1397/11/01
20:42 ب.ظ
20:40 ب.ظ
حدد 50 هکتار از زمین های زراعی جهت کشت صیفی جات به صورت ابیاری تحت فشار
1397/11/1 مهلت دار
20:02 ب.ظ
فروش تعداد یکصد کنده مو 20 تا 25 ساله بارور عرصه از قرار متری 10 هزار تومان شهرستان
1397/11/1 مهلت دار
17:02 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 5330 مترمربع
1397/11/1 مهلت دار
16:43 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی ابی به مساحت 21370/11 مترمربع
1397/11/1 مهلت دار
16:26 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی ابی به مساحت 21370/11 مترر مربع
1397/11/1 مهلت دار
16:26 ب.ظ
فروش 15 قطعه ملک مسکونی و تجاری و زمین کشاورزی در
1397/11/1 مهلت دار
16:17 ب.ظ
فروش قطعات باغ و اراضی کشاورزی ابی و دیم در روستای
1397/11/1 مهلت دار
11:02 ق.ظ
واگذاری اجاره زمین 44 هکتار از اراضی بدون اب و با اب به مدت
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
16:35 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 39848 متر مربع واقع در
1397/10/30 مهلت دار
15:41 ب.ظ
فروش 6دانگ 1 قطعه زمین مزروعی 1500 مترمربع در روستای
1397/10/30 مهلت دار
15:36 ب.ظ
واگذاری اجاره مجتمع 50هکتاری کشاورزی
واگذاری اجاره مجتمع 50هکتاری کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/29
10:47 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 1848 مترمربع
1397/10/29 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 2800 متر مربع واقع در
1397/10/29 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 5140 متر مربع شهرستان
1397/10/29 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی 2 فرعی از 233 اصلی بخش
1397/10/29 مهلت دار
09:28 ق.ظ
فروش 1قطعه زمین کشاورزی در
فروش 1قطعه زمین کشاورزی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/28 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
فروش 1قطعه زمین مزروعی در
فروش 1قطعه زمین مزروعی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/28 اعلام نشده
1397/10/26
19:54 ب.ظ
واگذاری زمین زراعی به مساحت 15 هکتار
واگذاری زمین زراعی به مساحت 15 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 مهلت دار
15:04 ب.ظ
فروش تعداد شش قطعه زمین مزروعی و تعداد یک واحد ساختمان پلاک ثبتی 128 اصلی از بخش2
1397/10/26 مهلت دار
14:05 ب.ظ
فروش ششدانگ زمینی به مساحت 10610 متر مربع با کاربری کشاورزی واقع در منطقه
1397/10/26 مهلت دار
14:02 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی 10/69 به مساحت کل 265 مترمربع
1397/10/26 مهلت دار
13:59 ب.ظ
فروش 3 قطعه زمین زراعی دیمدر پلاک 53 اصلی بخش 12
فروش 3 قطعه زمین زراعی دیمدر پلاک 53 اصلی بخش 12... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 مهلت دار
13:28 ب.ظ
فروش املاک در 14 ردیف شامل زمین کشاورزی و قطعات مسکونی
1397/10/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین شالیزاری در روستای 1400 مترمربع
1397/10/26 مهلت دار
13:13 ب.ظ
فروش ششدانگ زمینی به مساحت 10610 متر مربع با کاربری کشاورزی واقع در
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
13:44 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 15106 مترمربع
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 15106 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 مهلت دار
13:40 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 479/26 مترمربع
1397/10/25 مهلت دار
13:40 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساجت10/000 مترمربع
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساجت10/000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 مهلت دار
13:38 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت40650 مترمربع
1397/10/25 مهلت دار
11:14 ق.ظ
فروش قطعه زمین کشاورزی به مساحت 1500 مترمربع
فروش قطعه زمین کشاورزی به مساحت 1500 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 مهلت دار
09:31 ق.ظ
فروش ملک زراعی با کاربری باغ به مساحت 1762 متر مربع و با اعیان 35 متر مربع دارای 35 اصله
1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
20:39 ب.ظ
فروش سند مشاعی زراعی به شماره 134787 از پلاک ثبتی 42 اصلی
1397/10/24 مهلت دار
20:34 ب.ظ
فروش مقدار 9426 متر مربع زمین ابی به ارزش هر متر 55000 ریال شهرستان
1397/10/24 مهلت دار
20:16 ب.ظ
واگذاری اجاره زمین 44 هکتار از اراضی بدون اب و با اب به
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
15:45 ب.ظ
واگذاری 1 پلاک زمین دولتی کابری پایانه صادرات محصولات کشاورزی در
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
حدود 50 هکتار از زمین های زراعی جهت کشت صیفی جات
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مزروعی واقع در شهرستان
1397/10/23 مهلت دار
08:29 ق.ظ
واگذاری تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری پایانه صادرات محصولات کشاورزی
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
فروش زمین شالیزاری به مقدار 200 متر مربع
فروش زمین شالیزاری به مقدار 200 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 مهلت دار
08:17 ق.ظ
واگذاری تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری پایانه صادرات محصولات کشاورزی واقع در
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:51 ب.ظ
بهره برداری از فاز2 زیتون کاری
بهره برداری از فاز2 زیتون کاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
فروش یک باب واحد تجاری و 3 قطعه زمین مازاد
فروش یک باب واحد تجاری و 3 قطعه زمین مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتعمل به مساحت 40650 متر مربع پلاک 106 فرعی از 25 اصلی
1397/10/22 مهلت دار
11:40 ق.ظ
فروش ملک در : الف) قطعات شالیزاری 14040 و 1520 مترمربع
1397/10/22 مهلت دار
11:30 ق.ظ
واگذاری 20 هکتار زمین زراعی در مزرعه
واگذاری 20 هکتار زمین زراعی در مزرعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 اعلام نشده
09:50 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین زراعی ابی زار به شماره باقیمانده 1 فرعی از 6دانگ
1397/10/22 مهلت دار
09:02 ق.ظ
فروش انواع زمین های مزروعی و مسکونی
فروش انواع زمین های مزروعی و مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 مهلت دار
08:44 ق.ظ
فروش 6 قطعه زمین مزروعی در
فروش 6 قطعه زمین مزروعی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/21 مهلت دار