1397/08/30
15:25 ب.ظ
فروش سهام خود در شرکت کاپرکز مالک معدن مس بورلی واقع در کشور
فروش سهام خود در شرکت کاپرکز مالک معدن مس بورلی واقع در کشور... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/30 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
فروش تعداد سهام 245 به شماره ثبت 21255 مجتمع فراورده های
فروش تعداد سهام 245 به شماره ثبت 21255 مجتمع فراورده های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/29 مهلت دار
1397/08/29
10:42 ق.ظ
فروش تعداد 550 سهم از 1000سهم از سهام شرکت معدن
فروش تعداد 550 سهم از 1000سهم از سهام شرکت معدن... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/29 مهلت دار
09:57 ق.ظ
فروش سهام کارخانه تولید شمش و تولید
فروش سهام کارخانه تولید شمش و تولید... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/28
16:08 ب.ظ
واگذاری سهام شرکتهای
واگذاری سهام شرکتهای... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/28 مهلت دار
16:02 ب.ظ
فروش تعداد 34804 سهم از 174021 سهم شرکت تعاونی
فروش تعداد 34804 سهم از 174021 سهم شرکت تعاونی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/28 مهلت دار
14:06 ب.ظ
واگذاری 20/12 درصد از سهام شرکت
واگذاری 20/12 درصد از سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/27
09:55 ق.ظ
واگذاری سهام 4/431/398 شرکت حریر
واگذاری سهام 4/431/398 شرکت حریر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
16:07 ب.ظ
فروش 51/13 درصد سهام شرکت
فروش 51/13 درصد سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/26 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
فروش 51/13 درصد سهام در شرکت
فروش 51/13 درصد سهام در شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/23
19:22 ب.ظ
فروش شبکه تاکسی بی سیم 133 درون شهری
فروش شبکه تاکسی بی سیم 133 درون شهری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/23 مهلت دار
15:03 ب.ظ
فروش 26/8 سهم از صد سهم پلاک ثبتی 20046 فرعی از 53 اصلی
فروش 26/8 سهم از صد سهم پلاک ثبتی 20046 فرعی از 53 اصلی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/23 مهلت دار
13:37 ب.ظ
فروش پنجاه سهم از شرکت پارس فلز
فروش پنجاه سهم از شرکت پارس فلز... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
12:44 ب.ظ
فروش 26800 سهم از سهام شرکت
فروش 26800 سهم از سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
12:11 ب.ظ
فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه
فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/21 مهلت دار
09:13 ق.ظ
واگذاری سهام و جایگاه سوخت واقع در شهرستان
واگذاری سهام و جایگاه سوخت واقع در شهرستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/21 مهلت دار
09:12 ق.ظ
فروش فیض حج تمتع
فروش فیض حج تمتع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/21 مهلت دار
1397/08/20
20:14 ب.ظ
واگذاری تعداد 121950000 سهم عادی با نام یک هزار ریالی شرکت گروه صنعتی
واگذاری تعداد 121950000 سهم عادی با نام یک هزار ریالی شرکت گروه صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/20 تاریخ گذشته
19:36 ب.ظ
واگذاری امتیاز تاکسی تلفنی رفاه
واگذاری امتیاز تاکسی تلفنی رفاه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/20 مهلت دار
09:20 ق.ظ
اجاره امتیاز تاکسی بی سیم واقع در شهرداری
اجاره امتیاز تاکسی بی سیم واقع در شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
17:42 ب.ظ
فروش تعداد 61/979 سهم از سهام شرکت مهندسی تجهیزات
فروش تعداد 61/979 سهم از سهام شرکت مهندسی تجهیزات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/19 مهلت دار
13:53 ب.ظ
واگذاری تعداد 3945809 سهم معادل 98/65 سهام شرکت
واگذاری تعداد 3945809 سهم معادل 98/65 سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/17 مهلت دار
1397/08/15
08:51 ق.ظ
فروش تعداد 79/999 سهم از قرار هر سهم 10/838 واقع در
فروش تعداد 79/999 سهم از قرار هر سهم 10/838 واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/15 مهلت دار
08:42 ق.ظ
واگذاری ساماندهی ووصل بها خدمات خروج زوار انفرادی
واگذاری ساماندهی ووصل بها خدمات خروج زوار انفرادی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
16:41 ب.ظ
فروش تعداد 37/188 سهم از سهام شرکت مهندسی تجهیزات
فروش تعداد 37/188 سهم از سهام شرکت مهندسی تجهیزات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/14 مهلت دار
12:48 ب.ظ
فروش یک فقره سپرده فیش بانکی حج تمتع
فروش یک فقره سپرده فیش بانکی حج تمتع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/14 مهلت دار
1397/08/12
09:35 ق.ظ
اجاره امتیاز تاکسی بی سیم واقع در شهرداری
اجاره امتیاز تاکسی بی سیم واقع در شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
09:47 ق.ظ
فروش 20درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان
فروش 20درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/9 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
واگذاری 98/65 درصد از سهام شرکت
واگذاری 98/65 درصد از سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/9 اعلام نشده
09:40 ق.ظ
فروش 20درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان
فروش 20درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
08:25 ق.ظ
فروش ششدانگ سهام تعداد 150 قطعه زمین به مساحت کل 200281 متر مربع واقع در
فروش ششدانگ سهام تعداد 150 قطعه زمین به مساحت کل 200281 متر مربع واقع در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:31 ق.ظ
واگذاری تعدادی سهام شرکت ها
واگذاری تعدادی سهام شرکت ها... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/6 مهلت دار
11:24 ق.ظ
فروش سهام شرکت خدمات مالی حسابداری
فروش سهام شرکت خدمات مالی حسابداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/5 مهلت دار
1397/08/05
15:14 ب.ظ
واگذاری  سهام خود در شرکت چوب و کاغذ کازندران - سهامی عام
واگذاری سهام خود در شرکت چوب و کاغذ کازندران - سهامی عام... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/01
15:40 ب.ظ
حمل و نقلی و صدور وضعیت در شلمچه
حمل و نقلی و صدور وضعیت در شلمچه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
حمل و نقلی و صدور صورت وضعیت شرکت
حمل و نقلی و صدور صورت وضعیت شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
واگذاری تعداد 73/500/277 سهم شرکت
واگذاری تعداد 73/500/277 سهم شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
واگذاری تعداد 97/999/982سهم شرکت داروسازی
واگذاری تعداد 97/999/982سهم شرکت داروسازی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
19:30 ب.ظ
فروش سهام
فروش سهام... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:32 ب.ظ
واگذاری سهام نساجی
واگذاری سهام نساجی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/29 تاریخ گذشته
16:17 ب.ظ
فروش امتیاز و اشتراک تلفن همراه
فروش امتیاز و اشتراک تلفن همراه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/29 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
واگذای حق امتیاز بهره برداری از سوله و تاسیسات و ماشین الات کارخانه بازیافت
1397/7/29 تاریخ گذشته
15:45 ب.ظ
فروش سهام پروژه برج های مسکونی
فروش سهام پروژه برج های مسکونی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/28
15:53 ب.ظ
واگذاری سهام شرکت ها : شرکت
واگذاری سهام شرکت ها : شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
امتیاز حج تمتع
امتیاز حج تمتع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/28 مهلت دار
1397/07/26
08:31 ق.ظ
فروش 70 درصد سهام در یک شرکت
فروش 70 درصد سهام در یک شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
15:24 ب.ظ
واگذاری تعداد 112/946/998 سهم عادی با نام یکهزار ریالی
واگذاری تعداد 112/946/998 سهم عادی با نام یکهزار ریالی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:23 ب.ظ
ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای
ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرهای... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/23 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
سرمایه گذاری مشارکتی در سهام شرکت
سرمایه گذاری مشارکتی در سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/22
13:43 ب.ظ
واگذاری سهام نساجی
واگذاری سهام نساجی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/7/22 اعلام نشده