1397/09/25
17:57 ب.ظ
واگذاری اجاره کیوسک های اغذیه فروشی و مطبوعاتی
1397/9/25 مهلت دار
16:33 ب.ظ
واگذاری یک باب واحد تجاری به شماره 8 به متراژ 31/2 متر مربع و 10/40 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
16:28 ب.ظ
واگذاری اجاره املاک مجتمع
واگذاری اجاره املاک مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
16:26 ب.ظ
واگذاری انتشارات دانشجویی واحد
واگذاری انتشارات دانشجویی واحد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 اعلام نشده
16:24 ب.ظ
فروش تعدادی از واحد های تجاری اداری در 87 ردیف
فروش تعدادی از واحد های تجاری اداری در 87 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
16:23 ب.ظ
واگذاری فروشگاه شماره 2 شهرداری واقع در
واگذاری فروشگاه شماره 2 شهرداری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
16:20 ب.ظ
واگذاری تعدادی غرفه در 8 ردیف شهرستان
واگذاری تعدادی غرفه در 8 ردیف شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
16:17 ب.ظ
واگذاری بازارچه خوداشتغالی خود به مساحت 400 متر مربع در
1397/9/25 مهلت دار
16:16 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه پلاک 02 فرعی از 1464 اصلی بخش یک
1397/9/25 مهلت دار
15:57 ب.ظ
واگذاری تعداد 64 واحد تجاری و 29 واحد خدماتی از مجتمع تجاری و خدماتی
1397/9/25 مهلت دار
15:56 ب.ظ
فروش مغازه به مساحت 4/5 متر مربع شهرستان
فروش مغازه به مساحت 4/5 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
12:49 ب.ظ
فروش 1 واحد تجاری در پروژه طبقه اول مغازه شماره 30
1397/9/25 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
فروش ملک تجاری در پلاک 40 فاقد سند ثبتی
فروش ملک تجاری در پلاک 40 فاقد سند ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
12:43 ب.ظ
فروش 938 ده هزارم تمامت یک باب مغازه به مساحت 11/60 متر مربع عرصه 10 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 18/50 متر مربع وارتفاع 2/60 متر شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
فروش یک باب هتل پلاک ثبتی 792 اصلی بخش 4 مشهد به مساحت 532/91 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 25 متر مربع شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به شماره 203 با زیر بنای تقریبی 40/97 متر مربع شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش ملک اداری به مساحت 419/27 متر مربع و اعیان 802 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
11:42 ق.ظ
فروش اعیانی میدان فروش دام
فروش اعیانی میدان فروش دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
فروش تعداد 3 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در
1397/9/25 مهلت دار
11:30 ق.ظ
واگذاری اماکن عرضه محصولات کشاورزی میوه و سبزیجات نمونه
1397/9/24 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن ها
واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن ها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری مرکز تکثیر
1397/9/24 مهلت دار
11:13 ق.ظ
واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری مرکز تکثیر میگوی اب شیرین
1397/9/24 مهلت دار
11:12 ق.ظ
واگذاری 6 دهنه مغازه در طبقه اول پاساژ شهرداری
1397/9/24 مهلت دار
11:10 ق.ظ
واگذاری مدیریت اجرایی بازار هفتگی واقع در زمین
1397/9/24 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
واگذاری مغازه ها واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری
1397/9/24 مهلت دار
1397/09/24
15:54 ب.ظ
واگذاری یک باب غرفه حمل و نقل به مساحت 25 متر مربع
1397/9/24 مهلت دار
14:27 ب.ظ
واگذاری اجاره غرفه ها شهرستان
واگذاری اجاره غرفه ها شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
14:26 ب.ظ
اجاره غرفه فروشگاه هایپر مارکت ایستگاه
اجاره غرفه فروشگاه هایپر مارکت ایستگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
14:23 ب.ظ
فروش دو واحد تجاری به شماره های 21404 و 21406 شهرستان
1397/9/24 مهلت دار
14:22 ب.ظ
اجاره غرفه فروشی غذای سنتی در پارک
اجاره غرفه فروشی غذای سنتی در پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 اعلام نشده
14:20 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب واحد تجاری واقع در به مساحت41 مترمربع
1397/9/24 مهلت دار
14:19 ب.ظ
واگذاری اجاره یک مغازه
واگذاری اجاره یک مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
14:19 ب.ظ
واگذاری محل کیوسک
واگذاری محل کیوسک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
14:17 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب کاروانسرا پلاک ثبتی 3556 بخش سه
1397/9/24 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد زیرزمین تجاری به مساحت 199 متر مربع پلاک ثبتی 3335 فرعی
1397/9/24 مهلت دار
14:16 ب.ظ
واگذاری 8 ردیف کاربری صنعتی - واحد تجاری- کارگاهی - مهدکودک
1397/9/24 اعلام نشده
14:15 ب.ظ
واگذاری محل انتشارات این واحد دانشگاهی
واگذاری محل انتشارات این واحد دانشگاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
14:15 ب.ظ
واگذاری محل تاکسی تلفنی این واحد
واگذاری محل تاکسی تلفنی این واحد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
14:14 ب.ظ
اجاره تعدادی واحدی تجاری در طبقه همکف و پارکینگ
1397/9/24 مهلت دار
14:10 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب دکان به شماره 293 مجزی شده از شماره 140 به مساحت 12 متر مربع
1397/9/24 مهلت دار
14:04 ب.ظ
بهره برداری 7 ردیف غرفه کاربری تنقلات- قصابی- عرقیات و ترشیحات- سبزی مارکت
1397/9/24 مهلت دار
14:04 ب.ظ
واگذاری بهره برداری تعدادی غرف واقع در سطح شهر
1397/9/24 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجاره غرفه تجاری شماره7 تاکسی سرویس ضلع شمالی گلزار
1397/9/24 مهلت دار
14:01 ب.ظ
واگذاری کتابفروشی دانشگاه
واگذاری کتابفروشی دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
واگذاری سایت اینترنت دانشگاه
واگذاری سایت اینترنت دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
واگذاری بخشی از فضای ضلع غربی ساختمان
واگذاری بخشی از فضای ضلع غربی ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار
13:59 ب.ظ
واگذاری یک باب کافی شاپ بوفه یک باب مغازه مرتبط با پردیس
1397/9/24 اعلام نشده