1397/11/01
20:18 ب.ظ
فروش سهام شرکت اویشن نقره ای شهر
فروش سهام شرکت اویشن نقره ای شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/1 مهلت دار
09:38 ق.ظ
بهره برداری از محل و امتیاز اژانس تاکسی تلفنی مستقر در
بهره برداری از محل و امتیاز اژانس تاکسی تلفنی مستقر در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/23
08:26 ق.ظ
فروش سهام معادل 99/999 درصد سهام شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی
فروش سهام معادل 99/999 درصد سهام شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
فروش سهام به تعداد 7/500 سهم معادل 75%
فروش سهام به تعداد 7/500 سهم معادل 75%... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/22
11:40 ق.ظ
فروش تعداد 27/031/157 سهم معادل 99/999% سهام شرکت صنایع
فروش تعداد 27/031/157 سهم معادل 99/999% سهام شرکت صنایع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
واگذاری تعداد 91/152/976 سهم معادل 99/999% سهام شرکت کارخانجات
واگذاری تعداد 91/152/976 سهم معادل 99/999% سهام شرکت کارخانجات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/22 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
فروش سهام شرکت
فروش سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/21 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش سهام سنگ بری
فروش سهام سنگ بری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/21 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش سهام شرکت صنایع ورق
فروش سهام شرکت صنایع ورق... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/21 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش سهام شرکت گروه صنعتی
فروش سهام شرکت گروه صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/21 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش سهام شرکت ب
فروش سهام شرکت ب... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/21 مهلت دار
08:52 ق.ظ
فروش سهام شرکت
فروش سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/21 مهلت دار
08:51 ق.ظ
فروش سهام شرکت صنایع غذایی
فروش سهام شرکت صنایع غذایی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/21 مهلت دار
08:49 ق.ظ
فروش شرکت
فروش شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/21 مهلت دار
1397/10/20
11:06 ق.ظ
فروش مقدار 14500 سهم مشاع از 17500 سهم عرصه و اعیان  به مساحت 17500 متر پلاک ثبتی 6/15 متر مربع
1397/10/20 مهلت دار
09:57 ق.ظ
فروش 26000سهم از سهام شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع
فروش 26000سهم از سهام شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/19 مهلت دار
1397/10/19
13:37 ب.ظ
واگذاری امتیاز پروانه ساختمانی زمین در تپلاک ثبتی 68/268 بخش 11
واگذاری امتیاز پروانه ساختمانی زمین در تپلاک ثبتی 68/268 بخش 11... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/19 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
فروش 100% سهام  شرکت
فروش 100% سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/19 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
فروش 20 سهم از سهام شرکت تعاونی 632
فروش 20 سهم از سهام شرکت تعاونی 632... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
فروش 1 فقره فیش حج تمتع
فروش 1 فقره فیش حج تمتع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/18 مهلت دار
1397/10/17
11:40 ق.ظ
فروش 72/06 درصد سهام سهامداران
فروش 72/06 درصد سهام سهامداران... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
11:06 ق.ظ
فروش 100% سهام  شرکت
فروش 100% سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/16 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
فروش سهام تعداد7/500 سهم معادل 75 درصد شرکت معدن
فروش سهام تعداد7/500 سهم معادل 75 درصد شرکت معدن... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/13
17:00 ب.ظ
فروش سی سهم از سهام  شرکت بهمن و تعداد سهام 500 سهم و ارزش سهم 2/660/000 ریال شهرستان
1397/10/13 تاریخ گذشته
16:57 ب.ظ
فروش دانش فنی دستگاها اسکونیزر
فروش دانش فنی دستگاها اسکونیزر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/13 مهلت دار
1397/10/11
14:36 ب.ظ
عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/10
10:34 ق.ظ
فروش تعداد 1/170/166 سهم معادل 4 درصداز سهام
فروش تعداد 1/170/166 سهم معادل 4 درصداز سهام... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/09
14:28 ب.ظ
واگذاری 32 سهم از مجموعه 150 سهم شرکت
واگذاری 32 سهم از مجموعه 150 سهم شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/9 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فروش تعداد 7500 سهم معادل 75 درصد
فروش تعداد 7500 سهم معادل 75 درصد... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/8 اعلام نشده
1397/10/05
10:22 ق.ظ
واگذاری شرکت ایران
واگذاری شرکت ایران... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:14 ب.ظ
واگذاری 24/85 درصد سهام شرکت
واگذاری 24/85 درصد سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/02
12:24 ب.ظ
فروش سهام  به میزان 100% معادل 397000000 شهرستان
فروش سهام به میزان 100% معادل 397000000 شهرستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/1 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
فروش سهام  شرکت های
فروش سهام شرکت های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/1 اعلام نشده
1397/10/01
15:41 ب.ظ
واگذاری تعداد 27/031/157 سهم معادل 99/888 سهام شرکت
واگذاری تعداد 27/031/157 سهم معادل 99/888 سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/1 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
فروش سهام در شرکت کشاورزی و دامپروری
فروش سهام در شرکت کشاورزی و دامپروری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/10/1 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
فروش سهام شرکت های بهریس اصفهان و کرپ ناز و دارایی های شرکت خانه سازی اپرداک و سهام شرکت تولیدی قند و تصفیه شکر اهواز
1397/10/1 اعلام نشده
10:19 ق.ظ
خریدسهام شرکت
خریدسهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:38 ب.ظ
فروش امتیاز تاکسی تلفنی  رفاه به شماره پروانه
فروش امتیاز تاکسی تلفنی رفاه به شماره پروانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/27
15:17 ب.ظ
واگذاری تعداد 121/950/000 سهم عادی با نام 1000 ریالی شرکت گروه صنعتی
واگذاری تعداد 121/950/000 سهم عادی با نام 1000 ریالی شرکت گروه صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/27 اعلام نشده
1397/09/26
19:17 ب.ظ
واگذاری صد در صد سهام مزروعه پرورش ماهی شرکت
واگذاری صد در صد سهام مزروعه پرورش ماهی شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/26 اعلام نشده
19:16 ب.ظ
واگذاری شبکه تاکسی بیسیم
واگذاری شبکه تاکسی بیسیم... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/26 اعلام نشده
19:09 ب.ظ
واگذاری اجاره حق تعلیف
واگذاری اجاره حق تعلیف... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/26 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
فروش فیش حج عمره مفرده در سال 94
فروش فیش حج عمره مفرده در سال 94... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/26 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
فروش 338/535 سهم از 500/000 سهم متعلق به شخص ثالث
فروش 338/535 سهم از 500/000 سهم متعلق به شخص ثالث... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:57 ب.ظ
واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع الومینیوم المهدی و
واگذاری و انتقال سهام شرکت مجتمع الومینیوم المهدی و... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/24 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
واگذاری امتیاز ساماندهی بازار
واگذاری امتیاز ساماندهی بازار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:52 ق.ظ
تمدید -واگذاری 58/06 درصد سهام از شرکت صنایع چوب و
تمدید -واگذاری 58/06 درصد سهام از شرکت صنایع چوب و... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:33 ب.ظ
فروش سهام در شرکت کشاورزی ودامپروری
فروش سهام در شرکت کشاورزی ودامپروری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
واگذاری سهام شرکت های صنایع
واگذاری سهام شرکت های صنایع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
11:02 ق.ظ
واگذاری سهام داروخانه بیمارستان
واگذاری سهام داروخانه بیمارستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/9/19 تاریخ گذشته