1397/12/01
13:24 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک یک فرعی از 1358/1 شهرستان
فروش ششدانگ ملک پلاک یک فرعی از 1358/1 شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
13:22 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به مساحت 202/5 مترمربع
1397/12/1 مهلت دار
13:22 ب.ظ
فروش ششدانگ پلاک شماره 1654 فرعی از 3222 اصلی به مساحت 273/3 متر مرببع شهر
1397/12/1 مهلت دار
13:18 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپاراتمان مسکونی به شماره 10872 فرعی از 154 اصلی مفروز و مجزی
1397/12/1 مهلت دار
13:17 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از اماکن شهرداری
واگذاری اجاره تعدادی از اماکن شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
13:17 ب.ظ
فروش عرصه دو پلاک مسکونی واقع در منطقه
فروش عرصه دو پلاک مسکونی واقع در منطقه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
13:17 ب.ظ
فروش اموال تملیکی و مازاد بانک
فروش اموال تملیکی و مازاد بانک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
فروش یک باب منزل شماره ثبتی 12 فرعی 2227
فروش یک باب منزل شماره ثبتی 12 فرعی 2227... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
13:16 ب.ظ
فروش ملک یک باب خانه به شماره ثبتی 161 فرعی 229 ب
فروش ملک یک باب خانه به شماره ثبتی 161 فرعی 229 ب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
13:15 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 298/8 مترمربع
1397/12/1 مهلت دار
13:15 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان ویلایی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان ویلایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
13:12 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 2700/406 به مساحت 450 مترمربع
1397/12/1 مهلت دار
13:11 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 91/52 مترمربع
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 91/52 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
13:11 ب.ظ
فروش املاک در13 ردیف کاربری تجاری- صنعتی- اموزشی
1397/12/1 مهلت دار
10:30 ق.ظ
فروش املاک مشروحه در 26 ردیف با کاربری مسکونی شهر
1397/12/1 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
6دانگ 1 باب خانه 249 مترمربع پلاک 16911 فرعی از 15596 فرعی از 1 اصلی بخش 14
1397/12/1 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 14874/808 به مساحت عرصه 274 متر مربع بخش 5 ثبتی
1397/12/1 مهلت دار
10:29 ق.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 5544-1 بخش دو شهر
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 5544-1 بخش دو شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:28 ق.ظ
فروش دستگاه اپارتمان به مساحت 134/56 مترمربع
فروش دستگاه اپارتمان به مساحت 134/56 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:27 ق.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان به مساحت 155/95 مترمربع
فروش یک دستگاه اپارتمان به مساحت 155/95 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان مسکونی به مساحت 117/3 متر مربع فرعی از 630 فرعی از 100 اصلی
1397/12/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فروش دو واحد اپارتمانی
فروش دو واحد اپارتمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:17 ق.ظ
واگذاری اپارتمان مسکونی نوساز در بلوار
واگذاری اپارتمان مسکونی نوساز در بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش 7 فقره از املاک واقع در
فروش 7 فقره از املاک واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش یک واحد مسکونی و دو قطعه زمین
فروش یک واحد مسکونی و دو قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:07 ق.ظ
فروش 12 ردیف ملک در
فروش 12 ردیف ملک در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:06 ق.ظ
فروش اقلام و لوازم ساختمانی اموال و دارائی ثابت ماشین الات
1397/12/1 مهلت دار
10:04 ق.ظ
فروش تعداد58 رقبه از املاک تملیکی و مازاد
فروش تعداد58 رقبه از املاک تملیکی و مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:02 ق.ظ
فروش یک واحد منزل مسکونی واقع در
فروش یک واحد منزل مسکونی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
09:57 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:55 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:55 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:55 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:55 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:55 ق.ظ
فروش تعداد 410 ملک در سطح کشور و 11 ملک در سطح استان
1397/11/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 8793 فرعی از 9 اصلی بخش
1397/11/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 13/713 به مساحت عرصه 274 متر مربع
1397/11/30 مهلت دار
09:53 ق.ظ
فروش عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 3102/78 متر مربع پلاک ثبتی 18/567 اصلی در 2 طبقه
1397/11/30 مهلت دار
09:52 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک 25 فرعی از 60 اصلی به مساحت 4257 متر مربع
1397/11/30 مهلت دار
09:52 ق.ظ
فروش ششدانگ پلاک 583 فرعی از 21 فرعی از 60 اصلی به مساحت 449/55 و اعیان 150 متر مربع
1397/11/30 مهلت دار