1397/10/30
15:51 ب.ظ
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/30 مهلت دار
1397/10/23
16:20 ب.ظ
واگذاری عواید حاصل از میدان
واگذاری عواید حاصل از میدان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/23 مهلت دار
08:22 ق.ظ
واگذاری صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حاصل فراورده های نفتی ویژه در
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:47 ب.ظ
واگذاری وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده
واگذاری وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 مهلت دار
1397/10/15
09:32 ق.ظ
واگذاری اجاره ای وصول عواید میدا
واگذاری اجاره ای وصول عواید میدا... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:11 ب.ظ
اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه
اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/11 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایط نقلیه در میدان میوه و تره بار شهر
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایط نقلیه در میدان میوه و تره بار شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/08
12:36 ب.ظ
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری شهرداری
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:42 ق.ظ
اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه
اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/04
11:38 ق.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل نقلیه در
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل نقلیه در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/27
15:14 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
19:17 ب.ظ
واگذاری اجرای طرح کارت پارک الکترونیکی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک الکترونیکی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/21
09:32 ق.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:36 ب.ظ
ساماندهی و وصول بها خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری بصورت حجمی
ساماندهی و وصول بها خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری بصورت حجمی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
واگذاری اخذ حق ورودیه خودرو وبهره برداری از باسکول 60 تنی تمام
واگذاری اخذ حق ورودیه خودرو وبهره برداری از باسکول 60 تنی تمام... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
18:50 ب.ظ
واگذاری امتیاز حق ورودیه
واگذاری امتیاز حق ورودیه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:49 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از کارت پارک هوشمند
واگذاری بهره برداری از کارت پارک هوشمند... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:22 ب.ظ
واگذاری طرح پارکبان
واگذاری طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
11:55 ق.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل نقلیه در
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل نقلیه در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:11 ق.ظ
واگذاری طرح پارکبان
واگذاری طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/26
16:05 ب.ظ
انجام خدمات صدور بارنامه ترابری
انجام خدمات صدور بارنامه ترابری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:10 ق.ظ
واگذاری اجرای طرح پارکبان
واگذاری اجرای طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
19:17 ب.ظ
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
20:01 ب.ظ
واگذاری طرح پارکبان در محدوده
واگذاری طرح پارکبان در محدوده... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
19:55 ب.ظ
اجاره کارت پارکهای خیابان
اجاره کارت پارکهای خیابان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
18:01 ب.ظ
واگذاری جمع اوری و عوارض و ورودی میدان تره بار
واگذاری جمع اوری و عوارض و ورودی میدان تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:20 ق.ظ
صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حاصل فراورده های
صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حاصل فراورده های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:59 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
وصول عوارض بازار هفتگی شهرداری
وصول عوارض بازار هفتگی شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/08/01
09:32 ق.ظ
واگذاری امتیاز جمع اوری عواید بازارهفتگی
واگذاری امتیاز جمع اوری عواید بازارهفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/25
15:13 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
15:19 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/23
13:41 ب.ظ
وصول عوارض بازار هفتگی
وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/02
14:03 ب.ظ
واگذاری جمع اوری عواید
واگذاری جمع اوری عواید... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:32 ب.ظ
اجاره پارکبانی در سطح شهر
اجاره پارکبانی در سطح شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/17
07:44 ق.ظ
پارکبانی در سطح شهر مراغه با استفاده از تکنولوژی
پارکبانی در سطح شهر مراغه با استفاده از تکنولوژی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/15
08:29 ق.ظ
اجرای طرح پارکبانی تعدادی از خیابان های
اجرای طرح پارکبانی تعدادی از خیابان های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/07
09:14 ق.ظ
اجرای طرح پارکبان در خیابانهای اصلی شهر
اجرای طرح پارکبان در خیابانهای اصلی شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/6 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
واگذاری اجاره کارت پارک معابر
واگذاری اجاره کارت پارک معابر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:05 ق.ظ
واگذاری اجاره کارت پارک ساعتی
واگذاری اجاره کارت پارک ساعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/04
11:31 ق.ظ
واگذاری ممیزی عوارض نوسازی املاک
واگذاری ممیزی عوارض نوسازی املاک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/4 اعلام نشده
08:13 ق.ظ
واگذاری عوارض نوسازی املاک و مستغلات
واگذاری عوارض نوسازی املاک و مستغلات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/3 اعلام نشده
07:21 ق.ظ
واگذاری اجرای طرح کارت پارک هوشمند در
واگذاری اجرای طرح کارت پارک هوشمند در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/31
10:10 ق.ظ
واگذاری اجاره کارت پارک معابر
واگذاری اجاره کارت پارک معابر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/30
10:39 ق.ظ
واگذاری طرح پارکبان شهرداری
واگذاری طرح پارکبان شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/29
10:40 ق.ظ
واگذاری جمع اوری عوارض ورودی
واگذاری جمع اوری عوارض ورودی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/28
14:01 ب.ظ
واگذاری پارکبانی
واگذاری پارکبانی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/28 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار وخروجی سیب زمینی
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار وخروجی سیب زمینی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/28 اعلام نشده
12:35 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/27 اعلام نشده