1397/09/22
12:33 ب.ظ
فروش شدشانگ یک باب ساختمان دامداری عرصه ای به مساحت 519/87 متر مربع
1397/9/22 مهلت دار
12:27 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین و یک واحد گاوداری به مساحت 5000 متر مربع پلاک
1397/9/22 مهلت دار
12:15 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان دامداری با عرصه به مساحت 519/87 متر مربع
1397/9/22 مهلت دار
08:53 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 500 متر مربع پلاک های ثبتی
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/17
13:26 ب.ظ
فروش پلاک 8 فرعی از 9 اصلی بخش 2 بصورت واحد دامداری و باغ احداثی
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
13:55 ب.ظ
فروش یک باب دامداری به مساحت 1650 متر مربع شهرستان
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:22 ق.ظ
فروش گاوداری به مساحت 2000 مترمربع واقع در شهرستان
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:31 ق.ظ
فروش ششدانگ یکباب دامداری پلاک 3547 فرعی 119 به مساحت200 مترمربع
1397/9/7 مهلت دار
1397/09/01
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
10:05 ق.ظ
فروش 29 ردیف ملک در استان با کاربری های مسکونی و زمین مزروعی و گاوداری
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
11:19 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد دامداری واقع در بخش
فروش ششدانگ یک واحد دامداری واقع در بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/29 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش 2 ردیف محل گاوداری در روستاهای
فروش 2 ردیف محل گاوداری در روستاهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/28
16:10 ب.ظ
فروش 7 ردیف املاک مازاد بانک با کاربری دامداری و کارخانه و زمین و تجاری و اپارتمان
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
14:55 ب.ظ
فروش دامداری به مساحت کل 280 مترمربع
فروش دامداری به مساحت کل 280 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 5000 مترمربع
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/19
17:28 ب.ظ
فروش املاک در40 ردیف کابری مسکونی
فروش املاک در40 ردیف کابری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:18 ب.ظ
واگذاری تعداد 4 قطعه از قطعات یکصد راسی مجتمع دامداری
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/14
12:09 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب دامداری
فروش ششدانگ یک باب دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:55 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد دامداری به پلاک 626 فرعی از 125 از 116 اصلی ملی  بخش 21
1397/8/13 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
فروش املاک مشروحه با کاربری مسکونی - تجاری - زراعی گاوداری - دامداری واقع در
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:39 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاو داری به مساحت 4563/17 مترمربع
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
واگذاری تعداد 4 قطعه از قطعات یکصد راسی
واگذاری تعداد 4 قطعه از قطعات یکصد راسی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
1 واحد گاوداری مساحت زمین کشاورزی 6050 و اعیان 9360 مترمربع پلاک 36/8 در
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:31 ب.ظ
اجاره یک واحد گاوداری واقع
اجاره یک واحد گاوداری واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:32 ق.ظ
واگذاری املاک با کاربری گاوداری - مرغداری واقع در
1397/8/6 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه با کاربری مرغداری - مسکونی - گاوداری - صنعتی - زراعی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:05 ق.ظ
فروش ششدانگ املاک در 43 ردیف با کاربری صنعتی - گاوداری - مسکونی - زمین واقع در
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:08 ق.ظ
1 واحد گاوداری عرصه 1100 و اعیان 750 مترمربع و 1 دستگاه شیردوش و موتوربرق
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاو داری شیری به مساحت 1469/1 متر مربع پلاک 2 فرعی از 46 اصلی واقع در
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:30 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری
فروش یک واحد دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/21
11:48 ق.ظ
1 واحد دامداری بره پروری در به ظرفیت 1000 راس - 720 مترمربع
1397/7/21 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
فروش 15 فقره از املاک مازاد با کاربری مسکونی دامداری کشاورزی در استان
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:38 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری واقع در اراضی
فروش یک واحد دامداری واقع در اراضی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
11:30 ق.ظ
فروش شدانگ یک واحد گاوداری به مساحت زمین کشاورزی 6050 متر مربع به
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/14
10:37 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد دامداری واقع در
فروش ششدانگ یک واحد دامداری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:40 ب.ظ
واکذاری تعداد هفت قطعه از قطعات یکصد راسی
واکذاری تعداد هفت قطعه از قطعات یکصد راسی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/9 اعلام نشده
1397/07/07
19:17 ب.ظ
فروش ملک دامداری
فروش ملک دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب دامداری تحت پلاک ثبتی 203
فروش ششدانگ یک باب دامداری تحت پلاک ثبتی 203... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:36 ب.ظ
فروش یکباب گاوداری
فروش یکباب گاوداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:05 ب.ظ
فروش یکباب دامداری به مساحت 420 مترمربع
فروش یکباب دامداری به مساحت 420 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:18 ق.ظ
فروش 82 ملک
فروش 82 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:38 ق.ظ
فروش ششدانگ یکباب دامداری به مساخت 16 هزار و900 مترمربع
1397/6/25 اعلام نشده
1397/06/25
11:08 ق.ظ
فروش یک واحد گاوداری به مساحت 5000 متر مربع
فروش یک واحد گاوداری به مساحت 5000 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:39 ب.ظ
فروش 1 اصطبل دامداری در روستای
فروش 1 اصطبل دامداری در روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/21
16:03 ب.ظ
فروش تعداد دو باب سالن دامداری
فروش تعداد دو باب سالن دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:05 ب.ظ
اصلاحیه -فروش املاک در 16 ردیف کاربری گاوداری
اصلاحیه -فروش املاک در 16 ردیف کاربری گاوداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/20 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری واقع در
فروش یک واحد دامداری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:28 ب.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه در 16 ردیف با کاربری مسکونی - دامداری -
1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/18
09:28 ق.ظ
فروش املاک در 14 ردیف کاربری مسکونی - تولیدی
فروش املاک در 14 ردیف کاربری مسکونی - تولیدی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/17 تاریخ گذشته