1397/09/26
11:25 ق.ظ
واگذاری سه قطعه زمین واقع در پارک معلم - منطقه صنعتی
1397/9/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
فروش 1 قطعه زمین ملکی سازمان در 93 مترمربع پلاک 49/13613/14827
1397/9/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1762/22 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1762/22 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین با کاربری گردشگری - کارگاه
فروش دو قطعه زمین با کاربری گردشگری - کارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:22 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین ملک به مساحت 157 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
11:20 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 514 متر مربع فرعی از دو اصلی بخش
1397/9/25 مهلت دار
11:19 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 187 متر مربع پلاک شماره 2219 فرعی
1397/9/25 مهلت دار
11:18 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 300 متر مربع
1397/9/25 مهلت دار
11:18 ق.ظ
فروش دو قطعه زمین به شماره پلاک های ثبتی 2326/642/9583 اصلی بخش
1397/9/25 مهلت دار
11:16 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر واقع در
فروش یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:13 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین سازمان اتوبوسرانی واقع در
فروش یک قطعه زمین سازمان اتوبوسرانی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:11 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 15087 متر مربع قطعه 23 تفکیکی به شماره 445 فرعی
1397/9/25 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش زمین صنعتی به مساحت 8 هکتار به ازای هر متر مربع 103/667 تومان شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
11:08 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 217/87 متر مربع کاربری
1397/9/25 مهلت دار
11:07 ق.ظ
فروش قطعه زمین در 6 ردیف شهرداری
فروش قطعه زمین در 6 ردیف شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/25
17:57 ب.ظ
فروش 4 قطعه زمین شهرداری
فروش 4 قطعه زمین شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
17:57 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 269/45 متر مربع پلاک شماره 191 فرعی از 1342 اصلی
1397/9/25 مهلت دار
17:57 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 309/32 مترمربع پلاک شماره 12/2754 بخش
1397/9/25 مهلت دار
17:55 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین دیم پلاک 38 اصلی بخش هشت
1397/9/25 مهلت دار
16:41 ب.ظ
فروش حدود2000 متر مربع از اراضی شهری واقع در شهر
1397/9/25 اعلام نشده
16:33 ب.ظ
فروش 12 قطعه زمین مسکونی پلاک ثبتی 12331 فرعی مفروز و مجزی شده از 1821 فرعی
1397/9/25 اعلام نشده
16:29 ب.ظ
فروش دو قطعه زمین به شماره پلاک های ثبتی 2226/642/9582 اصلی بخش دو
1397/9/25 مهلت دار
16:28 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 1292 مفروز و مجزی شده از فرعی 242 قطعه 9
1397/9/25 مهلت دار
16:26 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 205/54 متر مربع تحت پلاک ثبتی 2 فرعی از 2675 اصلی
1397/9/25 مهلت دار
16:23 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 1321 صالی بخش 10 به مساحت
1397/9/25 مهلت دار
16:21 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 318 متر مربع
1397/9/25 اعلام نشده
16:20 ب.ظ
فروش دو قطعه زمین واقع در خیابان کلانتری با کاربری مسکونی شهرداری
1397/9/25 مهلت دار
16:20 ب.ظ
فروش 2 قطعه زمین شهرداری
فروش 2 قطعه زمین شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 اعلام نشده
16:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک 2182/22 به مساحت 377/72 متر مربع شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
16:16 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 430 متر مربع شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
16:16 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 7365/50 متر مربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 7365/50 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
15:58 ب.ظ
واگذاری قطعه زمین مورد نظر با کاربری مصوب شهرستان
1397/9/25 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 متر مربع به شماره قطعه 138 تفکیکی
1397/9/25 مهلت دار
12:48 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 607/76 متر مربع پلاک ثبتی 208/128 مفروز
1397/9/25 مهلت دار
12:48 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 160/60 متر مربع شهرستان
1397/9/25 مهلت دار
12:44 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت
1397/9/25 مهلت دار
12:42 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین ابعاد قطعه مورد نظر 50*102 متر با کاربری مزروعی بخش 11
1397/9/25 مهلت دار
12:35 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به متراژ2500 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به متراژ2500 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:44 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی 11/10241 به متراژ 2820 مترمربع
1397/9/25 مهلت دار
11:44 ق.ظ
فروش شدشانگ یک قطعه زمین مسکونی روستای قلعه
فروش شدشانگ یک قطعه زمین مسکونی روستای قلعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:43 ق.ظ
واگذاری3 قطعه زمین با کاربری مسکونی از املاک
واگذاری3 قطعه زمین با کاربری مسکونی از املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:43 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
11:42 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین ساختمانی پلاک 12484فرعی از 46 فرعی بخش 5 ثبت
1397/9/25 مهلت دار
11:41 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 75/55 متر مربع از مجموعه تفکیکی
1397/9/25 مهلت دار
11:29 ق.ظ
فروش زمین مازاد بر خیابان به مساحت 20 متر مربع
فروش زمین مازاد بر خیابان به مساحت 20 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 126 متر مربع پلاک 342 فرعی
1397/9/24 مهلت دار
11:15 ق.ظ
فروش 6 دانگ 1 قطعه زمین با بنای احداثی 275 مترمربع پلاک 56 فرعی از 3886 اصلی بخش 7
1397/9/24 مهلت دار
11:13 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین در شهر
فروش یک قطعه زمین در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/24 مهلت دار