1398/02/31
12:08 ب.ظ
فروش 38 ردیف ملک مسکونی دامداری تجاری مرغداری و زمین و .. در استان
1398/2/31 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
فروش یک واحد اسطبل به مساحت150 مترمربع
فروش یک واحد اسطبل به مساحت150 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:12 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری 500راسی گاو شیری به مساحت52400 متررمبع
1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
15:25 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین دامداری به مساحت 4891/3 مترمربع
1398/2/29 مهلت دار
11:39 ق.ظ
فروش املاک در41 ردیف کاربری مرغداری- دامداری- مسکونی- گاوداری
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/24
15:08 ب.ظ
اجاره قطعه 2 مجتمع گوساله پرواری در اراضی پ 127 به مساحت 640 مترمربع
1398/2/24 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
فروش 1 باب گاوداری 3526 مترمربع در
فروش 1 باب گاوداری 3526 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/23 مهلت دار
09:29 ق.ظ
6دانگ 1 واحد گاوداری پلاک 349 فرعی تفکیک ومجزی پلاک باقیمانده 3 فرعی از 105 اصلی بخش 5
1398/2/23 مهلت دار
1398/02/23
10:35 ق.ظ
فروش املاک در41 ردیف کاربری مسکونی - زراعی-دامداری- مرغداری
1398/2/23 مهلت دار
1398/02/22
18:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب گاو داری به مساحت 36/3929 مترمربع
1398/2/22 مهلت دار
15:55 ب.ظ
فروش املاک در50 ردیف کاربری مسکونی - مرغداری- مزروعی- گاوداری
1398/2/22 مهلت دار
12:01 ب.ظ
فروش یک باب گاو داری به مساحت 3526/08 مترمربع
فروش یک باب گاو داری به مساحت 3526/08 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/21
14:33 ب.ظ
فروش املاک در13 ردیف شامل مسکونی - تولیدی- صنعتی - گاوداری
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
15:21 ب.ظ
6دانگ 1 باب دامداری 37588 مترمربع پلاک 784 فرعی از 48 اصلی مفروز مجزی از 751 فرعی در
1398/2/19 مهلت دار
1398/02/18
10:38 ق.ظ
فروش املاک مازاد بانک کشاورزی
فروش املاک مازاد بانک کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
12:03 ب.ظ
فروش یک باب دامداری به مساحت 1686 مترمربع
فروش یک باب دامداری به مساحت 1686 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 مهلت دار
1398/02/15
13:58 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری به مساحت 1500 متر مربع
فروش یک واحد دامداری به مساحت 1500 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/12
09:52 ق.ظ
فروش ششدانگ کامل عرصه و اعیان یک واحد دامداری 500 اسی گاو شیری در زمینی
1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:49 ق.ظ
فروش 11 ردیف ملک مسکونی صنعتی گاوداری در استان
1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/09
14:27 ب.ظ
فروش املاک در17 ردیف کاربری مسکونی - دامداری- تجاری
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/05
14:26 ب.ظ
فروش 11 ردیف ملک مسکونی صنعتی گاوداری در استان
1398/2/5 اعلام نشده
1398/01/26
17:56 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب دامداری به پلاک3547 فرعی119 واقع
1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
09:02 ق.ظ
فروش یک باب دامداری به شماره پلاک 621 فرعی از 270 اصلی شهر
1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:10 ب.ظ
فروش 1 واحد دامداری و زمین اطراف در روستای 315 مترمربع
1398/1/24 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
فروش یک باب تاسیسات دامداری پلاک189 فرعی145
فروش یک باب تاسیسات دامداری پلاک189 فرعی145... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:02 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری پلاک ثبتی 26 فرعی از 25 اصلی بخش 5
1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:48 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری تحت پلاک 180 فرعی از 5 اصلی بخش 6
1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/28
13:23 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از سایت دامداری و اراضی تحت اختیار
1397/12/28 اعلام نشده
1397/12/26
12:58 ب.ظ
واگذاری راه اندازی رستوران سیار و ساماندهی
واگذاری راه اندازی رستوران سیار و ساماندهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:58 ب.ظ
6دانگ ملک با انبارری و ساختمان دامداری 363 متررمبع پلاک فرعی 555 از 118 اصلی مفروز مجزی از 1 بخش
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/18
11:16 ق.ظ
فروش 50 ردیف ملک مسکونی دامداری باغی زراعی و .. در استان
1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/15
16:25 ب.ظ
فروش 39 فقره املاک مازاد بانک با کاربری دامداری مسکونی گاوداری و تجاری و ..
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
10:51 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب دامداری با پلاک 17 فرعی از 65 به مساحت 9461 شهرستان
1397/12/12 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
فروش 21 ردیف ملک مسکونی و تجاری و صنعتی و گاوداری در استان
1397/12/11 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
فروش 15 ردیف ملک مسکونی و تجاری و مرغداری کشاورزی و زراعی دامداری در استان
1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/11
08:45 ق.ظ
فروش 33 ردیف ملک مسکونی تجاری دامداری مرغداری و .. در استان
1397/12/9 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
فروش املاک کاربری مسکونی - دامداری- تجاری
فروش املاک کاربری مسکونی - دامداری- تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:38 ب.ظ
فروش 15 ردیف ملک مسکونی و تجاری و دامداری و تولیدی در استان
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:36 ب.ظ
فروش املاک در5 ردیف کاربری مسکونی- گاوداری
فروش املاک در5 ردیف کاربری مسکونی- گاوداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/5 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 2375/60 متر مربع پلاک ثبتی 149/359 بخش
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/29
09:39 ق.ظ
اجاره ساختمان گله دانی واقع
اجاره ساختمان گله دانی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/25
16:36 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان گاوداری پلاک 5 فرعی از 143 بخش 40
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:56 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاو داری به مساخت 4694/41 مترمربع
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/16
08:07 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب تاسیسات دامداری به شماره پلاک 92 فرعی از 43 اصلی بخش 5
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:27 ب.ظ
فروش پلاک2781 باقیمانده 36/703 اصلی 6دانگ باب دامداری در
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:39 ق.ظ
6دانگ پلاک 8 فرعی از 9 اصلی بخش 2 -- 10194 مترمربع
6دانگ پلاک 8 فرعی از 9 اصلی بخش 2 -- 10194 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
10:02 ق.ظ
فروش یک واحد دامداری به مساحت 315 مترمربع
فروش یک واحد دامداری به مساحت 315 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 22 هزار مترمربع
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/17
18:49 ب.ظ
فروش یک باب دامداری با زیربنای 295 متر مربع واقع در شهرستان
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:15 ق.ظ
فروش 3 قطعه زمین و محل دامداری و کارخانه شیر و 12 ردیف ساختمان مسکونی در
1397/10/15 اعلام نشده