1398/03/02
15:59 ب.ظ
فروش پلاک مسکونی 49 فرعی از 7309 اصلی بخش 4 در
فروش پلاک مسکونی 49 فرعی از 7309 اصلی بخش 4 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 20622 فرعی 20618
1398/3/2 مهلت دار
15:59 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان به مساحت عرصه 200 متر مربع شهر
1398/3/2 مهلت دار
15:59 ب.ظ
1باب خانه پلاک 7 فرعی از 4765 اصلی بخش 2
1باب خانه پلاک 7 فرعی از 4765 اصلی بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:52 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 8340 فرعی مجزی شده از 1077.15 فرعی از 417 اصلی بخش 3
1398/3/2 مهلت دار
15:52 ب.ظ
6دانگ بلاک مسکونی 567 فرعی از 413 اصلی بخش 3
6دانگ بلاک مسکونی 567 فرعی از 413 اصلی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:52 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 18/25 متر مربع شهر
1398/3/2 مهلت دار
15:51 ب.ظ
فروش املاک کاربری اپارتمان مرحله هفتم
فروش املاک کاربری اپارتمان مرحله هفتم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 اعلام نشده
15:50 ب.ظ
فروش املاک در4 ردیف کاربری مسکونی - صنعتی - اداری
1398/3/2 مهلت دار
15:47 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 36/4063 واقع
1398/3/2 مهلت دار
15:44 ب.ظ
فروش ساختمان به مساحت 84/50 مترمربع
فروش ساختمان به مساحت 84/50 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:43 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 32/52 مترمربع
فروش ملک به مساحت 32/52 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:43 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 3623 بخش6 به مساحت 290 مترمربع
فروش ملک پلاک ثبتی 3623 بخش6 به مساحت 290 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:43 ب.ظ
فروش ساختمان اسکلت فلزی به مساحت 116/5 مترمربع
فروش ساختمان اسکلت فلزی به مساحت 116/5 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:42 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه520/46 واقع
1398/3/2 مهلت دار
15:42 ب.ظ
فروش ملک به مساحت328/10 مترمربع
فروش ملک به مساحت328/10 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک به مساحت77/78 مترمربع
فروش ششدانگ ملک به مساحت77/78 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش ششدانگ یک ملک به مساحت122/84 مترمربع پلاک ثبتی7641 واقع
1398/3/2 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پلاک 449 فرعی از 41 اصلی مفروز و مجزی
1398/3/2 مهلت دار
15:40 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 99 فرعی از 8275 اصلی بخش 5 واقع در
1398/3/2 مهلت دار
15:40 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک726 فرعی2052 واقع
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک726 فرعی2052 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:39 ب.ظ
واگذاری یک واحد اپارتمان مسکونی دوخوابه طبقه سوم جنوبی
1398/3/2 مهلت دار
15:39 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت166/21 مترمربع
1398/3/2 مهلت دار
15:38 ب.ظ
فروش یک باب خانه پلاک ثبتی 3 از126 فرعی1240
فروش یک باب خانه پلاک ثبتی 3 از126 فرعی1240... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
15:34 ب.ظ
فروش پلاک 98/360/852 مساحت 966 مترمربع و 98/360/851 مساحت 1386 مترمربع در
1398/3/2 مهلت دار
10:25 ق.ظ
فروش 3 واحد اپارتمان در
فروش 3 واحد اپارتمان در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
10:25 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان به شماره پلاک 4302 فرعی از 7 اصلی بخش 22 ناحیه 55 واقع
1398/3/2 مهلت دار
10:25 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 425 پلاک 1017 فرعی از 12 اصلی بخش 32 ناحیه 55
1398/3/2 مهلت دار
10:22 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 178 فرعی از 4796 اصلی بخش ثبت
1398/3/2 مهلت دار
10:22 ق.ظ
فروش تعداد 2 باب مغازه و یک واحد مسکونی واقع
فروش تعداد 2 باب مغازه و یک واحد مسکونی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی 337 فرعی از 100 صالی واقع در شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 1360 متر مربع شهرستان
فروش ملک به مساحت 1360 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/2 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 16276 فرعی از 1 فرعی 6556 اصلی بخش
1398/3/2 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 16589 فرعی از 1488 اصلی شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 759 فرعی از 6327 اصلی مفروز ومجزی شده از 5 بخش 8
1398/3/1 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 679 اصلی بخش 1
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 679 اصلی بخش 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:18 ق.ظ
منزل مسکونی پلاک 44 فرعی از 39 اصلی و 3دانگ سرقفلی 1 واحد تجاری پلاک 9 فرعی از 39 اصلی
1398/3/1 مهلت دار
10:18 ق.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت 76 متر مربع استان
فروش ملک مسکونی به مساحت 76 متر مربع استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پاک ثبتی 79 فرعی از 8 اصلی شهرستان
1398/3/2 مهلت دار
10:17 ق.ظ
پلاک 908 فرعی از 123 اصلی مجزی از 626 اصلی در
پلاک 908 فرعی از 123 اصلی مجزی از 626 اصلی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 165 فرعی از 123 اصلی استان
1398/3/1 مهلت دار
10:16 ق.ظ
10:13 ق.ظ
فروش پلاک 9483 فرعی از 2787 اصلی بخش 3
فروش پلاک 9483 فرعی از 2787 اصلی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:12 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 9 فرعی از 4103 اصلی بخش 2
فروش ملک پلاک ثبتی 9 فرعی از 4103 اصلی بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:12 ق.ظ
فروش ششدانگ یک منزل مسکونی به مساحت465 متررمربع
1398/3/1 مهلت دار
10:11 ق.ظ
اجاره 1 واحد ساختمان در
اجاره 1 واحد ساختمان در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:10 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 61 فرعی از 2841 اصلی بخش
فروش ملک پلاک ثبتی 61 فرعی از 2841 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:10 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی 15300 فرعی از 2787 اصلی بخش 3
فروش ملک پلاک ثبتی 15300 فرعی از 2787 اصلی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:10 ق.ظ
1باب منزل مسکونی پلاک 45 فرعی از 538 اصلی بخش
1باب منزل مسکونی پلاک 45 فرعی از 538 اصلی بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار
10:09 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت68/5 مترمربع
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت68/5 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/1 مهلت دار