1397/08/26
16:06 ب.ظ
فروش سوله سرایداری و باغ به ابعاد تقریبی 59*85 به مساحت 5007 مترمربع
1397/8/26 مهلت دار
16:00 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ مشاعی 5/7 هکتار واقع
فروش یک قطعه باغ مشاعی 5/7 هکتار واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
فروش اموال شامل : یک قطعه باغ انگو به مساحت 2241 متر مربع - یک قطعه باغ مخروبه به
1397/8/26 مهلت دار
10:14 ق.ظ
فروش باغ کیوی به مساحت تقریبی 2000 متر مربع
فروش باغ کیوی به مساحت تقریبی 2000 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 مهلت دار
09:23 ق.ظ
1397/08/24
14:46 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین باغی به مساحت 1100 متر به همراه اب واقع در شهرستان درگز
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
19:12 ب.ظ
واگذاری باغاهای بیلدر و چاه خاصه بصورت مساقات
1397/8/23 مهلت دار
14:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به شماره پلاک ثبتی 79 فرعی از 34 اصلی بخش 10
1397/8/23 مهلت دار
13:36 ب.ظ
فروش ششدانگ دو قطعه باغچه به متراژ212 مترمربع
فروش ششدانگ دو قطعه باغچه به متراژ212 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/23 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش 2 ردیف زمین باغات پلاک های 174/129/1166و1147 در
فروش 2 ردیف زمین باغات پلاک های 174/129/1166و1147 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
10:36 ق.ظ
زمین باغات پلاک 7/3361 عرصه 2084/37 مترمربع در
زمین باغات پلاک 7/3361 عرصه 2084/37 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
فروش باغ زراعی پلاک 2876/227 و 226 عرصه 6888/4 اعیان 52/12 مترمربع در
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/22
17:47 ب.ظ
فروش باغ مرکبات به مساحت 1 هکتار واقع در روستای
1397/8/22 مهلت دار
17:45 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ مرکبات مساحت 4هزار مربع واقع
فروش یک قطعه باغ مرکبات مساحت 4هزار مربع واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 مهلت دار
12:45 ب.ظ
فروش یک هکتار باغسیب به انضمام سه ساعت اب از چاه عمیق
1397/8/22 مهلت دار
12:00 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ به مساحت 2962 متر مربع واقع در شهرستان
1397/8/22 مهلت دار
11:38 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 209 فرعی 68
فروش ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 209 فرعی 68... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 مهلت دار
09:41 ق.ظ
اجاره باغ سیب دانشگاه علامه
اجاره باغ سیب دانشگاه علامه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/21
19:59 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ زیتون به مساحت تقریبی 960 متر مربع
1397/8/21 مهلت دار
19:56 ب.ظ
فروش قطعه باغ بادام پشت باربری پلاک 78 مزرعه به مساحت 2000 متر مربع واقع
1397/8/21 مهلت دار
19:55 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به میزان 27 سهم سه دانگ به مساحت 7580/29 متر مربع تحت
1397/8/21 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه باغ 31547 مترمربع و 2 دستگاه پرورش مرغ و انبار دان و ...
1397/8/21 مهلت دار
1397/08/20
19:53 ب.ظ
فروش حدود 1300 متر باغ
فروش حدود 1300 متر باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 مهلت دار
19:53 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باغ پلاک 139 فرعی 56 حدود 4000 متر مربع
1397/8/20 مهلت دار
09:31 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 31547 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 31547 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
18:03 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1120 متر مربع فرعی از یک اصلی واقع در
1397/8/19 مهلت دار
17:37 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باغ میمی به مساحت 227/90 متر مربعه پلاک 10 فرعی از 4 اصلی
1397/8/19 مهلت دار
17:27 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ با مساحت 978/8 متر مربع باقیمانده177 اصلی واقع در
1397/8/19 مهلت دار
1397/08/15
08:45 ق.ظ
فروش 200 متر زمین باغ میوه در روستای کیلومتر 3 روستا بصورت قولنامه ای
1397/8/15 مهلت دار
08:45 ق.ظ
فروش باغات با کاربری باغداری به شماره 12 فرعی از 10 اصلی بخش 12 واقع در شهرستان
1397/8/15 مهلت دار
1397/08/14
12:25 ب.ظ
باغ انار قدیمی 1587 مترمربع در
باغ انار قدیمی 1587 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 مهلت دار
12:04 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ میوه به مساحت حدود 1200 مترمربع
1397/8/14 مهلت دار
1397/08/13
15:15 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ انگور 29 ساقه به مساحت 4500 متر مربع واقع در شهرستان
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:52 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری باغ مرکبات و انار به مساحت 1933 متر مربع
1397/8/12 مهلت دار
1397/08/10
13:20 ب.ظ
فروش 5 قطعه زمین باغ چای و مرکبات و شالیزاری و درختان کیوی در
1397/8/10 مهلت دار
1397/08/09
09:41 ق.ظ
اجاره باغ سیب دانشکاه
اجاره باغ سیب دانشکاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
16:24 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ ابی زری مشاعی مساحت 9298 متر مربع بخش
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
6 دانگ 1 قطعه باغ 3817/75 مترمربع پلاک 498 فرعی از سنگ 92 اصلی در قریه
1397/8/7 مهلت دار
08:23 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زیتونستان به مساحت 528 متر مربع به شماره پلاک 652 مفروز از
1397/8/6 مهلت دار
08:13 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1200 متر مربع به شماره پلاک 3137فرعی از پلاک 50 اصلی
1397/8/6 مهلت دار
08:11 ق.ظ
فروش مقدار نیم ساعت اب و نیم هکتار باغ پسته از چاه موتور
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:36 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ مرکبات پلاک ثبتی 219 فرعی 6 اصلی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:26 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ مرکبات حدود 7 هکتار وداقع در شهرستان
1397/8/5 مهلت دار
12:56 ب.ظ
فروش ششدانگ یک درب باغ پلاک ثبتی 137/984
فروش ششدانگ یک درب باغ پلاک ثبتی 137/984... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:13 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به شماره 1002 بخش یک
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به شماره 1002 بخش یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/3 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ میوه به مساحت 3000 متر مربع پلاک 6 بخش 9
1397/8/3 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
40 من باغ انگور در اراضی چاه موتور داف برقی مشهور به چاه
1397/8/3 مهلت دار
09:45 ق.ظ
فروش ملک مسکونی در 23 ردیف با کاربری اداری - مسکونی - صنعتی - تجاری - باغ
1397/8/2 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
1 قطعه باغ انگور در مساحت 709 مترمربع
1 قطعه باغ انگور در مساحت 709 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 مهلت دار
1397/08/02
14:33 ب.ظ
فروش مقدار چهارده سهم مشاع از 96 سهم دو قطعه باغ به مساحت 8000 متر مربع پلاک 5 اصلی
1397/8/2 مهلت دار