1397/09/12
14:43 ب.ظ
اجاره ملک در 2 ردیف: مجموعه استخر و سونا و استخر سرپوشیده شهید
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:41 ق.ظ
واگذاری استخر سر پوشیده شهدای
واگذاری استخر سر پوشیده شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:13 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر بوفه و انتشارات واقع در
واگذاری اجاره استخر بوفه و انتشارات واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
17:09 ب.ظ
لغو مزایده -- استخر سرپوشیده
لغو مزایده -- استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
اجاره استخر شنا در مجموعه ورزشی
اجاره استخر شنا در مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/09
17:18 ب.ظ
بهره برداری از 1 باب استخر سرپوشیده
بهره برداری از 1 باب استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:28 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از یک باب استخر سر پوشیده
1397/8/7 تاریخ گذشته
16:04 ب.ظ
فروش یک قطعه استخر ماهی به مساحت 820 متر مربع واقع در
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:56 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:31 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:49 ق.ظ
واگذاری استخر سر پوشیده شهدای
واگذاری استخر سر پوشیده شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
واگذاری بازارچه
واگذاری بازارچه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:12 ق.ظ
اجاره اب بندان روستای
اجاره اب بندان روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:42 ق.ظ
اجاره استخر شهدای دانش
اجاره استخر شهدای دانش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
10:54 ق.ظ
اجاره استخر شهدای
اجاره استخر شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/22 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اماکن مورد اجاره : استخر و سالن افق
اماکن مورد اجاره : استخر و سالن افق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:25 ق.ظ
بهره برداری از 3 باب غرفه و سونای سرپوشیده و یک دستگاه چیلر و
1397/7/19 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
بهره برداری از سونای سر پوشیده واقع در
بهره برداری از سونای سر پوشیده واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
واگذاری مجموعه استخر شنای شهرداری
واگذاری مجموعه استخر شنای شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:43 ب.ظ
واگذاری استخر
واگذاری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:51 ق.ظ
واگذاری مجموعه استخر شهرداری بندر خمیر
واگذاری مجموعه استخر شهرداری بندر خمیر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:26 ب.ظ
واگذاری مجموعه استخر شنای شهرداری
واگذاری مجموعه استخر شنای شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:51 ب.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی ایستگاه
واگذاری استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی ایستگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/05
17:29 ب.ظ
بهره برداری از استخر چهار فصل بانوان بانضمام
بهره برداری از استخر چهار فصل بانوان بانضمام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:14 ب.ظ
بهره برداری از استخر چهار فصل بانوان
بهره برداری از استخر چهار فصل بانوان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/4 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/4 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
واگذاری جهت بهره برداری  ازمجموعه
واگذاری جهت بهره برداری ازمجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
17:53 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری
واگذاری جهت بهره برداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/3 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از مجموعه
واگذاری بهره برداری از مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:15 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری  از
واگذاری جهت بهره برداری از... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:09 ب.ظ
بهره برداری از رستورانو استخر روباز و متل ساحلی و 9 باب غرفه -- هتل
1397/6/31 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
واگذاری استیجاری استخر
واگذاری استیجاری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
15:49 ب.ظ
واگذاری مجموعه استخر شنای
واگذاری مجموعه استخر شنای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/27 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
فروش ششدانگ یک پهنه استخر پرورش ماهی
فروش ششدانگ یک پهنه استخر پرورش ماهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:27 ق.ظ
واگذاری استخر شنای
واگذاری استخر شنای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/23
23:30 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه استخر ماهی به مساحت تقریبی 820 مترمربع
1397/6/22 تاریخ گذشته
22:46 ب.ظ
واگذاری نگهداری و بهره برداری مجموعه استخر سونا-و
1397/6/22 تاریخ گذشته
22:07 ب.ظ
واگذاری استیجاری استخر سرپوشیده کاگران
واگذاری استیجاری استخر سرپوشیده کاگران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/22 تاریخ گذشته
22:07 ب.ظ
واگذاری مجموعه استخر شنای شهرداری
واگذاری مجموعه استخر شنای شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/21
16:13 ب.ظ
واگذاری مجموعه استخر شنای
واگذاری مجموعه استخر شنای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:52 ب.ظ
مجموعه استخر سر پوشیده
مجموعه استخر سر پوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/19
11:07 ق.ظ
بهره برداری از استخر و سونای خشک مربوط جکوزی
بهره برداری از استخر و سونای خشک مربوط جکوزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/18
15:34 ب.ظ
اجاره خوابگاه ورزشکاران
اجاره خوابگاه ورزشکاران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
08:21 ق.ظ
واگذاری استخر اردوگاه شهید
واگذاری استخر اردوگاه شهید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/15 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
فروش استخر سر پوشیده سلمان فارسی
فروش استخر سر پوشیده سلمان فارسی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/15 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
واگذاری استخر سر پوشیده سلمان
واگذاری استخر سر پوشیده سلمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/15 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
واگذاری استخر کوثر
واگذاری استخر کوثر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
11:09 ق.ظ
استخر اردوگاه شهید
استخر اردوگاه شهید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/13 اعلام نشده
1397/06/07
12:56 ب.ظ
تجدید واگذاری استخر کوثر
تجدید واگذاری استخر کوثر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
12:49 ب.ظ
واگذاری نگهداری و بهره برداری مجموعه استخر
واگذاری نگهداری و بهره برداری مجموعه استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/6 تاریخ گذشته