1398/01/26
18:13 ب.ظ
واگذاری یک ساعت ابا از چاه موتور نشاط داخل در حریم
1398/1/26 مهلت دار
18:11 ب.ظ
فروش مقدار72 ساعت اب از چاه شماره 45
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/21
13:13 ب.ظ
واگذاری مقدار یک ساعت اب از چاه شماره 2 واقع در روستای
1398/1/21 مهلت دار
1398/01/19
10:55 ق.ظ
فروش مقدار20 ساعت اب از چاه شماره 45
1398/1/19 مهلت دار
1397/12/26
12:50 ب.ظ
واگذاری اجازه استحصال اب از منبع ابی جهت بسته بندی اب برای
1397/12/26 مهلت دار
1397/12/02
19:43 ب.ظ
1397/11/30
13:26 ب.ظ
واگذاری یک ساعت اب از موتور پمپ
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/28
09:23 ق.ظ
فروش ششدانگ چاه اب بنام شرکت صنعتی و معدنی
1397/11/27 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
واگذاری 2 ساعت اب از چاه موتور شماره 10 دشت
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
21:55 ب.ظ
فروش مقدار2 سیر از چاه عمیق روستای
1397/11/24 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
واگذاری نیم ساعت اب از چاه موتور فوق با ابدهی 12/5 لیتر
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:03 ب.ظ
فروش یک ساعت اب کشاورزی
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:27 ب.ظ
واگذاری مقدار یک ساعت اب واقع در چاه شماره
1397/11/17 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
1397/11/16
08:31 ق.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 16 مفروز از پلاک 2 سنگ اصلی دو انبار
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:13 ب.ظ
واگذاری امتیاز گذر اب از خط انتقال اب از سد کوچری
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:04 ب.ظ
09:13 ق.ظ
1397/11/09
10:17 ق.ظ
فروش مازاد اب قنات- اجاره استخر پرورش ماهی
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/03
12:30 ب.ظ
فروش 80 سرقه اب از قنات جاریه
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:37 ب.ظ
فروش ششدانگ چاه اب عمیق به صورت زمین زراعتی
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:18 ب.ظ
فروش میزان 1/5 ساعت اب از چاه موتور شماره 14
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/29
09:27 ق.ظ
فروش 1واحد سالن متروکه مرغداری و باغ مرکبات و 1 حلقه چاه اب در
1397/10/28 اعلام نشده
1397/10/22
09:14 ق.ظ
فروش یک ساعت اب کشاورزی در چاه عمیق معروف به
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:27 ب.ظ
واگذاری پانزده ساعت اب کشاورزی در چاه شماره 7 نصروئی و
1397/10/19 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
فروش 30 ساعت اب از چاه موتور
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
فروش 51 دقیقه اب کشاورزی از چاه عمیق ب
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:44 ق.ظ
واگذاری یک ساعت اب شهرستان
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
11:08 ق.ظ
توقیف 1/30 ساعت اب از چاه موتور
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
09:55 ق.ظ
فروش 51 دقیقه اب کشاورزی در چاه عمیق
1397/10/15 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
فروش سه ساعت اب از چاه موتور وسط کندر شهرستان
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:59 ب.ظ
توقیف 1 ساعت آب از مدار 12/5 شبانه روز در
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:15 ب.ظ
واگذاری رقبات مشروحه شامل :32 سهم مشاع اب و اراضی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:38 ب.ظ
فروش دو ساعت اب و اراضی از پلاک ثبتی 720 فرعی از 115 اصلی بخش یک
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:25 ب.ظ
فروش 2 ساعت اب از چاه موتور شماره 2 روستای
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
22:24 ب.ظ
فروش 4 ساعت اب کشاورزی از چاه موتور شهرستان
1397/10/5 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
واگذاری مقدار 3 ساعت اب از چاه شماره 1 در اراضی روستای
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/29
15:09 ب.ظ
فروش مقدار سه سیر و نیم اب از مدار 12 چاه عمیق شماره 3
1397/9/29 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
فروش مقدار 6 ساعت اب به انضمام سه هکتار باغ پسته 7 ساله
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:36 ب.ظ
فروش 30 ساعت اب چاه موتور زرین دشت
1397/9/28 تاریخ گذشته