1397/11/01
16:18 ب.ظ
فروش میزان 1/5 ساعت اب از چاه موتور شماره 14
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
09:27 ق.ظ
فروش 1واحد سالن متروکه مرغداری و باغ مرکبات و 1 حلقه چاه اب در
1397/10/28 اعلام نشده
1397/10/22
09:14 ق.ظ
فروش یک ساعت اب کشاورزی در چاه عمیق معروف به
1397/10/22 مهلت دار
1397/10/19
15:27 ب.ظ
واگذاری پانزده ساعت اب کشاورزی در چاه شماره 7 نصروئی و
1397/10/19 مهلت دار
11:35 ق.ظ
فروش 30 ساعت اب از چاه موتور
1397/10/18 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش 51 دقیقه اب کشاورزی از چاه عمیق ب
1397/10/18 مهلت دار
1397/10/17
11:44 ق.ظ
واگذاری یک ساعت اب شهرستان
1397/10/17 مهلت دار
1397/10/16
11:08 ق.ظ
توقیف 1/30 ساعت اب از چاه موتور
1397/10/16 مهلت دار
1397/10/15
09:55 ق.ظ
فروش 51 دقیقه اب کشاورزی در چاه عمیق
1397/10/15 مهلت دار
09:54 ق.ظ
فروش سه ساعت اب از چاه موتور وسط کندر شهرستان
1397/10/15 مهلت دار
1397/10/13
16:59 ب.ظ
توقیف 1 ساعت آب از مدار 12/5 شبانه روز در
1397/10/13 مهلت دار
1397/10/12
13:15 ب.ظ
واگذاری رقبات مشروحه شامل :32 سهم مشاع اب و اراضی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:38 ب.ظ
فروش دو ساعت اب و اراضی از پلاک ثبتی 720 فرعی از 115 اصلی بخش یک
1397/10/11 مهلت دار
1397/10/08
12:25 ب.ظ
فروش 2 ساعت اب از چاه موتور شماره 2 روستای
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
22:24 ب.ظ
فروش 4 ساعت اب کشاورزی از چاه موتور شهرستان
1397/10/5 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
واگذاری مقدار 3 ساعت اب از چاه شماره 1 در اراضی روستای
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/29
15:09 ب.ظ
فروش مقدار سه سیر و نیم اب از مدار 12 چاه عمیق شماره 3
1397/9/29 مهلت دار
13:27 ب.ظ
فروش مقدار 6 ساعت اب به انضمام سه هکتار باغ پسته 7 ساله
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:36 ب.ظ
فروش 30 ساعت اب چاه موتور زرین دشت
1397/9/28 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
فروش یک ساعت اب کشاورزی در چاه عمیق شهرستان
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/22
11:46 ق.ظ
فروش هر ساعت اب با سهم زمین حدود 4200 متر مربع شهرستان
1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:08 ق.ظ
فروش ارزش 2 ساعت اب از چاه عمیق روستای
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:16 ب.ظ
فروش دو ساعت اب از چاه موتور شهید
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/07
14:13 ب.ظ
فروش ششدانگ قنات و مزرعه سلطان اباد پلاک 44 اصلی
1397/9/7 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
12:39 ب.ظ
فروش 27 ساعت اب از چاه موتور
1397/9/7 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
فروش یک ساعت و نیم اب چاه نجم الدین از مدار 12 شبانه روز
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:28 ق.ظ
فروش 5 ساعت اب از چاه موتور شهید بانی باب الحکیم
1397/8/29 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
فروش 0/34 سهم از 60 سهم عرصه و اعیان چاه کشاورزی مزرعه معروف
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:45 ب.ظ
فروش یک ساعت و بیت دقیقه اب چاه موتور اب شیرین
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/19
16:59 ب.ظ
فروش 6 ساعت اب قنات مظفری پلاک 32 از توابع
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:39 ب.ظ
فروش 2 ساعت اب و اراضی پلاک ثبتی 720 فرعی از 115 اصلی بخش 1
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:23 ق.ظ
فروش 1 واحد مرغداری و 1 حلقه چاه ثنعتی - ترانس برق و....
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
08:16 ق.ظ
فروش مقدار ده دقیقه اب از چاه موتور شهید کامیاب بخش
1397/8/6 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
فروش مقدار نیم ساعت اب و نیم هکتار باغ پسته از چاه موتور
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:02 ق.ظ
فروش هفت ونیم دقیقه اب کشاورزی از چاه موتور معروف به
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:58 ب.ظ
فروش مقدار 3 ساعت اب از چاه شماره یک واقع در اراضی روستای
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:55 ق.ظ
فروش 25 ساعت اب از چاه موتور
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:42 ق.ظ
09:38 ق.ظ
فروش یک ساعت و پنجاه و هفت دقیقه اب از چاه موتور کشاورزی
1397/7/25 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
فروش دو ساعت اب از چاه موتور کشاورزی
1397/7/25 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
فروش پنج ساعت اب از چاه کشاورزی باقر ابا به شماره 1542 در گردش
1397/7/25 تاریخ گذشته