1399/10/09
20:21 ب.ظ
فروش 2 دستگاه تابندگی و 1 دستگاه موازی کنی
فروش 2 دستگاه تابندگی و 1 دستگاه موازی کنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1399/10/9 اعلام نشده
11:25 ق.ظ
فروش یک دستگاه بافندگی پارچه
فروش یک دستگاه بافندگی پارچه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1399/10/9 اعلام نشده
1399/08/26
18:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه ماشین بافندگی باندکشی
فروش یک دستگاه ماشین بافندگی باندکشی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1399/8/26 اعلام نشده
1399/07/09
10:40 ق.ظ
فروش سه دستگاه ضایعاتی ریسندگی بافندکی
فروش سه دستگاه ضایعاتی ریسندگی بافندکی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1399/7/9 اعلام نشده
1399/07/01
18:56 ب.ظ
فروش تعدادی از دستگاها تولیدی نساجی و اقلام ضایعاتی
1399/7/1 اعلام نشده
1399/06/02
09:36 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات و راکد 5 باب مغازه
فروش تعدادی از ماشین الات و راکد 5 باب مغازه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1399/6/2 اعلام نشده
1399/05/20
13:26 ب.ظ
فروش تعدا د هشت دستگاه بافندگی
فروش تعدا د هشت دستگاه بافندگی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1399/5/20 اعلام نشده
1399/03/06
11:56 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الا و اقلام مازاد و 5 باب مغازه
1399/3/6 اعلام نشده