1398/02/04
14:39 ب.ظ
فروش ملک مسکونی تجاری زراعی به متراژ92/37 متر
فروش ملک مسکونی تجاری زراعی به متراژ92/37 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 مهلت دار
14:32 ب.ظ
فروش مقدار 20 سهم مشاع از 180 سهم از 6900 سهم از کل اراضی ابی و دیمی پلاک یک فرعی از 8 اصلی
1398/2/4 مهلت دار
14:09 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی دیم به مساحت1/8869 مترمربع
1398/2/4 مهلت دار
1398/02/03
14:09 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین شالیزاری نکاشت به مساحت حدود 1000 متر مربع شهرستان
1398/2/3 مهلت دار
13:25 ب.ظ
اجاره مجتمع 50 هکتاری کشاورزی
اجاره مجتمع 50 هکتاری کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/3 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
فروش مقدار17 قطعه زمین کشاورزی
فروش مقدار17 قطعه زمین کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/3 مهلت دار
10:48 ق.ظ
واگذاری مدیریت اجرایی طرح حنگل های دست کاشت
واگذاری مدیریت اجرایی طرح حنگل های دست کاشت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/3 مهلت دار
09:55 ق.ظ
فروش ششدانگ زمین زراعی دیم به مساخت 248200 مترمربع
1398/2/3 مهلت دار
1398/02/02
17:29 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی پلاک 54 فرعی از 87 اصلی به مساحت 27890متر مربع شهرستان
1398/2/2 مهلت دار
17:29 ب.ظ
فروش ملک اراضی زراعی ابی به مساحت41610 مترمربع
فروش ملک اراضی زراعی ابی به مساحت41610 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/2 مهلت دار
16:25 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به بذر17500 متررمربع
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به بذر17500 متررمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/2 مهلت دار
16:24 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/2 مهلت دار
16:23 ب.ظ
فروش یک قطعه شالیزاری به مساحت4725 مترمربع
فروش یک قطعه شالیزاری به مساحت4725 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/2 مهلت دار
11:11 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2400/80 متر مربع پلاک ثبتی 2200 فرعی از
1398/2/2 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش قطعه دوم زمین شالیزار به مساحت تقریبی 14109 متر مربع شهرستان
1398/2/1 اعلام نشده
1398/01/31
14:55 ب.ظ
فروش یک ملک مزروعی به شماره پلاک 7079/25 به مساحت 322848 متر مربع شهرستان
1398/1/31 مهلت دار
10:43 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک2235 فرعی42 به مساحت150 من
1398/1/31 مهلت دار
10:42 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی399 به مقدار822 مترمربع
1398/1/31 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش ملک به مساحت7445 مترمربع کاربری زراعی
فروش ملک به مساحت7445 مترمربع کاربری زراعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/31 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش زمین مزروعی به مساحت 22648 متر مربع واقع در
1398/1/31 مهلت دار
10:34 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت5030 مترمربع
1398/1/31 مهلت دار
10:34 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 1732 متر مربع شهرستان
1398/1/31 مهلت دار
10:34 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین باغ چای 3000 مترمربع در
فروش 1 قطعه زمین باغ چای 3000 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/31 مهلت دار
10:31 ق.ظ
فروش 2 قطعه شالیزاری و خشکی 1600 و 200 مترمربع در
فروش 2 قطعه شالیزاری و خشکی 1600 و 200 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/31 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش حدود 1246 هکتار علف
فروش حدود 1246 هکتار علف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/31 مهلت دار
10:09 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی شهرستان
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/31 مهلت دار
10:09 ق.ظ
فروش زمین 1.5 هکتاری زمینی ابی 1.5 هکتاری زمین دیم
1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
10:43 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین کشاورزی ابی 21370 متررمربع در
فروش 1 قطعه زمین کشاورزی ابی 21370 متررمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک کاربری کشاورزی 446 هکتار پلاک92فرعی29 واقع
1398/1/29 مهلت دار
10:41 ق.ظ
فروش چند قطعه زمین با کاربری کشاورزی شهرستان
فروش چند قطعه زمین با کاربری کشاورزی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
13:44 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت66497 مترمربع
1398/1/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
اجاره زمین جهت کاشت صیفی جات 40 هکتار
اجاره زمین جهت کاشت صیفی جات 40 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/28 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6000 متر مربع شهرستان
1398/1/28 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مزروعی به مساحت حدود 852 متر مربع شهرستان
1398/1/28 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی پلاک یک فرعی 84 به مساحت20 هکتار
1398/1/28 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فروش سه قطعه زمین مزروعی با مساحت 25000 متر مربع شهرستان
1398/1/28 مهلت دار
09:40 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی پلاک ثبتی114 فرعی33 به مساحت8391/35 مترمربع
1398/1/28 مهلت دار
09:00 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی
فروش یک قطعه زمین کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
08:59 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 10450 متر مربع بخش 3 شهرستان
1398/1/28 مهلت دار
08:56 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی پلاک 4016 فرعی مجزی شده از 139 اصلی بخش
1398/1/27 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت34360 متر
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت34360 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
08:40 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین دیم به مساحت11500 مترمربع
فروش یک قطعه زمین دیم به مساحت11500 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/27
11:01 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت9000 متر
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت9000 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش سه قطعه زمین زراعی به متراژ35300 مترمربع
فروش سه قطعه زمین زراعی به متراژ35300 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
10:49 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت9785 مترمربع
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت9785 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
10:49 ق.ظ
فروش زمین 7786 مترمربع فاقد سند دو کشت درسال در جنوبشرقی روستای
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
19:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت20000 مترمربع
1398/1/26 مهلت دار
18:52 ب.ظ
فروش زمین کشاورزی شالیزاری بشماره 161 فرعی8
فروش زمین کشاورزی شالیزاری بشماره 161 فرعی8... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/26 مهلت دار