1398/02/31
12:33 ب.ظ
اجاره زمین جهت جانمای دو عدد کانکس
اجاره زمین جهت جانمای دو عدد کانکس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
12:27 ب.ظ
واگذاری دو قطعه زمین واقع در خیابان
واگذاری دو قطعه زمین واقع در خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
12:24 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین
واگذاری یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 6779
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 6779... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
12:10 ب.ظ
فروش 1 قطعه زمین در پلاک 2952 فرعی از 417 اصلی 6095 مترمربع
1398/2/31 مهلت دار
12:00 ب.ظ
یک قطعه زمین به شماره 406 از اراضی پلاک 4323 اصلی بخش 2 شهر
1398/2/31 مهلت دار
12:00 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین شهرستان
فروش یک قطعه زمین شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
11:59 ق.ظ
فروشض یک قطعه زمین به مساحت 1779 مترمربع
فروشض یک قطعه زمین به مساحت 1779 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
فروش یک زمین به مساحت 15000 مترمربع
فروش یک زمین به مساحت 15000 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:06 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت22 هزار مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت22 هزار مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 7000 متر مربع پلاک ثبتی 566 فرعی از اصلی
1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت700 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت700 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت156 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت156 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:57 ب.ظ
فروش املاک در 8 ردیف اپارتمان -زمین شهر
فروش املاک در 8 ردیف اپارتمان -زمین شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:48 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مسکونی
فروش یک قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:46 ب.ظ
فروش 6 ردیف ملک و زمین در
فروش 6 ردیف ملک و زمین در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:38 ب.ظ
فروش سه قطعه زمین شهرستان
فروش سه قطعه زمین شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:38 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1269 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1269 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:38 ب.ظ
فروش زمین پلاک ثبتی 133 فرعی از 195 اصلی بخش 3
فروش زمین پلاک ثبتی 133 فرعی از 195 اصلی بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 10900فرعی 472 به
فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 10900فرعی 472 به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:16 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شهرستان
فروش ششدانگ یک قطعه زمین شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش12 قطعه زمین مسکونی پلاک ثبتی 13331 واقع
فروش12 قطعه زمین مسکونی پلاک ثبتی 13331 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:13 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 189/70 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 189/70 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:12 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین کاربری خدماتی بهداشتی درمانی
1398/2/30 اعلام نشده
14:11 ب.ظ
اجاره 1 باب مغازه 1 دهنه دکه مطبوعاتی و تفکیک زباله در شهر
1398/2/30 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت150 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت150 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی 34فرعی8 به مساحت8200 مترمربع
1398/2/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 8200 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 8200 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:10 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت495 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت495 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش زمین مسکونی به مساحت200 مترمربع
فروش زمین مسکونی به مساحت200 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت7118 مترمربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت7118 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:06 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین 240 مترمربع در
فروش 1 قطعه زمین 240 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:06 ق.ظ
فروش زمین به مساحت 3500 مترمربع واقع
فروش زمین به مساحت 3500 مترمربع واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:04 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت4931 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت4931 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:04 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین + 1 باب خانه عرصه 1126 اعیان مسکونی 144 مترمربع پلاک 122 فرعی از 42 اصلی بخش 18
1398/2/30 مهلت دار
11:02 ق.ظ
فروش 9 قطعه زمین فاقد سند مالکیت در شماره های 86-76-74-21-18-17-11-15-85
1398/2/30 مهلت دار
11:01 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت85 مترمرب
فروش یک قطعه زمین به مساحت85 مترمرب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:00 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 380 متر مربع پلاک ثبتی 91 فرعی از 6 اصلی شهرستان
1398/2/30 مهلت دار
10:47 ق.ظ
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک 149951 به آدرس آباده جنت آباد خیابان جنب کوچه هفتم
1398/2/30 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی پلتک ثبتی 1070/37 به مساحت تقریبی 85 متر مربع شهرستان
1398/2/30 مهلت دار
10:45 ق.ظ
واگذاری تعدادی قطعه زمین و مغازه شهرستان
واگذاری تعدادی قطعه زمین و مغازه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:42 ق.ظ
واگذاری اجاره ششدانگ سه باب مغازه پلاک های 4570 و 4574 واقع
1398/2/30 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
فروش تعداد 9 قطعه پلاک زمین با کاربری کارگاهی واقع در
1398/2/30 مهلت دار
10:22 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین 90 مترمربع قطعه 405 تفکیکی پلاک 138/9244 مفروز از 122 فرعی بخش 12
1398/2/30 مهلت دار
10:21 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک 19 صالی بخش 20 کوماسی
فروش یک قطعه زمین پلاک 19 صالی بخش 20 کوماسی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:17 ق.ظ
فروش زمین 250 مترمربع در
فروش زمین 250 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش چهار قطعه زمین
فروش چهار قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:13 ق.ظ
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت حدودا 6600 متر مربع واقع در
1398/2/30 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1950 متر مربع شهرستان
1398/2/30 مهلت دار