1397/08/26
16:05 ب.ظ
انجام خدمات صدور بارنامه ترابری
انجام خدمات صدور بارنامه ترابری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/26 مهلت دار
1397/08/24
09:10 ق.ظ
واگذاری اجرای طرح پارکبان
واگذاری اجرای طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
19:17 ب.ظ
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/21
20:01 ب.ظ
واگذاری طرح پارکبان در محدوده
واگذاری طرح پارکبان در محدوده... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
19:55 ب.ظ
اجاره کارت پارکهای خیابان
اجاره کارت پارکهای خیابان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
18:01 ب.ظ
واگذاری جمع اوری و عوارض و ورودی میدان تره بار
واگذاری جمع اوری و عوارض و ورودی میدان تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/19 مهلت دار
1397/08/06
11:20 ق.ظ
صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حاصل فراورده های
صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حاصل فراورده های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:59 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
وصول عوارض بازار هفتگی شهرداری
وصول عوارض بازار هفتگی شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/08/01
09:32 ق.ظ
واگذاری امتیاز جمع اوری عواید بازارهفتگی
واگذاری امتیاز جمع اوری عواید بازارهفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/25
15:13 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
15:19 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/23
13:41 ب.ظ
وصول عوارض بازار هفتگی
وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/02
14:03 ب.ظ
واگذاری جمع اوری عواید
واگذاری جمع اوری عواید... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:32 ب.ظ
اجاره پارکبانی در سطح شهر
اجاره پارکبانی در سطح شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/17
07:44 ق.ظ
پارکبانی در سطح شهر مراغه با استفاده از تکنولوژی
پارکبانی در سطح شهر مراغه با استفاده از تکنولوژی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/15
08:29 ق.ظ
اجرای طرح پارکبانی تعدادی از خیابان های
اجرای طرح پارکبانی تعدادی از خیابان های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/07
09:14 ق.ظ
اجرای طرح پارکبان در خیابانهای اصلی شهر
اجرای طرح پارکبان در خیابانهای اصلی شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/6 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
واگذاری اجاره کارت پارک معابر
واگذاری اجاره کارت پارک معابر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:05 ق.ظ
واگذاری اجاره کارت پارک ساعتی
واگذاری اجاره کارت پارک ساعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/04
11:31 ق.ظ
واگذاری ممیزی عوارض نوسازی املاک
واگذاری ممیزی عوارض نوسازی املاک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/4 اعلام نشده
08:13 ق.ظ
واگذاری عوارض نوسازی املاک و مستغلات
واگذاری عوارض نوسازی املاک و مستغلات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/3 اعلام نشده
07:21 ق.ظ
واگذاری اجرای طرح کارت پارک هوشمند در
واگذاری اجرای طرح کارت پارک هوشمند در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/31
10:10 ق.ظ
واگذاری اجاره کارت پارک معابر
واگذاری اجاره کارت پارک معابر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/30
10:39 ق.ظ
واگذاری طرح پارکبان شهرداری
واگذاری طرح پارکبان شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/29
10:40 ق.ظ
واگذاری جمع اوری عوارض ورودی
واگذاری جمع اوری عوارض ورودی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/28
14:01 ب.ظ
واگذاری پارکبانی
واگذاری پارکبانی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/28 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار وخروجی سیب زمینی
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار وخروجی سیب زمینی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/28 اعلام نشده
12:35 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/27 اعلام نشده
1397/05/23
15:58 ب.ظ
واگذاری طرح پارکبان
واگذاری طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:38 ق.ظ
واگذاری کلیه خدمات انتفاعی و امور پایانه
واگذاری کلیه خدمات انتفاعی و امور پایانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/13
08:33 ق.ظ
وصول عوارض بلیط های مسافراتی و حق سکو مشمول قوانین شهرداری و
وصول عوارض بلیط های مسافراتی و حق سکو مشمول قوانین شهرداری و... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/10
17:55 ب.ظ
وصول عوارض 5% بهای بلیط های
وصول عوارض 5% بهای بلیط های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/02
12:09 ب.ظ
واگذاری بهره برداری پارکبانان بخش
واگذاری بهره برداری پارکبانان بخش... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/2 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
تجدید مزاید اجرای طرح پارکبان در خیابانهای شهر با روش کارت پارک هوشمند و الکترونیک
1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/05/01
10:59 ق.ظ
ساماندهی وصول بها خدمات خروج
ساماندهی وصول بها خدمات خروج... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/14
11:05 ق.ظ
جمع اوری عوارض ورودیه تاسیسات محوطه های پایانه
جمع اوری عوارض ورودیه تاسیسات محوطه های پایانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:42 ق.ظ
واگذاری جمع اوری عوارض ورودیه به تاسیسات
واگذاری جمع اوری عوارض ورودیه به تاسیسات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/10
10:15 ق.ظ
اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر
اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/09
13:11 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/06
11:11 ق.ظ
ساماندهی و وصول بها خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری
ساماندهی و وصول بها خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
12:16 ب.ظ
واگذاری مدیریت اجرائی طرح کارت پارک سطح
واگذاری مدیریت اجرائی طرح کارت پارک سطح... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/02
11:46 ق.ظ
تجدید-واگذاری اخذ عوارض ورودی جنگل کبودوال
تجدید-واگذاری اخذ عوارض ورودی جنگل کبودوال... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/2 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
واگذاری اجاره کارت پارک ساعتی
واگذاری اجاره کارت پارک ساعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/28
12:58 ب.ظ
واگذاری عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار به مدت یکسال به بخش خصوصی- نوبت دوم
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/27
09:47 ق.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/3/25 اعلام نشده
1397/03/24
18:07 ب.ظ
واگذاری عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار به مدت یکسال به بخش خصوصی
واگذاری عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار به مدت یکسال به بخش خصوصی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/3/24 اعلام نشده
1397/03/23
16:27 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/3/23 اعلام نشده
1397/03/20
15:51 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی کبودوال
واگذاری اخذ عوارض ورودی پارک جنگلی کبودوال... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/02/30
10:46 ق.ظ
واگذاری اجاره طرح پارکبانی سطح شهر
واگذاری اجاره طرح پارکبانی سطح شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/2/29 تاریخ گذشته