1397/08/24
15:07 ب.ظ
فروش 10 اصل درخت گردو با عمر 32 سال با مساحت 380 متر مربع واقع در
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/15
08:38 ق.ظ
فروش نهال های سوزنی برگ و پهن بزرگ
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:23 ب.ظ
فروش نهال های سوزنی برگ و پهن برگ
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:22 ق.ظ
فروش اصله درخت از گونه
فروش اصله درخت از گونه... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/13 مهلت دار
1397/08/09
12:55 ب.ظ
واگذاری گلهای موجود در گلخانه باغ بهشت واقع در شهرداری
1397/8/9 مهلت دار
1397/08/07
08:03 ق.ظ
فروش درختان خشک و خطر افریان
فروش درختان خشک و خطر افریان... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:47 ب.ظ
فروش درختان خشک و خطر افرین
فروش درختان خشک و خطر افرین... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:44 ق.ظ
فروش تعداد 200 اصله نهال قوجی بخش
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:21 ق.ظ
واگذاری مدیرت بهره وری و واگذاری نهالستان های
1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/29
16:14 ب.ظ
48 اصله درختان سیب و زردالو و.. -- 1350 مترمربع
1397/7/29 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان و تولید نهال
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/25
15:03 ب.ظ
واگذاری امتیاز گل شاخه بریده در
1397/7/25 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
واگذاری امتیاز گل شاخه بریده در سطح شهر
1397/7/25 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
فروش 500 اصله تراورس چوبی
فروش 500 اصله تراورس چوبی... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
09:58 ق.ظ
فروش تعداد 25 درخچه انگور واقع در
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:29 ب.ظ
عملیات نگهداری درختان ولیعصر
1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/19
10:21 ق.ظ
فروش 10 اصل درخت گردو با عمر 32 سال به مساحت 380 متر مربع واقع در
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
18:16 ب.ظ
واگذاری گل های موجود در گلخانه باغ بهشت واقع در استان همدان
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:52 ب.ظ
واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان بزرگ
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
09:10 ق.ظ
واگذاری حق استفاده از دانش فنی تولید بستر کشت هیدروپونیک از ضایعات نخل
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/04
14:31 ب.ظ
واگذاری انجام قطع جمع اوری و حمل درختان خشک و
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/23
22:15 ب.ظ
فروش 400 تن سروکله گردبینه از انواع گونه های جنگلی
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:54 ب.ظ
واگذاری پروژه قطع هرس سربرداری درختان
1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/13
09:13 ق.ظ
1397/05/16
11:36 ق.ظ
فروش چوب درختان خشکیده
فروش چوب درختان خشکیده... کشاورزی ، دامپروری
1397/5/16 اعلام نشده
10:37 ق.ظ
واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان بزرگ
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/09
14:41 ب.ظ
فروش چوب درختان خشکیده و شکسته سطح شهر
1397/5/9 اعلام نشده
14:02 ب.ظ
فروش گیاهان گلدانی و
فروش گیاهان گلدانی و... کشاورزی ، دامپروری
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/07
19:48 ب.ظ
واگذاری قطع هرس سربرداری درختان خشک و حادثه ساز حمل ضایعات
1397/5/7 اعلام نشده
1397/05/01
11:26 ق.ظ
فروش اموال شامل: نهال کام کوات -
1397/4/31 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
واگذاری پروژه قطع هرس سطبرداری درختان خشک و
1397/4/31 اعلام نشده
1397/04/23
12:19 ب.ظ
فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری
1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:49 ب.ظ
فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/14
10:10 ق.ظ
فروش تعداد بیش از150 اصله درخت صنوبر
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/13
18:21 ب.ظ
تجدید-فروش درختان جنگلی خارج از طرح های جنگلداری
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:31 ب.ظ
فروش درختان جنگلی خارج
فروش درختان جنگلی خارج... کشاورزی ، دامپروری
1397/4/11 تاریخ گذشته