1398/02/30
14:56 ب.ظ
فروش ملک مجموعه مرغداری حیدری 1925/84 مترمربع در
1398/2/30 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
فروش املاک در25 ردیف کاربری مسکونی- صنعتی- مرغداری- تجاری- خدماتی
1398/2/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
فروش تعداد دستگاه خودروی سبک و سنگین و یک باب سالن مرغداری
1398/2/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
فروش تعداد دستگاه خودروی سبک و سنگین و یک باب سالن مرغداری
1398/2/30 مهلت دار
08:56 ق.ظ
فروش املاک در25 ردیف کابری مسکونی - تجاری- مزروعی - مرغداری- صنعتی- خدماتی
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/29
12:28 ب.ظ
فروش 3 دستگاه خودرو سبک و سنگین و 1 باب سالن مرغداری
1398/2/29 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
فروش املاک در41 ردیف کاربری مرغداری- دامداری- مسکونی- گاوداری
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/26
13:31 ب.ظ
فروش سالن مرغداری 1200 مترمربع در
فروش سالن مرغداری 1200 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/24
15:56 ب.ظ
فروش 10 دریف ملک مسکونی تجاری مرغداری صنعتی در استان
1398/2/24 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
فروش 1 واحد مرغداری و اراضی همجوار 26022 مترمبع در پلاک 12 فرعی از 46 اصلی بخش 2
1398/2/23 مهلت دار
1398/02/23
12:19 ب.ظ
فروش یک واحد مرغداری پلاک 112 از106
فروش یک واحد مرغداری پلاک 112 از106... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/23 مهلت دار
10:35 ق.ظ
فروش املاک در41 ردیف کاربری مسکونی - زراعی-دامداری- مرغداری
1398/2/23 مهلت دار
1398/02/22
18:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مرغذاری
فروش ششدانگ یک باب مرغذاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 مهلت دار
15:55 ب.ظ
فروش املاک در50 ردیف کاربری مسکونی - مرغداری- مزروعی- گاوداری
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/21
15:26 ب.ظ
6دانگ 1 واحد مرغداریی پلاک 4206/66 بخش 11
6دانگ 1 واحد مرغداریی پلاک 4206/66 بخش 11... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/21 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فروش 1 واحد مرغداری در حومه
فروش 1 واحد مرغداری در حومه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/21 مهلت دار
1398/02/18
10:37 ق.ظ
فروش 8183 سهم از 13990 سهم از یک باب مرغداری پلاک ثبتی 114 فرعی مفروز شده از پلاک 3203 فرعی
1398/2/18 مهلت دار
1398/02/11
10:39 ق.ظ
فروش ششدانگ قطعه زمین بنای احداثی مرغداری به مساحت 7800 مترمربع
1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:27 ب.ظ
فروش ششدانگ ده کندک خنجر پلاک 13 اصلی به یک باب مرغداری شهرستان
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
11:25 ق.ظ
6دانگ 1 باب مرغداری دامداری پلاک 168 فرعی از 74 اصلی بخش 3
1398/2/8 مهلت دار
1398/02/04
13:59 ب.ظ
فروش ششدانگ یک واحد مرغداری پلاک 757 فرعی 3 شهرستان
1398/2/4 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
واگذاری اجاره یک واحد مرغداری 14 هزار قطعه ای با تمام
1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/02
16:29 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پرورش مرغ متراژ2700 مترمربع
فروش ششدانگ ملک پرورش مرغ متراژ2700 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/2 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
بهره برداری ملک کاربری مرغداری به مساحت793/42 مترمربع
1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:06 ب.ظ
واگذاری محل پرورش شتر مرغ شامل 1500 متر فضای فنس کشی و 70 متر مربع
1398/1/24 اعلام نشده
10:44 ق.ظ
فروش 8183 سهم از 13990 سهم از یک باب مرغداری پلاک ثبتی 114 فرعی مفروز شده از پلاک 3203
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:25 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب تاسیسات مرغذاری با محوطه به مساحت 18873متر مربع پلاک 99 فرعی از 79 اصلی
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/28
13:18 ب.ظ
فروش 5 ردیف زمین مرغداری و ملک مسکونی و باغ و .. در استان
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/20
09:30 ق.ظ
فروش عرصه اعیان مرغداری روستای پلاک 127 فرعی از 4479 اصلی
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:05 ق.ظ
واحدهای مرغداری تخم گذار واقع در
واحدهای مرغداری تخم گذار واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
فروش 8 ردیف ملک مرغداری و مسکونی و باغ و زراعی و .. در استان
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/12
10:04 ق.ظ
فروش 15 ردیف ملک مسکونی و تجاری و مرغداری کشاورزی و زراعی دامداری در استان
1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/11
08:45 ق.ظ
فروش 33 ردیف ملک مسکونی تجاری دامداری مرغداری و .. در استان
1397/12/9 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
فروش کی باب مرغداری پلاک ثبتی 230 فرعی 166
فروش کی باب مرغداری پلاک ثبتی 230 فرعی 166... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
12:08 ب.ظ
فروش تعداد 32 دستگاه خودرو سبک و سنگین و یک باب سالن مرغداری
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
08:05 ق.ظ
فروش 6دانگ اعیان 1 واحد مرغداری 20000 قطعه ای پلاک 203 فرعی از 7 اصلی روستای
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/06
09:49 ق.ظ
فروش ششدانگ یک واحد مرغداری به مساخت6200 مترمربع
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/04
11:57 ق.ظ
6دانگ 1 باب ساختمان مرغداری در اراضی ر پلاک 326 فرعی از 247 و 37 اصلی بخش 4
1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
15:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب مرغداری به مساحت 114 مترمربع
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:55 ق.ظ
واگذاری واحدهای مرغداری تخمگذار در
واگذاری واحدهای مرغداری تخمگذار در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
واگذاری واحد های مرغداری تخمگذارواقع در پل
واگذاری واحد های مرغداری تخمگذارواقع در پل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/20
12:13 ب.ظ
فروش یک واحد عرصه و اعیان مرغداری تحت پلاک ثبتی 113 اصلی بخش 9
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:40 ب.ظ
فروش 1باب مرغداری در - عرصه 10000 و اعیان 255 مترمربع
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
10:54 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مرغداری
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مرغداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:36 ق.ظ
فروش44 ردیف ملک با کاربری مرغداری- تجاری- مسکونی - کارگاه- اراضی کشاورزی
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/04
11:38 ق.ظ
1397/10/19
11:49 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مرغداری پلاک ثبتی قطعه یکصد و شش متر مربع شهر
1397/10/18 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
فروش یک قطعه مرغداری پلاک ثبتی شماره یازده فرعی از 215 اصلی بخش 5 حوزه ثبتی
1397/10/18 تاریخ گذشته