفروز و مجزی از 2127 فرعی از 184 اصلی بخش 10
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:09 ب.ظ
فروش ششدانگ قطعات شماره 36و37 مجزی شده پلاک 16 فرعی از 66 اصلی
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:43 ق.ظ
فروش ساختمان مسکونی به مساحت 116 متر مربع و اعیان 90 متر مربع
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/07/18
12:07 ب.ظ
فروش ششدانگ یک بابخانه پلاک ثبتی 1572/262 به مساحت 250 مترمربع
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:47 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/11
18:42 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی پلاک شماره 2789 فرعی از
فروش یک باب منزل مسکونی پلاک شماره 2789 فرعی از... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/04
07:55 ق.ظ
فروش ملک سماره پلاک ثبتی 2352 بخش
فروش ملک سماره پلاک ثبتی 2352 بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:41 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه
فروش ششدانگ یک باب خانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:48 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه تحت پلاک ثبتی 352/85 متر مربع
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/04
12:44 ب.ظ
فروش ساختمان ویلایی طبقه همکف
فروش ساختمان ویلایی طبقه همکف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/4 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:18 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/3 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به شماره پلاک ثبتی
1397/5/3 تاریخ گذشته