1397/08/01
13:53 ب.ظ
فروش تجهیزات  فیبر نوری  واقع در شهر
فروش تجهیزات فیبر نوری واقع در شهر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
10:19 ق.ظ
فروش تجهیزات فیبر نوری  در 10 ردیف واقع در شهر
فروش تجهیزات فیبر نوری در 10 ردیف واقع در شهر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/06/11
08:49 ق.ظ
اجاره سرور اختصاصی میزبانی و پهنای باند مورد نیاز
اجاره سرور اختصاصی میزبانی و پهنای باند مورد نیاز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/02
19:53 ب.ظ
تامین پچ کورد فیبر نوری
تامین پچ کورد فیبر نوری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/03/21
09:55 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری از شبکه فیبر نوری
واگذاری حق بهره برداری از شبکه فیبر نوری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/20 تاریخ گذشته