1397/11/01
16:19 ب.ظ
فروش ملک به فرم یک باغ سیب به مساحت 2400 متر مربع شهرستان
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
15:38 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ مشتعمل بر یک باب ساختمان مسکونی دارای 200 اصله نهال
1397/10/30 مهلت دار
15:28 ب.ظ
فروش یک قطعه باغچه به مساحت 1660 مترمربع پلاک ثبتی 122 فرعی 343
1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
11:04 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ مشتعمل به شماره 365به مساحت 150 متر مربع بخش 11
1397/10/29 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش پلاک 1199 فرعی از 480 و 180 از 27 اصلی -- باغ انگوری 890 مترمربع
1397/10/29 مهلت دار
10:25 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین باغ 3135 مترمربع در
فروش 1 قطعه زمین باغ 3135 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/28 مهلت دار
09:27 ق.ظ
فروش 1واحد سالن متروکه مرغداری و باغ مرکبات و 1 حلقه چاه اب در
1397/10/28 اعلام نشده
1397/10/28
10:22 ق.ظ
اجاره ششدانگ یک قطعه باغ
اجاره ششدانگ یک قطعه باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
13:18 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین 250 مترمربع فاقد سند رسمی - باغ مرکبات - در
1397/10/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
اجاره باغ کیوی به مساحت تقریبی 2000 متر مربع واقع در
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
13:39 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ انگوری به مساحت 1320 متر پلاک 91 اصلی بخش 9
1397/10/25 مهلت دار
09:36 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ پلاک 927 فرعی از 7 اصلی شهرستان
1397/10/25 مهلت دار
09:29 ق.ظ
فروش یک درب باغ پلاک ثبتی 391 اصلی به شماره فرعی 2867 شهرستان
1397/10/25 مهلت دار
09:21 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغچه متروکه به مساحت 202/71 مترمربع
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/24
20:36 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ چای و مرکبات واقع در پشت
فروش یک قطعه باغ چای و مرکبات واقع در پشت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/24 مهلت دار
20:21 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ دارای 70 اصله نهال الو و انگور و 70 اصله نهال پسته و عناب سه ساله
1397/10/24 مهلت دار
20:21 ب.ظ
فروش دو قطعه باغ پسته به مساحت یک هکتار
فروش دو قطعه باغ پسته به مساحت یک هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
15:55 ب.ظ
واگذاری املاک در در 10 ردیف شامل:
واگذاری املاک در در 10 ردیف شامل:... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 اعلام نشده
15:46 ب.ظ
فروش تعدادی 34 قطعه باغ ویلاشهر
فروش تعدادی 34 قطعه باغ ویلاشهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
فروش املاک باغ به مساحت 200 مترمربع
فروش املاک باغ به مساحت 200 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 مهلت دار
1397/10/22
09:49 ق.ظ
فروش یک واحد باغ ویلا به مساحت 220 متر مربع پلاک ثبتی 7 فرعی از 2 اصلی بخش 6
1397/10/22 مهلت دار
09:48 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 281 فرعی یک به مساحت 16654/75 مترمربع
1397/10/22 مهلت دار
09:14 ق.ظ
فروش 10 من باغ انگوری واقع در
فروش 10 من باغ انگوری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 مهلت دار
1397/10/20
11:18 ق.ظ
فروش تعدادی 34 قطعه باغ ویلاشهر
فروش تعدادی 34 قطعه باغ ویلاشهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/20 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
واگذای به اجاره ششدانگ غارسی و مارکی یک قطعه مشهور تحت پلاک ثبتی 1162 بخش 4
1397/10/19 مهلت دار
08:26 ق.ظ
واگذاری به اجاره ششدانگ غارسی و مالکی یک قطعه باغ مشهور تحت پلاک ثبتی 270/7 بخش
1397/10/19 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ با زمین در پلاک 32 اصلی به مساحت 1420 متر مربع بخش 7
1397/10/19 مهلت دار
1397/10/19
15:50 ب.ظ
فروش پلاک 439 فرعی از 7 اصلی بخش 1- 1 قطعه باغ 90 اصله درخت انار 1296 متررمبع
1397/10/19 مهلت دار
10:28 ق.ظ
فروش ششدانگ باغ مشجر پلاک 2 فرعی از 872 اصلی بخش 21
1397/10/18 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ پسته به مساحت 2300 متر مربع با تعداد 150 درخت
1397/10/18 مهلت دار
10:13 ق.ظ
فروش 30 من محلی زمین زراعی در بخش
فروش 30 من محلی زمین زراعی در بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 مهلت دار
10:12 ق.ظ
فروش 8 من محلی باغ پسته در روستای
فروش 8 من محلی باغ پسته در روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 مهلت دار
1397/10/17
21:35 ب.ظ
اجاره باغ مرکبات دانشگاه
اجاره باغ مرکبات دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/17 اعلام نشده
18:57 ب.ظ
فروش قطعه زمین به صورت باغ مرکبات با حدود 120 درخت سیاه ریشه با
1397/10/17 اعلام نشده
14:27 ب.ظ
6دانگ باغ منزل پلاک ثبتی 4486 فرعی از 1 اصلی بخش 1 مساحت 2691 مترمربع
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ چای به مساحت 5883 متر مربع شهرستان
1397/10/17 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ به مساحت مفید 479981 متر مربع شهر
1397/10/16 مهلت دار
1397/10/15
13:40 ب.ظ
فروش 1 قطعه باغ انگوری 2200 مترمربع در
فروش 1 قطعه باغ انگوری 2200 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/15 مهلت دار
13:17 ب.ظ
فروش ششدانگ یک درب باغ محصور مشجر تحت پلاک ثبتی 309 فرعی از 9989 بخش 15
1397/10/15 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
فروش املاک و اراضی مجتمع تفریحی باغ ویلا و رستوران
1397/10/15 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 4804 که 3000 متر مربع
1397/10/15 مهلت دار
1397/10/13
17:53 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه باغ پلاک ثبتی 16182 فرعی از 1 اصلی بخش 1 مساحت 4924 مترمربع در
1397/10/13 مهلت دار
17:13 ب.ظ
11:50 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغچه پلاک 1961مجزی شده از شماره 1962از شماره اصلی بخش یک ثبت
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
19:07 ب.ظ
فروش املاک در 8 ردیف محدوده شهری
فروش املاک در 8 ردیف محدوده شهری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/12 اعلام نشده
13:19 ب.ظ
فروش باغ مشجر پسته ای به مساحت 200 متر مربع شهرستان
1397/10/12 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ پسته به مساحت 4850 متر مربع شهرستان
1397/10/12 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ شماره 5190 به مساحت 2000 متر مربع بخش یک
1397/10/12 مهلت دار