1397/08/22
12:45 ب.ظ
فروش یک ساعت و بیت دقیقه اب چاه موتور اب شیرین
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/19
16:59 ب.ظ
فروش 6 ساعت اب قنات مظفری پلاک 32 از توابع
1397/8/19 مهلت دار
1397/08/18
23:39 ب.ظ
فروش 2 ساعت اب و اراضی پلاک ثبتی 720 فرعی از 115 اصلی بخش 1
1397/8/15 مهلت دار
1397/08/13
10:23 ق.ظ
فروش 1 واحد مرغداری و 1 حلقه چاه ثنعتی - ترانس برق و....
1397/8/13 مهلت دار
1397/08/07
08:16 ق.ظ
فروش مقدار ده دقیقه اب از چاه موتور شهید کامیاب بخش
1397/8/6 مهلت دار
08:11 ق.ظ
فروش مقدار نیم ساعت اب و نیم هکتار باغ پسته از چاه موتور
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:02 ق.ظ
فروش هفت ونیم دقیقه اب کشاورزی از چاه موتور معروف به
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:58 ب.ظ
فروش مقدار 3 ساعت اب از چاه شماره یک واقع در اراضی روستای
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:55 ق.ظ
فروش 25 ساعت اب از چاه موتور
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:42 ق.ظ
09:38 ق.ظ
فروش یک ساعت و پنجاه و هفت دقیقه اب از چاه موتور کشاورزی
1397/7/25 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
فروش دو ساعت اب از چاه موتور کشاورزی
1397/7/25 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
فروش پنج ساعت اب از چاه کشاورزی باقر ابا به شماره 1542 در گردش
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:34 ب.ظ
فروش یک ساعت اب اراضی تحت شرب و مدار ابیاری
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:48 ق.ظ
فروش مقدار 33 دقیقه اب و مقدار 17/5 من باغ واقع
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:18 ب.ظ
فروش یک ساعت و بیست دقیقه اب
1397/7/22 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجاره استحصال و بهره برداری بازاریابی و
1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/17
18:06 ب.ظ
واگذاری یک حلقه چاه عمیق با اراضی مربوطه حدود
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:20 ب.ظ
واگذاری اجاره موقوفه گواشک واقع در گواشک موازی 12 ساعت
1397/7/11 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
بهره برداری به میزان ده لیتر برثانیه از ابدهی
1397/7/11 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
فروش سه ساعت اب از چاه کموتور
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/07
19:32 ب.ظ
فروش15 دقیقه اب از مدار14 سهم چاه
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:18 ب.ظ
فروش اب کشاورزی وی در چاه موتور
1397/7/4 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
توقیف مقدار 9 ساعت آب از چاه موتور شماره 2 روستای
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:59 ب.ظ
فروش 27 ساعت اب از چاه موتور
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
09:25 ق.ظ
سرمایه گذار -- نگهداری و مشارکت در بهره برداری از اراضی و چاه
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:33 ب.ظ
واگذاری یک ساعت و نیم آب + اراضی مربوطه کشاورزی در چاه معروف به
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/23
23:10 ب.ظ
توقیف 3 ساعت آب از چاه موتور ریگی در
1397/6/22 تاریخ گذشته
22:43 ب.ظ
فروش یک ساعت اب
فروش یک ساعت اب... آب و فاضلاب
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:53 ب.ظ
واگذاری چاههای عمیق کشاورزی
1397/6/20 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
فروش دو ساعت و تیم اب کشاورزی
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:03 ب.ظ
فروش مقدار 2 ساعت اب از قنات دو لاب
1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/18
09:16 ق.ظ
فروش یک حلقه چاه موتور واقع در اراضی
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/17
08:00 ق.ظ
فروش 3 ساعت اب چاه موتور کشاورزی
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/15
08:59 ق.ظ
فروش مقدار دو ساعت اب کشاورزی
1397/6/14 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
اجاره شبکه ابیاری و زهکشی ابپخش به مساحت تقریبی
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:19 ق.ظ
15 دقیقه آب از مدار 14 سهم چاه موسوم به
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:28 ب.ظ
فروش یک ساعت و نیم اب اراضی از 24 سهم از 288
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/07
12:47 ب.ظ
فروش حق بهره برداری به میزان 10 لیتر بر ثانیه
1397/6/7 اعلام نشده
1397/05/30
11:27 ق.ظ
فروش 1حلقه چاه و منصوبات در اراضی
1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/29
11:28 ق.ظ
فروش مقدار یک ساعت اب کشاورزی
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
12:53 ب.ظ
اجاره 3 حلقه چاه با اراضی در
1397/5/27 اعلام نشده
12:23 ب.ظ
اراضی و چاه کشاورزی در فاصله 6کیلومتری جنوبشرقی
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
10:58 ق.ظ
فروش سه ساعت اب از چاه عمیق اب شماره
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
11:19 ق.ظ
فروش یک ساعت اب و اراضی متعلق واقع در روستای گیسور
1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:32 ق.ظ
فروش مقدار 25 دقیقه اب از چاه موتور
1397/5/20 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
فروش میزان 321/4 جرعه اب کشاورزی از روستای
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/20
19:05 ب.ظ
فروش 1/5 سهم از 60 سهم چاه کشاورزی
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/17
18:41 ب.ظ
فروش ششدانگ یک ساعت اب چاه عمیق موتور بیژن
1397/5/17 تاریخ گذشته