1397/12/01
10:28 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی 17829 فرعی از 170 اصلی مفروز و مجزی شده از 290 فرعی
1397/12/1 مهلت دار
10:28 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 321/309 متر مربع پلاک 115 فرعی از 1254 اصلی
1397/12/1 مهلت دار
10:27 ق.ظ
فروش قطعه زمینی به مساحت 136 مترمربع
فروش قطعه زمینی به مساحت 136 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
10:23 ق.ظ
فروش زمین در 5 ردیف شهر
فروش زمین در 5 ردیف شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین تجاری به مساحت 226/86 متر مربع شهرداری
1397/12/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش4 قطعه زمین از تفکیکی
فروش4 قطعه زمین از تفکیکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین مسکونی واقع در شهر
فروش دو قطعه زمین مسکونی واقع در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:20 ق.ظ
واگذاری دو قطعه زمین
واگذاری دو قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین مسکونی پلاک ثبتی 1603 فرعی 118
فروش یک قطعه زمین مسکونی پلاک ثبتی 1603 فرعی 118... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:08 ق.ظ
یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1000 مترمربع
یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 1000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 اعلام نشده
10:05 ق.ظ
فروش زمینی به مساحت 5000/05 متر مربع واقع در
فروش زمینی به مساحت 5000/05 متر مربع واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
فروش4 قطعه زمین مسکونی
فروش4 قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:03 ق.ظ
فروش زمین کارگاهی شهرداری
فروش زمین کارگاهی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:03 ق.ظ
فروش6 قطعه زمین واقع در خیابان
فروش6 قطعه زمین واقع در خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:02 ق.ظ
فروش تعداد6 پلاک زمین در فاز2 منطقه کارگاهی امیرکبیر
1397/12/1 مهلت دار
10:02 ق.ظ
واگذاری یک قطعه زمین جنب دریاچه پارک
واگذاری یک قطعه زمین جنب دریاچه پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:01 ق.ظ
فروش اراضی مسکونی
فروش اراضی مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
10:00 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان
فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 537 متر مربع فرعی از 184 اصلی بخش 29
1397/11/30 مهلت دار
09:53 ق.ظ
فروش تعدادی قطعه زمین شهرستان
فروش تعدادی قطعه زمین شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
09:53 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین به مساحت جمعا سه هکتار پلاک ثبتی شماره 24 فرعی از 4 اصلی بخش 6 ثبتی
1397/11/30 مهلت دار
09:47 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 20/116 واقع در
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 20/116 واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
09:44 ق.ظ
اجاره زمین جهت بهره برداری تلویزیون
اجاره زمین جهت بهره برداری تلویزیون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
فروش 4 قطعه زمین در
فروش 4 قطعه زمین در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/30
14:45 ب.ظ
واگذاری 2 قطعه زمین تجاری خدماتی در شهرستان
واگذاری 2 قطعه زمین تجاری خدماتی در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
14:31 ب.ظ
فروش 6 قطعه زمین شهرداری در
فروش 6 قطعه زمین شهرداری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین از کل ششدانگ پلاک 33/147 اصلی بخش 14 حوزه ثبتی
1397/11/30 مهلت دار
13:31 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین مسکونی 300 مترمربع در
فروش 1 قطعه زمین مسکونی 300 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
13:31 ب.ظ
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربری مسکونی شهرداری
1397/11/30 اعلام نشده
13:31 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری به مساحت 60 متر مربع شهرستان
1397/11/30 مهلت دار
13:30 ب.ظ
فروش سه قطعه زمین شهرداری
فروش سه قطعه زمین شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
13:28 ب.ظ
فروش 16 قطعه زمین تجاری و مسکونی شهرداری
فروش 16 قطعه زمین تجاری و مسکونی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
13:25 ب.ظ
فروش املاک در سه ردیف زمین مسکونی - یک باب واحد تجاری - دو واحد اپارتمان
1397/11/30 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 2845/36 پلاک فرعی 679 اصلی609
1397/11/30 مهلت دار
13:24 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 2678/61 پلاک فرعی 679 اصلی 609 با کاربری
1397/11/30 مهلت دار
13:24 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین به صورت اجاره سه ساله واقع در
1397/11/30 مهلت دار
13:23 ب.ظ
اجاره سه ساله یک قطعه زمین واقع
اجاره سه ساله یک قطعه زمین واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
13:23 ب.ظ
واگذاری دو قطعه زمین واقع در شهرستان
واگذاری دو قطعه زمین واقع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
13:16 ب.ظ
واگذاری 128 متر مربع زمین واقع در
واگذاری 128 متر مربع زمین واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فروش تعداد شش قطعه زمین کاربری صنعتی با حمل و نقل واقع در
1397/11/30 مهلت دار
10:23 ق.ظ
فروش قطعه زمین شهرک سعد اباد دانشگاه
فروش قطعه زمین شهرک سعد اباد دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
10:20 ق.ظ
فروش زمین با سند ششدانگ تک برگی در 19 ردیف شهرستان
1397/11/29 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش زمین مساحت 11/17 مترمربع
فروش زمین مساحت 11/17 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش 12 ردیف ملک زمین مسکونی و اپارتمان اداری
فروش 12 ردیف ملک زمین مسکونی و اپارتمان اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش 11 قطعه زمین مسکونی واقع در فاز 4 مجموعه مسکن مهر و همچنین 5
1397/11/30 مهلت دار
10:14 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 128 متر مربع واقع در
فروش یک قطعه زمین به مساحت 128 متر مربع واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 مهلت دار
10:14 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین خام به مساحت 20000 متر مربع واقع در
1397/11/29 مهلت دار
10:13 ق.ظ
فروش زمین به مساحت 676/39 متر مربع شهرستان
فروش زمین به مساحت 676/39 متر مربع شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/29
16:01 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 340/96 متر مربع پلاک ثبتی 238 فرعی از 103 اصلی
1397/11/29 مهلت دار