1398/01/29
10:57 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه نخلستان موقوفه
6دانگ 1 قطعه نخلستان موقوفه... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/29 مهلت دار
1398/01/26
18:19 ب.ظ
فروش 33 درخت چنار شهرستان
فروش 33 درخت چنار شهرستان... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/22
09:56 ق.ظ
فروش  گلهای تولید شده
فروش گلهای تولید شده... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/22 اعلام نشده
1398/01/21
12:55 ب.ظ
فروش تنه و سرشاخه درختان خشک
فروش تنه و سرشاخه درختان خشک... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/20 مهلت دار
1398/01/19
12:08 ب.ظ
فروش گلهای تولید شده به صورت یکجا
1398/1/19 اعلام نشده
11:54 ق.ظ
فروش تنه و سر شاخه درختان خشک
فروش تنه و سر شاخه درختان خشک... کشاورزی ، دامپروری
1398/1/19 مهلت دار
1398/01/17
10:05 ق.ظ
فروش گل محمدی تولیدی در سطح 12 هکتار
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
00:41 ق.ظ
واگذاری  جمع اوری و فروش درختان خشک
1397/12/28 اعلام نشده
1397/12/25
12:43 ب.ظ
فروش درختان خشک
فروش درختان خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:27 ب.ظ
فروش 154 اصله نخل  - یک حلقه چاه  شهرستان
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:37 ب.ظ
فروش چوب حاصل از هرس زمستانه درختان سطح فضای سبز
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
09:40 ق.ظ
فروش اقلام راکد و ضایعاتی و فروش درختان افت زده و خشکیده در محوطه فضای سبز
1397/12/13 اعلام نشده
1397/12/08
17:07 ب.ظ
واگذاریتعداد 249 اصله درخت چنار
1397/12/8 تاریخ گذشته
16:58 ب.ظ
فروش  درختان پوسیده و خشک
فروش درختان پوسیده و خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/8 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
بهره بر داری غرفه نهال فروشی
بهره بر داری غرفه نهال فروشی... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/8 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
فروش اقلام راکد و ضایعاتی خسارتی
1397/12/8 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
فروش درختان افت زده و خشکیده در محوطه های فضای سبز تصفیه خانه های
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
10:25 ق.ظ
فروش چوب حاصل از هرس زمستانه درختان سطح فضای سبز
1397/12/7 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
فروش درختان افت زده و خشکیده در محوطه های فضای سبز تصفیه خانه های
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:33 ب.ظ
فروش درختان مسیر جاده جایگزین روستاهای بالا دست سد گلورد در قطعات
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
13:47 ب.ظ
فروش تعداد249 اصله درخت چنار
فروش تعداد249 اصله درخت چنار... کشاورزی ، دامپروری
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:22 ب.ظ
فروش چوب حاصل از هرس و برش درختان اکالیپتوس در بازار روز و سطح شهر
1397/11/28 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
فروش 10 راس جوانه
فروش 10 راس جوانه... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:27 ب.ظ
فروش درختان شکسته  افتاده رودخانه دو اب
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:33 ب.ظ
واگذاری برداشت محصول درختان نخل شهرداری
1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/23
17:39 ب.ظ
فروش 6 ردیف گل مصنوعی
فروش 6 ردیف گل مصنوعی... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:51 ب.ظ
فروش 86 راس گوساله پرواری بالای 150 کیلو و 20 راس ماده گاو حذفی
1397/11/18 اعلام نشده
16:30 ب.ظ
فروش نخلیات شهرستان
فروش نخلیات شهرستان... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/18 تاریخ گذشته
16:25 ب.ظ
قطع و فروش 100 اصله درخت صنوبر
قطع و فروش 100 اصله درخت صنوبر... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:53 ب.ظ
فروش ششدانک 10 اصله گردو
فروش ششدانک 10 اصله گردو... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/17 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
فروش درختان جنگلی مسیر انتقال گاز
1397/11/17 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
فروش چوبهای درختان بینه سرارود و سطح شهر
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:30 ق.ظ
فروش چوب و تنه درخت شهرداری
فروش چوب و تنه درخت شهرداری... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/13 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
گونه بیابانی تاغ
گونه بیابانی تاغ... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
فروش گونه بیابانی تاغ
فروش گونه بیابانی تاغ... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
11:13 ق.ظ
فروش چوبهای درختان بیشه سرارود و سطح شهر و همچنین
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:34 ب.ظ
فروش چوب تاغ بمساحت 5/2 و 3/9 هکتار
1397/11/8 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
فروش چوب تاغ در منطقه سد
فروش چوب تاغ در منطقه سد... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/8 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
15:16 ب.ظ
واگذاری هرس درختان
واگذاری هرس درختان... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/6 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری
1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
10:39 ق.ظ
فروش تعداد54 اصله و قطع5 اصله
فروش تعداد54 اصله و قطع5 اصله... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:59 ب.ظ
واگذاری سطح سبز گندم کشت شده به مساحت 85 هکتار واقع در مزرعه
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/01
16:18 ب.ظ
فروش 20 راس گاو شیری نژاد
فروش 20 راس گاو شیری نژاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/1 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه سطح شهر
1397/11/1 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
10:28 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/26
15:07 ب.ظ
فروش تعداد 54 اصله و قطع5 اصله از درختان سطح شهر
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:02 ب.ظ
فروش چوبهای هرس شده درختان سطح شهر -اجاره مکان جمعه
1397/10/25 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
فروش تعداد حدود 200 هزار اصله نهال سرو کاج یکصدهزار اصله پا جوش گل
1397/10/24 اعلام نشده