1399/02/31
10:41 ق.ظ
فروش جرثقیل 5 تن - فروش کنتورهای برنجی ضایعاتی
1399/2/31 تاریخ گذشته
1399/02/18
16:05 ب.ظ
واگذاری اجاره تاسیسات و کارگزاری علمکهای فروش اب
1399/2/18 تاریخ گذشته
1398/12/13
14:38 ب.ظ
فروش کنتورهای اسقاطی و فروش 1 عدد سیلو سیمان 100 تنی
1398/12/13 تاریخ گذشته
1398/12/12
20:59 ب.ظ
فروش کنتورهای اسقاطی
1398/12/12 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
فروش کنتورهای اسقاطی و 1 عدد سیلو سیمان 100 تنی
1398/12/12 تاریخ گذشته
1398/12/11
20:38 ب.ظ
فروش کنتور و شیربرنجی کپسول گاز کلر
1398/12/11 اعلام نشده
1398/12/03
12:13 ب.ظ
انواع کنتور خانگی برنجی و چدنی
1398/12/1 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
فروش انواع کنتور حجمی اسقاطی
1398/12/1 تاریخ گذشته
1398/12/01
15:37 ب.ظ
انواع کنتور خانگی برنجی و چدنی
1398/12/1 تاریخ گذشته
1398/11/20
13:38 ب.ظ
فروش1302 دستگاه کنتور شیر برنجی کپسول گاز کلر مستعل
1398/11/20 اعلام نشده
1398/11/17
11:09 ق.ظ
فروش 1302 دستگاه کنتور و شیر برنجی کپسول گاز کلر مستعمل
1398/11/17 تاریخ گذشته
1398/11/16
11:21 ق.ظ
فروش کنتورهای اسقاطی
1398/11/15 تاریخ گذشته
1398/11/06
20:45 ب.ظ
مقدار از کنتور های اب برنجی مستعمل
1398/11/6 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش مقداری از کنتورهای اب برنجی مستعمل
1398/11/6 تاریخ گذشته
1398/11/05
19:37 ب.ظ
فروش مقداری از کنتور های اب برنجی مستعمل
1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/03
11:23 ق.ظ
1398/11/01
12:02 ب.ظ
حراج 1302 دستگاه کنتور و شیر برنجی کپسول گاز کلر مستعمل
1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/09/17
10:05 ق.ظ
واگذاری ساعت اب به همراه 2 هکتار زمین کشاورزی واقع
1398/9/17 اعلام نشده