1397/09/25
16:45 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد مرغداری نیمه اتوماتیک 20/000 قطعه ای به مساحت
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/22
18:59 ب.ظ
فروش چهار دانگ از یک مرغداری به شماره پلاک ثبتی 68 فرعی
1397/9/22 مهلت دار
1397/09/20
09:26 ق.ظ
فروش یک قطعه مرغداری به مساحت 7597 متر مربع
فروش یک قطعه مرغداری به مساحت 7597 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/19
13:19 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد مراغداری نیمه اتوماتیک شهرستان
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
14:06 ب.ظ
فروش 13 ردیف از املاک مازادبر نیاز بانک با کاربری مسکونی و صنعتی و مرغداری و...
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/12
14:32 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مرغداری پلاک ثبتی 80 فرعی از 128 اصلی بخش 21
1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
13:31 ب.ظ
فروش 15 دریف ملک مسکونی و تجاری و مرغداری کشاورزی و زراعی دامداری در استان
1397/9/11 اعلام نشده
13:28 ب.ظ
فروش 13 ردیف ملک در استان با کاربری های مسکونی مزروعی صنعتی و مرغداری
1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
12:27 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب سالن مرغداری و زمین پلاکد ثبتی 45 فرعی از 316 اصلی بخش 2
1397/9/10 مهلت دار
1397/09/08
11:29 ق.ظ
3دانگ مرغداری گوشتی در روستای در زمینی 3350 مترمربع اعیان 2300 متررمبع
1397/9/8 مهلت دار
1397/09/05
14:12 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب سالن مرغداری پلاک ثبتی 45 فرعی از 1-316 اصلی به مساحت 42370 متر مربع
1397/9/5 مهلت دار
1397/09/01
10:28 ق.ظ
فروش 20 ردیف ملک با کاربری های دامداری و گاوداری و مرغداری و منزل مسکونی و تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
10:03 ق.ظ
فروش 19 ردیف ملک با کاربری مرغداری و مزرعه و واحد تجاری در استان
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/23
19:23 ب.ظ
فروش یک قطعه مرغداری با کلیه تاسیسات و مستحدثات واقع در شهرستان
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:28 ب.ظ
پلاک 483 فرعی از 97 اصلی بخش 9 با کاربری مرغداری - عرصه 8100 و اعیان 694 مترمربع
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:23 ق.ظ
فروش 1 واحد مرغداری و 1 حلقه چاه ثنعتی - ترانس برق و....
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:43 ق.ظ
اجاره 1 واحد مرغداری از رقبات موقوفه
اجاره 1 واحد مرغداری از رقبات موقوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:23 ب.ظ
عرضه 3 ردیف ملک در با کاربری های مرغداری و مسکونی
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:32 ق.ظ
واگذاری املاک با کاربری گاوداری - مرغداری واقع در
1397/8/6 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه با کاربری مرغداری - مسکونی - گاوداری - صنعتی - زراعی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:49 ب.ظ
ملک مرغداری در عرصه 9750 مترمربع
ملک مرغداری در عرصه 9750 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:12 ق.ظ
فروش تعدادی املاک در 12 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - زراعت
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:38 ب.ظ
فروش ملک کاربری مرغداری به مساحت 8100 مترمربع
فروش ملک کاربری مرغداری به مساحت 8100 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:28 ق.ظ
فروش تعدادی از املاک با کاربری زمین - مرغداری
فروش تعدادی از املاک با کاربری زمین - مرغداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:41 ب.ظ
فروش املاک تملیکی با کاربری مرغداری - مسکونی واقع در
1397/7/18 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
فروش یک واحد مرغداری و کلیه تجهیزات و ماشین الات و
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
18:23 ب.ظ
فروش یک واحد مرغداری  به ارتفاع 450 متر با فونداسیون بتون مسلح به
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:43 ب.ظ
واگذاری یک واحد مرغداری گوشتی 5 هزار قطعه ای واقع در کیلومتر
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:18 ق.ظ
فروش یکباب مرغداری پلاک ثبتی68 فرعی به مساحت 68918/50 مترمربع
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:38 ب.ظ
واگذاری یک واحد مرغداری گوشتی
واگذاری یک واحد مرغداری گوشتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/14 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز در 32 ردیف با کاربری مسکونی - ساختمان - مرغداری
1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/07
13:50 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد مرغداری به همراه زمین پلاک ثبتی 4340
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
فروش اراضی مرغداری 12000 متر مربع واقع در
فروش اراضی مرغداری 12000 متر مربع واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:21 ق.ظ
فروش املاک در 50 ردیف با کاربری مسکونی - مرغداری - باغ
1397/6/26 اعلام نشده
1397/06/24
15:44 ب.ظ
6دانگ 1باب قطعه زمین جهت احداث 1 واحد مرغداری پلاک 40 فرعی از 154 اصلی در
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:23 ب.ظ
فروش 79 ملک
فروش 79 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/13
09:21 ق.ظ
6دانگ 1 واحد مرغداری و باغ قسمتی از پلاک 4340 بخش 11 -- 12000 متررمربع
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/12
14:02 ب.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز در 34 ردیف با کاربری کشاورزی - مسکونی - مرغداری
1397/6/12 اعلام نشده
1397/06/10
12:50 ب.ظ
املاک مازاد مشروحه در 2 ردیف با کاربری زمین و ساختمان
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:20 ق.ظ
واگذاری یک واحد مراغداری
واگذاری یک واحد مراغداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
08:09 ق.ظ
6دانگ 1باب سالن مرغداری و زمین متصل به ان پلاک 45 فرعی از 316 اصلی
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/23
11:04 ق.ظ
فروش ملک مسکونی عرصه و ابنیه مرغداری به مساحت
1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:23 ق.ظ
فروش 3 واحد تولیدی به شرح : مرغداری
فروش 3 واحد تولیدی به شرح : مرغداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:03 ق.ظ
فروش املاک مشروحه در 24 ردیف با کاربری باغ سیب - انباری
1397/5/15 اعلام نشده
1397/05/10
16:21 ب.ظ
فروش 14 ردیف از املاک مسکونی زراعی باغ و مرغداری و دامداری
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:57 ب.ظ
فروش یک واحد مرغداری گوشتی 24 هزار قطعه ای
فروش یک واحد مرغداری گوشتی 24 هزار قطعه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/01
10:33 ق.ظ
فروش 26 ملک
فروش 26 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/17
08:56 ق.ظ
فروش یک واحد مرغداری صنعتی
فروش یک واحد مرغداری صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/16
10:38 ق.ظ
6دانگ 1واحد مرغداری نیمه اتوماتیک 20000 قطعه ای در
1397/4/15 تاریخ گذشته