1398/02/04
14:42 ب.ظ
واگذایر بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم شهر
واگذایر بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
14:01 ب.ظ
فروش100 درصد سهام شرکت لاستیک
فروش100 درصد سهام شرکت لاستیک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/3 مهلت دار
13:59 ب.ظ
فروش سهام شرکت  تعداد 3707/39 سهم از سهام غیر مدیریتی متعلق به اعضا هیات مدیره شرکتهای
1398/2/3 مهلت دار
09:59 ق.ظ
فروش سهام 100 درصد سهام خود معادل100/000/000 سهم  در شرکت لاستیک
فروش سهام 100 درصد سهام خود معادل100/000/000 سهم در شرکت لاستیک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/3 مهلت دار
1398/02/02
16:25 ب.ظ
فروش فیش حج عمره
فروش فیش حج عمره... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/2/2 مهلت دار
1398/01/28
13:30 ب.ظ
فروش 100 درصد سهام شرکت هواپیمایی
فروش 100 درصد سهام شرکت هواپیمایی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/28 مهلت دار
12:51 ب.ظ
فروش 4/5 سهم از 9 شهم پلاک 11010 فرعی از 47  اصلی مفروز از 165 فرعی در
فروش 4/5 سهم از 9 شهم پلاک 11010 فرعی از 47 اصلی مفروز از 165 فرعی در... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/28 مهلت دار
10:03 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم شهر
واگذاری بهره برداری از امتیاز تاکسی بی سیم شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/28 مهلت دار
08:43 ق.ظ
واگذاری تعداد 520000000 سهم معادل 40 درصد از کل سهام  شرکت
واگذاری تعداد 520000000 سهم معادل 40 درصد از کل سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/27
09:09 ق.ظ
واگذاری سهام لیزینگ پارسیان
واگذاری سهام لیزینگ پارسیان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
18:03 ب.ظ
فروش تعداد 413233 سهم هر یک 10000 ریال شهرستان
فروش تعداد 413233 سهم هر یک 10000 ریال شهرستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/24
15:05 ب.ظ
فروش مقدار 67/644 سهم سهام شهر
فروش مقدار 67/644 سهم سهام شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/24 مهلت دار
10:26 ق.ظ
واگذاری 60/72 درصد از سهام شرکت
واگذاری 60/72 درصد از سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
15:37 ب.ظ
فروش سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین- هپکو فرابورس
فروش سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین- هپکو فرابورس... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/21 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
فروش 60/72 درصد از سهام شرکت
فروش 60/72 درصد از سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
14:05 ب.ظ
واگذاری اصالتا تعداد 375/997/485 سهم معادل 99/999% سهام شرکت
واگذاری اصالتا تعداد 375/997/485 سهم معادل 99/999% سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/20 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
فروش شرکت
فروش شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/20 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
واگذاری تعداد 375/997/485 سهم معادل 99/999% سهام شرکت
واگذاری تعداد 375/997/485 سهم معادل 99/999% سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/20 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
فروش 5900 سهم از شرکت ثمین به گل ایرانیان به میزان
فروش 5900 سهم از شرکت ثمین به گل ایرانیان به میزان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/20 اعلام نشده
1398/01/19
11:49 ق.ظ
واگذاری تعداد 4/999/999 سهم متعلق به خود و شرکت ها
واگذاری تعداد 4/999/999 سهم متعلق به خود و شرکت ها... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:38 ب.ظ
واگذاری سهام شرکت توسعه سامانه
واگذاری سهام شرکت توسعه سامانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
فروش تعداد1/340/000 سهم معادل صدرصد سهام شرکت پارس
فروش تعداد1/340/000 سهم معادل صدرصد سهام شرکت پارس... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
17:28 ب.ظ
فروش 39درصد سهام شرکت خدمات مالی
فروش 39درصد سهام شرکت خدمات مالی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
00:42 ق.ظ
واگذاری تعدادی سهام متعلق به خود در 4 ردیف شهر
واگذاری تعدادی سهام متعلق به خود در 4 ردیف شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/28
10:44 ق.ظ
فروش سهام یک شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات
فروش سهام یک شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/27 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
فروش حصه پرداخت نشده تعداد 908 سهم از سهام متعلق به
فروش حصه پرداخت نشده تعداد 908 سهم از سهام متعلق به... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/27 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری 100% سهام شرکت های ریلی مسافر بری
جذب سرمایه گذار - واگذاری 100% سهام شرکت های ریلی مسافر بری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/27
16:22 ب.ظ
فروش 60 درصد سهام  شرکت مدیریت سرمایه گذاری
فروش 60 درصد سهام شرکت مدیریت سرمایه گذاری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/26 اعلام نشده
1397/12/25
21:21 ب.ظ
فروش اعیانی شرکت پلاک ثبتی 16/39 اصلی مفروز مجزی از 50 فرعی قطعه 1 تفکیکی
فروش اعیانی شرکت پلاک ثبتی 16/39 اصلی مفروز مجزی از 50 فرعی قطعه 1 تفکیکی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/25 تاریخ گذشته
21:19 ب.ظ
فروش 100 درصد سهام شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی
فروش 100 درصد سهام شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/25 اعلام نشده
1397/12/23
09:43 ق.ظ
واگذاری 10/000/000 سهم با تام 1000 ریالی معادل 100 درصد سهام شرکت نیروگاه های
واگذاری 10/000/000 سهم با تام 1000 ریالی معادل 100 درصد سهام شرکت نیروگاه های... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/23 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
فروش بخشی از سرمایه گذاری های بانک گردشگری  سهامی عام
فروش بخشی از سرمایه گذاری های بانک گردشگری سهامی عام... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
12:38 ب.ظ
واگذاری 79 درصد از سهام شرکت
واگذاری 79 درصد از سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:28 ب.ظ
فروش شرکت
فروش شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:08 ب.ظ
فروش 59000سهم از شرکت ثمین به
فروش 59000سهم از شرکت ثمین به... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/19
13:31 ب.ظ
واگذاری سهام شرکت ها :پیشگامان گستر رایمند -نیرو گستر فتح مهر افرین
واگذاری سهام شرکت ها :پیشگامان گستر رایمند -نیرو گستر فتح مهر افرین... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/19 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
واگذاری سهام شرکت ارزش
واگذاری سهام شرکت ارزش... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/19 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
فروش 564 میلیون سهم از سهام در شرکت
فروش 564 میلیون سهم از سهام در شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:45 ب.ظ
احداث پروژه دپوی فراورده های نفتی سبک و سنگین
احداث پروژه دپوی فراورده های نفتی سبک و سنگین... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/18 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
واگذاری شرکت ها : صنایع اهن فولاد نور -فولادگستر
واگذاری شرکت ها : صنایع اهن فولاد نور -فولادگستر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/18 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
واگذاری معادل 99/9 درصد سهم الشرکه مجتمع صنعتی فناوران
واگذاری معادل 99/9 درصد سهم الشرکه مجتمع صنعتی فناوران... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/18 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
واگذاری 85 درصد سهام شرکت
واگذاری 85 درصد سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/18 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
واگذاری تعدا 2/473/510/204 سهم معادل 70/4 درصد از کل سهام شرکت
واگذاری تعدا 2/473/510/204 سهم معادل 70/4 درصد از کل سهام شرکت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/18 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
فروش شصد درصد معادل 1500 میلیون سهم از سهام خود در شرکت مدیریت سرمایه گذاری
1397/12/18 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
واگذاری سهام و بانگاه  شهر
واگذاری سهام و بانگاه شهر... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
15:00 ب.ظ
فروش تعداد 3945880 سهم از 4 میلیون سهم معادل تقریبی
فروش تعداد 3945880 سهم از 4 میلیون سهم معادل تقریبی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/16 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
فروش سهام شرکتایسترن شیپ مجتمع دامپروری و
فروش سهام شرکتایسترن شیپ مجتمع دامپروری و... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/15
16:53 ب.ظ
واگذاری سهام شرکت ها تامین سرمایه تمدن
واگذاری سهام شرکت ها تامین سرمایه تمدن... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/15 اعلام نشده
16:52 ب.ظ
فروش سهام  شرکتایسترن شیپ مجتمع دامپروری و کشاورزی
فروش سهام شرکتایسترن شیپ مجتمع دامپروری و کشاورزی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/15 اعلام نشده
1397/12/14
17:43 ب.ظ
فروش سهام شرکت های مشروحه : دانش پژوه بنادر ایرانیان
فروش سهام شرکت های مشروحه : دانش پژوه بنادر ایرانیان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/12/14 اعلام نشده