1399/12/06
17:56 ب.ظ
واگذاری سدهای شهر
واگذاری سدهای شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/12/6 اعلام نشده
1399/12/05
12:29 ب.ظ
واگذاری سدهای شهر چای و حسنلو به
واگذاری سدهای شهر چای و حسنلو به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/12/5 اعلام نشده
1399/11/26
21:17 ب.ظ
اجاره بخشی از مخزن سد
اجاره بخشی از مخزن سد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/11/26 اعلام نشده
1399/11/20
08:49 ق.ظ
فروش پلاک 752 فرعی مفروز از 513 فرعی 1 اصلی بخش 3 د
1399/11/20 اعلام نشده
1399/11/13
10:59 ق.ظ
اجاره بخشی از مخزن سد
اجاره بخشی از مخزن سد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/11/13 اعلام نشده
1399/11/12
18:20 ب.ظ
اختصاص حدود 4 هکتار از مخزن سد
اختصاص حدود 4 هکتار از مخزن سد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/11/12 اعلام نشده
1399/11/11
20:27 ب.ظ
اجاره بخشی از مخزن سد فرنق
اجاره بخشی از مخزن سد فرنق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/11/11 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
اجاره اراضی 1/5 هکتاری سد
اجاره اراضی 1/5 هکتاری سد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/11/11 اعلام نشده
1399/11/07
09:36 ق.ظ
واگذاری اب بندان روستا ولوجا جهت پرورش ماهی 70 هکتار
1399/11/7 اعلام نشده
1399/11/02
09:29 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/11/2 اعلام نشده
1399/10/30
10:11 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی بمساحت 52/9 مترمربع
فروش اپارتمان مسکونی بمساحت 52/9 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/10/30 اعلام نشده
1399/10/28
13:04 ب.ظ
اجاره ایستگاه پمپاژ حاج قشلاق  جهت
اجاره ایستگاه پمپاژ حاج قشلاق جهت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/10/27 اعلام نشده
1399/10/24
19:49 ب.ظ
فروش ملک مسکونی سند دار
فروش ملک مسکونی سند دار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/10/24 اعلام نشده
11:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساخت 857 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساخت 857 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/10/24 اعلام نشده
1399/10/22
09:46 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/10/22 اعلام نشده
1399/10/10
09:43 ق.ظ
واگذاری 200 هکتار  از اراضی مخزن سد
واگذاری 200 هکتار از اراضی مخزن سد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/10/10 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
فروش عرصه اعیان مسکونی پلاک 74 فرعی 54 اصلی بخش
فروش عرصه اعیان مسکونی پلاک 74 فرعی 54 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/10/10 اعلام نشده
1399/10/06
12:51 ب.ظ
واگذاری 200 هکتار اراضی مخزن سد شهریاری برای کشت موقت محصولات کشاورزی
1399/10/6 اعلام نشده
1399/09/22
12:46 ب.ظ
واگذاری مخازن  و اراضی حریم و پیرامون
واگذاری مخازن و اراضی حریم و پیرامون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/9/22 اعلام نشده
1399/09/03
12:41 ب.ظ
سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد
سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/9/3 اعلام نشده
1399/08/27
20:19 ب.ظ
واگذاری اجاره اببندان 8 هکتاری
واگذاری اجاره اببندان 8 هکتاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/27 اعلام نشده
1399/08/26
17:50 ب.ظ
فروش یک قطعه مسکونی بهپلاک ثبتی 48/5018 واقع
فروش یک قطعه مسکونی بهپلاک ثبتی 48/5018 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/26 اعلام نشده
1399/08/18
12:20 ب.ظ
واگذاری اب بندان 8 هکتاری روستای
واگذاری اب بندان 8 هکتاری روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/18 اعلام نشده
1399/08/15
10:18 ق.ظ
فروش یک قطعه اپارتمان واقع
فروش یک قطعه اپارتمان واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/8/15 اعلام نشده
1399/08/08
18:46 ب.ظ
راهبری بهره برداری نگهداری تعمیرات و اصلاح و بازسازی طرح ابرسانی
1399/8/8 اعلام نشده
1399/08/03
09:12 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به انضمام پروانه 104 واحد مسکونی
1399/8/3 اعلام نشده
1399/07/15
13:00 ب.ظ
واگذاری سدهای شهرها
واگذاری سدهای شهرها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/7/15 اعلام نشده
1399/07/12
13:27 ب.ظ
واگذاری سدهای شهر
واگذاری سدهای شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/7/12 اعلام نشده
1399/07/10
14:04 ب.ظ
فروش کی باب منزل مسکونی  به مساحت 140 مترمربع
فروش کی باب منزل مسکونی به مساحت 140 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/7/10 اعلام نشده
1399/07/09
13:36 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک عرصه به مساحت 2142 مترمربع
1399/7/9 اعلام نشده
1399/07/07
09:56 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی واقع در  به مساحت 378/60 مترمربع
1399/7/7 اعلام نشده
1399/07/05
16:19 ب.ظ
فروش املاک
فروش املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/7/5 اعلام نشده
1399/06/24
14:39 ب.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری مخزن و اراضی
جذب سرمایه گذار - واگذاری مخزن و اراضی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/24 اعلام نشده
1399/06/16
20:53 ب.ظ
اجاره اب بندان روستا
اجاره اب بندان روستا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/16 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/16 اعلام نشده
1399/06/13
15:50 ب.ظ
واگذاری اجاره تاسیسات پرورش ماهیان
واگذاری اجاره تاسیسات پرورش ماهیان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/13 اعلام نشده
1399/06/11
21:56 ب.ظ
واگذاری  ابزی پروری در سد مخزن
واگذاری ابزی پروری در سد مخزن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/11 اعلام نشده
21:44 ب.ظ
واگذاری اجاره تاسیسات تکثیر وپرورش
واگذاری اجاره تاسیسات تکثیر وپرورش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/11 اعلام نشده
15:09 ب.ظ
اجاره ابزی پروری در سد مخزن
اجاره ابزی پروری در سد مخزن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/11 اعلام نشده
1399/06/10
16:23 ب.ظ
سرمایه گذاری در طرح سند مخزنی
سرمایه گذاری در طرح سند مخزنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/10 اعلام نشده
1399/06/06
08:35 ق.ظ
واگذاری ابزی پروری در مخزن سدها
واگذاری ابزی پروری در مخزن سدها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/6 اعلام نشده
1399/06/05
21:51 ب.ظ
ابزی پروری در سد مخزن
ابزی پروری در سد مخزن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/5 اعلام نشده
1399/06/04
08:35 ق.ظ
حق واگذری سد ماشکید علیا طرح تفریحی گردشگری توریستی و مجوز صید ماهی
1399/6/4 اعلام نشده
1399/06/02
09:38 ق.ظ
اجاره قسمتی از مخزن سه دوستی واقع در شهرستان
اجاره قسمتی از مخزن سه دوستی واقع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/2 اعلام نشده
1399/06/01
09:11 ق.ظ
اجاره قسمتی از مخزن  سد دوستی
اجاره قسمتی از مخزن سد دوستی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/6/1 اعلام نشده
1399/05/26
12:08 ب.ظ
عملیات اجرایی پروژه سد مخزنی نرگسی
عملیات اجرایی پروژه سد مخزنی نرگسی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/5/26 اعلام نشده
1399/05/20
09:34 ق.ظ
واگذاری اب مخزن سدها
واگذاری اب مخزن سدها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/5/20 اعلام نشده
1399/05/04
20:10 ب.ظ
واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذر اب برای
واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذر اب برای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/5/4 اعلام نشده
1399/05/02
20:49 ب.ظ
طرح کانال های درجه یک  شبکه ابیاری سد
طرح کانال های درجه یک شبکه ابیاری سد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/5/2 اعلام نشده
1399/04/31
14:20 ب.ظ
واگذاری صدور اذان استفاده از اب مخزن سد ابد و غموش
1399/4/31 اعلام نشده