1397/11/27
11:55 ق.ظ
واگذاری واحدهای مرغداری تخمگذار در
واگذاری واحدهای مرغداری تخمگذار در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
واگذاری واحد های مرغداری تخمگذارواقع در پل
واگذاری واحد های مرغداری تخمگذارواقع در پل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/20
12:13 ب.ظ
فروش یک واحد عرصه و اعیان مرغداری تحت پلاک ثبتی 113 اصلی بخش 9
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/18
16:40 ب.ظ
فروش 1باب مرغداری در - عرصه 10000 و اعیان 255 مترمربع
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
10:54 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مرغداری
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مرغداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 مهلت دار
1397/11/09
10:36 ق.ظ
فروش44 ردیف ملک با کاربری مرغداری- تجاری- مسکونی - کارگاه- اراضی کشاورزی
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/04
11:38 ق.ظ
1397/10/19
11:49 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مرغداری پلاک ثبتی قطعه یکصد و شش متر مربع شهر
1397/10/18 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
فروش یک قطعه مرغداری پلاک ثبتی شماره یازده فرعی از 215 اصلی بخش 5 حوزه ثبتی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/12
16:01 ب.ظ
فروش املاک در 62 ردیف کاربری مسکونی - مزروعی - مرغداری
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:13 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب سالن مرغداری و انباری به شماره پلاک 292 مجزی شده از 76الی 79 شهرستان
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/02
18:42 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب تاسیسات مرغداری با محوطه به مساحت 18873 متر مربع به شماره پلاک 99 فرعی
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:41 ب.ظ
شش دانگ یک واحد مرغداری واقع در کیلومتر 10 جاده سقز . پلاک 7 فرعی از 31 اصلی بخش 2 سقز
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/25
16:45 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد مرغداری نیمه اتوماتیک 20/000 قطعه ای به مساحت
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
18:59 ب.ظ
فروش چهار دانگ از یک مرغداری به شماره پلاک ثبتی 68 فرعی
1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
09:26 ق.ظ
فروش یک قطعه مرغداری به مساحت 7597 متر مربع
فروش یک قطعه مرغداری به مساحت 7597 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد مراغداری نیمه اتوماتیک شهرستان
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:06 ب.ظ
فروش 13 ردیف از املاک مازادبر نیاز بانک با کاربری مسکونی و صنعتی و مرغداری و...
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/12
14:32 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مرغداری پلاک ثبتی 80 فرعی از 128 اصلی بخش 21
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:31 ب.ظ
فروش 15 دریف ملک مسکونی و تجاری و مرغداری کشاورزی و زراعی دامداری در استان
1397/9/11 اعلام نشده
13:28 ب.ظ
فروش 13 ردیف ملک در استان با کاربری های مسکونی مزروعی صنعتی و مرغداری
1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
12:27 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب سالن مرغداری و زمین پلاکد ثبتی 45 فرعی از 316 اصلی بخش 2
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
11:29 ق.ظ
3دانگ مرغداری گوشتی در روستای در زمینی 3350 مترمربع اعیان 2300 متررمبع
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:12 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب سالن مرغداری پلاک ثبتی 45 فرعی از 1-316 اصلی به مساحت 42370 متر مربع
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
10:03 ق.ظ
فروش 19 ردیف ملک با کاربری مرغداری و مزرعه و واحد تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/23
19:23 ب.ظ
فروش یک قطعه مرغداری با کلیه تاسیسات و مستحدثات واقع در شهرستان
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:28 ب.ظ
پلاک 483 فرعی از 97 اصلی بخش 9 با کاربری مرغداری - عرصه 8100 و اعیان 694 مترمربع
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:23 ق.ظ
فروش 1 واحد مرغداری و 1 حلقه چاه ثنعتی - ترانس برق و....
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:43 ق.ظ
اجاره 1 واحد مرغداری از رقبات موقوفه
اجاره 1 واحد مرغداری از رقبات موقوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:23 ب.ظ
عرضه 3 ردیف ملک در با کاربری های مرغداری و مسکونی
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:32 ق.ظ
واگذاری املاک با کاربری گاوداری - مرغداری واقع در
1397/8/6 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه با کاربری مرغداری - مسکونی - گاوداری - صنعتی - زراعی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:49 ب.ظ
ملک مرغداری در عرصه 9750 مترمربع
ملک مرغداری در عرصه 9750 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:12 ق.ظ
فروش تعدادی املاک در 12 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - زراعت
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:38 ب.ظ
فروش ملک کاربری مرغداری به مساحت 8100 مترمربع
فروش ملک کاربری مرغداری به مساحت 8100 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:28 ق.ظ
فروش تعدادی از املاک با کاربری زمین - مرغداری
فروش تعدادی از املاک با کاربری زمین - مرغداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:41 ب.ظ
فروش املاک تملیکی با کاربری مرغداری - مسکونی واقع در
1397/7/18 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
فروش یک واحد مرغداری و کلیه تجهیزات و ماشین الات و
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
18:23 ب.ظ
فروش یک واحد مرغداری  به ارتفاع 450 متر با فونداسیون بتون مسلح به
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:43 ب.ظ
واگذاری یک واحد مرغداری گوشتی 5 هزار قطعه ای واقع در کیلومتر
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:18 ق.ظ
فروش یکباب مرغداری پلاک ثبتی68 فرعی به مساحت 68918/50 مترمربع
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:38 ب.ظ
واگذاری یک واحد مرغداری گوشتی
واگذاری یک واحد مرغداری گوشتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/14 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز در 32 ردیف با کاربری مسکونی - ساختمان - مرغداری
1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/07
13:50 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد مرغداری به همراه زمین پلاک ثبتی 4340
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
فروش اراضی مرغداری 12000 متر مربع واقع در
فروش اراضی مرغداری 12000 متر مربع واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:21 ق.ظ
فروش املاک در 50 ردیف با کاربری مسکونی - مرغداری - باغ
1397/6/26 اعلام نشده
1397/06/24
15:44 ب.ظ
6دانگ 1باب قطعه زمین جهت احداث 1 واحد مرغداری پلاک 40 فرعی از 154 اصلی در
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:23 ب.ظ
فروش 79 ملک
فروش 79 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/20 اعلام نشده