1397/11/29
09:39 ق.ظ
اجاره ساختمان گله دانی واقع
اجاره ساختمان گله دانی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/25
16:36 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان گاوداری پلاک 5 فرعی از 143 بخش 40
1397/11/25 مهلت دار
1397/11/23
14:56 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاو داری به مساخت 4694/41 مترمربع
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/16
08:07 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب تاسیسات دامداری به شماره پلاک 92 فرعی از 43 اصلی بخش 5
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:27 ب.ظ
فروش پلاک2781 باقیمانده 36/703 اصلی 6دانگ باب دامداری در
1397/11/14 مهلت دار
1397/11/09
10:39 ق.ظ
6دانگ پلاک 8 فرعی از 9 اصلی بخش 2 -- 10194 مترمربع
6دانگ پلاک 8 فرعی از 9 اصلی بخش 2 -- 10194 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
10:02 ق.ظ
فروش یک واحد دامداری به مساحت 315 مترمربع
فروش یک واحد دامداری به مساحت 315 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 22 هزار مترمربع
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/17
18:49 ب.ظ
فروش یک باب دامداری با زیربنای 295 متر مربع واقع در شهرستان
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:15 ق.ظ
فروش 3 قطعه زمین و محل دامداری و کارخانه شیر و 12 ردیف ساختمان مسکونی در
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/15
09:37 ق.ظ
فروش املاک مازاد بانک استان در 16 ردیف با کاربری های گاوداری و تولیدی و مسکونی و تجاری
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:15 ب.ظ
فروش ملک در 13 ردیف کاربری دامداری
فروش ملک در 13 ردیف کاربری دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:57 ب.ظ
فروش گاوداری - 6دانگ پلاک 35 فرعی از 158 اصلی بخش 4 + اصطبل و ساختمان اداری و چاه عمیق و..
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/03
18:12 ب.ظ
فروش 1 واحد گاوداری پرواربندی گوساله 100 راسی در روستای در زمینی به مساحت 4250 متررمبع
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:20 ق.ظ
فروش 3ردیف ملک مسکونی و تجاری و گاوداری در
فروش 3ردیف ملک مسکونی و تجاری و گاوداری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/30 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:33 ب.ظ
فروش شدشانگ یک باب ساختمان دامداری عرصه ای به مساحت 519/87 متر مربع
1397/9/22 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین و یک واحد گاوداری به مساحت 5000 متر مربع پلاک
1397/9/22 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان دامداری با عرصه به مساحت 519/87 متر مربع
1397/9/22 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 500 متر مربع پلاک های ثبتی
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:26 ب.ظ
فروش پلاک 8 فرعی از 9 اصلی بخش 2 بصورت واحد دامداری و باغ احداثی
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:55 ب.ظ
فروش یک باب دامداری به مساحت 1650 متر مربع شهرستان
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:22 ق.ظ
فروش گاوداری به مساحت 2000 مترمربع واقع در شهرستان
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:31 ق.ظ
فروش ششدانگ یکباب دامداری پلاک 3547 فرعی 119 به مساحت200 مترمربع
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
10:05 ق.ظ
فروش 29 ردیف ملک در استان با کاربری های مسکونی و زمین مزروعی و گاوداری
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
11:19 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد دامداری واقع در بخش
فروش ششدانگ یک واحد دامداری واقع در بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/29 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش 2 ردیف محل گاوداری در روستاهای
فروش 2 ردیف محل گاوداری در روستاهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/28
16:10 ب.ظ
فروش 7 ردیف املاک مازاد بانک با کاربری دامداری و کارخانه و زمین و تجاری و اپارتمان
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
14:55 ب.ظ
فروش دامداری به مساحت کل 280 مترمربع
فروش دامداری به مساحت کل 280 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاوداری به مساحت 5000 مترمربع
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/19
17:28 ب.ظ
فروش املاک در40 ردیف کابری مسکونی
فروش املاک در40 ردیف کابری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 تاریخ گذشته
17:18 ب.ظ
واگذاری تعداد 4 قطعه از قطعات یکصد راسی مجتمع دامداری
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/14
12:09 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب دامداری
فروش ششدانگ یک باب دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:55 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد دامداری به پلاک 626 فرعی از 125 از 116 اصلی ملی  بخش 21
1397/8/13 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
فروش املاک مشروحه با کاربری مسکونی - تجاری - زراعی گاوداری - دامداری واقع در
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:39 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاو داری به مساحت 4563/17 مترمربع
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
واگذاری تعداد 4 قطعه از قطعات یکصد راسی
واگذاری تعداد 4 قطعه از قطعات یکصد راسی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
1 واحد گاوداری مساحت زمین کشاورزی 6050 و اعیان 9360 مترمربع پلاک 36/8 در
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:31 ب.ظ
اجاره یک واحد گاوداری واقع
اجاره یک واحد گاوداری واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:32 ق.ظ
واگذاری املاک با کاربری گاوداری - مرغداری واقع در
1397/8/6 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه با کاربری مرغداری - مسکونی - گاوداری - صنعتی - زراعی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:05 ق.ظ
فروش ششدانگ املاک در 43 ردیف با کاربری صنعتی - گاوداری - مسکونی - زمین واقع در
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:08 ق.ظ
1 واحد گاوداری عرصه 1100 و اعیان 750 مترمربع و 1 دستگاه شیردوش و موتوربرق
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد گاو داری شیری به مساحت 1469/1 متر مربع پلاک 2 فرعی از 46 اصلی واقع در
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:30 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری
فروش یک واحد دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/21
11:48 ق.ظ
1 واحد دامداری بره پروری در به ظرفیت 1000 راس - 720 مترمربع
1397/7/21 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
فروش 15 فقره از املاک مازاد با کاربری مسکونی دامداری کشاورزی در استان
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:38 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری واقع در اراضی
فروش یک واحد دامداری واقع در اراضی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
11:30 ق.ظ
فروش شدانگ یک واحد گاوداری به مساحت زمین کشاورزی 6050 متر مربع به
1397/7/16 تاریخ گذشته