1397/09/25
17:57 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 4001 اصلی بخش دو یک به مساحت 322/9 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
16:42 ب.ظ
فروش ملک مسکونی در دو ردیف با کاربری مسکونی
فروش ملک مسکونی در دو ردیف با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 اعلام نشده
16:42 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه مسکونی به میزان 500 سهم مشاع عرصه به مساحت 221005 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
16:41 ب.ظ
فروش ملک مسکونی به مساحت 242 مترمربع ورودی شهرک
1397/9/25 مهلت دار
16:34 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به متراژ 68/58 متر مربع
1397/9/25 اعلام نشده
16:33 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی فرعی مجزی شده یک ثبت
1397/9/25 مهلت دار
16:27 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی تحت پلاک ثبتی 356 اصلی 1 فرعی بخش 7
1397/9/25 مهلت دار
16:27 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 2783 مجزی شده از 2و3 از 645 بخش 8
1397/9/25 مهلت دار
16:27 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 316 متر مربع
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 316 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
16:26 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 11 فرعی از 1088 اصلی
1397/9/25 مهلت دار
16:26 ب.ظ
فروش یک واحد اپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 9876 فرعی از 3 به مساحت 117/33 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
16:23 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی پلاک ثبتی به شماره 31/108به مساحت
1397/9/25 مهلت دار
16:22 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان مسکونی اعیان 78/89 متر مربع
1397/9/25 اعلام نشده
16:22 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 53 فرعی از 29 اصلی
1397/9/25 مهلت دار
16:22 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک 148 فرعی از 21 اصلی واقع در
1397/9/25 مهلت دار
16:22 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 7450 متر مربع شهرستان
فروش ملک به مساحت 7450 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
16:21 ب.ظ
فروش ملک مسکونی 88994 فرعی از یک صالی بخش 8 عرصه 800 متر
1397/9/25 مهلت دار
16:21 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی پلاک ثبتی 12878 فرعی از 1 اصلی بخش 8 شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
16:21 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه پلاک ثبتی 19 فرعی از سه هزار و هشتاد و
1397/9/25 مهلت دار
16:20 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 200/312 عرصه و اعیان 917/38 متر مربع شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
16:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی 49/1803 و 49/1804 مجموعه دو پلاک
1397/9/25 مهلت دار
16:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 1801 فرعی از 49 اصلی به مساحت 353/30 متر
1397/9/25 مهلت دار
16:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی 609 فرعی از 50 اصلی
1397/9/25 مهلت دار
16:19 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 1126 فرعی از 11 اصلی بخش 10
1397/9/25 مهلت دار
16:17 ب.ظ
فروش ملک به شماره پلاک ثبتی 2347 اصلی بخش یک
فروش ملک به شماره پلاک ثبتی 2347 اصلی بخش یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
16:17 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی پلاک ثبتی 4543/177 بخش 2
1397/9/25 مهلت دار
15:57 ب.ظ
واگذاری تعدادی از املاک با کاربری مسکونی
واگذاری تعدادی از املاک با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
15:53 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت 75/91 متر مربع قطعه 16 تفکیکی
1397/9/25 مهلت دار
12:44 ب.ظ
فروش املاک مسکونی - اداری در 9 ردیف شهر
فروش املاک مسکونی - اداری در 9 ردیف شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
12:43 ب.ظ
فروش یک باب منزل اپارتمان ششدانکگ عرصه و اعیان پلاک 944 فرعی از 175 اصلی بخش
1397/9/25 مهلت دار
12:43 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 253/1377 فرعی از باقیمانده 80 اصلی بخش 9
1397/9/25 مهلت دار
12:43 ب.ظ
فروش 6دانگ ملک فاقد پلاک ثبتی در - عرصه 65 و اعیان 120 مترمربع
1397/9/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 819 فرعی از 151 اصلی به مساحت 259/83 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی 4326 فرعی از 230 اصلی بخش 9
1397/9/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 982 فرعی از 75 اصلی بخش 11
1397/9/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک ثبتی 7028 فرعی از اصلی بخش 9
1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی پلاک ثبتی 4015 فرعی از 3 فرعی از 80 اصلی
1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 12507 فرعی از 626 فرعی از 175 اصلی
1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک پلاک ثبتی 1803 فرعی مفروز شده از 615 فرعی از 8 اصلی
1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
فروش یک ابا اپارتمان به مساحت 76/37 متر مربع شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
12:40 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب اپارتمان پلاک ثبتی 25807 فرعی از 176 اصلی مفروز و
1397/9/25 مهلت دار
12:39 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک به مساحت 140 متر مربع و با زیربنای حدود 263 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
12:39 ب.ظ
فروش ملک مسکونی پلاک ثبتی 32747 فرعی از 4 اصلی بخش 9
1397/9/25 مهلت دار
12:39 ب.ظ
فروش ملک مسکونی عرصه 300 متر مربع پلاک ثبتی 11 اصلی بخش 9
1397/9/25 مهلت دار
12:39 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان پلاک ثبتی 174/133/620/1009 اصلی به مساحت 92/19 متر مربع بخش
1397/9/25 مهلت دار
12:35 ب.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی واقع در شهر
فروش یک باب منزل مسکونی واقع در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
12:35 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی به مساحت عرصه 118/54 متر مربع و اعیان 85 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
12:34 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک 22179 واقع در روستای
1397/9/25 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فروش ششدانگ واحد مسکونی مساحت 264 مترمربع پلاک ثبتی 1171
1397/9/25 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فروش پلاک 93 فرعی از 101 اصلی بخش یک اربعه - اعیان 190 مترمربع
1397/9/25 مهلت دار