1398/01/25
09:57 ق.ظ
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری شهرداری
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/25 مهلت دار
1398/01/21
14:04 ب.ظ
واگذاری عوایدات حاصل از میدان دواب اشنویه بازار
واگذاری عوایدات حاصل از میدان دواب اشنویه بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/18
15:38 ب.ظ
واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی- باکس تبلیغاتی
واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی- باکس تبلیغاتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/28
12:00 ب.ظ
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:52 ب.ظ
واگذاری جمع اوری عوارض ورودی میدان
واگذاری جمع اوری عوارض ورودی میدان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/16
12:30 ب.ظ
واگذاری درامد حاصل از ترمینال مسافر بری
واگذاری درامد حاصل از ترمینال مسافر بری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
17:40 ب.ظ
واگذاری روند وصول عوارض ورودیه میدان تره بار
واگذاری روند وصول عوارض ورودیه میدان تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
10:49 ق.ظ
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
13:39 ب.ظ
واگذاری اجاره وصول عواید میدان عرصه دام و اجناس شهر
واگذاری اجاره وصول عواید میدان عرصه دام و اجناس شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:21 ب.ظ
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال های
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
15:31 ب.ظ
واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی
واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/14
10:59 ق.ظ
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال های
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:04 ب.ظ
عواید حاصل از وصول عوارض ورودی خروجی میدان میوه تره بار
عواید حاصل از وصول عوارض ورودی خروجی میدان میوه تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
15:31 ب.ظ
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی
واگذاری پیگیری کنترل وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:11 ب.ظ
واگذاری امتیاز حق ورودیه میدان میوه و تره بار
واگذاری امتیاز حق ورودیه میدان میوه و تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/03
17:04 ب.ظ
واگذاری اجاره عواید حاصل از وصول عوارض ورودی و خروجی
واگذاری اجاره عواید حاصل از وصول عوارض ورودی و خروجی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/3 اعلام نشده
1397/10/30
15:51 ب.ظ
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/23
16:20 ب.ظ
واگذاری عواید حاصل از میدان
واگذاری عواید حاصل از میدان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/23 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
واگذاری صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حاصل فراورده های نفتی ویژه در
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:47 ب.ظ
واگذاری وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده
واگذاری وصول مطالبات عوارض نوسازی املاک محدوده... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/15
09:32 ق.ظ
واگذاری اجاره ای وصول عواید میدا
واگذاری اجاره ای وصول عواید میدا... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:11 ب.ظ
اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه
اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/11 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایط نقلیه در میدان میوه و تره بار شهر
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایط نقلیه در میدان میوه و تره بار شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/08
12:36 ب.ظ
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری شهرداری
واگذاری وصول عوارض ترمینال برون شهری شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:42 ق.ظ
اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه
اجاره اخذ عوارض ورودی تفرجگاه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/04
11:38 ق.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل نقلیه در
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل نقلیه در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/27
15:14 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
19:17 ب.ظ
واگذاری اجرای طرح کارت پارک الکترونیکی
واگذاری اجرای طرح کارت پارک الکترونیکی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/21
09:32 ق.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:36 ب.ظ
ساماندهی و وصول بها خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری بصورت حجمی
ساماندهی و وصول بها خدمات خروج زوار انفرادی شهرداری بصورت حجمی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
واگذاری اخذ حق ورودیه خودرو وبهره برداری از باسکول 60 تنی تمام
واگذاری اخذ حق ورودیه خودرو وبهره برداری از باسکول 60 تنی تمام... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
18:50 ب.ظ
واگذاری امتیاز حق ورودیه
واگذاری امتیاز حق ورودیه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:49 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از کارت پارک هوشمند
واگذاری بهره برداری از کارت پارک هوشمند... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:22 ب.ظ
واگذاری طرح پارکبان
واگذاری طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
11:55 ق.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل نقلیه در
واگذاری اخذ عوارض ورودی از وسایل نقلیه در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:11 ق.ظ
واگذاری طرح پارکبان
واگذاری طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/26
16:05 ب.ظ
انجام خدمات صدور بارنامه ترابری
انجام خدمات صدور بارنامه ترابری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:10 ق.ظ
واگذاری اجرای طرح پارکبان
واگذاری اجرای طرح پارکبان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
19:17 ب.ظ
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی
امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه میدان مرکزی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
20:01 ب.ظ
واگذاری طرح پارکبان در محدوده
واگذاری طرح پارکبان در محدوده... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
19:55 ب.ظ
اجاره کارت پارکهای خیابان
اجاره کارت پارکهای خیابان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
18:01 ب.ظ
واگذاری جمع اوری و عوارض و ورودی میدان تره بار
واگذاری جمع اوری و عوارض و ورودی میدان تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:20 ق.ظ
صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حاصل فراورده های
صدور بارنامه ترابری برای نفت کش های حاصل فراورده های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:59 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
وصول عوارض بازار هفتگی شهرداری
وصول عوارض بازار هفتگی شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/08/01
09:32 ق.ظ
واگذاری امتیاز جمع اوری عواید بازارهفتگی
واگذاری امتیاز جمع اوری عواید بازارهفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/25
15:13 ب.ظ
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار
واگذاری مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی یکشنبه بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
15:19 ب.ظ
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان تره بار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/23
13:41 ب.ظ
وصول عوارض بازار هفتگی
وصول عوارض بازار هفتگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/23 تاریخ گذشته