1397/09/01
10:45 ق.ظ
فروش 9 ردیف ملک شامل: زمین مزروعی دیم و نیمه ابی و زمین مسکونی و خانه مسکونی در شهرستان
1397/9/1 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فروش 29 ردیف ملک در استان با کاربری های مسکونی و زمین مزروعی و گاوداری
1397/8/30 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
فروش 31 ردیف ملک با کاربری های: مسکونی و زمین مزروعی در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
فروش 26ردیف ملک در استان با کاربری مسکونی و زمین مزروعی
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/30
11:27 ق.ظ
فروش زمین شالیزاری به مساحت 163886 مترمربع
فروش زمین شالیزاری به مساحت 163886 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/30 مهلت دار
11:26 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی و باغی محصور شده با سیم به مساحت حدود 3660 متر مربع
1397/8/30 مهلت دار
11:25 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 307/38 متر مربع واقع در شهرستان
1397/8/30 مهلت دار
11:15 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی با کاربری زراعی دیم به متراژ 3000 متر مربع واقع
1397/8/30 مهلت دار
11:10 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین مزروعی در جاده مساحت 30387 مترمربع پلاک ثبتی 256 فرعی از 320 اصلی بخش 2
1397/8/30 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش 14 ردیف ملک در استان با کاربری های: زمین طلق و مزروعی و ساختمان تجاری و مسکونی و...
1397/8/30 اعلام نشده
10:48 ق.ظ
فروش 6دانگ زمین باغی با 7 پلاک ثبتی مجزا به مساحت 136915 مترمربع در
1397/8/30 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین دیم معروف به مساحت 125730 متررمبع
1397/8/30 مهلت دار
09:18 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت دو هکتار
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت دو هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/29 مهلت دار
1397/08/29
11:31 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه اول تفکیکی به مساحت دویست هزار متر مربع
1397/8/29 مهلت دار
11:23 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین خشکی 3147 مترمربع در شهرستان
6دانگ 1 قطعه زمین خشکی 3147 مترمربع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/29 مهلت دار
11:23 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 3000 متر مربع واقع در
1397/8/29 مهلت دار
11:22 ق.ظ
فروش زمین کشاورزی به مساحت 24 متر مربع واقع درشهرستان
1397/8/29 مهلت دار
11:19 ق.ظ
فروش ملک دو هزار مترمربع زمین زراعی 6 اصله درخت
1397/8/29 مهلت دار
10:53 ق.ظ
فروش 2ردیف ملک با کاربری های زمین باغ کشاورزی در و ساختمان تجاری مسکونی در
1397/8/28 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
فروش 8 ردیف اپارتمان مسکونی و 1 قطعه زمین زراعی در
1397/8/28 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
فروش 8 ردیف اپارتمان مسکونی و 1 قطعه زمین زراعی در
1397/8/28 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
فروش زمین و مستحدثات مزروعی و ساختمان مسکونی و محل کارخانه صنعتی در
1397/8/28 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
فروش 6 ردیف ساختمان مسکونی و 2 ردیف زمین زراعی در استان
1397/8/28 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
فروش 8 ردیف اپارتمان مسکونی و 2 ردیف زمین صنعتی و کشاورزی در استان
1397/8/28 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی 536 فرعی 17
1397/8/28 مهلت دار
08:45 ق.ظ
فروش 6 دانگ ملک زراعی به مساحت 2600 مترمربع پلاک ثبتی 4731/35 واقع
1397/8/28 مهلت دار
08:43 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4230 سعهم مشاع از 5100 سهم عرصه دارای
1397/8/28 مهلت دار
08:42 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی 825 فرعی از دو اصلی بخش ده
1397/8/28 مهلت دار
1397/08/28
15:59 ب.ظ
1 قطعه زمین کشاورزی در روستای 14937 مترمربع
1 قطعه زمین کشاورزی در روستای 14937 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/28 مهلت دار
14:01 ب.ظ
1 قطعه زمین بایر 980 مترمربع فاقد سند مالکیت در
1 قطعه زمین بایر 980 مترمربع فاقد سند مالکیت در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/27 مهلت دار
1397/08/27
11:34 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی 8500 متر مربع واقع در
1397/8/27 مهلت دار
10:52 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
15:54 ب.ظ
اجاره 55 هکتار از اراضی بدون اب و با اب به مدت یکسال
1397/8/26 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
اجاره زمین های کشاورزی به مساحت 15 هکتار واقع در مجاورت خوابگاه
1397/8/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به سماحت 3130/6 متر مربع واقع در شهرستان
1397/8/26 مهلت دار
12:24 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 5458 متر مربع واقع در
1397/8/26 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فروش یک زمین با کاربری کشاورزی به مساحت 1000 متر مربع
1397/8/26 مهلت دار
09:23 ق.ظ
فروش زمین کشاورزی به متراژ تقریبی6986 مترمربع
فروش زمین کشاورزی به متراژ تقریبی6986 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3694 متر مربع
1397/8/26 مهلت دار
08:55 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمین مزروعی به مساحت 34685 بخش 3
1397/8/24 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 40000 متر مربع دارای پلاک ثبتی 47 فرعی از 69 اصلی
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/24
15:07 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 1005 متر مربع تحت پلاک 258 فرعی
1397/8/24 مهلت دار
15:07 ب.ظ
فروش زمین زراعی دیم به مساحت 34/500 هکتار واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
14:50 ب.ظ
فروش ششدانگ مزرعه سفید سنگ پلاک 289 صالی واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
11:13 ق.ظ
فروش زمین کشاورز به متراژ6986
فروش زمین کشاورز به متراژ6986... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:24 ب.ظ
اجاره اراضی کشاورزی به مساحت 120 هکتار واقع در شهرستان
1397/8/23 اعلام نشده
19:05 ب.ظ
فروش زمین کشاورزی به متراژ 6986 متر مربع واقع در ورودی
1397/8/23 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزوعی به مساحت 2880 مترمربع
1397/8/23 مهلت دار
15:00 ب.ظ
فروش زمین کشاورزی 6986 مترمربع درورودی
فروش زمین کشاورزی 6986 مترمربع درورودی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/23 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
زمین کشاورزی 674 مترمربع پلاک 376/67 در
زمین کشاورزی 674 مترمربع پلاک 376/67 در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده